Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 września 2012 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013

Lp. Przedmiot opłaty Górna jednostkowa stawka opłaty
1 2 3
1 Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 371,43 zł/kg
2 Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi 238,14 zł/kg
3 Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi 27,20 zł/dam3
4 Umieszczenie odpadów na składowisku 272,10 zł/Mg
5 Pobór wody podziemnej 4,04 zł/m3
6 Pobór wody powierzchniowej śródlądowej 2,10 zł/m3
7 Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 4,04 zł/m2
8 Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 26,03 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2013

Tabela A

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Lp. Wskaźnik Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg
1 2 3
1 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 4,09
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZTCr) 1,63
3 Zawiesina ogólna 0,50
4 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 0,048
5 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 0,0136

Tabela B

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi

Lp. Substancja Jednostkowa stawka opłaty w zł/kg
1 2 3
1 Fenole lotne 43,53
2 Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform CHCl3),

1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro

119,05

Tabela C

Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1000 m3) wód chłodniczych

Lp. Wody chłodnicze Jednostkowa stawka opłaty w zł/dam3
1 2 3
1 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C 0,65
2 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C 1,30
3 Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C 4,05

Tabela D

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

Lp. Typ powierzchni Jednostkowa stawka opłaty w zł/m2
1 2 3
1 Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych 0,28
2 Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.1)), portów morskich i lotnisk 0,067
3 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 0,054
4 Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 0,082
5 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2 0,040

Tabela E

Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych

Przedmiot opłaty Jednostkowa stawka opłaty w zł
1 2
Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu 0,260

Tabela F

Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej

Lp. Rodzaj pobranej wody Jednostkowa stawka opłaty w zł/m3
1 2 3
1 Woda podziemna 0,110
Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 0,065
Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania 0,093
2 Woda powierzchniowa śródlądowa 0,054
Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 0,039

Tabela G

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp. Rodzaje gazów lub pyłów Jednostkowa stawka zł/kg
1 2 3
1 Akrylonitryl (aerozol) 41,68
2 Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 1,22
3 Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,22
4 Alkohole alifatyczne i ich pochodne 1,22
5 Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,22
6 Aminy i ich pochodne 1,22
7 Amoniak 0,42
8 Arsen 364,47
9 Azbest 364,47
10 Benzen 8,32
11 Benzo/a/piren 364,47
12 Bizmut 17,37
13 Cer 130,17
14 Chlorek winylu (w fazie gazowej) 20,84
15 Chlorowcopochodne węglowodorów:

CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

182,24
16 Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC 57,70
17 Chrom 52,09
18 Cyna 5,47
19 Cynk 5,47
20 Tetrachlorek węgla 184,66
21 Dwusiarczek węgla 2,01
22 Dwutlenek siarki 0,51
23 Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg) 0,28
24 Etery i ich pochodne 1,22
25 Halony: 1211, 1301, 2402 182,24
26 Halony 1,22
27 Heksafluorek siarki 28,85
28 Kadm 182,24
29 Ketony i ich pochodne 1,22
30 Kobalt 52,09
31 Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki 1,22
32 Kwasy organiczne, ich związki i pochodne 1,22
33 Mangan 20,84
34 Metan (stawka w zł/Mg) 0,28
35 Molibden 12,27
36 Nikiel 364,47
37 Oleje (mgła olejowa) 1,22
38 Ołów 41,68
39 Organiczne pochodne związków siarki 1,22
40 Perfluorowęglowodory 28,85
41 Pierwiastki metaliczne i ich związki 1,22
42 Pierwiastki niemetaliczne 1,22
43 Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg) 82,28
44 Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany 364,47
45 Polichlorowane bifenyle 182,24
46 Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych 0,34
47 Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki) 1,41
48 Pyły nawozów sztucznych 1,41
49 Pyły polimerów 0,55
50 Pyły środków powierzchniowo czynnych 1,41
51 Pyły węgla brunatnego 0,55
52 Pyły węglowo-grafitowe, sadza 1,41
53 Pyły ze spalania paliw 0,34
54 Pyły pozostałe 0,55
55 Rtęć 182,24
56 Sole niemetali 1,22
57 Substancje organiczne 6,10
58 Tlenek węgla 0,11
59 Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) 0,51
60 Tlenki niemetali 1,22
61 1,1,1-trójchloroetan 182,24
62 Węglowodory alifatyczne i ich pochodne 0,11
63 Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne 1,38
64 Wodorofluorowęglowodory 28,85
65 Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe 1,22
66 Związki heterocykliczne 1,22
67 Związki izocykliczne 1,22

Tabela H

Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp. Rodzaj operacji technicznej Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej
1 2 3
1 Napełnianie zbiorników z dachem stałym 5,69
2 Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym 0,34
3 Napełnianie zbiorników podziemnych 3,02
4 Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw 3,02
5 Napełnianie cystern kolejowych 2,33
6 Napełnianie cystern samochodowych 1,64
7 Napełnianie zbiorników pojazdów 3,37

