Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

M.P.2020.106
OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) ogłasza się prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obejmuje:

1) część I określającą cele i zakres oddziaływania prognozy;

2) część II określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy;

3) część III określającą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy.

I. 

CELE I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PROGNOZY

1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, zwana dalej "prognozą", stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.
2. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.
3. Część II prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.
4. Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.
5. Zgodnie z art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) w oparciu o prognozę jest dokonywane różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Zawody szkolnictwa branżowego, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021, zostały określone w części II prognozy.
6. Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł, w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.).
7. Zgodnie z art. 22 ust. 5b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą.
8. Zgodnie z art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 tej ustawy, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany w prognozie. Ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie nie jest wymagana w przypadku zawodu szkolnictwa branżowego określonego w części II lub III prognozy.
9. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy samorząd województwa określając i ogłaszając corocznie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6 tej ustawy, uwzględnia zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określone w części II i III prognozy.
II. 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY*

*zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 (cz. I ust. 5) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (cz. I ust. 6)
Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Elektromechanik 741201
3 Elektronik 742117
4 Elektryk 741103
5 Kierowca mechanik 832201
6 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
7 Mechatronik 742118
8 Murarz-tynkarz 711204
9 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
10 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
11 Operator obrabiarek skrawających 722307
12 Ślusarz 722204
13 Technik automatyk 311909
14 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
15 Technik budowy dróg 311216
16 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
17 Technik elektronik 311408
18 Technik elektryk 311303
19 Technik energetyk 311307
20 Technik mechanik 311504
21 Technik mechatronik 311410
22 Technik programista 351406
23 Technik spawalnictwa 311516
24 Technik transportu kolejowego 311928
III. 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Województwo dolnośląskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Cieśla 711501
5 Dekarz 712101
6 Drukarz fleksograficzny 732209
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Garbarz skór 753501
13 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
14 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
15 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
16 Kaletnik 753702
17 Kierowca mechanik 832201
18 Krawiec 753105
19 Magazynier-logistyk 432106
20 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
21 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
22 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
23 Mechatronik 742118
24 Monter izolacji budowlanych 712401
25 Monter konstrukcji budowlanych 711102
26 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
27 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
28 Monter stolarki budowlanej 712906
29 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
30 Murarz-tynkarz 711204
31 Obuwnik 753602
32 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
33 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
34 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
35 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
36 Operator obrabiarek skrawających 722307
37 Ślusarz 722204
38 Technik automatyk 311909
39 Technik budownictwa 311204
40 Technik budowy dróg 311216
41 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
42 Technik elektronik 311408
43 Technik elektryk 311303
44 Technik garbarz 311912
45 Technik geolog 311106
46 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
47 Technik górnictwa podziemnego 311703
48 Technik informatyk 351203
49 Technik inżynierii sanitarnej 311218
50 Technik logistyk 333107
51 Technik mechanik 311504
52 Technik mechatronik 311410
53 Technik obuwnik 311916
54 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709
55 Technik pojazdów samochodowych 311513
56 Technik programista 351406
57 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
58 Technik przemysłu mody 311941
59 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
60 Technik spawalnictwa 311516
61 Technik spedytor 333108
62 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
63 Technik pojazdów kolejowych 311518
64 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
65 Technik technologii żywności 314403
66 Technik teleinformatyk 351103
67 Technik telekomunikacji 352203
68 Technik transportu kolejowego 311928
69 Technik tyfloinformatyk 351204
70 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
71 Technik wiertnik 311707

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz 721301
4 Cukiernik 751201
5 Fryzjer 514101
6 Górnik eksploatacji otworowej 811301
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kamieniarz 711301
9 Kucharz 512001
10 Kuśnierz 753106
11 Lakiernik samochodowy 713203
12 Mechanik motocyklowy 723107
13 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
14 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
15 Modelarz odlewniczy 721104
16 Monter budownictwa wodnego 711701
17 Monter izolacji przemysłowych 712403
18 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
19 Monter nawierzchni kolejowej 711603
20 Ogrodnik 611303
21 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
22 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
23 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
24 Operator procesów introligatorskich 732305
25 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
26 Opiekun medyczny 532102
27 Opiekun osoby starszej 341202
28 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
29 Opiekunka dziecięca 325905
30 Opiekunka środowiskowa 341204
31 Piekarz 751204
32 Pracownik pomocniczy krawca 932915
33 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
34 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
35 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
36 Przetwórca mięsa 751108
37 Przetwórca ryb 751103
38 Rolnik 613003
39 Sprzedawca 522301
40 Stolarz 752205
41 Tapicer 753402
42 Technik agrobiznesu 331402
43 Technik analityk 311103
44 Technik architektury krajobrazu 314202
45 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
46 Technik budownictwa kolejowego 311220
47 Technik budownictwa wodnego 311205
48 Technik budowy jednostek pływających 311942
49 Technik ceramik 311944
50 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
51 Technik dentystyczny 321402
52 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
53 Technik energetyk 311307
54 Technik fotografii i multimediów 343105
55 Technik gazownictwa 311913
56 Technik geodeta 311104
57 Technik górnictwa otworowego 311702
58 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
59 Technik handlowiec 522305
60 Technik hodowca koni 314203
61 Technik hotelarstwa 422402
62 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
63 Technik leśnik 314301
64 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
65 Technik masażysta 325402
66 Technik mechanik lotniczy 315317
67 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
68 Technik ochrony środowiska 325511
69 Technik odlewnik 311705
70 Technik optyk 325302
71 Technik organizacji turystyki 422104
72 Technik ortopeda 321403
73 Technik papiernictwa 311601
74 Technik procesów drukowania 311935
75 Technik procesów introligatorskich 311936
76 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
77 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
78 Technik reklamy 333907
79 Technik renowacji elementów architektury 311210
80 Technik rolnik 314207
81 Technik technologii chemicznej 311603
82 Technik technologii drewna 311922
83 Technik transportu drogowego 311927
84 Technik urządzeń dźwigowych 311940
85 Technik usług fryzjerskich 514105
86 Technik weterynarii 324002
87 Technik włókiennik 311932
88 Technik żeglugi śródlądowej 315216
89 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
90 Terapeuta zajęciowy 325907
91 Wiertacz 811305
92 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo kujawsko-pomorskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Cukiernik 751201
5 Dekarz 712101
6 Drukarz fleksograficzny 732209
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kaletnik 753702
13 Kierowca mechanik 832201
14 Krawiec 753105
15 Kucharz 512001
16 Magazynier-logistyk 432106
17 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
18 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
19 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
20 Mechatronik 742118
21 Monter izolacji budowlanych 712401
22 Monter konstrukcji budowlanych 711102
23 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
29 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
30 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
31 Operator obrabiarek skrawających 722307
32 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
33 Piekarz 751204
34 Pracownik pomocniczy krawca 932915
35 Stolarz 752205
36 Ślusarz 722204
37 Technik analityk 311103
38 Technik automatyk 311909
39 Technik budownictwa 311204
40 Technik budowy dróg 311216
41 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
42 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
43 Technik elektronik 311408
44 Technik elektryk 311303
45 Technik energetyk 311307
46 Technik geodeta 311104
47 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
48 Technik informatyk 351203
49 Technik inżynierii sanitarnej 311218
50 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
51 Technik logistyk 333107
52 Technik mechanik 311504
53 Technik mechatronik 311410
54 Technik ochrony środowiska 325511
55 Technik pojazdów samochodowych 311513
56 Technik programista 351406
57 Technik przemysłu mody 311941
58 Technik renowacji elementów architektury 311210
59 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
60 Technik spawalnictwa 311516
61 Technik spedytor 333108
62 Technik pojazdów kolejowych 311518
63 Technik technologii chemicznej 311603
64 Technik technologii żywności 314403
65 Technik teleinformatyk 351103
66 Technik transportu drogowego 311927
67 Technik transportu kolejowego 311928
68 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
69 Technik włókiennik 311932
70 Technik żeglugi śródlądowej 315216
71 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Blacharz 721301
2 Blacharz samochodowy 721306
3 Fryzjer 514101
4 Garbarz skór 753501
5 Kamieniarz 711301
6 Kuśnierz 753106
7 Lakiernik samochodowy 713203
8 Mechanik motocyklowy 723107
9 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
10 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
11 Monter budownictwa wodnego 711701
12 Monter izolacji przemysłowych 712403
13 Monter jachtów i łodzi 711505
14 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
15 Monter nawierzchni kolejowej 711603
16 Obuwnik 753602
17 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
18 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
19 Opiekun medyczny 532102
20 Opiekun osoby starszej 341202
21 Opiekunka dziecięca 325905
22 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
23 Przetwórca mięsa 751108
24 Przetwórca ryb 751103
25 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
26 Rolnik 613003
27 Sprzedawca 522301
28 Tapicer 753402
29 Technik administracji 334306
30 Technik agrobiznesu 331402
31 Technik architektury krajobrazu 314202
32 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
33 Technik awionik 315316
34 Technik budownictwa kolejowego 311220
35 Technik budownictwa wodnego 311205
36 Technik budowy jednostek pływających 311942
37 Technik ekonomista 331403
38 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
39 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
40 Technik farmaceutyczny 321301
41 Technik garbarz 311912
42 Technik gazownictwa 311913
43 Technik handlowiec 522305
44 Technik hodowca koni 314203
45 Technik hotelarstwa 422402
46 Technik leśnik 314301
47 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
48 Technik masażysta 325402
49 Technik mechanik lotniczy 315317
50 Technik mechanik okrętowy 315105
51 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
52 Technik nawigator morski 315214
53 Technik obuwnik 311916
54 Technik organizacji turystyki 422104
55 Technik papiernictwa 311601
56 Technik procesów drukowania 311935
57 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
58 Technik rachunkowości 431103
59 Technik reklamy 333907
60 Technik rolnik 314207
61 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
62 Technik technologii drewna 311922
63 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
64 Technik telekomunikacji 352203
65 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
66 Technik tyfloinformatyk 351204
67 Technik urządzeń dźwigowych 311940
68 Technik usług fryzjerskich 514105
69 Technik weterynarii 324002
70 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
71 Terapeuta zajęciowy 325907
72 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo lubelskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Górnik eksploatacji otworowej 811301
12 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
13 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
14 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
15 Kierowca mechanik 832201
16 Krawiec 753105
17 Kucharz 512001
18 Kuśnierz 753106
19 Magazynier-logistyk 432106
20 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
21 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
22 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
23 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
24 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
25 Mechatronik 742118
26 Monter izolacji budowlanych 712401
27 Monter konstrukcji budowlanych 711102
28 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
29 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
30 Monter stolarki budowlanej 712906
31 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
32 Murarz-tynkarz 711204
33 Obuwnik 753602
34 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
35 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
36 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
37 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
38 Operator obrabiarek skrawających 722307
39 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
40 Piekarz 751204
41 Stolarz 752205
42 Ślusarz 722204
43 Tapicer 753402
44 Technik agrobiznesu 331402
45 Technik analityk 311103
46 Technik automatyk 311909
47 Technik budownictwa 311204
48 Technik budownictwa kolejowego 311220
49 Technik budowy dróg 311216
50 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
51 Technik elektronik 311408
52 Technik elektryk 311303
53 Technik energetyk 311307
54 Technik geodeta 311104
55 Technik geolog 311106
56 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
57 Technik górnictwa otworowego 311702
58 Technik górnictwa podziemnego 311703
59 Technik informatyk 351203
60 Technik inżynierii sanitarnej 311218
61 Technik logistyk 333107
62 Technik mechanik 311504
63 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
64 Technik mechatronik 311410
65 Technik obuwnik 311916
66 Technik ochrony środowiska 325511
67 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709
68 Technik pojazdów samochodowych 311513
69 Technik programista 351406
70 Technik przemysłu mody 311941
71 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
72 Technik renowacji elementów architektury 311210
73 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
74 Technik rolnik 314207
75 Technik spawalnictwa 311516
76 Technik spedytor 333108
77 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
78 Technik pojazdów kolejowych 311518
79 Technik technologii chemicznej 311603
80 Technik technologii drewna 311922
81 Technik technologii żywności 314403
82 Technik teleinformatyk 351103
83 Technik transportu kolejowego 311928
84 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
85 Technik weterynarii 324002
86 Technik wiertnik 311707
87 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
88 Wiertacz 811305

