Utworzenie Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową.

M.P.2020.570
ZARZĄDZENIE Nr 85
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Zespół do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie projektu "Planu działania" (Action plan), który będzie podstawą wdrażania "Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2030" i przygotowanie projektu jego okresowej ewaluacji;
2) proponowanie działań mających na celu zapewnienie spójności procesu wdrażania zintegrowanego zarządzania granicą państwową, w tym zgodności jego inicjatyw z innymi przedsięwzięciami rozwojowymi państwa, a także właściwymi komponentami bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem kryzysowym, działaniami podejmowanymi w ramach współpracy międzynarodowej, w tym europejskiej, przy optymalnej alokacji i wykorzystaniu środków finansowych z budżetu państwa oraz instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających zarządzanie migracją i granicami;
3) wspieranie skoordynowanego planowania oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z celami i kierunkami "Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2030", opracowywanie propozycji programów zagospodarowania granicy państwowej oraz przygotowanie projektu zasad ich finansowania przez odpowiednie organy;
4) proponowanie oraz opiniowanie działań dotyczących organizowania i stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym skuteczną pracę organów kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, chemicznej i radiometrycznej;
5) proponowanie działań mających na celu koordynację współpracy centralnych i terenowych organów administracji rządowej w zakresie zagospodarowania granicy państwowej;
6) proponowanie oraz opiniowanie działań mających na celu usprawnienie przekraczania granicy państwowej przez osoby, towary i środki transportu;
7) przedstawianie propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących granicy państwowej oraz opinii odnośnie do projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących granicy państwowej;
8) proponowanie działań mających na celu koordynację współpracy organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania granicy państwowej.
2.  Organy administracji rządowej, w zakresie swoich kompetencji, udzielają Zespołowi niezbędnej pomocy w wykonywaniu jego zadań.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) zastępca przewodniczącego - Komendant Główny Straży Granicznej;
3) zastępca przewodniczącego - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
4) członkowie:
a) w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
Ministra Obrony Narodowej,
ministra właściwego do spraw rolnictwa,
ministra właściwego do spraw transportu,
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
b) kierownicy urzędów centralnych:
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
Komendant Główny Policji,
Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
Główny Inspektor Sanitarny,
Główny Lekarz Weterynarii,
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5) sekretarz - dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.  Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zastępowani w pracach Zespołu przez pisemnie upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektorów lub zastępców kierowników urzędów centralnych.
§  4.  Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 4, w tym wojewodów, przedstawicieli zainteresowanych organów państwowych, instytucji i organizacji, a także ekspertów.
§  5.  Udział w obradach Zespołu może być realizowany także w formie telekonferencji.
§  6.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7. 
1.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku i przewodniczy jego obradom;
2) powołuje grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, i zleca im opracowywanie zagadnień wchodzących w zakres działania Zespołu.
2.  Zadania określone w ust. 1 może wykonywać wyznaczony przez przewodniczącego zastępca przewodniczącego.
§  8. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.  Uchwały podejmowane podczas posiedzeń Zespołu są przyjmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.  Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
4.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.
5.  Korespondencja w ramach Zespołu może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.  Sekretarz Zespołu sporządza i podpisuje protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje również przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, który przewodniczył obradom.
§  9. 
1.  Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie z prac Zespołu za poprzedni rok kalendarzowy.
2.  Sprawozdanie z prac Zespołu zawiera:
1) dane osoby sporządzającej i zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem;
2) wnioski płynące z prac Zespołu;
3) plany działalności na kolejny rok;
4) informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów;
5) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
6) informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;
7) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
3.  Do sprawozdania z prac Zespołu dołącza się kopie podjętych uchwał.
§  10.  Obsługę techniczną i koordynacyjną działalności Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020