Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008.

M.P.07.65.732
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008
Na podstawie art. 291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za:
a) poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
- dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
- minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
- dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

- zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia,

b) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia,
c) przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;
3) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 10,31 zł;
4) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 10,31 zł;
5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 10,31 zł;
6) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 52,82 zł;
7) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033 i Nr 176, poz. 1238.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Lp. Przedmiot kary Górna jednostkowa stawka kary w zł
1 2 3
1 Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

1.050,23
2 Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej 10,68
3 Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby 10,68
ZAŁĄCZNIK Nr  2

 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka w zł
1 2 3
1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1.014,71
2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1.014,71
3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1.014,71
4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1.014,71
5 Aldryna (C12H8Cl6) 1.014,71
6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1.014,71
7 Endryna (C12H8Cl6O) 1.014,71
8 Izodryna (C12H8Cl6) 1.014,71
9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 930,45
10 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 930,45
11 Heksachlorobenzen (HCB) 930,45
12 Heksachlorobutadien (HCBD) 930,45
13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 930,45
14 1,2-dichloroetan (EDC) 930,45
15 Trichloroetylen (TRI) 930,45
16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 930,45
17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1, 2, 3-TCB + 1, 2, 4-TCB + 1, 2, 5-TCB) 930,45
18 Kadm 930,45
19 Rtęć 930,45
20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 930,45
21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 930,45
22 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 697,58
23 Antymon 697,58
24 Arsen 697,58
25 Chlor wolny 697,58
26 Chlor całkowity 697,58
27 Cyjanki wolne 697,58
28 Chrom+6 697,58
29 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 697,58
30 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 697,58
31 Miedź 697,58
32 Nikiel 697,58
33 Ołów 697,58
34 Siarczki 697,58
35 Srebro 697,58
36 Aldehyd mrówkowy 558,28
37 Chrom ogólny 558,28
38 Bar 558,28
39 Beryl 558,28
40 Bor 558,28
41 Cyjanki związane 558,28
42 Cynk 558,28
43 Cyna 558,28
44 Kobalt 558,28
45 Molibden 558,28
46 Selen 558,28
47 Tal 558,28
48 Tytan 558,28
49 Wanad 558,28
50 Akrylonitryl 372,17
51 Fenole lotne (indeks fenolowy) 372,17
52 Kaprolaktam 372,17
53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 372,17
54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 372,17
55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 372,17
56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 372,17
57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 372,17
58 Rodanki 372,17
59 Fluorki 212,68
60 Azot ogólny 21,26
61 Azot amonowy 21,26
62 Azot azotanowy 21,26
63 Azot azotynowy 21,26
64 Fosfor ogólny 21,26
65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 21,26
66 Glin 12,77
67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 12,77
68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 12,77
69 Potas 12,77
70 Siarczyny 12,77
71 Sód 12,77
72 Żelazo ogólne 12,77
73 Zawiesina ogólna 3,94
74 Chlorki 3,94
75 Siarczany 3,94
76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 3,94
ZAŁĄCZNIK Nr  3

 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
1 2 3
1 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 °C - za każdy stopień przekroczenia 0,53
2 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 °C i więcej - za każdy stopień przekroczenia 1,06
ZAŁĄCZNIK Nr  4

 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW

Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3
1 2 3
1 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 1,06
2 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 2,66
3 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 5,32
4 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 10,31
ZAŁĄCZNIK Nr  5

 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczenia w zł za każdy dB przekroczenia
w porze dnia w porze nocy
od 1 do 5 dB 9,19 11,50
powyżej 5 do 10 dB 16,10 19,55
powyżej 10 do 15 dB 23,00 27,61
powyżej 15 dB 34,49 41,41

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2007.65.732

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008.
Data aktu: 18/09/2007
Data ogłoszenia: 26/09/2007
Data wejścia w życie: 01/01/2008