Sri Lanka-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Warszawa.2018.02.15.

M.P.2020.242
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o transporcie lotniczym,
podpisana w Warszawie dnia 15 lutego 2018 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

będąc stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku;

dążąc do rozwijania współpracy w dziedzinie transportu lotniczego i przyczynienia się do postępu w międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

dążąc do zawarcia umowy o transporcie lotniczym, uzupełniającej do wymienionej Konwencji w celu ustanowienia linii lotniczych między oraz poza ich odpowiednimi terytoriami;

mając na uwadze Umowę między Unią Europejską a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych, sporządzoną w Brukseli dnia 27 września 2012 roku;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

DEFINICJE

1.  Dla celów niniejszej Umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:
(a) wyrażenie "Konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzoną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku i obejmuje każdy Załącznik przyjęty zgodnie z artykułem 90 tej Konwencji oraz każdą zmianę Załączników lub Konwencji przyjętą zgodnie z artykułami 90 i 94, w zakresie, w jakim te Załączniki i zmiany zostały przyjęte przez obie Umawiające się Strony;
(b) wyrażenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki, Ministra właściwego do spraw lotnictwa cywilnego lub w obydwu przypadkach każdy inny organ lub osobę prawnie upoważnione do wykonywania funkcji należących do tych władz;
(c) wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z artykułem 3 (Wyznaczenie i zezwolenie) niniejszej Umowy;
(d) wyrażenia "uzgodniona linia" i "określona trasa" oznaczają odpowiednio międzynarodową linię lotniczą ustanowioną zgodnie z artykułem 2 (Przyznanie praw) niniejszej Umowy oraz trasę określoną w Załączniku I do niniejszej Umowy;
(e) wyrażenie "taryfa" oznacza cenę pobieraną za przewóz pasażerów, bagażu i ładunków oraz warunki stosowania tych cen, włączając ceny i warunki za pośrednictwo i inne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo lotnicze, związane z przewozem lotniczym, z wyłączeniem jednak opłaty i warunków przewozu poczty;
(f) wyrażenie "lądowanie w celach niehandlowych" oznacza lądowanie w celach innych niż zabranie na pokład lub wyładowanie pasażerów, bagażu, ładunków i/lub poczty w przewozie lotniczym;
(g) wyrażenie "terytorium Umawiającej się Strony" oznacza terytorium Państwa, którejkolwiek Umawiającej się Strony i posiada znaczenie określone w artykule 2 Konwencji;
(h) wyrażenie "państwo członkowskie" oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej;
(i) wyrażenie "Traktaty UE" oznacza Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
(j) wyrażenie "certyfikat przewoźnika lotniczego" oznacza dokument wydany przedsiębiorstwu lotniczemu potwierdzający, że dane przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych w zakresie działalności lotniczej określonej w certyfikacie;
(k) wyrażenie "opłaty od użytkownika" oznacza opłatę nałożoną na przedsiębiorstwa lotnicze przez właściwą władzę lub na której nałożenie dana władza zezwoliła z tytułu korzystania z portu lotniczego lub urządzeń lub usług w zakresie nawigacji lotniczej, włączając usługi związane z przelotami lub związane z tym usługi i urządzenia dla statków powietrznych, ich załóg, pasażerów i ładunków.
2.  Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. Jakiekolwiek odwołania do Umowy obejmują Załączniki chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
Artykuł  2

PRZYZNANIE PRAW

1.  Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie następujące prawa dla ustanowienia i eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez tą drugą Umawiającą się Stronę:
(a) prawo przelotu nad jej terytorium bez lądowania;
(b) prawo lądowania na jej terytorium w celach niehandlowych;
(c) prawo lądowania na jej terytorium w punktach określonych w Załączniku I do niniejszej Umowy, w celu zabrania na pokład i pozostawienia pasażerów, bagażu i ładunków, włączając pocztę, oddzielnie lub łącznie; oraz
(d) inne prawa określone w niniejszej Umowie w celu eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku I do niniejszej Umowy.
2.  Żadne z postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu nie będzie traktowane jako przyznanie wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania na pokład na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów, bagażu i ładunków, włączając pocztę, przewożonych za wynagrodzeniem lub na zasadzie najmu i przeznaczonych do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Jeżeli z powodu konfliktu zbrojnego, działań o charakterze politycznym lub szczególnych i wyjątkowych okoliczności wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony nie jest w stanie eksploatować linii na jej normalnej trasie, druga Umawiająca się Strona dołoży wszelkich starań dla ułatwienia kontynuowania eksploatacji takiej linii, poprzez odpowiednie czasowe zmiany takich tras.
Artykuł  3

