Wzór oraz tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 października 1997 r.
w sprawie wzoru oraz trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Funkcjonariusze i pracownicy Inspekcji Celnej są obowiązani do składania oświadczeń o stanie majątkowym swoim i małżonków oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zwanych dalej "oświadczeniami", w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.
3.
Osoby podejmujące zatrudnienie w Inspekcji Celnej składają oświadczenia w dniu rozpoczęcia pracy.
§  2.
Złożone oświadczenia przekazywane są niezwłocznie do komórki organizacyjnej właściwej do spraw pracowniczych, która dokonuje ich rejestracji i przechowuje je w aktach osobowych funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej jako dokumenty poufne w rozumieniu przepisów o ochronie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową.
§  3.
Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449), są obowiązani do złożenia oświadczeń w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej

(pominięty)

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021