Malta-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2017.09.29.

M.P.2020.385
POROZUMIENIE
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 29 września 2017 r.
Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.19/2019/19

Ambasada Republiki Malty

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie w dniu 29 września 2017 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

W dniu 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 8 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji na zasadach określonych w art. 22 kodeksu wizowego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Malty na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 29 stycznia 2020

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

Republiki Malty

Nota werbalna 480/2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do ostatniej noty werbalnej numer DK.3301.19.2019/19, z dnia 29 stycznia 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie, w dniu 29 września 2017 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

W dniu 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 8 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji na zasadach określonych w art. 22 kodeksu wizowego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Malty na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie wyrazy najwyższego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich ma zaszczyt przekazać swoją zgodę na wyżej wymienioną propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o której mowa w nocie werbalnej DK.3301.19.2019/19 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Tym samym nota werbalna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejsza nota werbalna stanowią Porozumienie o zmianie artykułu 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, które weszło w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

19 lutego 2020

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.385

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Malta-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2017.09.29.
Data aktu: 19/02/2020
Data ogłoszenia: 28/04/2020
Data wejścia w życie: 02/02/2020