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Drukarz fleksograficzny 732209
5 Drukarz offsetowy 732210
6 Fryzjer 514101
7 Garbarz skór 753501
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Kaletnik 753702
10 Kamieniarz 711301
11 Lakiernik samochodowy 713203
12 Mechanik motocyklowy 723107
13 Monter izolacji przemysłowych 712403
14 Monter nawierzchni kolejowej 711603
15 Monter systemów rurociągowych 712613
16 Operator maszyn leśnych 834105
17 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
18 Opiekun medyczny 532102
19 Opiekun osoby starszej 341202
20 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
21 Opiekunka dziecięca 325905
22 Opiekunka środowiskowa 341204
23 Ortoptystka 325906
24 Pracownik pomocniczy krawca 932915
25 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
26 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
27 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
28 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
29 Protetyk słuchu 321401
30 Przetwórca mięsa 751108
31 Rolnik 613003
32 Technik architektury krajobrazu 314202
33 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
34 Technik awionik 315316
35 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
36 Technik dentystyczny 321402
37 Technik ekonomista 331403
38 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
39 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
40 Technik elektroradiolog 321103
41 Technik farmaceutyczny 321301
42 Technik garbarz 311912
43 Technik gazownictwa 311913
44 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
45 Technik hotelarstwa 422402
46 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
47 Technik leśnik 314301
48 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
49 Technik masażysta 325402
50 Technik mechanik lotniczy 315317
51 Technik organizacji turystyki 422104
52 Technik ortopeda 321403
53 Technik procesów drukowania 311935
54 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
55 Technik pszczelarz 314206
56 Technik rachunkowości 431103
57 Technik reklamy 333907
58 Technik sterylizacji medycznej 321104
59 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
60 Technik telekomunikacji 352203
61 Technik transportu drogowego 311927
62 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
63 Technik tyfloinformatyk 351204
64 Technik urządzeń dźwigowych 311940
65 Technik usług fryzjerskich 514105
66 Technik włókiennik 311932
67 Terapeuta zajęciowy 325907

Województwo lubuskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubuskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Cukiernik 751201
5 Dekarz 712101
6 Drukarz fleksograficzny 732209
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kierowca mechanik 832201
13 Krawiec 753105
14 Magazynier-logistyk 432106
15 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
16 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
17 Mechatronik 742118
18 Monter izolacji budowlanych 712401
19 Monter konstrukcji budowlanych 711102
20 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
21 Monter stolarki budowlanej 712906
22 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
23 Murarz-tynkarz 711204
24 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
25 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
26 Operator obrabiarek skrawających 722307
27 Piekarz 751204
28 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
29 Stolarz 752205
30 Ślusarz 722204
31 Tapicer 753402
32 Technik analityk 311103
33 Technik automatyk 311909
34 Technik budownictwa 311204
35 Technik budowy dróg 311216
36 Technik elektronik 311408
37 Technik elektryk 311303
38 Technik energetyk 311307
39 Technik geodeta 311104
40 Technik informatyk 351203
41 Technik inżynierii sanitarnej 311218
42 Technik logistyk 333107
43 Technik mechanik 311504
44 Technik mechatronik 311410
45 Technik ochrony środowiska 325511
46 Technik pojazdów samochodowych 311513
47 Technik programista 351406
48 Technik przemysłu mody 311941
49 Technik renowacji elementów architektury 311210
50 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
51 Technik spawalnictwa 311516
52 Technik spedytor 333108
53 Technik teleinformatyk 351103
54 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubuskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystentka stomatologiczna 325101
2 Blacharz 721301
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Fryzjer 514101
5 Garbarz skór 753501
6 Higienistka stomatologiczna 325102
7 Kaletnik 753702
8 Kamieniarz 711301
9 Kucharz 512001
10 Kuśnierz 753106
11 Lakiernik samochodowy 713203
12 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
13 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
14 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
15 Monter izolacji przemysłowych 712403
16 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
17 Monter systemów rurociągowych 712613
18 Obuwnik 753602
19 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
20 Operator maszyn leśnych 834105
21 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
22 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
23 Opiekun medyczny 532102
24 Pracownik pomocniczy krawca 932915
25 Przetwórca mięsa 751108
26 Rolnik 613003
27 Sprzedawca 522301
28 Technik administracji 334306
29 Technik architektury krajobrazu 314202
30 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
31 Technik dentystyczny 321402
32 Technik ekonomista 331403
33 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
34 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
35 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
36 Technik elektroradiolog 321103
37 Technik farmaceutyczny 321301
38 Technik fotografii i multimediów 343105
39 Technik garbarz 311912
40 Technik gazownictwa 311913
41 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
42 Technik handlowiec 522305
43 Technik hotelarstwa 422402
44 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
45 Technik leśnik 314301
46 Technik masażysta 325402
47 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
48 Technik obuwnik 311916
49 Technik organizacji turystyki 422104
50 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
51 Technik rachunkowości 431103
52 Technik reklamy 333907
53 Technik rolnik 314207
54 Technik sterylizacji medycznej 321104
55 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
56 Technik pojazdów kolejowych 311518
57 Technik technologii chemicznej 311603
58 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
59 Technik technologii żywności 314403
60 Technik telekomunikacji 352203
61 Technik transportu drogowego 311927
62 Technik tyfloinformatyk 351204
63 Technik urządzeń dźwigowych 311940
64 Technik usług fryzjerskich 514105
65 Technik weterynarii 324002
66 Technik włókiennik 311932
67 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
68 Terapeuta zajęciowy 325907

