Międzyresortowy Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.

M.P.20.1097
ZARZĄDZENIE Nr 225
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) identyfikacja barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców i wypracowanie rozwiązań mających na celu ich wyeliminowanie z obowiązujących przepisów prawa;
2) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących zidentyfikowane bariery administracyjne i prawne mające wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, uwzględniających w szczególności uproszczenie procedur, minimalizację kosztów ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorców oraz ułatwienie kontaktów obywateli i przedsiębiorców z organami władzy publicznej.
2.  Zespół zrealizuje zadania do dnia 1 grudnia 2021 r.
3.  Przewodniczący Zespołu, na koniec każdego kwartału, przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki, propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
2) pozostali członkowie - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu wyznaczeni przez:
a) Ministra Sprawiedliwości,
b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
c) ministra właściwego do spraw budżetu,
d) ministra właściwego do spraw energii,
e) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
g) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
h) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
i) ministra właściwego do spraw klimatu,
j) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
k) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
l) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
m) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
n) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
o) ministra właściwego do spraw rybołówstwa,
p) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
q) ministra właściwego do spraw środowiska,
r) ministra właściwego do spraw transportu,
s) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
t) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
u) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;
3) sekretarz Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 2, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.
3.  Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego Zespołu, zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej urzędu, który reprezentują.
§  4.  Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i porządek obrad kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) monitoruje realizację harmonogramu prac Zespołu i podejmuje działania mające na celu usprawnienie jego prac;
5) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
6) wskazuje członka Zespołu, który w przypadku jego nieobecności wykonuje zadania przewodniczącego Zespołu.
§  5.  Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu lub członka Zespołu w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele organów władzy publicznej, instytucji, organizacji, a także specjaliści i eksperci, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.
§  6. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 5, oraz pracowników urzędów obsługujących członków Zespołu, wyznaczonych przez członków Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, opinii, analiz, raportów i ekspertyz.
§  7.  Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają niezbędnej pomocy w wykonywaniu jego zadań.
§  8.  Przewodniczący Zespołu może zwracać się do instytucji innych niż organy, o których mowa w § 7, o udzielenie pomocy w pracach Zespołu.
§  9. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
4.  Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
§  10. 
1.  Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
2.  Protokół podpisuje odpowiednio przewodniczący Zespołu lub osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
3.  Protokoły przechowuje sekretarz Zespołu.
§  11. 
1.  W terminie miesiąca po zakończeniu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu.
2.  Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) opis działań podjętych przez Zespół;
2) wskazanie zidentyfikowanych barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców zaproponowanych do wyeliminowania z przepisów prawa;
3) wnioski i rekomendacje co do dalszych działań dotyczących redukcji obowiązków administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców w przepisach prawa.
§  12.  Udział w pracach Zespołu, w tym w utworzonych w ramach Zespołu grupach roboczych i zespołach doradczych, jest nieodpłatny.
§  13. 
1.  Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym powoływanych grup roboczych i zespołów doradczych, oraz zlecaniem wykonania opracowań, opinii, analiz, raportów i ekspertyz są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu wymagają uprzedniej akceptacji przewodniczącego Zespołu.
§  14.  Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  15.  Propozycje rozwiązań legislacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przewodniczący Zespołu po raz pierwszy przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki, do końca marca 2021 r.
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.1097

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Międzyresortowy Zespół do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.
Data aktu: 30/11/2020
Data ogłoszenia: 30/11/2020
Data wejścia w życie: 01/12/2020