Tabela I

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp. Rodzaje kotłów Nominalna moc cieplna kotła w MW Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane

do powietrza z jednostki spalonego paliwa

1 2 3 4
I Kotły opalane węglem kamiennym
1 Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym ≤ 3 17,01 zł/Mg
> 3 i ≤ 5 15,92 zł/Mg
2 Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego ≤ 5 26,36 zł/Mg
3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym ≤ 5 29,52 zł/Mg
4 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym ≤ 5 22,41 zł/Mg
5 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego ≤ 5 32,98 zł/Mg
II Kotły opalane koksem
1 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym ≤ 5 22,63 zł/Mg
2 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym ≤ 5 18,13 zł/Mg
3 Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego ≤ 5 26,02 zł/Mg
III Kotły opalane drewnem ≤ 5 4,35 zł/Mg
IV Kotły opalane olejem
1 Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%) ≤ 5 9,00 zł/Mg
2 Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%) ≤ 5 11,06 zł/Mg
3 Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%) ≤ 5 17,52 zł/Mg
4 Olej napędowy ≤ 5 8,67 zł/Mg
V Kotły opalane paliwem gazowym
1 Gaz ziemny wysokometanowy ≤ 1,4 1.286,22 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5 1.607,02 zł/106 m3
2 Gaz ziemny zaazotowany ≤ 1,4 899,34 zł/106 m3
> 1,4 i ≤ 5 1.126,35 zł/106 m3
3 Gaz płynny propan-butan ≤ 5 1,73 zł/Mg

Tabela J

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Lp. Rodzaj silnika spalinowego Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa
benzyny silnikowej BS gazu płynnego propan-butan LPG sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) oleju napędowego ON biodiesla BD
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. 73,35 47,04 - - 20,02 16,34
2 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 27,85 40,55 - - 11,61 10,38
3 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 18,63 26,65 - - 11,61 10,38
4 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 12,13 17,26 10,87 12,87 8,95 7,96
5 Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 6,31 8,67 5,50 6,53 5,11 4,23
6 Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 5,58 7,84 4,78 5,54 3,62 2,92
7 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. 68,05 45,14 - - 23,69 20,08
8 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 35,95 39,96 - - 14,53 13,11
9 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 21,48 23,58 - - 14,53 13,11
10 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 13,89 15,29 12,09 14,31 10,97 9,94
11 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 7,29 7,85 6,15 7,31 6,28 5,35
12 Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 6,77 7,12 5,66 6,63 4,29 3,59
13 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. 91,97 - - - 47,78 44,18
14 Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. - - - - 55,45 50,17
15 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 - - - 14,66 20,03 15,11
16 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 - - - 11,85 15,65 11,72
17 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 - - 6,88 9,77 11,46 8,20
18 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 - - 5,74 7,45 8,31 5,66
19 Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej

masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

- - 4,20 4,91 5,78 3,86
20 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. - - - - 49,65 46,86
21 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I - - - - 39,48 35,93
22 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II - - - - 26,90 24,80
23 Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA - - - - 15,24 13,69
24 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. 258,52 43,31 - - 50,18 46,52
25 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I 258,52 43,31 - - 39,48 35,94
26 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II 190,43 43,31 - - 26,92 24,80
27 Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA - - - - 15,27 13,69
28 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. - - - - 46,73 43,28
29 Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA - - - - 17,45 17,14
30 Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. - - - - 46,70 43,20
31 Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA - - - - 21,14 19,30
32 Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach 73,35 47,04 - - 20,02 16,34

Tabela K

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp. System chowu lub hodowli drobiu Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)
1 2 3
I Stada reprodukcyjne
1 System bezklatkowy, ściółkowy kury nieśne 15,24
kury mięsne 23,50
2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów kury nieśne 10,12
kury mięsne 16,91
II Kury nieśne
1 System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody zbiornik nienapowietrzany 11,42
zbiornik napowietrzany 16,88
2 System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów 8,56
3 System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów 6,77
4 System bezklatkowy, ściółkowy 16,09
5 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 10,12
III Brojlery kurze
1 System bezklatkowy, ściółkowy 11,80
2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 5,49
3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 4,71
IV Kurczęta (odchowanie)
1 System bezklatkowy, ściółkowy 14,53
2 System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 7,57
3 System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów 5,80
V Indyki