WYZNACZENIE I ZEZWOLENIE

1.  Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć, w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Umawiającej się Strony drogą dyplomatyczną, przedsiębiorstwa lotnicze w celu eksploatacji uzgodnionych linii na trasach określonych w Załączniku I do niniejszej Umowy oraz cofnąć lub zamienić takie wyznaczenia.
2.  Po otrzymaniu takiego wyznaczenia oraz wniosków od wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego w formie i trybie wymaganym dla zezwoleń eksploatacyjnych i zezwoleń technicznych, druga Umawiająca się Strona udzieli odpowiednich zezwoleń i upoważnień, w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem, że:
(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:
(i) przedsiębiorstwo lotnicze jest ustanowione, zgodnie z Traktatami UE, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz
(ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; oraz
(iii) przedsiębiorstwo lotnicze jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy i pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich i/lub obywateli państw członkowskich i/lub innych państw wymienionych w Załączniku II do niniejszej Umowy i/lub obywateli tych innych państw;
(b) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Demokratyczno-Socjalistyczną Republikę Sri Lanki:
(i) przedsiębiorstwo lotnicze jest ustanowione i ma główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Demokratyczno- Socjalistycznej Republiki Sri Lanki i jest licencjonowane zgodnie z obowiązującym prawem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki; oraz
(ii) lankijskie władze lotnicze sprawują i utrzymują skuteczną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym.
(c) wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jest w stanie spełnić warunki określone w ustawach i przepisach normalnie stosowanych w odniesieniu do eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych przez Umawiającą się Stronę rozpatrującą wniosek lub wnioski.
3.  Jeżeli przedsiębiorstwo lotnicze zostanie tak wyznaczone i upoważnione, może rozpocząć operacje na uzgodnionych liniach, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo lotnicze działa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także z wymaganiami krajowymi dotyczącymi zezwoleń, jeżeli takie są stosowane.
Artykuł  4

ODMOWA WYDANIA, COFNIĘCIE, ZAWIESZENIE I OGRANICZENIE ZEZWOLENIA

1.  Każda Umawiająca się Strona może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć zezwolenie eksploatacyjne lub zezwolenia techniczne przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę, jeżeli:
(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:
(i) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest ustanowione, zgodnie z Traktatami UE, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej; lub
(ii) państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje lub nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym, lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; lub
(iii) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest własnością bezpośrednio lub poprzez udział większościowy lub nie pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich i/lub obywateli państw członkowskich i/lub innych państw wymienionych w Załączniku II do niniejszej Umowy i/lub obywateli tych innych państw; lub
(iv) przedsiębiorstwo lotnicze jest upoważnione do wykonywania operacji zgodnie z umową dwustronną między Demokratyczno- Socjalistyczną Republiką Sri Lanki i innym państwem członkowskim i przez wykonywanie praw przewozowych zgodnie z niniejszą Umową, na trasie obejmującej punkt znajdujący się w tym innym państwie członkowskim, obchodziłoby ograniczenia praw przewozowych nałożone przez tą inną umowę; lub
(v) wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze posiada certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez państwo członkowskie, z którym Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki nie posiada dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej a to inne państwo członkowskie odmówiło praw przewozowych Demokratyczno- Socjalistycznej Republice Sri Lanki.
(b) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Demokratyczno-Socjalistyczną Republikę Sri Lanki:
(i) przedsiębiorstwo lotnicze nie jest ustanowione lub nie ma głównego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki lub nie jest licencjonowane zgodnie z obowiązującym prawem Demokratyczno- Socjalistycznej Republiki Sri Lanki; lub
(ii) lankijskie władze lotnicze nie sprawują lub nie utrzymują skutecznej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym.
(c) przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy i Załączników do niej.
2.  Wykonując swoje prawa zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki nie stosuje dyskryminacji między przedsiębiorstwami lotniczymi z UE ze względu na ich przynależność państwową.
3.  Prawa określone w ustępie 1 niniejszego artykułu będą wykonywane dopiero po konsultacjach z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, przeprowadzonych zgodnie z artykułem 19 (Konsultacje) niniejszej Umowy.
Artykuł  5