Województwo łódzkie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Drukarz fleksograficzny 732209
8 Drukarz offsetowy 732210
9 Elektromechanik 741201
10 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
11 Elektronik 742117
12 Elektryk 741103
13 Kamieniarz 711301
14 Kierowca mechanik 832201
15 Krawiec 753105
16 Lakiernik samochodowy 713203
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
19 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
20 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
21 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
22 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
23 Mechatronik 742118
24 Monter izolacji budowlanych 712401
25 Monter konstrukcji budowlanych 711102
26 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
27 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
28 Monter stolarki budowlanej 712906
29 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
30 Murarz-tynkarz 711204
31 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
32 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
33 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
34 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
35 Operator obrabiarek skrawających 722307
36 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
37 Piekarz 751204
38 Pracownik pomocniczy krawca 932915
39 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
40 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
41 Stolarz 752205
42 Ślusarz 722204
43 Tapicer 753402
44 Technik agrobiznesu 331402
45 Technik analityk 311103
46 Technik automatyk 311909
47 Technik budownictwa 311204
48 Technik budowy dróg 311216
49 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
50 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
51 Technik elektronik 311408
52 Technik elektryk 311303
53 Technik energetyk 311307
54 Technik gazownictwa 311913
55 Technik geodeta 311104
56 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
57 Technik informatyk 351203
58 Technik inżynierii sanitarnej 311218
59 Technik logistyk 333107
60 Technik mechanik 311504
61 Technik mechanik lotniczy 315317
62 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
63 Technik mechatronik 311410
64 Technik ochrony środowiska 325511
65 Technik pojazdów samochodowych 311513
66 Technik programista 351406
67 Technik przemysłu mody 311941
68 Technik renowacji elementów architektury 311210
69 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
70 Technik rolnik 314207
71 Technik spawalnictwa 311516
72 Technik spedytor 333108
73 Technik pojazdów kolejowych 311518
74 Technik technologii chemicznej 311603
75 Technik technologii drewna 311922
76 Technik technologii żywności 314403
77 Technik teleinformatyk 351103
78 Technik transportu kolejowego 311928
79 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
80 Technik włókiennik 311932

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystentka stomatologiczna 325101
2 Blacharz samochodowy 721306
3 Fryzjer 514101
4 Garbarz skór 753501
5 Higienistka stomatologiczna 325102
6 Kaletnik 753702
7 Kucharz 512001
8 Kuśnierz 753106
9 Mechanik motocyklowy 723107
10 Monter izolacji przemysłowych 712403
11 Monter nawierzchni kolejowej 711603
12 Monter systemów rurociągowych 712613
13 Obuwnik 753602
14 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
15 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
16 Opiekun medyczny 532102
17 Ortoptystka 325906
18 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
19 Protetyk słuchu 321401
20 Przetwórca mięsa 751108
21 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
22 Rolnik 613003
23 Technik administracji 334306
24 Technik architektury krajobrazu 314202
25 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
26 Technik awionik 315316
27 Technik budownictwa kolejowego 311220
28 Technik ceramik 311944
29 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
30 Technik dentystyczny 321402
31 Technik ekonomista 331403
32 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
33 Technik elektroradiolog 321103
34 Technik farmaceutyczny 321301
35 Technik garbarz 311912
36 Technik hodowca koni 314203
37 Technik hotelarstwa 422402
38 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
39 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
40 Technik masażysta 325402
41 Technik obuwnik 311916
42 Technik organizacji turystyki 422104
43 Technik ortopeda 321403
44 Technik papiernictwa 311601
45 Technik procesów drukowania 311935
46 Technik rachunkowości 431103
47 Technik reklamy 333907
48 Technik sterylizacji medycznej 321104
49 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
50 Technik technologii szkła 311925
51 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
52 Technik telekomunikacji 352203
53 Technik transportu drogowego 311927
54 Technik tyfloinformatyk 351204
55 Technik urządzeń dźwigowych 311940
56 Technik usług fryzjerskich 514105
57 Technik weterynarii 324002
58 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
59 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
60 Terapeuta zajęciowy 325907
61 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo małopolskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Dekarz 712101
5 Drukarz fleksograficzny 732209
6 Drukarz offsetowy 732210
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Garbarz skór 753501
12 Kaletnik 753702
13 Kierowca mechanik 832201
14 Krawiec 753105
15 Kucharz 512001
16 Kuśnierz 753106
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
19 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
20 Mechatronik 742118
21 Monter izolacji budowlanych 712401
22 Monter izolacji przemysłowych 712403
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Obuwnik 753602
29 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
30 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
31 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
32 Operator obrabiarek skrawających 722307
33 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
34 Pracownik pomocniczy krawca 932915
35 Stolarz 752205
36 Ślusarz 722204
37 Tapicer 753402
38 Technik analityk 311103
39 Technik automatyk 311909
40 Technik budownictwa 311204
41 Technik budowy dróg 311216
42 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
43 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
44 Technik elektronik 311408
45 Technik elektryk 311303
46 Technik energetyk 311307
47 Technik garbarz 311912
48 Technik geodeta 311104
49 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
50 Technik informatyk 351203
51 Technik inżynierii sanitarnej 311218
52 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
53 Technik logistyk 333107
54 Technik mechanik 311504
55 Technik mechatronik 311410
56 Technik obuwnik 311916
57 Technik ochrony środowiska 325511
58 Technik organizacji turystyki 422104
59 Technik pojazdów samochodowych 311513
60 Technik procesów drukowania 311935
61 Technik programista 351406
62 Technik przemysłu mody 311941
63 Technik renowacji elementów architektury 311210
64 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
65 Technik spawalnictwa 311516
66 Technik spedytor 333108
67 Technik technologii chemicznej 311603
68 Technik technologii drewna 311922
69 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
70 Technik teleinformatyk 351103
71 Technik tyfloinformatyk 351204
72 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
73 Technik włókiennik 311932
74 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystentka stomatologiczna 325101
2 Blacharz 721301
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Cukiernik 751201
5 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
6 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kamieniarz 711301
9 Kelner 513101
10 Koszykarz-plecionkarz 731702
11 Kowal 722101
12 Lakiernik samochodowy 713203
13 Mechanik motocyklowy 723107
14 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
15 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
16 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
17 Modelarz odlewniczy 721104
18 Monter nawierzchni kolejowej 711603
19 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
20 Monter systemów rurociągowych 712613
21 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
22 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
23 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
24 Operator procesów introligatorskich 732305
25 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
26 Opiekun medyczny 532102
27 Ortoptystka 325906
28 Piekarz 751204
29 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
30 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
31 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
32 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
33 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
34 Protetyk słuchu 321401
35 Przetwórca mięsa 751108
36 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
37 Rolnik 613003
38 Technik agrobiznesu 331402
39 Technik architektury krajobrazu 314202
40 Technik budownictwa kolejowego 311220
41 Technik dentystyczny 321402
42 Technik ekonomista 331403
43 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
44 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
45 Technik elektroradiolog 321103
46 Technik farmaceutyczny 321301
47 Technik fotografii i multimediów 343105
48 Technik gazownictwa 311913
49 Technik geolog 311106
50 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
51 Technik górnictwa podziemnego 311703
52 Technik hodowca koni 314203
53 Technik hotelarstwa 422402
54 Technik leśnik 314301
55 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
56 Technik masażysta 325402
57 Technik mechanik lotniczy 315317
58 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
59 Technik odlewnik 311705
60 Technik ogrodnik 314205
61 Technik ortopeda 321403
62 Technik papiernictwa 311601
63 Technik procesów introligatorskich 311936
64 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
65 Technik rachunkowości 431103
66 Technik reklamy 333907
67 Technik rolnik 314207
68 Technik sterylizacji medycznej 321104
69 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
70 Technik pojazdów kolejowych 311518
71 Technik technologii żywności 314403
72 Technik telekomunikacji 352203
73 Technik transportu drogowego 311927
74 Technik transportu kolejowego 311928
75 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
76 Technik usług kelnerskich 513102
77 Technik weterynarii 324002
78 Technik wiertnik 311707
79 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
80 Terapeuta zajęciowy 325907
81 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo mazowieckie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie mazowieckim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Cukiernik 751201
5 Dekarz 712101
6 Drukarz fleksograficzny 732209
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Garbarz skór 753501
13 Kaletnik 753702
14 Kierowca mechanik 832201
15 Krawiec 753105
16 Kucharz 512001
17 Kuśnierz 753106
18 Magazynier-logistyk 432106
19 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
20 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
21 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
22 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
23 Mechatronik 742118
24 Monter izolacji budowlanych 712401
25 Monter izolacji przemysłowych 712403
26 Monter konstrukcji budowlanych 711102
27 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
28 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
29 Monter stolarki budowlanej 712906
30 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
31 Murarz-tynkarz 711204
32 Obuwnik 753602
33 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
34 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
35 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
36 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
37 Operator obrabiarek skrawających 722307
38 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
39 Piekarz 751204
40 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
41 Pracownik pomocniczy krawca 932915
42 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
43 Stolarz 752205
44 Ślusarz 722204
45 Technik analityk 311103
46 Technik automatyk 311909
47 Technik awionik 315316
48 Technik budownictwa 311204
49 Technik budowy dróg 311216
50 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
51 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
52 Technik elektronik 311408
53 Technik elektryk 311303
54 Technik energetyk 311307
55 Technik garbarz 311912
56 Technik geodeta 311104
57 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
58 Technik informatyk 351203
59 Technik inżynierii sanitarnej 311218
60 Technik logistyk 333107
61 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
62 Technik mechanik 311504
63 Technik mechanik lotniczy 315317
64 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
65 Technik mechatronik 311410
66 Technik obuwnik 311916
67 Technik ochrony środowiska 325511
68 Technik organizacji turystyki 422104
69 Technik pojazdów samochodowych 311513
70 Technik procesów drukowania 311935
71 Technik programista 351406
72 Technik przemysłu mody 311941
73 Technik renowacji elementów architektury 311210
74 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
75 Technik spawalnictwa 311516
76 Technik spedytor 333108
77 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
78 Technik pojazdów kolejowych 311518
79 Technik technologii chemicznej 311603
80 Technik technologii drewna 311922
81 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
82 Technik technologii żywności 314403
83 Technik teleinformatyk 351103
84 Technik telekomunikacji 352203
85 Technik transportu kolejowego 311928
86 Technik urządzeń dźwigowych 311940
87 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
88 Technik włókiennik 311932
89 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie mazowieckim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kamieniarz 711301
9 Kelner 513101
10 Kowal 722101
11 Lakiernik samochodowy 713203
12 Mechanik motocyklowy 723107
13 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
14 Monter nawierzchni kolejowej 711603
15 Monter systemów rurociągowych 712613
16 Opiekun medyczny 532102
17 Opiekun osoby starszej 341202
18 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
19 Opiekunka dziecięca 325905
20 Opiekunka środowiskowa 341204
21 Ortoptystka 325906
22 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
23 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
24 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
25 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
26 Protetyk słuchu 321401
27 Przetwórca mięsa 751108
28 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
29 Rolnik 613003
30 Sprzedawca 522301
31 Tapicer 753402
32 Technik agrobiznesu 331402
33 Technik architektury krajobrazu 314202
34 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
35 Technik budownictwa kolejowego 311220
36 Technik dentystyczny 321402
37 Technik ekonomista 331403
38 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
39 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
40 Technik elektroradiolog 321103
41 Technik farmaceutyczny 321301
42 Technik fotografii i multimediów 343105
43 Technik gazownictwa 311913
44 Technik geolog 311106
45 Technik handlowiec 522305
46 Technik hodowca koni 314203
47 Technik hotelarstwa 422402
48 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
49 Technik księgarstwa 522306
50 Technik leśnik 314301
51 Technik masażysta 325402
52 Technik ogrodnik 314205
53 Technik ortopeda 321403
54 Technik papiernictwa 311601
55 Technik realizacji nagłośnień 352124
56 Technik realizacji nagrań 352123
57 Technik rolnik 314207
58 Technik sterylizacji medycznej 321104
59 Technik transportu drogowego 311927
60 Technik tyfloinformatyk 351204
61 Technik usług fryzjerskich 514105
62 Technik weterynarii 324002
63 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
64 Terapeuta zajęciowy 325907