System bezklatkowy, ściółkowy

36,74
VI Perlice

System bezklatkowy, ściółkowy

39,35
VII Gęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

18,95

Tabela L

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku

Lp. Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg
1 2 3 4
1 01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
2 01 01 Odpady z wydobywania kopalin
3 01 01 01 Odpady z wydobywania rad metali (z wyłączeniem 01 01 80) 18,77
4 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 12,11
5 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu 12,11
6 01 03 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
7 01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania 60,24
8 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) 60,24
9 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 18,76
10 01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali 60,24
11 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 18,77
12 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07 18,77
13 01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne 55,38
14 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 10,69
15 01 03 99 Inne niewymienione odpady 12,11
16 0104 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
17 01 04 07* Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali 60,24
18 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 12,11
19 01 04 09 Odpadowe piaski i iły 12,11
20 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 60,24
21 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 12,11
22 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 11,16
23 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 12,11
24 01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne 55,38
25 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 11,16
26 01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne 55,38
27 01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 11,16
28 01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne 55,38
29 01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 11,16
30 01 04 99 Inne niewymienione odpady 12,11
31 01 05 Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze
32 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej 12,11
33 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową 60,24
34 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne 60,24
35 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 12,11
36 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 18,77
37 01 05 99 Inne niewymienione odpady 12,11
38 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,

rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

39 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
40 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 18,77
41 02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 158,21
42 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 115,41
43 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 18,77
44 02 01 06 Odchody zwierzęce 60,24
45 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej 115,41
46 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 158,21
47 02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 60,24
48 02 01 10 Odpady metalowe 12,11
49 02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne 158,21
50 02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 158,21
51 02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 158,21
52 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych 18,77
53 02 01 99 Inne niewymienione odpady 12,11
54 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych

pochodzenia zwierzęcego

55 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców 18,77
56 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca 60,24
57 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 60,24
58 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 60,24
59 02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne 158,21
60 02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 158,21
61 02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 158,21
62 02 02 99 Inne niewymienione odpady 18,77
63 02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)
64 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 12,11
65 02 03 02 Odpady konserwantów 18,77
66 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne 18,77
67 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 18,77
68 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 18,77
69 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) 12,11
70 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 12,11
71 02 03 82 Odpady tytoniowe 18,77
72 02 03 99 Inne niewymienione odpady 12,11
73 02 04 Odpady z przemysłu cukrowniczego
74 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków 12,11
75 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) 12,11
76 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 12,11
77 02 04 80 Wysłodki 12,11
78 02 04 99 Inne niewymienione odpady 12,11
79 02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
80 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania 18,77
81 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 18,77
82 02 05 80 Odpadowa serwatka 18,77
83 02 05 99 Inne niewymienione odpady 18,77
84 02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
85 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 18,77
86 02 06 02 Odpady konserwantów 18,77
87 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 18,77
88 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze 18,77
89 02 06 99 Inne niewymienione odpady 18,77
90 02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
91 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców 12,11
92 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów 60,24
93 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych 60,24
94 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 18,77
95 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 60,24
96 02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 18,77
97 02 07 99 Inne niewymienione odpady 12,11
98 03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
99 03 01 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
100 03 01 01 Odpady kory i korka 60,24
101 03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 60,24
102 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 60,24
103 03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne 60,24
104 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 60,24
105 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 60,24
106 03 01 99 Inne niewymienione odpady 60,24
107 03 02 Odpady powstające przy konserwacji drewna
108 03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych 60,24
109 03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne 158,21
110 03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 60,24
111 03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna 60,24
112 03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne 60,24
113 03 02 99 Inne niewymienione odpady 60,24
114 03 03 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury
115 03 03 01 Odpady z kory i drewna 60,24
116 03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) 60,24
117 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury 60,24
118 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 12,11
119 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu 60,24
120 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych 60,24
121 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji 12,11
122 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 60,24
123 03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem 60,24
124 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia 60,24
125 03 03 99 Inne niewymienione odpady 12,11
126 04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
127 04 01 Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego
128 04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 60,24
129 04 01 02 Odpady z wapnienia 60,24
130 04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) 158,21
131 04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom 60,24
132 04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu 18,77
133 04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 60,24
134 04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków 18,77
135 04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) 60,24
136 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 12,11
137 04 01 99 Inne niewymienione odpady 12,11
138 04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego
139 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 18,77
140 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 18,77
141 04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne 60,24
142 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 18,77
143 04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne 60,24
144 04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 18,77
145 04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 60,24
146 04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 18,77
147 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 12,11
148 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych 12,11
149 04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 18,77
150 04 02 99 Inne niewymienione odpady 12,11
151 05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
152 05 01 Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej
153 05 01 02* Osady z odsalania 60,24
154 05 01 03* Osady z dna zbiorników 158,21
155 05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania 158,21
156 05 01 05* Wycieki ropy naftowej 158,21
157 05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń 60,24
158 05 01 07* Kwaśne smoły 158,21
159 05 01 08* Inne smoły 60,24
160 05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
161 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 60,24
162 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw 158,21
163 05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy 158,21
164 05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej 18,77
165 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych 18,77
166 05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) 60,24
167 05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej 18,77
168 05 01 17 Bitum 18,77
169 05 01 99 Inne niewymienione odpady 18,77
170 05 06 Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla
171 05 06 01* Kwaśne smoły 158,21
172 05 06 03* Inne smoły 60,24
173 05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych 18,77
174 05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole 158,21
175 05 06 99 Inne niewymienione odpady 18,77
176 05 07 Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego
177 05 07 01* Osady zawierające rtęć 158,21
178 05 07 02 Odpady zawierające siarkę 60,24
179 05 07 99 Inne niewymienione odpady 60,24
180 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
181 06 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych
182 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy 60,24
183 06 01 02* Kwas chlorowodorowy 60,24
184 06 01 03* Kwas fluorowodorowy 60,24
185 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy 18,77
186 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy 60,24
187 06 01 06* Inne kwasy 60,24
188 06 01 99 Inne niewymienione odpady 18,77
189 06 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków
190 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy 60,24
191 06 02 03* Wodorotlenek amonowy 60,24
192 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy 60,24
193 06 02 05* Inne wodorotlenki 60,24
194 06 02 99 Inne niewymienione odpady 60,24
195 06 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali
196 06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki 158,21
197 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie 158,21
198 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 60,24
199 06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie 158,21
200 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 60,24
201 06 03 99 Inne niewymienione odpady 60,24
202 06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03
203 06 04 03* Odpady zawierające arsen 145,15
204 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 158,21
205 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie 158,21
206 06 04 99 Inne niewymienione odpady 60,24
207 06 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
208 06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
209 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 60,24
210 06 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania
211 06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki 158,21
212 06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 60,24
213 06 06 99 Inne niewymienione odpady 60,24
214 06 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
215 06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 52,98
216 06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru 60,24
217 06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć 158,21
218 06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) 158,21
219 06 07 99 Inne niewymienione odpady 60,24
220 06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu
221 06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 60,24
222 06 08 99 Inne niewymienione odpady 60,24
223 06 09 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu
224 06 09 02 Żużel fosforowy 60,24
225 06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 145,15
226 06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 17,29
227 06 09 80 Fosfogipsy 11,16
228 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 11,16
229 06 09 99 Inne niewymienione odpady 12,11
230 06 10 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych
231 06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne 60,24
232 06 10 99 Inne niewymienione odpady 60,24
233 06 11 Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych
234 06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu 18,77
235 06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu 18,77
236 06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu 55,38
237 06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu 60,24
238 06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy 18,77
239 06 11 99 Inne niewymienione odpady 18,77
240 06 13 Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
241 06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy 158,21
242 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) 60,24
243 06 13 03 Czysta sadza 12,11
244 06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 52,98
245 06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi 60,24
246 06 13 99 Inne niewymienione odpady 12,11
247 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
248 07 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej
249 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
250 07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
251 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
252 07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
253 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
254 07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
255 07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
256 07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
257 07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 60,24
258 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) 60,24
