Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.310
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PROCESU SZKOLENIA WSTĘPNEGO W TENISIE STOŁOWYM" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Okres ważności certyfikatu: 4 lata. Z chwilą uzyskania przez osobę posiadającą kwalifikację kwalifikacji z obszaru tenisa stołowego z wyższym poziomem PRK, niniejsza kwalifikacja staje się bezterminowa. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest przedstawienie raportu aktywności. Raport podsumowuje pracę szkoleniowo-organizacyjną, dokumentuje prowadzenie działań, do których jest przygotowana osoba posiadająca kwalifikację. Raport uwzględnia: liczbę udzielonych lekcji, liczbę przeszkolonych osób, efekty pracy szkoleniowej, organizacyjnej, badawczej, opis przeprowadzonych działań, postępów uczestników w zakresie rozwoju motorycznego i technicznego, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników. Raport może być uzupełniony wykazem artykułów naukowych i profesjonalnych z zakresu tenisa stołowego, innych publikacji dotyczących tenisa stołowego, których autorem lub współautorem jest osoba przystępująca do rewalidacji. Opis przeprowadzonych działań może uwzględniać: stosowanie narzędzi diagnozujących rozwój motoryczny i techniczny uczestników, testów jakości Liu Tianyanga, testów struktury ruchu - listy kontrolne dla około 100 technik. Raport podlega ocenie przez komisję powołaną przez instytucję certyfikującą.
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie.
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" samodzielnie organizuje, prowadzi, kontroluje i ocenia proces szkolenia wstępnego w tenisie stołowym, w tym jednostki szkoleniowe, zgodnie z zasadami metodyki w tenisie stołowym. W ramach podejmowanych zadań korzysta z planów szkolenia wstępnego w tenisie stołowym, dostosowując je do zainteresowań, możliwości i potrzeb uczestników zajęć i procesu szkoleniowego. Osoba posiadająca przygotowuje osoby początkujące z różnych grup wiekowych do udziału we współzawodnictwie i wskazuje predyspozycje zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych. W swojej pracy dostosowuje narzędzia komunikacji i motywacji do potrzeb uczestników. Wykorzystuje także nowe technologie wspomagające proces szkoleniowy w tenisie stołowym. Jest przygotowana do prowadzenia organizacji szkolącej, współpracy z otoczeniem grupy szkoleniowej i promowania tenisa stołowego. Jest gotowa do ciągłego rozwijania swoich umiejętności. Ponosi odpowiedzialność za prowadzone działania zawodowe.
Zestaw 1. Podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje biologiczne i biomechaniczne podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym - opisuje budowę i funkcjonowanie narządów i układów człowieka w ontogenezie, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu;

- opisuje ćwiczenia, nazywając ruchy w stawach oraz identyfikując zaangażowane mięśnie;

- wyjaśnia pojęcie sprawności fizycznej i poszczególnych zdolności motorycznych człowieka;

- wyjaśnia podstawowe zmiany zachodzące w układach człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego, w szczególności w układzie krążeniowo-oddechowym;

- omawia krzywą intensywności zajęć;

- omawia wymogi techniczne i taktyczne dyscypliny, m.in. zasady biomechaniki ruchu (struktury ruchu), jakości i zmienności ruchu oraz zagadnienia związane z dostosowaniem się;

- omawia wymogi techniczne i taktyczne dyscypliny, w tym: zasady biomechaniki ruchu (struktury ruchu), jakości i zmienności ruchu oraz zagadnienia związane z dostosowaniem się;

- omawia wymogi fizjologiczne do podejmowania wysiłku fizycznego oraz wymogi sprawnościowe dla osób uprawiających tenis stołowy;

- wymienia elementy procesu wypoczynku i odnowy biologicznej.

