Deklaracje skrócone i zgłoszenia celne.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1997 r.
w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Na podstawie art. 42 § 3, art. 62 § 2, art. 64 § 4, art. 81 § 2, art. 97 § 5 oraz art. 166 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
wzór deklaracji skróconej, dokumenty, które mogą być wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej,
2)
wypadki, w których zgłoszenie celne może być dokonane w innej formie niż pisemna,
3)
wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, wzory formularzy oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć,
4)
wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne dokonane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych oraz w formie zgłoszenia ustnego lub innej czynności,
5)
tryb i warunki stosowania procedury tranzytu oraz wzory wniosków o objęcie towaru procedurą tranzytu,
6)
tryb i warunki stosowania procedury wywozu oraz wypadki, w których zgłoszenie do procedury wywozu może zostać dokonane w innym urzędzie celnym niż właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania zgłaszającego lub w urzędzie celnym, w którym towary zostały zapakowane lub załadowane do transportu wywozowego.
§  2. 
1. 
Przy ocenie, czy limit, o którym mowa w zarządzeniu, wyrażony w EURO 1  nie został przekroczony, należy porównywać kwotę limitu EURO 2  wyrażoną w PLN, z sumą wszystkich wartości w walucie pozycji zgłoszenia celnego, wyrażoną w złotych.
2. 
Przy przeliczaniu limitu EURO 3  i wartości w walucie na złote należy korzystać z tabeli kursowej według zasad określonych w zarządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770).

DZIAŁ  II

DEKLARACJA SKRÓCONA

§  3. 
1. 
Osoba zobowiązana do przedstawienia deklaracji skróconej sporządza ją w dwóch egzemplarzach; jeden dla organu celnego, drugi - dla składającego deklarację. Wzór deklaracji skróconej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. 
Funkcjonariusz celny po wypełnieniu pola "Adnotacje urzędu celnego" w obu egzemplarzach deklaracji skróconej zwraca jeden egzemplarz deklaracji skróconej osobie, o której mowa w ust. 1.
§  4. 
1. 
W charakterze deklaracji skróconej mogą być wykorzystane następujące dokumenty:
1)
drogowy list przewozowy CMR,
2)
dokument kolejowy: międzynarodowy list przewozowy CIM dla przesyłek towarowych i ekspresowych, zwany dalej "listem przewozowym CIM", wykaz zdawczy TR dla towarów przewożonych kontenerami w systemie Intercontainer, list przewozowy SMGS, kwit ekspresowy SMPS,
3)
dokument morski: zgłoszenie ładunku lub konosament,
4)
międzynarodowy lotniczy list przewozowy AWB,
5)
dokument pocztowy: wykazy zdawcze: CN 37, CN 38, CN 41, CN 47, dokument wysyłki (Consignment) lub wykaz ładunków,
6)
faktura,
7)
specyfikacja towarów,
8)
nota tranzytowa po zakończeniu procedury tranzytu,

- o ile zawierają one dane niezbędne do ustalenia tożsamości towaru.

2. 
Oryginał dokumentu wykorzystywanego w charakterze deklaracji skróconej należy przedstawić organowi celnemu, łącznie z kserokopią.
3. 
Funkcjonariusz celny na oryginale i kserokopii dokumentu przyjętego w charakterze deklaracji skróconej nanosi adnotację o treści: "Przyjęto w charakterze deklaracji skróconej", podaje numer ewidencji, datę przyjęcia deklaracji, miejsce złożenia towaru oraz składa podpis i przystawia pieczęć "Polska-Cło". Po naniesieniu adnotacji zwraca się zgłaszającemu oryginał dokumentu przyjętego w charakterze deklaracji skróconej.