259 07 01 99 Inne niewymienione odpady 60,24
260 07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
261 07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
262 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
263 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
264 07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
265 07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
266 07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
267 07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
268 07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
269 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 60,24
270 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 115,41
271 07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) 60,24
272 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 18,77
273 07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony 60,24
274 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 18,77
275 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 60,24
276 07 02 99 Inne niewymienione odpady 18,77
277 07 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)
278 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
279 07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
280 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
281 07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
282 07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
283 07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
284 07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
285 07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
286 07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 60,24
287 07 03 99 Inne niewymienione odpady 60,24
288 07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
289 07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
290 07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
291 07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
292 07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
293 07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
294 07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
295 07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
296 07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
297 07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 60,24
298 07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 158,21
299 07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 158,21
300 07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 60,24
301 07 04 99 Inne niewymienione odpady 60,24
302 07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków
303 07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
304 07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
305 07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
306 07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
307 07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
308 07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
309 07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
310 07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
311 07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 60,24
312 07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne 158,21
313 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 60,24
314 07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 158,21
315 07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 60,24
316 07 05 99 Inne niewymienione odpady 60,24
317 07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków
318 07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
319 07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
320 07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
321 07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
322 07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
323 07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
324 07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
325 07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
326 07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 60,24
327 07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju 60,24
328 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 18,77
329 07 06 99 Inne niewymienione odpady 18,77
330 07 07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych
331 07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste 158,21
332 07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
333 07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 158,21
334 07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców 158,21
335 07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 158,21
336 07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców 158,21
337 07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 158,21
338 07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
339 07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 60,24
340 07 07 99 Inne niewymienione odpady 60,24
341 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
342 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
343 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 158,21
344 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 60,24
345 08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 158,21
346 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 60,24
347 08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 60,24
348 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 18,77
349 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 60,24
350 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 18,77
351 08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 60,24
352 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 18,77
353 08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów 60,24
354 08 01 99 Inne niewymienione odpady 18,77
355 08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)
356 08 02 01 Odpady proszków powlekających 18,77
357 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne 12,11
358 08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne 12,11
359 08 02 99 Inne niewymienione odpady 12,11
360 08 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich
361 08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie 18,77
362 08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 18,77
363 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 60,24
364 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 18,77
365 08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 60,24
366 08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 18,77
367 08 03 16* Zużyte roztwory trawiące 60,24
368 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 158,21
369 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 60,24
370 08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne 158,21
371 08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 60,24
372 08 03 99 Inne niewymienione odpady 18,77
373 08 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
374 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 158,21
375 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 60,24
376 08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 158,21
377 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 60,24
378 08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 60,24
379 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 18,77
380 08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 158,21
381 08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 60,24
382 08 04 17* Olej żywiczny 158,21
383 08 04 99 Inne niewymienione odpady 18,77
384 08 05 Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08
385 08 05 01* Odpady izocyjanianów 158,21
386 09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
387 09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
388 09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów 158,21
389 09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych 158,21
390 09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 158,21
391 09 01 04* Roztwory utrwalaczy 158,21
392 09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 158,21
393 09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro 158,21
394 09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra 18,77
395 09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra 18,77
396 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii 12,11
397 09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 18,77
398 09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 12,11
399 09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 158,21
400 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 158,21
401 09 01 99 Inne niewymienione odpady 12,11
402 10 Odpady z procesów termicznych
403 10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
404 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 18,77
405 10 01 02 Popioły lotne z węgla 18,77
406 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 17,29
407 10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 60,24
408 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 11,16
409 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu 11,16
410 10 01 09* Kwas siarkowy 60,24
411 10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 60,24
412 10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
413 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 18,77
414 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
415 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 18,77
416 10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
417 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 18,77
418 10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 60,24
419 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 18,77
420 10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne 60,24
421 10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 18,77
422 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 18,77
423 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni 18,77
424 10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej 18,77
425 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 17,29
426 10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych 12,11
427 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 17,29
428 10 01 99 Inne niewymienione odpady 12,11
429 10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali
430 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 18,77
431 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów 18,77
432 10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
433 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 12,11
434 10 02 10 Zgorzelina walcownicza 18,77
435 10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 60,24
436 10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 12,11
437 10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
438 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 18,77
439 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne 18,77
440 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza 18,77
441 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy 18,77
442 10 02 99 Inne niewymienione odpady 12,11
443 10 03 Odpady z hutnictwa aluminium
444 10 03 02 Odpadowe anody 18,77
445 10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej 60,24
446 10 03 05 Odpady tlenku glinu 60,24
447 10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej 60,24
448 10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej 60,24
449 10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 60,24
450 10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 18,77
451 10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 60,24
452 10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 18,77
453 10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
454 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 18,77
