Nadanie statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.392
ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762) zarządza się, co następuje:
§  1.  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
ZAŁĄCZNIK

STATUT PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Prokuratorią Generalną", działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762), zwanej dalej "ustawą".
Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  2.  Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obsługę:
1) Prokuratorii Generalnej;
2) Prezesa Prokuratorii Generalnej;
3) wiceprezesów Prokuratorii Generalnej;
4) Kolegium Prokuratorii Generalnej;
5) Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej.
§  3. 
1.  W skład Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Nieruchomości;
2) Departament Opinii Prawnych, Negocjacji i Mediacji;
3) Departament Prawa Deliktowego;
4) Departament Prawa Finansowego;
4a) Departament Legislacji i Dobrych Praktyk Kontraktowych;
5) Departament Prawa Międzynarodowego i Europejskiego;
6) Departament Prawa Umów;
7) Departament Studiów i Analiz;
8) Departament Osób Prawnych I;
9) Departament Osób Prawnych II;
10) Departament Osób Prawnych III;
11) Departament Mienia Skarbu Państwa;
12) Biuro Budżetowo-Administracyjne;
13) Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2.  W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.
3.  W skład Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą wchodzić również samodzielne wydziały oraz jednoosobowe i wieloosobowe samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.
§  4.  W Prokuratorii Generalnej pełnione są funkcje:
1) dyrektora generalnego, o którym mowa w § 7a;
2) dyrektorów i wicedyrektorów departamentów oraz biur, o których mowa w § 3 ust. 1;
3) naczelników wydziałów w departamentach, o których mowa w § 3 ust. 2;
4) naczelników samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3;
5) wizytatorów, o których mowa w § 9;
6) członków Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej, o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy;
7) rzecznika dyscyplinarnego Prokuratorii Generalnej, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy;
8) rzecznika prasowego, o którym mowa w § 10.
§  5.  Spory o właściwość między komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyga Prezes Prokuratorii Generalnej.
§  6.  Prezes Prokuratorii Generalnej może tworzyć i znosić stałe lub doraźne zespoły o charakterze opiniodawczym lub doradczym, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób ich obsługi.
Rozdział  3

Szczegółowe zasady funkcjonowania

§  7. 
1.  W przypadku powołania więcej niż jednego wiceprezesa Prokuratorii Generalnej, Prezes Prokuratorii Generalnej wyznacza spośród nich swojego pierwszego zastępcę.
2.  Pierwszy zastępca Prezesa Prokuratorii Generalnej zastępuje Prezesa Prokuratorii Generalnej we wszystkich sprawach należących do jego zakresu czynności w razie jego nieobecności lub odwołania Prezesa Prokuratorii Generalnej ze stanowiska.
§  7a.  Dyrektor generalny zapewnia, w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej, funkcjonowanie i warunki działania Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
1.  Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 1, kierują dyrektorzy przy pomocy wicedyrektorów, jeżeli stanowiska wicedyrektorów zostały utworzone.
2.  Wydziałami i samodzielnymi wydziałami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, kierują naczelnicy.
3.  Prezes Prokuratorii Generalnej:
1) może pisemnie upoważnić wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz innych radców zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu w określonych przez niego sprawach;
2) ustala zakresy czynności dyrektora generalnego, osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, o których mowa w § 3 ust. 3.
4.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, ustalają zakresy czynności pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
§  9.  Funkcję wizytatora powierza się radcy Prokuratorii Generalnej.
§  10.  Funkcję rzecznika prasowego powierza się pracownikowi Prokuratorii Generalnej.
§  11.  W departamentach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-10, funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentu oraz naczelnika wydziału powierza się radcy Prokuratorii Generalnej.
§  12.  Funkcje, o których mowa w § 8-10, powierza Prezes Prokuratorii Generalnej. Prezes Prokuratorii Generalnej może zwolnić z tych funkcji w każdym czasie.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020