DZIAŁ  III

FORMY DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA CELNEGO

Rozdział  1

ZGŁOSZENIE CELNE W FORMIE PISEMNEJ

Oddział  I

JEDNOLITY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY

§  5. 
1. 
Zgłoszenie celne towarów w formie pisemnej dokonywane jest na formularzu lub zestawie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego:
1)
w wypadku dokonywania zgłoszenia celnego towaru lub towarów klasyfikowanych według jednego kodu taryfy celnej, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką celną i jedną stawką podatkową:
a)
na formularzu SAD, zawierającym 9 kart numerowanych 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, lub
b)
na formularzu SAD, zawierającym 4 karty numerowane 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,
2)
w wypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według więcej niż jednego kodu taryfy celnej lub pochodzących z więcej niż jednego kraju, lub objętych więcej niż jedną stawką celną, lub więcej niż jedną stawką podatkową - na zestawie SAD składającym się z:
a)
formularza SAD, o którym mowa w pkt 1 lit. a), oraz formularzy bądź formularza uzupełniającego SAD-BIS, zawierającego 9 kart numerowanych 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, lub
b)
formularza SAD, o którym mowa w pkt 1 lit. b), oraz formularzy bądź formularza uzupełniającego SAD-BIS, zawierającego 4 karty numerowane 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia.
2. 
Każdy pojazd samochodowy, nadwozie, podwozie oraz silnik do pojazdu samochodowego należy zgłosić w oddzielnych pozycjach zgłoszenia celnego dokonywanego na zestawie SAD.
§  6. 
1. 
Zamiast 9-kartowego formularza SAD lub formularza uzupełniającego SAD-BIS, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a), mogą być stosowane dwa 4-kartowe formularze, składające się z kart 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5 wraz z dołączoną kartą 1A. Pierwszy formularz po skreśleniu cyfr 6, 7, 8 i 5 odpowiada kartom 1, 2, 3 i 4. Drugi formularz po skreśleniu cyfr 1, 2, 3 i 4 odpowiada kartom 5, 6, 7 i 8.
2. 
Przepisy dotyczące stosowania 9-kartowego formularza SAD lub formularza uzupełniającego SAD-BIS stosuje się odpowiednio do formularzy 4-kartowych z dołączoną kartą 1A.
§  7. 
Zgłoszenia celnego należy dokonać na odrębnych formularzach lub zestawach SAD, zwanych dalej "dokumentem SAD", w wypadku gdy:
1)
wartość zgłaszanych towarów jest określona w różnych walutach,
2)
ceny towarów ustalone są na podstawie różnych warunków dostawy,
3)
towary będą objęte różnymi procedurami celnymi,
4)
ilość pozycji przekracza liczbę 99.
§  8. 
Towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszane jako jedna pozycja towarowa:
1)
do procedury wywozu - zgodnie z klasyfikacją towaru dominującego wartościowo w przesyłce, jeżeli:
a)
są przeznaczone do działalności gospodarczej, a ich łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 800 EURO 4 , lub
b)
zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 6, 12 i 15 Kodeksu celnego, lub
c)
stanowią dary dla osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych,
2)
do procedury dopuszczenia do obrotu - zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym i podatkom, jeżeli:
a)
są przeznaczone do działalności gospodarczej, a ich łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 800 EURO 5 , lub
b)
zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 6, 12 i 15 Kodeksu celnego, lub
c)
stanowią dary dla osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych, zwolnione od cła, jeżeli dary te nie podlegają podatkom.
§  9. 
1. 
Formularzy i zestawów SAD, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a), nie stosuje się jako pełnych zestawów kart.
2. 
Najczęściej stosowanymi zestawami kart są:
1)
1, 1A, 2 i 3 - w wypadku wywożenia towarów poza polski obszar celny zgłaszanych w granicznym urzędzie celnym,
2)
1, 1A, 2, 3, 4 i 5 - w wypadku wywożenia towarów poza polski obszar celny zgłaszanych w wewnętrznym urzędzie celnym, z wyłączeniem wspólnej procedury tranzytowej,
3)
1, 4, 5 i 7 - w wypadku stosowania procedury tranzytu,
4)
6, 7 i 8 - w wypadku stosowania procedury dopuszczenia do obrotu.
§  10. 
Dokument SAD składa się z 9 wzorcowych kart, z których:
1)
karta 1 przeznaczona jest dla urzędu celnego, w którym złożone zostało zgłoszenie celne,
2)
karta 1A przeznaczona jest dla potwierdzenia wywozu towarów poza polski obszar celny,
3)
karta 2 przeznaczona jest dla statystyki,
4)
karta 3, po przyjęciu zgłoszenia celnego przez organ celny, przeznaczona jest dla zgłaszającego lub jego przedstawiciela,
5)
karta 4 przeznaczona jest dla urzędu celnego przeznaczenia,
6)
karta 5, po poświadczeniu zakończenia procedury tranzytu, przeznaczona jest dla urzędu celnego, w którym zostało złożone zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu,
7)
karta 6 przeznaczona jest dla urzędu celnego, w którym złożone zostało zgłoszenie celne,
8)
karta 7 przeznaczona jest dla statystyki,
9)
karta 8, po przyjęciu zgłoszenia celnego przez organ celny, przeznaczona jest dla zgłaszającego lub jego przedstawiciela.
§  11. 
1. 
Sposób wypełniania dokumentu SAD określa instrukcja wypełniania dokumentu SAD, zwana dalej "Instrukcją". Instrukcja stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
2. 
Organ celny nie może zażądać wypełnienia innych pól dokumentu SAD niż:
1)
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 49, 54 oraz nadrukowanych na czarno pól: 12, 42 i 45, w wypadku wywożenia towaru poza polski obszar celny,
2)
pól z zielonym tłem 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56, w wypadku stosowania procedury tranzytu,
3)
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54, w wypadku przywożenia towaru na polski obszar celny,
4)
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56 oraz nadrukowanych na czarno pól: 12, 42 i 45, w wypadku wywożenia towaru i użycia w charakterze dokumentu tranzytowego tego samego dokumentu SAD,
5)
1, 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54, w wypadku poświadczania wspólnotowego statusu towarów na dokumencie T2L,
6)
pól wymienionych w pkt 1, w wypadku wywożenia towaru poza polski obszar celny i użycia innych dokumentów tranzytowych niż dokument SAD.
§  12. 
Wykazy kodów i symboli stosowanych przy wypełnianiu dokumentu SAD zawiera załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  13. 
Sposób wykonania dokumentu SAD określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Oddział  II