STOSOWANIE USTAW

1.  Ustawy, przepisy i procedury państwa jednej Umawiającej się Strony dotyczące przybycia na terytorium, pobytu lub opuszczania jej terytorium przez statki powietrzne używane w międzynarodowej żegludze powietrznej albo dotyczące eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych będą stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony przy przybyciu, opuszczaniu i podczas pobytu w granicach tego terytorium.
2.  Ustawy, przepisy i procedury państwa jednej Umawiającej się Strony dotyczące przybycia, odprawy, imigracji, spraw paszportowych, spraw celnych i kwarantanny będą stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, lub w jego imieniu, do jego załóg, pasażerów oraz ładunków, w tym poczty, przy przybyciu, opuszczaniu i podczas pobytu w granicach terytorium tej Umawiającej się Strony.
Artykuł  6

OBSŁUGA NAZIEMNA

Z zastrzeżeniem ustaw i przepisów państwa każdej Umawiającej się Strony, w tym, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało na terytorium drugiej Umawiającej się Strony prawo do wykonywania swojej własnej obsługi naziemnej ("własna obsługa naziemna") lub, według swojego uznania, prawo do wyboru usługodawcy spośród konkurujących usługodawców, który zapewnia usługi obsługi naziemnej, w całości lub części. Jeżeli takie ustawy i przepisy ograniczają lub wykluczają własną obsługę naziemną oraz jeżeli brak jest rzeczywistej konkurencji między usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie obsługi naziemnej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie traktowane w sposób niedyskryminujący w zakresie dostępu do własnej obsługi naziemnej lub usług obsługi naziemnej, oferowanych przez usługodawcę lub usługodawców.

Artykuł  7

OPŁATY CELNE

1.  Statki powietrzne eksploatowane na międzynarodowych liniach lotniczych przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, części zapasowe (w tym silniki), zapasy materiałów pędnych i smarów (w tym płyny hydrauliczne) oraz zapasy pokładowe (w tym artykuły żywnościowe, napoje, likiery, tytoń i inne produkty w ograniczonych ilościach przeznaczone do sprzedaży lub zużycia przez pasażerów w trakcie lotu) na pokładzie tych statków powietrznych, będą zgodnie z ustawami i przepisami krajowymi przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione z opłat celnych, opłat inspekcyjnych i innych opłat lub podatków, pod warunkiem, że statki powietrzne opuszczą terytorium tej Umawiającej się Strony oraz takie wyposażenie, części zapasowe, zapasy pozostaną na pokładzie statków powietrznych do czasu ich wywozu.
2.  Zgodnie z krajowymi ustawami i przepisami państwa każdej Umawiającej się Strony, zwolnione będą również od tych samych opłat, należności i podatków, z wyjątkiem opłat związanych ze świadczoną usługą:
(a) zapasy pokładowe zabrane na pokład na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez kompetentne organy tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie wylatujących statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowej linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
(b) części zapasowe (w tym silniki) i normalne wyposażenie, wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony i przeznaczone do eksploatacji lub naprawy statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowej linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
(c) materiały pędne i smary (w tym płyny hydrauliczne), przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowej linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli te zapasy będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały zabrane na pokład;
(d) materiały reklamowe, nie posiadające wartości handlowej, używane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Jeżeli ustawy i przepisy krajowe państwa którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, materiały wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu będą znajdować się pod dozorem celnym tej Umawiającej się Strony.
4.  Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy pozostawione na pokładzie statków powietrznych, eksploatowanych przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych na tym terytorium. W takim przypadku mogą być poddane nadzorowi tych organów do czasu, gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zgodą tych samych organów.
5.  Pasażerowie, bagaż, ładunki i poczta w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczający terenu portu lotniczego wyznaczonego w tym celu, mogą być poddawani kontroli bezpieczeństwa. Bagaż, ładunki i poczta w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych podatków.
Artykuł  8