Województwo opolskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie opolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Drukarz fleksograficzny 732209
8 Drukarz offsetowy 732210
9 Elektromechanik 741201
10 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
11 Elektronik 742117
12 Elektryk 741103
13 Kamieniarz 711301
14 Kierowca mechanik 832201
15 Krawiec 753105
16 Kucharz 512001
17 Lakiernik samochodowy 713203
18 Magazynier-logistyk 432106
19 Mechanik motocyklowy 723107
20 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
21 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
22 Mechatronik 742118
23 Modelarz odlewniczy 721104
24 Monter izolacji budowlanych 712401
25 Monter izolacji przemysłowych 712403
26 Monter konstrukcji budowlanych 711102
27 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
28 Monter stolarki budowlanej 712906
29 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
30 Murarz-tynkarz 711204
31 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
32 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
35 Opiekun medyczny 532102
36 Piekarz 751204
37 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
38 Stolarz 752205
39 Ślusarz 722204
40 Tapicer 753402
41 Technik analityk 311103
42 Technik automatyk 311909
43 Technik budownictwa 311204
44 Technik budowy dróg 311216
45 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
46 Technik elektronik 311408
47 Technik elektryk 311303
48 Technik energetyk 311307
49 Technik geodeta 311104
50 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
51 Technik informatyk 351203
52 Technik inżynierii sanitarnej 311218
53 Technik logistyk 333107
54 Technik masażysta 325402
55 Technik mechanik 311504
56 Technik mechatronik 311410
57 Technik ochrony środowiska 325511
58 Technik ortopeda 321403
59 Technik pojazdów samochodowych 311513
60 Technik programista 351406
61 Technik przemysłu mody 311941
62 Technik renowacji elementów architektury 311210
63 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
64 Technik spawalnictwa 311516
65 Technik spedytor 333108
66 Technik technologii chemicznej 311603
67 Technik technologii żywności 314403
68 Technik teleinformatyk 351103
69 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
70 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie opolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz 721301
4 Fryzjer 514101
5 Garbarz skór 753501
6 Higienistka stomatologiczna 325102
7 Kaletnik 753702
8 Kelner 513101
9 Kuśnierz 753106
10 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
11 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
12 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
13 Obuwnik 753602
14 Ogrodnik 611303
15 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
16 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
17 Opiekun osoby starszej 341202
18 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
19 Opiekunka dziecięca 325905
20 Ortoptystka 325906
21 Pracownik pomocniczy krawca 932915
22 Protetyk słuchu 321401
23 Przetwórca mięsa 751108
24 Rolnik 613003
25 Sprzedawca 522301
26 Technik agrobiznesu 331402
27 Technik architektury krajobrazu 314202
28 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
29 Technik dentystyczny 321402
30 Technik ekonomista 331403
31 Technik elektroradiolog 321103
32 Technik farmaceutyczny 321301
33 Technik garbarz 311912
34 Technik gazownictwa 311913
35 Technik handlowiec 522305
36 Technik hotelarstwa 422402
37 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
38 Technik leśnik 314301
39 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
40 Technik obuwnik 311916
41 Technik organizacji turystyki 422104
42 Technik rachunkowości 431103
43 Technik reklamy 333907
44 Technik rolnik 314207
45 Technik pojazdów kolejowych 311518
46 Technik technologii drewna 311922
47 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
48 Technik transportu kolejowego 311928
49 Technik usług fryzjerskich 514105
50 Technik weterynarii 324002
51 Technik włókiennik 311932
52 Technik żeglugi śródlądowej 315216
53 Terapeuta zajęciowy 325907