SKRÓCONY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY

§  14. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 199 i 200, zgłoszenie celne w formie pisemnej może być dokonane na formularzu lub zestawie Skróconego Dokumentu Administracyjnego, w wypadku zgłaszania do procedury dopuszczenia do obrotu lub procedury wywozu:
1)
towarów, których łączna wartość nie przekracza równowartości 800 EURO 6  i masy brutto 1000 kg,
2)
towarów, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 6, 12 i 15 Kodeksu celnego,
3)
darów dla osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych, zwolnionych od cła, jeżeli dary te podlegają zwolnieniu od podatków.
2. 
Formularz SDA składa się z trzech kart, których wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.
3. 
Na jednym formularzu SDA można dokonać zgłoszenia towarów, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż w trzech pozycjach.
4. 
Jeżeli towary, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są w więcej niż trzech pozycjach, stosuje się zestaw SDA, składający się z kilku formularzy SDA stanowiących jedno niepodzielne zgłoszenie.
5. 
Jedną pozycją obejmuje się towary klasyfikowane według jednego kodu taryfy celnej, pochodzące z jednego kraju, objęte jedną stawką celną i jedną stawką podatkową.
6. 
Zgłoszenia celnego należy dokonać na oddzielnych dokumentach lub zestawach SDA, zwanych dalej "dokumentem SDA", w wypadku gdy:
1)
wartość zgłaszanych towarów jest określona w różnych walutach,
2)
towary będą objęte różnymi procedurami celnymi,
3)
ilość pozycji przekracza liczbę 99.
7. 
W wypadku zastosowania zestawu SDA, w pierwszym dokumencie wypełnia się wszystkie pola, kolejne formularze stanowią załączniki i wypełnia się w nich pola: 2 lub 8, 5, 31, 32, 33, 34a, 42, 44, 47.
§  15. 
Poszczególne karty dokumentu SDA przeznaczone są:
1)
karta 1 dla urzędu celnego, w którym złożone zostało zgłoszenie celne,
2)
karta 2 dla statystyki,
3)
karta 3, po przyjęciu zgłoszenia celnego przez organ celny dla zgłaszającego lub jego przedstawiciela.
§  16. 
Na dokumencie SDA nie mogą być zgłaszane:
1)
pojazdy samochodowe, nadwozia, podwozia i silniki pojazdów samochodowych,
2)
towary określone w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554),
3)
towary, których przywóz lub wywóz wymaga pozwolenia,
4)
towary, których zgłoszenie związane jest z zakończeniem gospodarczej procedury celnej.
§  17. 
Do zgłoszenia celnego na dokumencie SDA przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§  18. 
1. 
Sposób wypełniania dokumentu SDA określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
2. 
Sposób wykonania dokumentu SDA określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział  2

ZGŁOSZENIE CELNE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK ELEKTRONICZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH

§  19. 
1. 
Zgłoszenie celne z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, zwane dalej "zgłoszeniem elektronicznym", może być dokonane tylko w wypadkach przewidzianych dla zgłoszenia celnego w formie pisemnej.
2. 
Zgłoszenie elektroniczne musi zawierać dane wymagane przy zgłoszeniu celnym w formie pisemnej oraz kod identyfikacyjny zgłaszającego.
3. 
Kod identyfikacyjny zgłaszającego, ustalony przez dyrektora urzędu celnego, musi identyfikować zgłaszającego uprawnionego do dokonywania zgłoszenia elektronicznego oraz osobę fizyczną, która faktycznie dokonuje tego zgłoszenia w imieniu zgłaszającego.
§  20. 
1. 
Zgłoszenie elektroniczne może być dokonane tylko na warunkach uprzednio uzgodnionych z dyrektorem urzędu celnego, dotyczących stosowania tej formy zgłoszenia celnego.
2. 
Warunki, o których mowa w ust. 1, muszą zawierać w szczególności:
1)
zasady dokonywania zgłoszenia celnego i powiadamiania o jego przyjęciu,
2)
zasady zapewniające elektroniczne przetwarzanie przez organy celne danych wynikających ze zgłoszenia celnego,
3)
zasady i tryb postępowania przy sprostowaniu i unieważnieniu zgłoszenia celnego,
4)
zasady i tryb weryfikacji zgłoszenia celnego,
5)
tryb i formę powiadamiania dłużnika o zarejestrowaniu kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych należności, pobieranych przez organ celny, wynikających z dokonanego zgłoszenia celnego,
6)
sposób zwalniania towarów objętych zgłoszeniem celnym.
3. 
Osoba uprawniona do dokonywania zgłoszeń elektronicznych jest zobowiązana do przechowywania ich kopii zapisanych na nośnikach informacji lub w formie wydruku.
§  21. 
1. 
Dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego składane są w urzędzie celnym jako załączniki do wydruku treści zgłoszenia.
2. 
Termin złożenia dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia elektronicznego oraz forma wydruku muszą być uzgodnione jako warunki, o których mowa w § 20 ust. 1. Dokumenty te muszą zostać złożone przed zwolnieniem towaru.
§  22. 
Zgłoszenie elektroniczne uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia celnego przez urząd celny.
§  23. 
1. 
Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia elektronicznego jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia celnego w trybie i na zasadach przewidzianych dla formy pisemnej, jeżeli organ celny zażąda takiego zgłoszenia.
2. 
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, może zostać skierowane do osoby uprawnionej tylko w uzasadnionych wypadkach.