UCZCIWA KONKURENCJA

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały sprawiedliwe i jednakowe możliwości konkurowania przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2.  Każda Umawiająca się Strona będzie zezwalać każdemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu na ustalanie częstotliwości i zdolności przewozowej oferowanej w międzynarodowym transporcie lotniczym, zgodnie z uwarunkowaniami handlowymi i rynkowymi. Żadna Umawiająca się Strona nie będzie jednostronnie ograniczać wielkości ruchu, częstotliwości lub regularności przewozu lub typu albo typów statków powietrznych eksploatowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie lub według ujednoliconych warunków, jakie mogą być przewidziane przez Konwencję.
3.  Żadna Umawiająca się Strona nie zezwoli swojemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym, działającym samodzielnie lub wspólnie z jakimkolwiek innym lub innymi przedsiębiorstwami lotniczymi na nadużycie pozycji rynkowej, zmierzające, powodujące lub mające na celu spowodowanie znacznego osłabienia konkurenta lub wykluczenie go z trasy.
Artykuł  9

ROZKŁADY LOTÓW

1.  Przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będą, z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni, przedkładać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony do zatwierdzenia rozkład swoich planowanych połączeń, wyszczególniając częstotliwość, godziny operacji, typ statku powietrznego, konfigurację oraz ilość miejsc oferowanych do publicznej sprzedaży.
2.  Wszelkie kolejne zmiany do zatwierdzonego rozkładu lotów wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  10

TARYFY

1.  Każda Umawiająca się Strona zezwoli każdemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu na swobodne ustalanie taryf za przewozy lotnicze w oparciu o zasady uczciwej konkurencji.
2.  Umawiające się Strony, dla celów informacyjnych, mogą wymagać notyfikacji taryf swoim władzom lotniczym.
Artykuł  11

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo do utworzenia swoich biur, oddziałów i/lub przedstawicielstw na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami państwa tej drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo do sprowadzania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami państwa tej drugiej Umawiającej się Strony, własnego personelu niezbędnego do wykonywania i promocji przewozów lotniczych.
3.  Na zasadzie wzajemności oraz zgodnie z ustawami i przepisami państwa drugiej Umawiającej się Strony, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo prowadzić sprzedaż lotniczych dokumentów przewozowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, według swojego uznania, za pośrednictwem swoich agentów lub przez internet. Każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo sprzedawać własne lotnicze dokumenty przewozowe za walutę drugiej Umawiającej się Strony lub w walutach wymienialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
Artykuł  12

TRANSFER WPŁYWÓW

Każda Umawiająca się Strona udzieli wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony prawa do wymiany i transferu nadwyżki wpływów nad wydatkami, uzyskanej na swoim terytorium w

związku z przewozem pasażerów, bagażu, ładunków, w tym poczty, na uzgodnionych liniach. Wymiana i transfer będzie dokonywany przy zastosowaniu rynkowego kursu wymiany stosowanego do bieżących transakcji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi każdej Umawiającej się Strony.

Artykuł  13

OPŁATY OD UŻYTKOWNIKA

Opłaty stosowane na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony w odniesieniu do operacji wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, za korzystanie z portów lotniczych otwartych do użytku publicznego, urządzeń nawigacji lotniczej oraz innych urządzeń lotniczych na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony będą sprawiedliwe i rozsądne oraz pobierane zgodnie z jednolitymi warunkami stosowanymi bez dyskryminacji w odniesieniu do przynależności państwowej danych statków powietrznych.