Charakteryzuje metodyczne podstawy planowania zajęć i procesu szkoleniowego w tenisie stołowym - omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach szkoleniowych;

- omawia dobór sprzętu do wstępnej nauki gry w tenisa stołowego;

- wymienia rodzaje informacji, które należy uzyskiwać od zawodnika w trakcie realizacji zajęć, m.in.: samopoczucie w trakcie realizacji zajęć, opinia o zajęciach;

- omawia możliwe strategie prowadzenia zajęć (m.in. pracę z zawodnikami, którzy prezentują postawy tzw. słomianego ognia, kompulsywną, hakera oraz dążenia do mistrzostwa osobistego);

- omawia znaczenie współpracy z rodzicami i opiekunami zawodnika w procesie szkoleniowym;

- omawia znaczenie współpracy z trenerami tenisa stołowego w kontekście dalszego rozwoju sportowego zawodnika;

- omawia elementy szkolenia wstępnego w tenisie stołowym;

- omawia elementy jednostki szkoleniowej w tenisie stołowym;

- wyjaśnia zasady planowania i korygowania zajęć oraz planu szkoleniowego.

Charakteryzuje organizacyjno-prawne podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym - omawia historię tenisa stołowego;

- omawia przepisy gry oraz kwestie organizacyjne związane z uczestnictwem w zawodach;

- omawia zasady etyki zawodowej i obowiązku trenera tenisa stołowego wynikające z obowiązujących regulacji;

- wymienia elementy systemu szkolenia i współzawodnictwa w Polsce i na świecie;

- wskazuje akty prawne i regulacje określające zasady funkcjonowania tenisa na świecie;

- wskazuje akty prawne i regulacje określające zasady funkcjonowania tenisa stołowego.

Charakteryzuje psychospołeczne podstawy planowania zajęć i procesu szkoleniowego w tenisie stołowym - omawia rolę procesów poznawczych w rozwoju zawodnika oraz działalności sportowej;

- opisuje zasady wywiadu motywacyjnego oraz techniki motywacji w procesie szkoleniowym, np. utrzymania kontaktu, przypomnienia, pochwały;

- omawia znaczenie przygotowania psychicznego;

- omawia wybrane sposoby motywowania zawodników do podejmowania zadań.

Zestaw 2. Realizowanie procesu szkoleniowego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Kieruje procesem szkolenia wstępnego - planuje i przeprowadza wybrane zajęcia zgodnie z zasadami szkolenia wstępnego w tenisie stołowym;

- rozmawia z zawodnikiem o postawie i uważności w trakcie zajęć;

- wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne do nauczania oraz monitorowania procesu szkolenia;

- omawia znaczenie prowadzenia dokumentacji postępów przez zawodników (np. dzienniczka treningowego, teczki, testów);

- prowadzi dziennik zajęć treningowych;

- przygotowuje charakterystykę zawodnika określającą poziom gry zawodnika, podsumowującą postępy, wyniki testów i omawia przykładowe zmiany planu szkoleniowego.

Naucza technik i taktyk tenisa stołowego oraz prowadzi trening rozwoju zdolności motorycznych, korzystając z planu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym - na każdej lekcji i w każdym module naucza techniki: demonstruje wzorcowe techniki; prezentuje najlepsze światowe wzorce w danej technice; objaśnia i omawia warunki stosowania elementów techniczno-taktycznych (struktury ruchu oraz zasady taktyczne w ramach ok. 30 technik gry); stosuje metody treningowe: imitacji, wieloma piłkami, jedną piłką oraz sprawdziany; w szczególności w odniesieniu do: (1) dłoniowego trzymania rakietki; (2) piórkowego trzymania rakietki; (3) postawy gotowości; (4) podstawowej pracy nóg; (5) serwu podstawowego forhend (fh); (6) serwu podstawowego bekhend (bh); (7) ataku fh blisko stołu; (8) ataku bh blisko stołu (kuaipo); (9) ataku forhend z bekhendu (fhb)-bh; (10) ataku fh w półdystansie; (11) ataku bh w półdystansie; (12) ataku fhb w półdystansie, ataku fh blisko i w półdystansie, ataku bh blisko i w półdystansie; (13) smeczu fh; (14) bloku bh; (15) bloku fh; (16) topspina fh; (17) topspina fhb; (18) topspina bh; (19) przebicia bh; (20) serwu podciętego bh; (21) przebicia fh; (22) serwu podciętego fh, przebicia bh i fh; (23) podcięcia lekkiego ataku bh; (24) podcięcia lekkiego ataku fh; (25) serwu z boczną rotacją fh; (26) serwu z boczną rotacją bh; (27) odbioru serwów, w tym: ataku, bloku, przebicia, flipa, podcięcia, oraz kombinacji technik pojedynczych (techniki złożonej); (28) serwu-kontrataku; (29) ataku-kontrataku; (30) bloku-kontrataku; (31) topspina-kontrataku; (32) przebicia-kontrataku; (33) podcięcia-kontrataku; (34) odbioru-kontrataku;