Rozdział  3

ZGŁOSZENIE CELNE W FORMIE USTNEJ

§  24. 
1. 
Zgłoszenie celne może być dokonane w formie zgłoszenia ustnego, jeżeli:
1)
przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła lub powrotnego wywozu mają być:
a)
pojazdy samochodowe lub pojazdy samochodowe wraz z przyczepami lub naczepami,
b)
szynowe środki transportu,
c)
środki transportu przeznaczone do żeglugi powietrznej,
d)
środki transportu przeznaczone do żeglugi morskiej lub śródlądowej,
e)
kontenery i palety,
f)
części zamienne przywożone łącznie z towarami, o których mowa w lit. a)-e), przeznaczone wyłącznie do dokonywania drobnych napraw lub niewielkich zabiegów konserwacyjnych,
g)
zwierzęta przywożone do wykonywania określonych zadań, w szczególności psy lub konie policyjne, psy do poszukiwań lub psy przewodnicy,
h)
sprzęt lub zwierzęta przywożone w celu przeprowadzania akcji ratunkowych,
i)
zwierzęta wprowadzane w celu wypasu, podkuwania lub ważenia,
j)
sprzęt sportowy i inny sprzęt przeznaczony do wykorzystywania na zawodach sportowych lub pokazach,
2)
procedurą wywozu mają być objęte:
a)
towary, których ilość lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, przeznaczone dla osób fizycznych - z wyłączeniem pojazdów samochodowych, nadwozi, podwozi i silników do pojazdów samochodowych,
b)
pojazdy samochodowe lub pojazdy samochodowe wraz z przyczepami lub naczepami, zarejestrowane w Polsce i wywożone z zamiarem powrotnego przywozu,
c)
szynowe środki transportu,
d)
środki transportu przeznaczone do żeglugi powietrznej,
e)
środki transportu przeznaczone do żeglugi morskiej lub śródlądowej,
f)
kontenery i palety,
g)
części zamienne wywożone łącznie z towarami, o których mowa w lit. b)-f), przeznaczone wyłącznie do dokonywania drobnych napraw lub niewielkich zabiegów konserwacyjnych,
h)
zwierzęta domowe towarzyszące podróżnemu,
i)
zwierzęta wywożone do wykonywania określonych zadań, w szczególności psy lub konie policyjne, psy do poszukiwań lub psy przewodnicy,
j)
sprzęt lub zwierzęta wywożone w celu przeprowadzania akcji ratunkowych,
k)
zwierzęta wyprowadzane w celu wypasu, podkuwania lub ważenia,
l)
rzeczy osobistego użytku, potrzebne podróżnemu w czasie podróży i pobytu za granicą, wywożone ze sobą albo w bagażu wywożonym oddzielnie,
m)
środki spożywcze, wywożone przez podróżnego ze sobą, potrzebne do spożycia w czasie podróży do miejsca przeznaczenia,
n)
wyroby spirytusowe lub winiarskie, piwo oraz inne napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wywożone ze sobą przez podróżnego, który kończył 18 lat,
o)
rzeczy zwyczajowo traktowane jako upominki, których ilość i rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe,
p)
sprzęt sportowy i inny sprzęt przeznaczony do wykorzystywania na zawodach sportowych lub pokazach,
3)
procedurą dopuszczenia do obrotu mają być objęte:
a)
rzeczy, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 22, 23 i 25 Kodeksu celnego,
b)
towary przywożone przez podróżnego, podlegające należnościom celnym przywozowym, jeżeli wartość tych towarów nie przekracza równowartości 800 EURO 7  oraz ich rodzaj lub ilość nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej - z wyłączeniem pojazdów samochodowych, nadwozi, podwozi i silników do pojazdów samochodowych,
c)
towary, których ilość lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, przeznaczone dla osób fizycznych - z wyłączeniem pojazdów samochodowych, nadwozi, podwozi i silników do pojazdów samochodowych,
d)
towary o charakterze handlowym, jeżeli podlegają zerowej stawce celnej i podatkowej, wartość jednej przesyłki nie przekracza równowartości 10 EURO 8 , przesyłka nie jest częścią serii podobnych przesyłek w jednym transporcie i nie są przywożone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów,
e)
towary, o których mowa w pkt 2 lit. b)-k) i p), jeżeli korzystają ze zwolnienia od cła i od podatków jako towary powracające.
2. 
Funkcjonariusz celny wystawia dokument SDA:
1)
w wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) i c), jeżeli przyjęcie zgłoszenia celnego powoduje powstanie długu celnego,
2)
jeżeli procedurą dopuszczenia do obrotu mają być objęte towary, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 22 Kodeksu celnego.

Rozdział  4

ZGŁOSZENIE CELNE W FORMIE INNEJ CZYNNOŚCI NIŻ FORMA PISEMNA LUB USTNA

§  25. 
1. 
Jeżeli specyfika przejścia granicznego pozwala na dokonanie zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna, to towary, o których mowa w ust. 3, powinny być zgłoszone w sposób określony w ust. 2.
2. 
Wprowadzenie lub wyprowadzenie poza polski obszar celny towarów, o których mowa w ust. 3, przez odpowiednio oznaczone przejście graniczne traktuje się jako zgłoszenie celne tych towarów w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna. Za odpowiednio oznaczone przejście uważa się:
1)
przejście dla podróżnych oznaczone kolorem zielonym i napisem "nic do oclenia",
2)
pas ruchu na przejściu drogowym z zieloną sygnalizacją świetlną i napisem "nic do oclenia".
3. 
Zgłoszeniu w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna podlegają towary:
1)
wymienione w § 24 ust. 1 pkt 2 lit. l)-o), w wypadku objęcia procedurą wywozu,
2)
wymienione w art. 190 § 1 pkt 1-4 Kodeksu celnego, w wypadku objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu.

DZIAŁ  IV

TRYB I WARUNKI STOSOWANIA PROCEDURY TRANZYTU

Rozdział  1

PRZEPISY OGÓLNE

§  26. 
Objęcie towarów procedurą tranzytu może nastąpić na podstawie następujących dokumentów:
1)
dokumentu SAD,
2)
dokumentów kolejowych: listu przewozowego CIM, wykazu zdawczego TR, listu przewozowego SMGS, listu przewozowego SAT i kwitu ekspresowego SMPS,
3)
manifestów lotniczych,
4)
manifestów morskich,
5)
karnetu TIR,
6)
karnetu ATA,
7)
dokumentów pocztowych: wykazów zdawczych: CN 37, CN 38, CN 41, CN 47, dokumentu wysyłki (Consignment) i wykazów ładunków w transporcie pocztowym.