Artykuł  14

ŚWIADECTWA I LICENCJE

1.  Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa kwalifikacji i licencje, wydane lub uznane za ważne zgodnie z ustawami i przepisami państwa jednej Umawiającej się Strony, w tym w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, z ustawami i przepisami Unii Europejskiej oraz nadal pozostające w mocy, będą uznawane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę dla celów eksploatacji uzgodnionych linii, pod warunkiem, że takie świadectwa i licencje wydane lub uznane za ważne, odpowiadają wymaganiom równym lub wyższym od wymagań minimalnych, ustalonych zgodnie z Konwencją.
2.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie jednakże prawo odmowy uznania za ważne, w związku z lotami nad swoim własnym terytorium, świadectw kwalifikacji i licencji wydanych swoim własnym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę.
Artykuł  15

OCHRONA LOTNICTWA

1.  Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich wzajemne zobowiązanie dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji stanowi integralną część niniejszej Umowy. Bez ograniczania całokształtu swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony będą w szczególności postępować zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku, Protokółu o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, uzupełniającego Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego podpisaną w Montrealu dnia 23 września 1971 roku, sporządzonego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 roku, Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, sporządzonej w Montrealu dnia 1 marca 1991 roku oraz jakiejkolwiek innej umowy wielostronnej w sprawie ochrony lotnictwa cywilnego, do której obie Umawiające się Strony przystąpiły.
2.  Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom skierowanym przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załogi, portów lotniczych i urządzeń nawigacji lotniczej oraz każdemu innemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
3.  We wzajemnych stosunkach, Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony lotnictwa ustalonymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako Załączniki do Konwencji w zakresie, w jakim takie postanowienia dotyczące ochrony mają zastosowanie do Umawiających się Stron. Będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce prowadzenia działalności lub miejsce stałego zamieszkania na terytorium Umawiających się Stron lub, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, użytkownicy statków powietrznych, którzy są ustanowieni na jej terytorium zgodnie z Traktatami UE i posiadający ważne koncesje zgodnie z prawem Unii Europejskiej, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi postanowieniami o ochronie lotnictwa.
4.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od jej użytkowników statków powietrznych przy wlocie, wylocie lub pobycie w granicach terytorium drugiej Umawiającej się Strony, można było żądać przestrzegania postanowień dotyczących ochrony lotnictwa zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju, w tym, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Każda Umawiająca się Strona zapewni skuteczne stosowanie odpowiednich środków na swoim terytorium dla ochrony statków powietrznych, kontroli pasażerów, załogi, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego, ładunków i zapasów pokładowych przed i w czasie wpuszczania na pokład i załadowywania.
5.  Każda Umawiająca się Strona będzie przychylnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków ochrony w razie szczególnego zagrożenia.
6.  W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi albo innych bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załogi, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego aktu lub groźby jego zaistnienia.
Artykuł  16

BEZPIECZEŃSTWO

1.  Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie zażądać konsultacji dotyczących przyjętych przez drugą Umawiającą się Stronę standardów bezpieczeństwa w każdej dziedzinie dotyczącej urządzeń lotniczych, załogi lotniczej, statków powietrznych lub ich eksploatacji. Konsultacje takie odbędą się w terminie trzydziestu (30) dni od daty takiej prośby.
2.  Jeżeli po przeprowadzeniu takich konsultacji, jedna Umawiająca się Strona stwierdzi, że druga Umawiająca się Strona skutecznie nie stosuje i nie utrzymuje standardów bezpieczeństwa w jakiejkolwiek z takich dziedzin, które byłyby co najmniej równe minimalnym standardom, ustanowionym w tym czasie zgodnie z Konwencją, pierwsza Umawiająca się Strona powiadomi drugą Umawiającą się Stronę o tych wnioskach oraz o środkach uznanych za konieczne dla zapewnienia tych minimalnych standardów, a druga Umawiająca się Strona podejmie odpowiednie działania naprawcze. Nie podjęcie przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiednich działań w terminie piętnastu (15) dni lub w dłuższym terminie, jaki może być uzgodniony, stanowić będzie podstawę do zastosowania artykułu 4 (Odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie i ograniczenie zezwolenia) niniejszej Umowy.
3.  Niezależnie od zobowiązań wymienionych w artykule 33 Konwencji, stwierdza się, że każdy statek powietrzny eksploatowany przez lub, na podstawie umowy leasingu, w imieniu przedsiębiorstwa lotniczego lub przedsiębiorstw lotniczych jednej Umawiającej się Strony na liniach do lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być poddany, podczas pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, inspekcji przez upoważnionych przedstawicieli drugiej Umawiającej się Strony, na pokładzie i w otoczeniu statku powietrznego, w celu sprawdzenia zarówno ważności dokumentów statku powietrznego, jak i jego załogi oraz widocznego stanu statku powietrznego i jego wyposażenia (w niniejszym artykule zwanej "inspekcją rampową"), pod warunkiem, że nie spowoduje to nieuzasadnionego opóźnienia.
4.  Jeżeli w wyniku jakiejkolwiek takiej inspekcji rampowej lub serii inspekcji rampowych powstaną:
(a) poważne zastrzeżenia, że statek powietrzny lub eksploatacja statku powietrznego nie spełniają minimalnych standardów ustanowionych w tym czasie zgodnie z Konwencją; lub
(b) poważne zastrzeżenia odnośnie braku efektywnego utrzymywania i stosowania standardów bezpieczeństwa, ustanowionych w tym czasie zgodnie z Konwencją,