- naucza ogólnych zasad taktycznych, m.in. zasad: "gram pewnie", "zmieniam rytm gry", "zmieniam miejsce upadku piłki", "zmieniam rotację";

"gram aktywnie", "ekonomicznie", "nieprzewidywalnie", "twórczo", "mądrze", "gram swoją grę";

- testuje, kształtuje i rozwija podstawowe cechy motoryczne (m.in.: przeprowadza trening kształtujący gibkość, koordynację, zwinność, szybkość, moc, wytrzymałość).

Omawia możliwości rozwoju umiejętności trenerskich - omawia możliwe ścieżki rozwoju zawodowego w obszarze tenisa stołowego;

- przedstawia plan swojego rozwoju zawodowego w obszarze tenisa stołowego na najbliższe 2 lata.

Wskazuje predyspozycje do uczestnictwa w procesie szkolenia i zawodach sportowych - charakteryzuje zasady identyfikacji talentów;

- wskazuje możliwości rozwoju zawodnika w różnych dyscyplinach sportu;

- wymienia cechy psychofizyczne predysponujące do uprawiania tenisa stołowego.

Zestaw 3. Konstruowanie mikrosystemu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia kluczowe zasady tworzenia kultury organizacji realizujące szkolenie w obszarze tenisa stołowego - omawia rolę otoczenia grupy w procesie szkoleniowym;

- wskazuje elementy niezbędne w tworzeniu kultury organizacji realizującej szkolenie;

- charakteryzuje rolę komunikacji międzyludzkiej w budowaniu kultury organizacji realizującej szkolenie;

- wskazuje sposoby i metody zachęcania do uczestnictwa w zajęciach i procesie szkoleniowym;

- omawia sposoby rozwijania talentów wszystkich uczestników grupy szkoleniowej.

Omawia zasady prowadzenia organizacji realizującej szkolenie wstępne w tenisie stołowym - omawia zasady organizacji i prowadzenia m.in. szkółki szkolenia wstępnego, uczniowskiego klubu sportowego, klubu sportowego, klasy sportowej;

- omawia sposoby prowadzenia procesu naboru i selekcji;

- charakteryzuje techniki komunikacji i współdziałania.

Organizuje lokalne wydarzenie sportowe związane z tenisem stołowym - organizuje sprzęt;

- organizuje miejsce do przeprowadzenia wydarzenia;

- określa zadania na członków otoczenia grupy realizującej szkolenie.

Promuje tenis stołowy jako sport dla wszystkich i na całe życie - wskazuje sposoby upowszechniania tenisa stołowego jako sportu;

- charakteryzuje przykładowe programy treningu wstępnego tenisa stołowego jako sportu dla wszystkich;

- omawia rolę organizowania wydarzeń sportowych związanych z tenisem stołowym we współpracy z lokalnym środowiskiem.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji

1.1. Metody

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z części: teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej weryfikacji podlegają:

- wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1 "Podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym";

- umiejętności z zestawu 3: "Omawia zasady prowadzenia organizacji realizującej szkolenie wstępne w tenisie stołowym", "Omawia kluczowe zasady tworzenia kultury organizacji realizującej szkolenie w obszarze tenisa stołowego" oraz kryteria weryfikacji z zestawu 3, z efektu uczenia się "Promuje tenis stołowy jako sport dla wszystkich i na całe życie": "Wskazuje sposoby upowszechniania tenisa stołowego jako sportu", "Charakteryzuje przykładowe programy treningu wstępnego tenisa stołowego jako sportu dla wszystkich", "Omawia rolę organizowania wydarzeń sportowych związanych z tenisem stołowym we współpracy z lokalnym środowiskiem".