455 10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne 60,24
456 10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 18,77
457 10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
458 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 18,77
459 10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
460 10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 18,77
461 10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 60,24
462 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27 18,77
463 10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
464 10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 18,77
465 10 03 99 Inne niewymienione odpady 18,77
466 10 04 Odpady z hutnictwa ołowiu
467 10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 60,24
468 10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 60,24
469 10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy) 158,21
470 10 04 04* Pyły z gazów odlotowych 158,21
471 10 04 05* Inne cząstki i pyły 60,24
472 10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 158,21
473 10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 158,21
474 10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 60,24
475 10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 18,77
476 10 04 99 Inne niewymienione odpady 18,77
477 10 05 Odpady z hutnictwa cynku
478 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80) 60,24
479 10 05 03* Pyły z gazów odlotowych 158,21
480 10 05 04 Inne cząstki i pyły 60,24
481 10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 158,21
482 10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 158,21
483 10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 60,24
484 10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 18,77
485 10 05 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 60,24
486 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10 18,77
487 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych 18,77
488 10 05 99 Inne niewymienione odpady 18,77
489 10 06 Odpady z hutnictwa miedzi
490 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 18,77
491 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 18,77
492 10 06 03* Pyły z gazów odlotowych 60,24
493 10 06 04 Inne cząstki i pyły 18,77
494 10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 60,24
495 10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 60,24
496 10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 18,77
497 10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 18,77
498 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane 12,11
499 10 06 99 Inne niewymienione odpady 12,11
500 10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny
501 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 18,77
502 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej 18,77
503 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 18,77
504 10 07 04 Inne cząstki i pyły 18,77
505 10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 18,77
506 10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 60,24
507 10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 18,77
508 10 07 99 Inne niewymienione odpady 18,77
509 10 08 Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych
510 10 08 04 Cząstki i pyły 60,24
511 10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 158,21
512 10 08 09 Inne żużle 60,24
513 10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 60,24
514 10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10 18,77
515 10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod 60,24
516 10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 18,77
517 10 08 14 Odpadowe anody 18,77
518 10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
519 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 18,77
520 10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 158,21
521 10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 60,24
522 10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje 60,24
523 10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 18,77
524 10 08 99 Inne niewymienione odpady 18,77
525 10 09 Odpady z odlewnictwa żelaza
526 10 09 03 Żużle odlewnicze 18,77
527 10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
528 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 18,77
529 10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
530 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 18,77
531 10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
532 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 18,77
533 10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 60,24
534 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 18,77
535 10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 60,24
536 10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 18,77
537 10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 60,24
538 10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 18,77
539 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne 18,77
540 10 09 99 Inne niewymienione odpady 18,77
541 10 10 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych
542 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 18,77
543 10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
544 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 18,77
545 10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
546 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 18,77
547 10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
548 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 18,77
549 10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne 60,24
550 10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 18,77
551 10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne 60,24
552 10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 18,77
553 10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów 60,24
554 10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 18,77
555 10 10 99 Inne niewymienione odpady 18,77
556 10 11 Odpady z hutnictwa szkła
557 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 60,24
558 10 11 05 Cząstki i pyły 60,24
559 10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne 60,24
560 10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 18,77
561 10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) 158,21
562 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 60,24
563 10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne 158,21
564 10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 60,24
565 10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
566 10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 18,77
567 10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
568 10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 18,77
569 10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 60,24
570 10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 18,77
571 10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe 158,21
572 10 11 81* Odpady zawierające azbest 52,98
573 10 11 99 Inne niewymienione odpady 18,77
574 10 12 Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)
575 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 12,11
576 10 12 03 Cząstki i pyły 60,24
577 10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 18,77
578 10 12 06 Zużyte formy 12,11
579 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 12,11
580 10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
581 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 18,77
582 10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie 60,24
583 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 18,77
584 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków 18,77
585 10 12 99 Inne niewymienione odpady 12,11
586 10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
587 10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 12,11
588 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego 18,77
589 10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) 60,24
590 10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 18,77
591 10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych 52,98
592 10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09 55,38
593 10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 12,11
594 10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
595 10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 18,77
596 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy 12,11
597 10 13 80 Odpady z produkcji cementu 12,11
598 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu 12,11
599 10 13 82 Wybrakowane wyroby 12,11
600 10 13 99 Inne niewymienione odpady 12,11
601 10 14 Odpady z krematoriów
602 10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć 158,21
603 10 80 Odpady z produkcji żelazostopów
604 10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu 18,77
605 10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu 158,21
606 10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu 60,24
607 10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu 158,21
608 10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu 60,24
609 10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu 60,24
610 10 80 99 Inne niewymienione odpady 18,77
611 11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
612 11 01 Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
613 11 01 05* Kwasy trawiące 158,21
614 11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 60,24
615 11 01 07* Alkalia trawiące 60,24
616 11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 60,24
617 11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 60,24
618 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 18,77
619 11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne 60,24
620 11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 18,77
621 11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne 60,24
622 11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 18,77
623 11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne 60,24
624 11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 60,24
625 11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 60,24
626 11 01 99 Inne niewymienione odpady 18,77
627 11 02 Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
628 11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 60,24
629 11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy 18,77
630 11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 60,24
631 11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 18,77
632 11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 60,24
633 11 02 99 Inne niewymienione odpady 18,77
634 11 03 Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
635 11 03 01* Odpady zawierające cyjanki 158,21
636 11 03 02* Inne odpady 60,24
637 11 05 Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania
638 11 05 01 Cynk twardy 18,77
639 11 05 02 Popiół cynkowy 60,24
640 11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 60,24
641 11 05 04* Zużyty topnik 60,24
642 11 05 99 Inne niewymienione odpady 18,77
643 12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
644 12 01 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
645 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12,11
646 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 12,11
647 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 18,77
648 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 18,77
649 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 18,77
650 12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 158,21
651 12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) 60,24
652 12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce 158,21
653 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 60,24
654 12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali 158,21
655 12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze 60,24