Umawiająca się Strona dokonująca inspekcji, dla celów artykułu 33 Konwencji, może stwierdzić, że wymagania, na podstawie których świadectwa lub licencje w odniesieniu do tego statku powietrznego lub w odniesieniu do załogi tego statku powietrznego zostały wydane lub uznane za ważne, albo, że wymagania, zgodnie z którymi eksploatowany jest ten statek powietrzny, nie są równe lub wyższe od minimalnych standardów ustanowionych zgodnie z Konwencją.

5.  W przypadku, gdy przedstawiciel przedsiębiorstwa lotniczego odmawia dostępu w celu przeprowadzenia, zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, inspekcji rampowej statku powietrznego eksploatowanego przez lub w imieniu wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony, druga Umawiająca się Strona może stwierdzić, że istnieją poważne zastrzeżenia, o których mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu i wyciągnąć wnioski, o których mowa w wymienionym ustępie.
6.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zmiany zezwolenia eksploatacyjnego przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony w przypadku, gdy w wyniku inspekcji rampowej, serii inspekcji rampowych, odmowy dostępu dla inspekcji rampowej, konsultacji lub innych działań, pierwsza Umawiająca się Strona uzna, że konieczne jest podjęcie bezzwłocznych działań dla bezpieczeństwa operacji przedsiębiorstwa lotniczego.
7.  Wszelkie działania podjęte przez jedną Umawiającą się Stronę, zgodnie z ustępem 2 lub 6 niniejszego artykułu, powinny być zakończone z chwilą, gdy przestała istnieć przyczyna dla prowadzenia takich działań.
8.  Jeżeli Rzeczpospolita Polska wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze, nad którym kontrolę regulacyjną wykonuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania standardów bezpieczeństwa przez to inne państwo członkowskie oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przedsiębiorstwa lotniczego.
Artykuł  17

DANE STATYSTYCZNE

Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą dostarczać lub spowodują dostarczanie przez swoje wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze, władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, na żądanie, okresowych lub innych danych statystycznych, jakie mogą być rozsądnie wymagane w celu dokonania analizy eksploatacji uzgodnionych linii, w tym danych statystycznych wskazujących punkty rozpoczęcia i punkty zakończenia podróży.

