Estonia-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r. Warszawa.2020.01.28.

M.P.2020.253
POROZUMIENIE
z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r.
Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK. 3301.18.2019/17

Ambasada

Republiki Estońskiej

Warszawa

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie, dnia 20 stycznia 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 8 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Estońskiej, na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2020 roku

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Estońskiej

Nr 15.2-2/4839-2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.18.2019/17 z dnia 22 stycznia 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie, dnia 20 stycznia 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 8 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Estońskiej, na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania."

Estońskie Ministerstwo potwierdza, że Strona estońska wyraża zgodę na wyżej wymienioną propozycję. Tym samym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.18.2019/17 z dnia 22 stycznia 2020 roku i niniejsza nota-odpowiedź stanowią Porozumienie zmieniające Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną dnia 20 stycznia 2010 roku, które wejdzie w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

Komisja Europejska zostanie powiadomiona o podpisaniu wyżej wymienionego Porozumienia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Tallin, dnia 28 stycznia 2020 roku

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.253

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Estonia-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r. Warszawa.2020.01.28.
Data aktu: 28/01/2020
Data ogłoszenia: 09/03/2020
Data wejścia w życie: 02/02/2020