656 12 01 13 Odpady spawalnicze 18,77
657 12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 158,21
658 12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 60,24
659 12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 60,24
660 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 18,77
661 12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 158,21
662 12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji 60,24
663 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 60,24
664 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 18,77
665 12 01 99 Inne niewymienione odpady 12,11
666 12 03 Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)
667 12 03 01* Wodne ciecze myjące 60,24
668 12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą 60,24
669 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
670 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
671 13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB 158,21
672 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 158,21
673 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 60,24
674 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 158,21
675 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 60,24
676 13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 60,24
677 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 60,24
678 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 60,24
679 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
680 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 214,95
681 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 125,18
682 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 125,18
683 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 125,18
684 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 125,18
685 13 03 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
686 13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB 158,21
687 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 158,21
688 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych 60,24
689 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 60,24
690 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji 60,24
691 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 60,24
692 13 04 Oleje zęzowe
693 13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej 158,21
694 13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych 60,24
695 13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich 158,21
696 13 05 Odpady z odwadniania olejów w separatorach
697 13 05 01* Odpady stałe z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 158,21
698 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 158,21
699 13 05 03* Szlamy z kolektorów 158,21
700 13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach 158,21
701 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach 158,21
702 13 05 08* Mieszanina odpadów z płaskowników i z odwadniania olejów w separatorach 158,21
703 13 07 Odpady paliw ciekłych
704 13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy 158,21
705 13 07 02* Benzyna 158,21
706 13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 158,21
707 13 08 Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
708 13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania 158,21
709 13 08 02* Inne emulsje 158,21
710 13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków 158,21
711 13 08 99* Inne niewymienione odpady 60,24
712 14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
713 14 06 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
714 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 158,21
715 14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 158,21
716 14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 158,21
717 14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne 158,21
718 14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki 158,21
719 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
720 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
721 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 115,41
722 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 115,41
723 15 01 03 Opakowania z drewna 115,41
724 15 01 04 Opakowania z metali 115,41
725 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 115,41
726 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 115,41
727 15 01 07 Opakowania ze szkła 115,41
728 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 115,41
729 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 115,41
730 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 52,98
731 15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
732 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 158,21
733 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 60,24
734 16 Odpady nieujęte w innych grupach
735 16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
736 16 01 03 Zużyte opony 115,41
737 16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 158,21
738 16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 115,41
739 16 01 07* Filtry olejowe 158,21
740 16 01 08* Elementy zawierające rtęć 158,21
741 16 01 09* Elementy zawierające PCB 158,21
742 16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 158,21
743 16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 52,98
744 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 60,24
745 16 01 13* Płyny hamulcowe 158,21
746 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 158,21
747 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 60,24
748 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 115,41
749 16 01 17 Metale żelazne 115,41
750 16 01 18 Metale nieżelazne 115,41
751 16 01 19 Tworzywa sztuczne 115,41
752 16 01 20 Szkło 115,41
753 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 60,24
754 16 01 22 Inne niewymienione elementy 18,77
755 16 01 99 Inne niewymienione odpady 18,77
756 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
757 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 158,21
758 16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 158,21
759 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 158,21
760 16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 52,98
761 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 115,41
762 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 115,41
763 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 115,41
764 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 115,41
765 16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
766 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 60,24
767 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 18,77
768 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 60,24
769 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 18,77
770 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 18,77
771 16 04 Odpady materiałów wybuchowych
772 16 04 01* Odpadowa amunicja 158,21
773 16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) 158,21
774 16 04 03* Inne materiały wybuchowe 158,21
775 16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
776 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne 60,24
777 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 18,77
778 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 60,24
779 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 60,24
780 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 60,24
781 16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 18,77
782 16 06 Baterie i akumulatory
783 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 214,95
784 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 214,95
785 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 214,95
786 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 115,41
787 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 115,41
788 16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów 214,95
789 16 07 Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)
790 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 158,21
791 16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 158,21
792 16 07 99 Inne niewymienione odpady 60,24
793 16 08 Zużyte katalizatory
794 16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) 60,24
795 16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki 158,21
796 16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 60,24
797 16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) 60,24
798 16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy 158,21
799 16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory 158,21
800 16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 158,21
801 16 09 Substancje utleniające
802 16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) 158,21
803 16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) 158,21
804 16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) 158,21
805 16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające 158,21
806 16 10 Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania
807 16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 158,21
808 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 60,24
809 16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne 158,21
810 16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 60,24
811 16 11 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe
812 16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
813 16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 18,77
814 16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
815 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 18,77
816 16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
817 16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 18,77
818 16 80 Odpady różne
819 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 18,77
820 16 81 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
821 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 60,24
822 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 18,77
823 16 82 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
824 16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 0 (115,41)
825 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 0 (115,41)
826 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
827 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
828 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 12,11
829 17 01 02 Gruz ceglany 12,11
830 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 18,77
831 17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 55,38
832 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17,29
833 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 18,77
834 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 18,77
835 17 01 82 Inne niewymienione odpady 18,77
836 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
837 17 02 01 Drewno 115,41
838 17 02 02 Szkło 24,92
839 17 02 03 Tworzywa sztuczne 31,02
840 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 158,21
841 17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
842 17 03 01* Asfalt zawierający smołę 60,24
843 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 18,77
844 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 60,24
845 17 03 80 Odpadowa papa 18,77
846 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
847 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 20,54
848 17 04 02 Aluminium 20,54
849 17 04 03 Ołów 20,54
850 17 04 04 Cynk 20,54
851 17 04 05 Żelazo i stal 20,54
852 17 04 06 Cyna 20,54
853 17 04 07 Mieszaniny metali 20,54
854 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 158,21
855 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 158,21
856 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 60,24
857 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
858 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 158,21
859 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 12,11