Województwo podkarpackie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podkarpackim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Drukarz fleksograficzny 732209
8 Drukarz offsetowy 732210
9 Elektromechanik 741201
10 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
11 Elektronik 742117
12 Elektryk 741103
13 Garbarz skór 753501
14 Kierowca mechanik 832201
15 Krawiec 753105
16 Kucharz 512001
17 Lakiernik samochodowy 713203
18 Magazynier-logistyk 432106
19 Mechanik motocyklowy 723107
20 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
21 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
22 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
23 Mechatronik 742118
24 Monter budownictwa wodnego 711701
25 Monter izolacji budowlanych 712401
26 Monter konstrukcji budowlanych 711102
27 Monter nawierzchni kolejowej 711603
28 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
29 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
30 Monter stolarki budowlanej 712906
31 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
32 Murarz-tynkarz 711204
33 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
34 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
35 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
36 Operator maszyn leśnych 834105
37 Operator obrabiarek skrawających 722307
38 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
39 Piekarz 751204
40 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
41 Stolarz 752205
42 Ślusarz 722204
43 Technik analityk 311103
44 Technik automatyk 311909
45 Technik awionik 315316
46 Technik budownictwa 311204
47 Technik budownictwa kolejowego 311220
48 Technik budownictwa wodnego 311205
49 Technik budowy dróg 311216
50 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
51 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
52 Technik elektronik 311408
53 Technik elektryk 311303
54 Technik energetyk 311307
55 Technik garbarz 311912
56 Technik gazownictwa 311913
57 Technik geodeta 311104
58 Technik geolog 311106
59 Technik górnictwa otworowego 311702
60 Technik informatyk 351203
61 Technik inżynierii sanitarnej 311218
62 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
63 Technik leśnik 314301
64 Technik logistyk 333107
65 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
66 Technik mechanik lotniczy 315317
67 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
68 Technik mechatronik 311410
69 Technik ochrony środowiska 325511
70 Technik odlewnik 311705
71 Technik pojazdów samochodowych 311513
72 Technik programista 351406
73 Technik przemysłu mody 311941
74 Technik renowacji elementów architektury 311210
75 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
76 Technik rolnik 314207
77 Technik spawalnictwa 311516
78 Technik spedytor 333108
79 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
80 Technik pojazdów kolejowych 311518
81 Technik technologii chemicznej 311603
82 Technik technologii drewna 311922
83 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
84 Technik technologii żywności 314403
85 Technik teleinformatyk 351103
86 Technik telekomunikacji 352203
87 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
88 Technik weterynarii 324002
89 Technik wiertnik 311707
90 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podkarpackim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz 721301
4 Fryzjer 514101
5 Higienistka stomatologiczna 325102
6 Kaletnik 753702
7 Kamieniarz 711301
8 Kelner 513101
9 Kuśnierz 753106
10 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
11 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
12 Modelarz odlewniczy 721104
13 Monter izolacji przemysłowych 712403
14 Monter systemów rurociągowych 712613
15 Obuwnik 753602
16 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
17 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
18 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
19 Opiekun medyczny 532102
20 Opiekun osoby starszej 341202
21 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
22 Opiekunka dziecięca 325905
23 Opiekunka środowiskowa 341204
24 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
25 Pracownik pomocniczy krawca 932915
26 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
27 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
28 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
29 Protetyk słuchu 321401
30 Przetwórca mięsa 751108
31 Rolnik 613003
32 Sprzedawca 522301
33 Tapicer 753402
34 Technik architektury krajobrazu 314202
35 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
36 Technik dentystyczny 321402
37 Technik ekonomista 331403
38 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
39 Technik elektroradiolog 321103
40 Technik farmaceutyczny 321301
41 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
42 Technik handlowiec 522305
43 Technik hotelarstwa 422402
44 Technik masażysta 325402
45 Technik mechanik 311504
46 Technik obuwnik 311916
47 Technik organizacji turystyki 422104
48 Technik papiernictwa 311601
49 Technik procesów drukowania 311935
50 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
51 Technik rachunkowości 431103
52 Technik reklamy 333907
53 Technik sterylizacji medycznej 321104
54 Technik technologii szkła 311925
55 Technik transportu kolejowego 311928
56 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
57 Technik tyfloinformatyk 351204
58 Technik urządzeń dźwigowych 311940
59 Technik usług fryzjerskich 514105
60 Technik usług kelnerskich 513102
61 Technik włókiennik 311932
62 Terapeuta zajęciowy 325907
63 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo podlaskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kierowca mechanik 832201
13 Krawiec 753105
14 Kucharz 512001
15 Lakiernik samochodowy 713203
16 Magazynier-logistyk 432106
17 Mechanik motocyklowy 723107
18 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
19 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
20 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
21 Mechatronik 742118
22 Monter izolacji budowlanych 712401
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Obuwnik 753602
29 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
30 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
31 Operator obrabiarek skrawających 722307
32 Piekarz 751204
33 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
34 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
35 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
36 Rolnik 613003
37 Stolarz 752205
38 Ślusarz 722204
39 Technik agrobiznesu 331402
40 Technik automatyk 311909
41 Technik budownictwa 311204
42 Technik budowy dróg 311216
43 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
44 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
45 Technik elektronik 311408
46 Technik elektryk 311303
47 Technik energetyk 311307
48 Technik geodeta 311104
49 Technik informatyk 351203
50 Technik inżynierii sanitarnej 311218
51 Technik leśnik 314301
52 Technik logistyk 333107
53 Technik mechanik 311504
54 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
55 Technik mechatronik 311410
56 Technik pojazdów samochodowych 311513
57 Technik programista 351406
58 Technik przemysłu mody 311941
59 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
60 Technik rolnik 314207
61 Technik spawalnictwa 311516
62 Technik spedytor 333108
63 Technik technologii drewna 311922
64 Technik technologii żywności 314403
65 Technik teleinformatyk 351103
66 Technik tyfloinformatyk 351204
67 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
68 Technik weterynarii 324002
69 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Drukarz fleksograficzny 732209
4 Drukarz offsetowy 732210
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Garbarz skór 753501
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Kaletnik 753702
10 Kamieniarz 711301
11 Kelner 513101
12 Kuśnierz 753106
13 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
14 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
15 Monter izolacji przemysłowych 712403
16 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
17 Monter systemów rurociągowych 712613
18 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
19 Operator maszyn leśnych 834105
20 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
21 Opiekun medyczny 532102
22 Opiekun osoby starszej 341202
23 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
24 Opiekunka dziecięca 325905
25 Opiekunka środowiskowa 341204
26 Ortoptystka 325906
27 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
28 Pracownik pomocniczy krawca 932915
29 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
30 Protetyk słuchu 321401
31 Przetwórca mięsa 751108
32 Sprzedawca 522301
33 Tapicer 753402
34 Technik architektury krajobrazu 314202
35 Technik dentystyczny 321402
36 Technik ekonomista 331403
37 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
38 Technik elektroradiolog 321103
39 Technik farmaceutyczny 321301
40 Technik fotografii i multimediów 343105
41 Technik garbarz 311912
42 Technik gazownictwa 311913
43 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
44 Technik handlowiec 522305
45 Technik hotelarstwa 422402
46 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
47 Technik masażysta 325402
48 Technik obuwnik 311916
49 Technik organizacji turystyki 422104
50 Technik ortopeda 321403
51 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
52 Technik reklamy 333907
53 Technik renowacji elementów architektury 311210
54 Technik sterylizacji medycznej 321104
55 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
56 Technik pojazdów kolejowych 311518
57 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
58 Technik telekomunikacji 352203
59 Technik transportu drogowego 311927
60 Technik transportu kolejowego 311928
61 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
62 Technik usług fryzjerskich 514105
63 Technik włókiennik 311932
64 Terapeuta zajęciowy 325907