Artykuł  18

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.  W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu między Umawiającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony przede wszystkim będą dążyły do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między władzami lotniczymi obu Umawiających się Stron.
2.  Jeżeli władze lotnicze nie osiągną porozumienia, Umawiające się Strony mogą uzgodnić przekazanie sporu do rozstrzygnięcia wzajemnie uzgodnionej osobie lub organowi, albo którakolwiek Umawiająca się Strona może przedstawić spór do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni pod warunkiem, że ten trzeci arbiter nie będzie obywatelem którejkolwiek Umawiającej się Strony. Każda z Umawiających się Stron wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony powiadomienia drogą dyplomatyczną o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, a trzeci arbiter zostanie wyznaczony w okresie kolejnych sześćdziesięciu (60) dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w określonym terminie lub jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w określonym terminie, Przewodniczący Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego może, na prośbę którejkolwiek Umawiającej się Strony, wyznaczyć arbitra lub arbitrów, w zależności od sytuacji. Jeżeli Przewodniczący posiada obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron, najwyższy rangą zastępca, który nie zostanie wyłączony na tej podstawie, dokona wyznaczenia.
3.  Trybunał arbitrażowy określi własną procedurę. Decyzja trybunału arbitrażowego będzie wiążąca dla Umawiających się Stron.
4.  Każda Umawiająca się Strona będzie ponosić koszty arbitra, którego wyznaczyła. Pozostałe koszty trybunału arbitrażowego będą podzielone równo między Umawiającymi się Stronami.
5.  Jeśli, i jak długo którakolwiek Umawiająca się Strona nie zastosuje się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, zawiesić lub cofnąć prawa lub przywileje, które zostały przyznane na mocy niniejszej Umowy Umawiającej się Stronie nie stosującej się do decyzji lub wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu nie stosującemu się do decyzji.
Artykuł  19

KONSULTACJE

1.  Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie poprosić o przeprowadzenie konsultacji dotyczących realizacji, interpretacji, stosowania lub zmiany niniejszej Umowy.
2.  Konsultacje takie, które mogą być przeprowadzone przez władze lotnicze Umawiających się Stron, rozpoczną się w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania takiej prośby przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.
Artykuł  20

REJESTRACJA

Niniejsza Umowa i jakakolwiek zmiany do niej będą zarejestrowane w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  21

ZMIANY

1.  Każda z Umawiających się Stron może w dowolnym czasie zaproponować drugiej Umawiającej się Stronie dokonanie jakiejkolwiek zmiany niniejszej Umowy, którą uzna za potrzebną. Konsultacje dotyczące zmian do Umowy, które mogą odbywać się w drodze rozmów lub korespondencyjnie między władzami lotniczymi Umawiających się Stron, rozpoczną się w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania prośby, chyba że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.
2.  Jeśli jedna Umawiająca się Strona uzna za pożądane wprowadzenie zmiany do Załączników do niniejszej Umowy, władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą uzgodnić taką zmianę.
3.  Jakakolwiek zmiana do niniejszej Umowy lub Załączników do niej, wprowadzona zgodnie z postanowieniami ustępów 1 lub 2 niniejszego artykułu, wejdzie w życie po potwierdzeniu w drodze wymiany not dyplomatycznych między Umawiającymi się Stronami. Będzie ona stosowana tymczasowo od daty jej uzgodnienia.
Artykuł  22

UMOWY WIELOSTRONNE

W przypadku wejścia w życie wielostronnej umowy dotyczącej transportu lotniczego, wiążącej obie Umawiające się Strony, Umowa niniejsza zostanie zmieniona w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami, tak aby dostosować ją do postanowień takiej umowy.

Artykuł  23

WEJŚCIE W ŻYCIE

1.  Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony.
2.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z krajowym prawem państwa każdej Umawiającej się Strony, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej z not dyplomatycznych potwierdzającej, że Umawiające się Strony wypełniły procedury wymagane dla wejścia w życie niniejszej Umowy.
3.  Umowa niniejsza będzie tymczasowo stosowana od momentu jej podpisania.
4.  Z dniem wejścia jej w życie, niniejsza Umowa zastępuje Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisanej w Colombo dnia 26 stycznia 1982 roku.
Artykuł  24

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.  Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie notyfikować drugiej Umawiającej się Stronie swój zamiar wypowiedzenia niniejszej Umowy. Notyfikacja taka będzie jednocześnie przekazana do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
2.  Umowa niniejsza utraci moc po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej, chyba że nota wypowiadająca zostanie wycofana w drodze porozumienia Umawiających się Stron przed upływem tego okresu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania noty wypowiadającej przez drugą Umawiającą się Stronę, notyfikacja będzie uznana za otrzymaną po upływie czternastu (14) dni od dnia otrzymania noty przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 15 lutego 2018 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, syngaleskim, tamilskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji lub stosowaniu, tekst angielski będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  I
I. Wykaz tras