860 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 27,21
861 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 11,16
862 17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 158,21
863 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 12,11
864 17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
865 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 0 (115,41)
866 17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 60,24
867 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 18,77
868 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 0 (115,41)
869 17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
870 17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 60,24
871 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 18,77
872 17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
873 17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 158,21
874 17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 158,21
875 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 60,24
876 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 18,77
877 18 Odpady medyczne i weterynaryjne
878 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
879 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 60,24
880 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 158,21
881 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 158,21
882 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 60,24
883 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 60,24
884 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 18,77
885 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 158,21
886 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 60,24
887 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego 158,21
888 18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych 158,21
889 18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 60,24
890 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 158,21
891 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej
892 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) 60,24
893 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 158,21
894 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 60,24
895 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 60,24
896 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 18,77
897 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 158,21
898 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 60,24
899 19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
900 19 01 Odpady z termicznego przekształcania odpadów
901 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 11,16
902 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 55,38
903 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 55,38
904 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 55,38
905 19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 55,38
906 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 55,38
907 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 23,66
908 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 55,38
909 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 23,66
910 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 55,38
911 19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 17,29
912 19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne 55,38
913 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 17,29
914 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych 17,29
915 19 01 99 Inne niewymienione odpady 11,16
916 19 02 Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
917 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 17,29
918 19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych 55,38
919 19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 55,38
920 19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 10,69
921 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji 145,15
922 19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 145,15
923 19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne 145,15
924 19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 55,38
925 19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 145,15
926 19 02 99 Inne niewymienione odpady 17,29
927 19 03 Odpady stabilizowane lub zestalone
928 19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane 55,38
929 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04 23,66
930 19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone 55,38
931 19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06 23,66
932 19 04 Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania
933 19 04 01 Zeszklone odpady 11,16
934 19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 55,38
935 19 04 03* Niezeszklona faza stała 55,38
936 19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania 17,29
937 19 05 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)
938 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 23,08
939 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 23,08
940 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 23,08
941 19 05 99 Inne niewymienione odpady 23,08
942 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów
943 19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 23,08
944 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 23,08
945 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 23,08
946 19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych 23,08
947 19 06 99 Inne niewymienione odpady 23,08
948 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
949 19 08 01 Skratki 55,38
950 19 08 02 Zawartość piaskowników 55,38
951 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 17,29
952 19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 55,38
953 19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 55,38
954 19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie 55,38
955 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 55,38
956 19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 145,15
957 19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych 55,38
958 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 17,29
959 19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych 55,38
960 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 17,29
961 19 08 99 Inne niewymienione odpady 17,29
962 19 09 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
963 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 11,16
964 19 09 02 Osady z klarowania wody 11,16
965 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody 11,16
966 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny 17,29
967 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne 17,29
968 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych 17,29
969 19 09 99 Inne niewymienione odpady 11,16
970 19 10 Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale
971 19 10 01 Odpady żelaza i stali 18,77
972 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 18,77
973 19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 60,24
974 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 18,77
975 19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 60,24
976 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 18,77
977 19 11 Odpady z regeneracji olejów
978 19 11 01* Zużyte filtry iłowe 158,21
979 19 11 02* Kwaśne smoły 158,21
980 19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe 158,21
981 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw 158,21
982 19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne 158,21
983 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 60,24
984 19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych 158,21
985 19 11 99 Inne niewymienione odpady 60,24
986 19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach
987 19 12 01 Papier i tektura 115,41
988 19 12 02 Metale żelazne 115,41
989 19 12 03 Metale nieżelazne 115,41
990 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 115,41
991 19 12 05 Szkło 115,41
992 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 115,41
993 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 115,41
994 19 12 08 Tekstylia 115,41
995 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 12,11
996 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 115,41
997 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 115,41
998 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 70,97
999 19 13 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych
1000 19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1001 19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 18,77
1002 19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1003 19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 18,77
1004 19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1005 19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 18,77
1006 19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1007 19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 18,77
1008 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach
1009 19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych 18,77
1010 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
1011 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
1012 20 01 01 Papier i tektura 115,41
1013 20 01 02 Szkło 115,41
1014 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 115,41
1015 20 01 10 Odzież 115,41
1016 20 01 11 Tekstylia 115,41
1017 20 01 13* Rozpuszczalniki 158,21
1018 20 01 14* Kwasy 60,24
1019 20 01 15* Alkalia 60,24
1020 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 60,24
1021 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 158,21
1022 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 224,76
1023 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 224,76
1024 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 18,77
1025 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 60,24
1026 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1027 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 18,77
1028 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1029 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 18,77
1030 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 158,21
1031 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 60,24
1032 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 214,95
1033 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 115,41
1034 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 224,76
1035 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 115,41
1036 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 60,24
1037 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 115,41
1038 20 01 39 Tworzywa sztuczne 115,41
1039 20 01 40 Metale 115,41
1040 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych 18,77
1041 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 18,77
1042 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 115,41
1043 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
1044 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 115,41
1045 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 12,11
1046 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 12,11
1047 20 03 Inne odpady komunalne
1048 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 115,41
1049 20 03 02 Odpady z targowisk 115,41
1050 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 88,73
1051 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 18,77
1052 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 18,77
1053 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 115,41
1054 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 115,41

* Odpady niebezpieczne ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2012.766

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013.
Data aktu: 10/09/2012
Data ogłoszenia: 22/10/2012
Data wejścia w życie: 01/01/2013