Województwo pomorskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Drukarz fleksograficzny 732209
9 Drukarz offsetowy 732210
10 Elektromechanik 741201
11 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
12 Elektronik 742117
13 Elektryk 741103
14 Kamieniarz 711301
15 Kierowca mechanik 832201
16 Kowal 722101
17 Krawiec 753105
18 Kucharz 512001
19 Magazynier-logistyk 432106
20 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
21 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
22 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
23 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
24 Mechatronik 742118
25 Monter budownictwa wodnego 711701
26 Monter izolacji budowlanych 712401
27 Monter jachtów i łodzi 711505
28 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
29 Monter konstrukcji budowlanych 711102
30 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
31 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
32 Monter stolarki budowlanej 712906
33 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
34 Murarz-tynkarz 711204
35 Obuwnik 753602
36 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
37 Operator obrabiarek skrawających 722307
38 Piekarz 751204
39 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
40 Pracownik pomocniczy krawca 932915
41 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
42 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
43 Przetwórca mięsa 751108
44 Rolnik 613003
45 Stolarz 752205
46 Ślusarz 722204
47 Tapicer 753402
48 Technik agrobiznesu 331402
49 Technik analityk 311103
50 Technik automatyk 311909
51 Technik budownictwa 311204
52 Technik budownictwa wodnego 311205
53 Technik budowy dróg 311216
54 Technik budowy jednostek pływających 311942
55 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
56 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektryk 311303
59 Technik energetyk 311307
60 Technik geodeta 311104
61 Technik informatyk 351203
62 Technik inżynierii sanitarnej 311218
63 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
64 Technik logistyk 333107
65 Technik mechanik 311504
66 Technik mechanik lotniczy 315317
67 Technik mechanik okrętowy 315105
68 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
69 Technik mechatronik 311410
70 Technik nawigator morski 315214
71 Technik ochrony środowiska 325511
72 Technik organizacji turystyki 422104
73 Technik papiernictwa 311601
74 Technik pojazdów samochodowych 311513
75 Technik programista 351406
76 Technik przemysłu mody 311941
77 Technik renowacji elementów architektury 311210
78 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
79 Technik rolnik 314207
80 Technik spawalnictwa 311516
81 Technik spedytor 333108
82 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
83 Technik technologii chemicznej 311603
84 Technik technologii drewna 311922
85 Technik technologii żywności 314403
86 Technik teleinformatyk 351103
87 Technik telekomunikacji 352203
88 Technik tyfloinformatyk 351204
89 Technik urządzeń dźwigowych 311940
90 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
91 Technik żeglugi śródlądowej 315216
92 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Fryzjer 514101
4 Garbarz skór 753501
5 Higienistka stomatologiczna 325102
6 Kaletnik 753702
7 Kelner 513101
8 Kuśnierz 753106
9 Lakiernik samochodowy 713203
10 Mechanik motocyklowy 723107
11 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
12 Monter izolacji przemysłowych 712403
13 Monter systemów rurociągowych 712613
14 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
15 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
16 Operator maszyn leśnych 834105
17 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
18 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
19 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
20 Opiekun medyczny 532102
21 Opiekun osoby starszej 341202
22 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
23 Opiekunka dziecięca 325905
24 Opiekunka środowiskowa 341204
25 Ortoptystka 325906
26 Pracownik obsługi hotelowej 962907
27 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
28 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
29 Protetyk słuchu 321401
30 Przetwórca ryb 751103
31 Rybak śródlądowy 622201
32 Sprzedawca 522301
33 Technik administracji 334306
34 Technik architektury krajobrazu 314202
35 Technik dentystyczny 321402
36 Technik ekonomista 331403
37 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
38 Technik elektroradiolog 321103
39 Technik farmaceutyczny 321301
40 Technik garbarz 311912
41 Technik gazownictwa 311913
42 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
43 Technik handlowiec 522305
44 Technik hodowca koni 314203
45 Technik hotelarstwa 422402
46 Technik leśnik 314301
47 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
48 Technik masażysta 325402
49 Technik obuwnik 311916
50 Technik ortopeda 321403
51 Technik procesów drukowania 311935
52 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
53 Technik rachunkowości 431103
54 Technik reklamy 333907
55 Technik rybactwa śródlądowego 314208
56 Technik rybołówstwa morskiego 315215
57 Technik sterylizacji medycznej 321104
58 Technik pojazdów kolejowych 311518
59 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
60 Technik transportu kolejowego 311928
61 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
62 Technik usług fryzjerskich 514105
63 Technik usług kelnerskich 513102
64 Technik weterynarii 324002
65 Technik włókiennik 311932
66 Terapeuta zajęciowy 325907
67 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo śląskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie śląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Garbarz skór 753501
12 Górnik eksploatacji otworowej 811301
13 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
14 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
15 Kaletnik 753702
16 Kamieniarz 711301
17 Kierowca mechanik 832201
18 Kowal 722101
19 Krawiec 753105
20 Kucharz 512001
21 Kuśnierz 753106
22 Magazynier-logistyk 432106
23 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
24 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
25 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
26 Mechatronik 742118
27 Modelarz odlewniczy 721104
28 Monter izolacji budowlanych 712401
29 Monter konstrukcji budowlanych 711102
30 Monter nawierzchni kolejowej 711603
31 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
32 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
33 Monter stolarki budowlanej 712906
34 Monter systemów rurociągowych 712613
35 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
36 Murarz-tynkarz 711204
37 Obuwnik 753602
38 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
39 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
40 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
41 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
42 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
43 Operator obrabiarek skrawających 722307
44 Piekarz 751204
45 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
46 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
47 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
48 Przetwórca mięsa 751108
49 Ślusarz 722204
50 Technik analityk 311103
51 Technik automatyk 311909
52 Technik awionik 315316
53 Technik budownictwa 311204
54 Technik budownictwa kolejowego 311220
55 Technik budowy dróg 311216
56 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
57 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
58 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
59 Technik elektronik 311408
60 Technik elektryk 311303
61 Technik energetyk 311307
62 Technik garbarz 311912
63 Technik gazownictwa 311913
64 Technik geodeta 311104
65 Technik geolog 311106
66 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
67 Technik górnictwa otworowego 311702
68 Technik górnictwa podziemnego 311703
69 Technik informatyk 351203
70 Technik inżynierii sanitarnej 311218
71 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
72 Technik logistyk 333107
73 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
74 Technik mechanik 311504
75 Technik mechanik lotniczy 315317
76 Technik mechatronik 311410
77 Technik obuwnik 311916
78 Technik ochrony środowiska 325511
79 Technik odlewnik 311705
80 Technik organizacji turystyki 422104
81 Technik pojazdów samochodowych 311513
82 Technik programista 351406
83 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
84 Technik przemysłu mody 311941
85 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
86 Technik renowacji elementów architektury 311210
87 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
88 Technik spawalnictwa 311516
89 Technik spedytor 333108
90 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
91 Technik pojazdów kolejowych 311518
92 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
93 Technik technologii żywności 314403
94 Technik teleinformatyk 351103
95 Technik telekomunikacji 352203
96 Technik transportu kolejowego 311928
97 Technik tyfloinformatyk 351204
98 Technik urządzeń dźwigowych 311940
99 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
100 Technik wiertnik 311707
101 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
102 Wiertacz 811305

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie śląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Drukarz fleksograficzny 732209
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kelner 513101
9 Lakiernik samochodowy 713203
10 Mechanik motocyklowy 723107
11 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
12 Monter izolacji przemysłowych 712403
13 Ogrodnik 611303
14 Operator maszyn leśnych 834105
15 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
16 Operator procesów introligatorskich 732305
17 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
18 Opiekun medyczny 532102
19 Opiekun osoby starszej 341202
20 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
21 Opiekunka dziecięca 325905
22 Opiekunka środowiskowa 341204
23 Ortoptystka 325906
24 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
25 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
26 Pracownik pomocniczy krawca 932915
27 Protetyk słuchu 321401
28 Rolnik 613003
29 Sprzedawca 522301
30 Stolarz 752205
31 Tapicer 753402
32 Technik agrobiznesu 331402
33 Technik architektury krajobrazu 314202
34 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
35 Technik dentystyczny 321402
36 Technik ekonomista 331403
37 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
38 Technik elektroradiolog 321103
39 Technik farmaceutyczny 321301
40 Technik fotografii i multimediów 343105
41 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
42 Technik handlowiec 522305
43 Technik hotelarstwa 422402
44 Technik leśnik 314301
45 Technik masażysta 325402
46 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
47 Technik ogrodnik 314205
48 Technik ortopeda 321403
49 Technik procesów drukowania 311935
50 Technik rachunkowości 431103
51 Technik rolnik 314207
52 Technik sterylizacji medycznej 321104
53 Technik technologii chemicznej 311603
54 Technik transportu drogowego 311927
55 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
56 Technik usług fryzjerskich 514105
57 Technik weterynarii 324002
58 Technik włókiennik 311932
59 Terapeuta zajęciowy 325907