Trasy do eksploatacji przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez Rzeczpospolitą Polską:

Punkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkty pośrednie Punkty na terytorium Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Punkty położone dalej
jakiekolwiek punkty jakiekolwiek punkty jakiekolwiek punkty jakiekolwiek punkty

Trasy do eksploatacji przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez Demokratyczno-Socjalistyczną Republikę Sri Lanki:

Punkty na terytorium Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Punkty pośrednie Punkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Punkty położone dalej
jakiekolwiek punkty jakiekolwiek punkty jakiekolwiek punkty jakiekolwiek punkty

Uwagi:

1. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony mogą, w jakimkolwiek lub we wszystkich lotach, omijać jakikolwiek punkt pośredni i punkt położony dalej na określonej trasie, pod warunkiem, że linie lotnicze rozpoczynają się lub kończą na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze.

2. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jakiejkolwiek Umawiającej się Strony mogą eksploatować linie lotnicze na uzgodnionych trasach z maksymalną częstotliwością, jaka zostanie uzgodniona między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.

3. O ile władze lotnicze obu Umawiających się Stron nie uzgodnią inaczej, prawa piątej wolności między punktami pośrednimi lub położonymi dalej a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz między punktami pośrednimi lub położonymi dalej a terytorium Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki nie będą wykonywane.

II. Dzielenie oznakowania linii
1. Przy eksploatacji lub oferowaniu przewozów lotniczych na określonych trasach, każde przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez jedną Umawiającą się Stronę może zawierać porozumienia handlowe takie jak dzielenie pojemności statku powietrznego, porozumienie o dzieleniu oznakowania linii lub porozumienia leasingowe z:
(a) przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi tej samej Umawiającej się Strony;
(b) przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony; oraz
(c) przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi z kraju trzeciego,

pod warunkiem, że:

(a) takie przedsiębiorstwa lotnicze posiadają odpowiednie zezwolenie do eksploatacji tych tras i odcinków tych tras; oraz
(b) w przypadku sprzedaży biletów, przedsiębiorstwo lotnicze dokładnie sprecyzuje kupującemu w punkcie sprzedaży, które przedsiębiorstwo lotnicze faktycznie eksploatuje każdy odcinek linii i z którym przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi kupujący zawiera umowę.
2. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron, w ramach porozumienia o dzieleniu oznakowania linii będą uprawnione do wykonywania dowolnej ilości operacji jako przewoźnik umowny.
III. Transport intermodalny

Wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym oraz pośrednim przewoźnikom ładunków Umawiających się Stron bez ograniczeń zezwoli się na użycie w związku z międzynarodowym transportem lotniczym jakiegokolwiek transportu naziemnego dla przewozu ładunków do lub z jakichkolwiek punktów na lub poza terytoriami Umawiających się Stron, włączając transport do i z wszystkich portów lotniczych wyposażonych w urządzenia do odpraw celnych oraz włączając, gdy ma to zastosowanie, wynikające z odpowiednich ustaw i przepisów, prawo do przewozu ładunków nie zwolnionych z cła. Odprawa celna i urządzenia w porcie lotniczym będą dostępne dla takich ładunków, niezależnie od tego, czy przewożone są transportem lotniczym czy też transportem naziemnym. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze mogą same wykonywać przewóz naziemny albo zapewnić taki przewóz w drodze porozumień z innymi przewoźnikami naziemnymi, włączając przewóz naziemny wykonywany przez inne przedsiębiorstwa lotnicze i pośrednich przewoźników ładunków lotniczych. Takie intermodalne przewozy ładunków mogą być oferowane przy zastosowaniu jednej ceny obejmującej łącznie przewóz lotniczy i naziemny pod warunkiem, że spedytorzy zostaną poinformowani co do okoliczności takiego przewozu.

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz innych państw, o których mowa w artykule 3 (Wyznaczenie i zezwolenie) i artykule 4 (Odmowa wydania, cofnięcie, zawieszenie i ograniczenie zezwolenia) niniejszej Umowy

(a) Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
(b) Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
(c) Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);
(d) Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020