W części praktycznej weryfikacji podlegają wszystkie efekty uczenia się z zestawu 2 oraz umiejętność z zestawu 3: "Organizuje lokalne wydarzenie sportowe związane z tenisem stołowym". Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

W części teoretycznej stosuje się metody: test teoretyczny, rozmowa z komisją, analiza dowodów i deklaracji. Każdorazowo stosowane będą co najmniej dwie z tych metod. Dyplom trenera w tenisie stołowym (wydany przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, tzw. ustawy deregulacyjnej) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie tenisa stołowego, mogą być dowodem na posiadanie wszystkich efektów uczenia się weryfikowanych w części teoretycznej. Legitymacja instruktora sportu w tenisie stołowym (wydana przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013) może być dowodem na posiadanie efektów uczenia się weryfikowanych w części teoretycznej, z wyłączeniem kryterium weryfikacji "Omawia wymogi techniczne i taktyczne dyscypliny, m.in. zasady biomechaniki ruchu (struktury ruchu), jakości i zmienności ruchu oraz zagadnienia związane z dostosowaniem się" (z efektu uczenia się: "Charakteryzuje biologiczne i biomechaniczne podstawy planowania zajęć i procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" w zestawie 1). Inne dowody, w zależności od ich zakresu przedmiotowego, mogą pozwolić na potwierdzenie posiadania części efektów uczenia się weryfikowanych w tej części.

W części praktycznej dopuszcza się metody: analiza dowodów i deklaracji, obserwacja (w warunkach rzeczywistych lub symulowanych) połączone z rozmową z komisją (rozmowa ma każdorazowo charakter uzupełniający). Z zestawu 2 kryteria: "Prowadzi dziennik zajęć treningowych" oraz "Przygotowuje charakterystykę zawodnika określającą poziom gry zawodnika, podsumowującą postępy, wyniki testów i omawia przykładowe zmiany planu szkoleniowego" i - z zestawu 3 - umiejętność: "Organizuje lokalne wydarzenie sportowe związane z tenisem stołowym" weryfikuje się wyłącznie za pomocą analizy dowodów (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładowe dowody na posiadanie wyżej wymienionych efektów uczenia się to: dziennik treningowy, charakterystyki zawodników, raport podsumowujący zorganizowane wydarzenie sportowe, dokumentacja fotograficzna. Pozostałe efekty uczenia się weryfikowane w części praktycznej mogą być potwierdzane za pomocą analizy dowodów i deklaracji lub obserwacji (z możliwością uzupełnienia o rozmowę). Przykładami dopuszczonych tu dowodów mogą być: raporty podsumowujące pracę szkoleniową, organizacyjną i badawczą, nagrania przeprowadzonych lekcji, nagrania gier zawodników, artykuły naukowe i profesjonalne z zakresu tenisa stołowego, inne publikacje dotyczące tenisa stołowego.

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. Komisja składa się z minimum 3 osób, z których przynajmniej dwie spełniają warunki:

- posiadają dyplom trenera tenisa stołowego przynajmniej drugiej klasy (wydany przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej z dnia 13.06.2013);

- posiadają 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu szkolenia w tenisie stołowym w okresie ostatnich 10 lat przed uczestnictwem w komisji walidacyjnej.

W skład komisji wchodzi przewodniczący komisji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

W celu przeprowadzenia weryfikacji wiedzy instytucja certyfikująca zapewnia warunki umożliwiające każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę. W celu weryfikacji umiejętności instytucja certyfikująca zapewnia:

- halę sportową z odpowiednim oświetleniem (minimum 600 lux);

- sprzęt sportowy: stoły do tenisa stołowego, siatki do stołów, płotki, rakietki, piłki; ekran, rzutnik, komputer;

- jeśli osoba przystępująca do walidacji nie zapewni własnej grupy szkoleniowej w trakcie walidacji, wówczas obowiązek zapewnienia grupy szkoleniowej spoczywa na instytucji certyfikującej.

Weryfikacja umiejętności może być przeprowadzona w miejscu wskazanym przez osobę przystępującą do walidacji.

2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymogów dla etapów identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się. Instytucja certyfikująca musi zapewnić możliwość odwołania się od każdego etapu walidacji.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Brak
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.310

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 06/03/2020
Data ogłoszenia: 19/03/2020
Data wejścia w życie: 19/03/2020