Województwo świętokrzyskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie świętokrzyskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Drukarz fleksograficzny 732209
8 Drukarz offsetowy 732210
9 Elektromechanik 741201
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kamieniarz 711301
13 Kierowca mechanik 832201
14 Kowal 722101
15 Krawiec 753105
16 Kucharz 512001
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
19 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
20 Mechatronik 742118
21 Modelarz odlewniczy 721104
22 Monter izolacji budowlanych 712401
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
25 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
26 Monter stolarki budowlanej 712906
27 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
28 Murarz-tynkarz 711204
29 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
30 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
31 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
32 Operator obrabiarek skrawających 722307
33 Piekarz 751204
34 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
35 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
36 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
37 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
38 Stolarz 752205
39 Ślusarz 722204
40 Tapicer 753402
41 Technik analityk 311103
42 Technik automatyk 311909
43 Technik budownictwa 311204
44 Technik budowy dróg 311216
45 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
46 Technik elektronik 311408
47 Technik elektryk 311303
48 Technik energetyk 311307
49 Technik geodeta 311104
50 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
51 Technik informatyk 351203
52 Technik inżynierii sanitarnej 311218
53 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
54 Technik logistyk 333107
55 Technik mechanik 311504
56 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
57 Technik mechatronik 311410
58 Technik ochrony środowiska 325511
59 Technik odlewnik 311705
60 Technik programista 351406
61 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
62 Technik przemysłu mody 311941
63 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
64 Technik reklamy 333907
65 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
66 Technik spawalnictwa 311516
67 Technik spedytor 333108
68 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
69 Technik pojazdów kolejowych 311518
70 Technik technologii żywności 314403
71 Technik teleinformatyk 351103
72 Technik telekomunikacji 352203
73 Technik transportu kolejowego 311928
74 Technik tyfloinformatyk 351204
75 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
76 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie świętokrzyskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Garbarz skór 753501
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Kaletnik 753702
10 Kelner 513101
11 Kuśnierz 753106
12 Lakiernik samochodowy 713203
13 Mechanik motocyklowy 723107
14 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
15 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
16 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
17 Monter budownictwa wodnego 711701
18 Monter izolacji przemysłowych 712403
19 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
20 Monter nawierzchni kolejowej 711603
21 Monter systemów rurociągowych 712613
22 Obuwnik 753602
23 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
24 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
25 Operator maszyn leśnych 834105
26 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
27 Operator procesów introligatorskich 732305
28 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
29 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
30 Opiekun medyczny 532102
31 Opiekun osoby starszej 341202
32 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
33 Opiekunka dziecięca 325905
34 Opiekunka środowiskowa 341204
35 Pracownik obsługi hotelowej 962907
36 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
37 Pracownik pomocniczy krawca 932915
38 Przetwórca mięsa 751108
39 Pszczelarz 612302
40 Rolnik 613003
41 Sprzedawca 522301
42 Technik agrobiznesu 331402
43 Technik architektury krajobrazu 314202
44 Technik budownictwa kolejowego 311220
45 Technik budownictwa wodnego 311205
46 Technik budowy jednostek pływających 311942
47 Technik ceramik 311944
48 Technik dentystyczny 321402
49 Technik ekonomista 331403
50 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
51 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
52 Technik elektroradiolog 321103
53 Technik farmaceutyczny 321301
54 Technik fotografii i multimediów 343105
55 Technik garbarz 311912
56 Technik gazownictwa 311913
57 Technik handlowiec 522305
58 Technik hotelarstwa 422402
59 Technik leśnik 314301
60 Technik masażysta 325402
61 Technik obuwnik 311916
62 Technik ogrodnik 314205
63 Technik organizacji turystyki 422104
64 Technik ortopeda 321403
65 Technik pojazdów samochodowych 311513
66 Technik procesów drukowania 311935
67 Technik procesów introligatorskich 311936
68 Technik rachunkowości 431103
69 Technik renowacji elementów architektury 311210
70 Technik rolnik 314207
71 Technik sterylizacji medycznej 321104
72 Technik technologii drewna 311922
73 Technik technologii szkła 311925
74 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
75 Technik transportu drogowego 311927
76 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
77 Technik urządzeń dźwigowych 311940
78 Technik usług fryzjerskich 514105
79 Technik usług kelnerskich 513102
80 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
81 Technik weterynarii 324002
82 Technik włókiennik 311932
83 Terapeuta zajęciowy 325907
84 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo warmińsko-mazurskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie warmińsko-mazurskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Cukiernik 751201
5 Dekarz 712101
6 Drukarz fleksograficzny 732209
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kamieniarz 711301
13 Kierowca mechanik 832201
14 Krawiec 753105
15 Kucharz 512001
16 Magazynier-logistyk 432106
17 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
18 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
19 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
20 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
21 Mechatronik 742118
22 Monter budownictwa wodnego 711701
23 Monter izolacji budowlanych 712401
24 Monter jachtów i łodzi 711505
25 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
26 Monter konstrukcji budowlanych 711102
27 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
28 Monter stolarki budowlanej 712906
29 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
30 Murarz-tynkarz 711204
31 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
32 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
33 Operator maszyn leśnych 834105
34 Operator obrabiarek skrawających 722307
35 Piekarz 751204
36 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
37 Pracownik pomocniczy krawca 932915
38 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
39 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
40 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
41 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
42 Stolarz 752205
43 Ślusarz 722204
44 Tapicer 753402
45 Technik analityk 311103
46 Technik automatyk 311909
47 Technik budownictwa 311204
48 Technik budownictwa wodnego 311205
49 Technik budowy dróg 311216
50 Technik budowy jednostek pływających 311942
51 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
52 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
53 Technik elektronik 311408
54 Technik elektryk 311303
55 Technik energetyk 311307
56 Technik geodeta 311104
57 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
58 Technik informatyk 351203
59 Technik inżynierii sanitarnej 311218
60 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
61 Technik leśnik 314301
62 Technik logistyk 333107
63 Technik mechanik 311504
64 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
65 Technik mechatronik 311410
66 Technik ochrony środowiska 325511
67 Technik organizacji turystyki 422104
68 Technik pojazdów samochodowych 311513
69 Technik programista 351406
70 Technik przemysłu mody 311941
71 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
72 Technik reklamy 333907
73 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
74 Technik spawalnictwa 311516
75 Technik spedytor 333108
76 Technik technologii drewna 311922
77 Technik technologii żywności 314403
78 Technik teleinformatyk 351103
79 Technik tyfloinformatyk 351204
80 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
81 Technik żeglugi śródlądowej 315216
82 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie warmińsko-mazurskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Fryzjer 514101
6 Garbarz skór 753501
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kaletnik 753702
9 Kelner 513101
10 Koszykarz-plecionkarz 731702
11 Kuśnierz 753106
12 Lakiernik samochodowy 713203
13 Mechanik motocyklowy 723107
14 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
15 Mechanik precyzyjny 731103
16 Monter izolacji przemysłowych 712403
17 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
18 Monter systemów rurociągowych 712613
19 Obuwnik 753602
20 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
21 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
22 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
23 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
24 Opiekun medyczny 532102
25 Opiekun osoby starszej 341202
26 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
27 Opiekunka dziecięca 325905
28 Opiekunka środowiskowa 341204
29 Ortoptystka 325906
30 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
31 Protetyk słuchu 321401
32 Przetwórca mięsa 751108
33 Rolnik 613003
34 Sprzedawca 522301
35 Technik agrobiznesu 331402
36 Technik architektury krajobrazu 314202
37 Technik dentystyczny 321402
38 Technik ekonomista 331403
39 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
40 Technik elektroradiolog 321103
41 Technik farmaceutyczny 321301
42 Technik garbarz 311912
43 Technik gazownictwa 311913
44 Technik handlowiec 522305
45 Technik hotelarstwa 422402
46 Technik masażysta 325402
47 Technik obuwnik 311916
48 Technik ortopeda 321403
49 Technik procesów drukowania 311935
50 Technik rachunkowości 431103
51 Technik renowacji elementów architektury 311210
52 Technik rolnik 314207
53 Technik sterylizacji medycznej 321104
54 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
55 Technik pojazdów kolejowych 311518
56 Technik technologii chemicznej 311603
57 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
58 Technik telekomunikacji 352203
59 Technik transportu kolejowego 311928
60 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
61 Technik urządzeń dźwigowych 311940
62 Technik usług fryzjerskich 514105
63 Technik weterynarii 324002
64 Technik włókiennik 311932
65 Terapeuta zajęciowy 325907
66 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo wielkopolskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Drukarz fleksograficzny 732209
9 Drukarz offsetowy 732210
10 Elektromechanik 741201
11 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
12 Elektronik 742117
13 Elektryk 741103
14 Garbarz skór 753501
15 Kamieniarz 711301
16 Kierowca mechanik 832201
17 Kowal 722101
18 Krawiec 753105
19 Kucharz 512001
20 Lakiernik samochodowy 713203
21 Magazynier-logistyk 432106
22 Mechanik motocyklowy 723107
23 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
24 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
25 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
26 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
27 Mechatronik 742118
28 Monter izolacji budowlanych 712401
29 Monter izolacji przemysłowych 712403
30 Monter konstrukcji budowlanych 711102
31 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
32 Monter stolarki budowlanej 712906
33 Monter systemów rurociągowych 712613
34 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
35 Murarz-tynkarz 711204
36 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
37 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
38 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
39 Operator obrabiarek skrawających 722307
40 Piekarz 751204
41 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
42 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
43 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
44 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
45 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
46 Stolarz 752205
47 Ślusarz 722204
48 Tapicer 753402
49 Technik analityk 311103
50 Technik automatyk 311909
51 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
52 Technik budownictwa 311204
53 Technik budowy dróg 311216
54 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
55 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
56 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektryk 311303
59 Technik energetyk 311307
60 Technik garbarz 311912
61 Technik gazownictwa 311913
62 Technik geodeta 311104
63 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
64 Technik informatyk 351203
65 Technik inżynierii sanitarnej 311218
66 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
67 Technik logistyk 333107
68 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
69 Technik mechanik 311504
70 Technik mechanik lotniczy 315317
71 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
72 Technik mechatronik 311410
73 Technik pojazdów samochodowych 311513
74 Technik procesów drukowania 311935
75 Technik programista 351406
76 Technik przemysłu mody 311941
77 Technik renowacji elementów architektury 311210
78 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
79 Technik spawalnictwa 311516
80 Technik spedytor 333108
81 Technik pojazdów kolejowych 311518
82 Technik technologii drewna 311922
83 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
84 Technik technologii żywności 314403
85 Technik teleinformatyk 351103
86 Technik transportu kolejowego 311928
87 Technik tyfloinformatyk 351204
88 Technik urządzeń dźwigowych 311940
89 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
90 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Fotograf 343101
3 Fryzjer 514101
4 Kaletnik 753702
5 Kelner 513101
6 Kominiarz 713303
7 Koszykarz-plecionkarz 731702
8 Kuśnierz 753106
9 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
10 Modelarz odlewniczy 721104
11 Monter nawierzchni kolejowej 711603
12 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
13 Obuwnik 753602
14 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
15 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
16 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
17 Operator procesów introligatorskich 732305
18 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
19 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
20 Opiekun medyczny 532102
21 Opiekun osoby starszej 341202
22 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
23 Opiekunka dziecięca 325905
24 Opiekunka środowiskowa 341204
25 Pracownik pomocniczy krawca 932915
26 Przetwórca mięsa 751108
27 Rolnik 613003
28 Technik agrobiznesu 331402
29 Technik architektury krajobrazu 314202
30 Technik awionik 315316
31 Technik budownictwa kolejowego 311220
32 Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945
33 Technik ceramik 311944
34 Technik dentystyczny 321402
35 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
36 Technik farmaceutyczny 321301
37 Technik fotografii i multimediów 343105
38 Technik hodowca koni 314203
39 Technik hotelarstwa 422402
40 Technik leśnik 314301
41 Technik masażysta 325402
42 Technik obuwnik 311916
43 Technik ochrony środowiska 325511
44 Technik odlewnik 311705
45 Technik organizacji turystyki 422104
46 Technik papiernictwa 311601
47 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
48 Technik reklamy 333907
49 Technik rolnik 314207
50 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
51 Technik technologii chemicznej 311603
52 Technik technologii szkła 311925
53 Technik telekomunikacji 352203
54 Technik transportu drogowego 311927
55 Technik usług fryzjerskich 514105
56 Technik usług kelnerskich 513102
57 Technik włókiennik 311932
58 Terapeuta zajęciowy 325907
59 Zdobnik ceramiki 731609
60 Zdun 711203

