Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
a)
dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b)
minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c)
dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu
zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia;
4)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;
5)
jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 12,20 zł;
6)
jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 12,20 zł;
7)
jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 12,20 zł;
8)
górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 62,48 zł;
9)
jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Lp. Przedmiot kary Górna

jednostkowa stawka kary w zł

1 2 3
1 Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

1.242,36
2 Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej 12,64
3 Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby 12,64

ZAŁĄCZNIK Nr  2

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka w zł
1 2 3
1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1.200,34
2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1.200,34
3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1.200,34
4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1.200,34
5 Aldryna (C12H8Cl6) 1.200,34
6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1.200,34
7 Endryna (C12H8Cl6O) 1.200,34
8 Izodryna (C12H8Cl6) 1.200,34
9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 1.100,67
10 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 1.100,67
11 Heksachlorobenzen (HCB) 1.100,67
12 Heksachlorobutadien (HCBD) 1.100,67
13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1.100,67
14 1,2-dichloroetan (EDC) 1.100,67
15 Trichloroetylen (TRI) 1.100,67
16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1.100,67
17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1.100,67
18 Kadm 1.100,67
19 Rtęć 1.100,67
20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1.100,67
21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1.100,67
22 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 825,20
23 Antymon 825,20
24 Arsen 825,20
25 Chlor wolny 825,20
26 Chlor całkowity 825,20
27 Cyjanki wolne 825,20
28 Chrom+6 825,20
29 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 825,20
30 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 825,20
31 Miedź 825,20
32 Nikiel 825,20
33 Ołów 825,20
34 Siarczki 825,20
35 Srebro 825,20
36 Aldehyd mrówkowy 660,42
37 Chrom ogólny 660,42
38 Bar 660,42
39 Beryl 660,42
40 Bor 660,42
41 Cyjanki związane 660,42
42 Cynk 660,42
43 Cyna 660,42
44 Kobalt 660,42
45 Molibden 660,42
46 Selen 660,42
47 Tal 660,42
48 Tytan 660,42
49 Wanad 660,42
50 Akrylonitryl 440,25
51 Fenole lotne (indeks fenolowy) 440,25
52 Kaprolaktam 440,25
53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 440,25
54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 440,25
55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 440,25
56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 440,25
57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 440,25
58 Rodanki 440,25
59 Fluorki 251,59
60 Azot ogólny 25,15
61 Azot amonowy 25,15
62 Azot azotanowy 25,15
63 Azot azotynowy 25,15
64 Fosfor ogólny 25,15
65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 25,15
66 Glin 15,11
67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 15,11
68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 15,11
69 Potas 15,11
70 Siarczyny 15,11
71 Sód 15,11
72 Żelazo ogólne 15,11
73 Zawiesina ogólna 4,66
74 Chlorki 4,66
75 Siarczany 4,66
76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 4,66

ZAŁĄCZNIK Nr  3

JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
1 2 3
1 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C - za każdy stopień przekroczenia 0,63
2 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej - za każdy stopień przekroczenia 1,26

ZAŁĄCZNIK Nr  4

JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
1 2 3
1 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 1,26
2 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 3,15
3 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 6,29
4 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 12,20

ZAŁĄCZNIK Nr  5

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczenia w zł za każdy dB przekroczenia
w porze dnia w porze nocy
od 1 do 5 dB 10,87 13,61
powyżej 5 do 10 dB 19,03 23,12
powyżej 10 do 15 dB 27,21 32,66
powyżej 15 dB 40,79 48,99

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2012.705

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013.
Data aktu: 27/09/2012
Data ogłoszenia: 08/10/2012
Data wejścia w życie: 01/01/2013