Mongolia-Polska. Aneks do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., Ułan Bator.2019.07.09.

M.P.2020.24
ANEKS
do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.,
podpisany w Ułan Bator dnia 9 lipca 2019 r.
Aneks

do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 roku.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Mongolii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią, stosownie do Artykułu 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 roku, postanowiły, co następuje:

Artykuł  1

W Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Mongolii kredytu w wysokości nieprzekraczającej 50 milionów EUR (słownie: pięćdziesiąt milionów euro), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie projektów w Mongolii w dziedzinie modernizacji rolnictwa, infrastruktury, edukacji, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 % (słownie: sto procent) wartości kontraktów na dostawę towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Mongolii. Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej Umowy, określa projekty, które będą finansowane w ramach Kredytu.";

2) Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", i importerów z Mongolii w terminie do dnia 24 lipca 2019 roku";

3) dodaje się załącznik określający projekty, które będą finansowane w ramach Kredytu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Aneksu.
Artykuł  2

Aneks niniejszy podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie niniejszego Aneksu uważa się dzień otrzymania późniejszej z not. Aneks niniejszy pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 roku.

Sporządzono w Ułan Bator dnia 9 lipca 2019 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

Projekty planowane do finansowania w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 roku, zmienionej niniejszym Aneksem:

1. Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków w prowincjach:
1.1 Bayan-Ulgii aimag's Ulgii soum
1.2 Gobisumber aimag's Choir soum
1.3 Domod aimag's Choilbalsan soum
1.4 Uvs aimag's Ulaangom soum
1.5 Zavkhan aimag's Uliastai soum
2. Modernizacja techniki i urządzeń przeciwpożarowych
3. Mobilny szpital do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych (2 sztuki)
4. Produkcja warzyw i rozwój przetwórstwa warzyw
5. Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych i poprawa sposobów zarządzania nimi - miasto Erdenet
6. Zakup kompleksowo wyposażonych pojazdów do realizacji usług medycznych w prowincjach

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.24

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Mongolia-Polska. Aneks do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., Ułan Bator.2019.07.09.
Data aktu: 09/07/2019
Data ogłoszenia: 08/01/2020
Data wejścia w życie: 15/10/2019