Województwo zachodniopomorskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Drukarz fleksograficzny 732209
8 Drukarz offsetowy 732210
9 Elektromechanik 741201
10 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
11 Elektronik 742117
12 Elektryk 741103
13 Kamieniarz 711301
14 Kierowca mechanik 832201
15 Krawiec 753105
16 Kucharz 512001
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
19 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
20 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
21 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
22 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
23 Mechatronik 742118
24 Monter budownictwa wodnego 711701
25 Monter izolacji budowlanych 712401
26 Monter jachtów i łodzi 711505
27 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
28 Monter konstrukcji budowlanych 711102
29 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
30 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
31 Monter stolarki budowlanej 712906
32 Monter systemów rurociągowych 712613
33 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
34 Murarz-tynkarz 711204
35 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
36 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
37 Operator obrabiarek skrawających 722307
38 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
39 Piekarz 751204
40 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
41 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
42 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
43 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
44 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
45 Przetwórca mięsa 751108
46 Stolarz 752205
47 Ślusarz 722204
48 Tapicer 753402
49 Technik analityk 311103
50 Technik automatyk 311909
51 Technik budownictwa 311204
52 Technik budownictwa kolejowego 311220
53 Technik budownictwa wodnego 311205
54 Technik budowy dróg 311216
55 Technik budowy jednostek pływających 311942
56 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
57 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
58 Technik elektronik 311408
59 Technik elektryk 311303
60 Technik geodeta 311104
61 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
62 Technik informatyk 351203
63 Technik inżynierii sanitarnej 311218
64 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
65 Technik leśnik 314301
66 Technik logistyk 333107
67 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
68 Technik mechanik 311504
69 Technik mechanik okrętowy 315105
70 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
71 Technik mechatronik 311410
72 Technik nawigator morski 315214
73 Technik ochrony środowiska 325511
74 Technik pojazdów samochodowych 311513
75 Technik programista 351406
76 Technik przemysłu mody 311941
77 Technik reklamy 333907
78 Technik renowacji elementów architektury 311210
79 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
80 Technik spawalnictwa 311516
81 Technik spedytor 333108
82 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
83 Technik pojazdów kolejowych 311518
84 Technik technologii chemicznej 311603
85 Technik technologii drewna 311922
86 Technik technologii żywności 314403
87 Technik teleinformatyk 351103
88 Technik telekomunikacji 352203
89 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
90 Technik tyfloinformatyk 351204
91 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
92 Technik żeglugi śródlądowej 315216
93 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Fryzjer 514101
5 Garbarz skór 753501
6 Higienistka stomatologiczna 325102
7 Kaletnik 753702
8 Kuśnierz 753106
9 Lakiernik samochodowy 713203
10 Mechanik motocyklowy 723107
11 Monter izolacji przemysłowych 712403
12 Monter nawierzchni kolejowej 711603
13 Obuwnik 753602
14 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
15 Operator maszyn leśnych 834105
16 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
17 Opiekun medyczny 532102
18 Opiekun osoby starszej 341202
19 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
20 Opiekunka dziecięca 325905
21 Opiekunka środowiskowa 341204
22 Ortoptystka 325906
23 Pracownik pomocniczy krawca 932915
24 Protetyk słuchu 321401
25 Przetwórca ryb 751103
26 Pszczelarz 612302
27 Rolnik 613003
28 Rybak śródlądowy 622201
29 Sprzedawca 522301
30 Technik agrobiznesu 331402
31 Technik architektury krajobrazu 314202
32 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
33 Technik dentystyczny 321402
34 Technik ekonomista 331403
35 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
36 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
37 Technik elektroradiolog 321103
38 Technik energetyk 311307
39 Technik farmaceutyczny 321301
40 Technik fotografii i multimediów 343105
41 Technik garbarz 311912
42 Technik gazownictwa 311913
43 Technik handlowiec 522305
44 Technik hodowca koni 314203
45 Technik hotelarstwa 422402
46 Technik masażysta 325402
47 Technik obuwnik 311916
48 Technik ogrodnik 314205
49 Technik organizacji turystyki 422104
50 Technik ortopeda 321403
51 Technik papiernictwa 311601
52 Technik procesów drukowania 311935
53 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
54 Technik rolnik 314207
55 Technik rybactwa śródlądowego 314208
56 Technik rybołówstwa morskiego 315215
57 Technik sterylizacji medycznej 321104
58 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
59 Technik transportu drogowego 311927
60 Technik transportu kolejowego 311928
61 Technik urządzeń dźwigowych 311940
62 Technik usług fryzjerskich 514105
63 Technik usług kelnerskich 513102
64 Technik weterynarii 324002
65 Terapeuta zajęciowy 325907
66 Złotnik-jubiler 731305
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.106

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Data aktu: 24/01/2020
Data ogłoszenia: 30/01/2020
Data wejścia w życie: 30/01/2020