Świadczenia socjalne przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 15 października 1997 r.
w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin.

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, oraz członkom jego rodziny przysługuje świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku, zwane dalej "świadczeniem".
2.
Wartość świadczenia ustala się w wysokości procentowej uposażenia zasadniczego według najniższej grupy zaszeregowania obowiązującej w Urzędzie Ochrony Państwa w dniu 1 stycznia roku kalendarzowym, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego:
1)
za rok 1997 - 38,5%,
2)
od 1998 roku - 40%.
3.
Liczbę uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje świadczenie, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, chyba że stan ten jest korzystniejszy w dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.
§  2.
1.
Świadczenie przysługujące za dany rok kalendarzowy wypłaca się nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, na pisemny wniosek funkcjonariusza.
2.
Wypłata świadczenia następuje nie wcześniej niż:
1)
na 14 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy, w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, albo takiej części urlopu wypoczynkowego, która łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem wyniesie 14 dni kalendarzowych,
2)
po przedstawieniu dowodu przedpłaty za pobyt funkcjonariusza bądź uprawnionego członka rodziny w ośrodku wczasów, albo dowodu przedpłaty za pobyt uprawnionego dziecka na kolonii, obozie młodzieżowym, w tym połączony z nauką, oraz na leczeniu sanatoryjnym; w takim przypadku świadczenie wypłaca się na wszystkie uprawnione osoby.
3.
W przypadku przesunięcia w całości lub części przysługującego funkcjonariuszowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego na rok następny, świadczenie wypłaca się zgodnie z ust. 1.
4.
W przypadku zwolnienia ze służby wypłata świadczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w ust. 3.
5.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia z tytułu służby obojga małżonków w Urzędzie Ochrony Państwa, małżonkowie ci oraz pozostali członkowie rodziny mogą uzyskać świadczenie tylko z tytułu służby jednego z małżonków.
§  3.
W Urzędzie Ochrony Państwa zaspokajane są potrzeby w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez:
1)
organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży do ukończenia przez nich 18 roku życia, zwanych dalej "placówkami",
2)
wykupienie miejsc do placówek krajowych i zagranicznych,
3)
wymianę miejsc z innymi organizatorami placówek.
§  4.
Do korzystania z wypoczynku w placówkach uprawnione są dzieci i młodzież:
1)
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa,
2)
emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa,
3)
uprawnione do policyjnej renty rodzinnej,
4)
pracowników Urzędu Ochrony Państwa,
5)
z rodzin zastępczych osób, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.
§  5.
Zasady dotyczące:
1)
wysokości opłat za pobyt w placówce,
2)
zakwaterowania i żywienia dzieci,
3)
zatrudnienia kadry pedagogicznej, lekarsko-pielęgniarskiej i administracyjno-usługowej,
4)
bezpieczeństwa i higieny w placówce,
5)
przewozu dzieci do placówek i z powrotem,
6)
zgłoszenia placówki właściwemu kuratorium oświaty

określają odrębne przepisy.

§  6.
Funkcjonariusz, który za 1997 rok uzyskał świadczenie w wysokości niższej niż określona w § 1 ust. 2 pkt 1, otrzymuje wyrównanie tego świadczenia.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021