Rozdział  2

PROCEDURA TRANZYTU Z ZASTOSOWANIEM DOKUMENTU SAD

§  27. 
1. 
Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:
1)
urząd celny wyjścia - urząd celny, w którym dokonano objęcia towarów procedurą tranzytu,
2)
urząd celny przeznaczenia - urząd celny, w którym następuje zakończenie procedury tranzytu,
3)
nota tranzytowa - dokument SAD, na podstawie którego odbywa się przewóz towarów w ramach procedury tranzytu,
4)
środek transportu - każdy przedmiot używany do transportu towarów, w szczególności:
a)
pojazd drogowy, przyczepa, naczepa,
b)
wagon kolejowy,
c)
statek,
d)
samolot,
e)
kontener.
2. 
Za jeden środek transportu uważany jest:
a)
pojazd drogowy, także z jedną lub kilkoma naczepami lub przyczepami,
b)
zestaw wagonów kolejowych,
c)
zespół statków, które tworzą jedną całość,
d)
zestaw kontenerów, które zostały załadowane na jeden środek transportu.
§  28. 
Jednym zgłoszeniem celnym do procedury tranzytu mogą być objęte tylko te towary, które są lub mogą być załadowane na jeden środek transportu i które będą przewożone z jednego urzędu celnego wyjścia do jednego urzędu celnego przeznaczenia.
§  29. 
W wypadku przesyłek zbiorczych, przewożonych jednym środkiem transportu do różnych urzędów celnych przeznaczenia, należy wypełnić odrębny dokument SAD dla każdego urzędu celnego przeznaczenia.
§  30. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą tranzytu należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 1, 4, 5 i 7.
2. 
Do zgłoszenia celnego należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
przy przewozie towarów pomiędzy urzędami celnymi granicznymi:
a)
pozwolenie wydane przez dyrektora urzędu celnego na tranzyt towarów, o których mowa w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554), jeżeli jest wymagane,
b)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
c)
dokument przewozowy - do wglądu,
d)
potwierdzenie przyjęcia zabezpieczenia albo pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, jeżeli objęcie towarów procedurą tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia - do wglądu,
2)
przy przewozie towarów z urzędu celnego granicznego do urzędu celnego wewnętrznego:
a)
pozwolenie na przywóz towarów, jeżeli jest wymagane, z wyłączeniem pozwoleń na kontyngenty taryfowe,
b)
fakturę lub inny dokument, o którym mowa w § 168,
c)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
d)
dokument przewozowy - do wglądu,
e)
potwierdzenie przyjęcia zabezpieczenia albo pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, jeżeli objęcie towarów procedurą tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia - do wglądu,
3)
przy przewozie towarów niekrajowych pomiędzy urzędami celnymi wewnętrznymi lub z urzędu celnego wewnętrznego do urzędu celnego granicznego:
a)
fakturę lub inny dokument, o którym mowa w § 168,
b)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
c)
dokument przewozowy - do wglądu,
d)
potwierdzenie przyjęcia zabezpieczenia albo pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, jeżeli objęcie towarów procedurą tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia - do wglądu,
4)
przy przewozie towarów krajowych z urzędu celnego wewnętrznego do urzędu celnego granicznego:
a)
fakturę lub w wypadku braku faktury, fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma,
b)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
c)
dokument przewozowy - do wglądu.
3. 
Towary objęte procedurą tranzytu po przedstawieniu ich w urzędzie celnym przeznaczenia mogą być objęte kolejną procedurą tranzytu z zastrzeżeniem, że łączny termin objęcia towaru tą procedurą nie może przekroczyć 14 dni. Załączniki do kolejnego zgłoszenia celnego towarów do procedury tranzytu mogą być inne niż załączone do poprzedniej procedury tranzytu, niezależnie od tego, czy następował przeładunek towaru.
§  31. 
1. 
W wypadkach, o których mowa w § 30, funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wypełnia w dokumencie SAD pola B, C i D.
2. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym wyjścia i stanowi załącznik do ewidencji.
3. 
Wszystkie dokumenty przekazywane do urzędu celnego przeznaczenia funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia stempluje datownikiem SAD, z podaniem numeru ewidencji, oraz łączy je z kartami 4, 5 i 7 w sposób trwały, uniemożliwiający ich zamianę.
4. 
Główny zobowiązany otrzymuje karty 4, 5 i 7, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, i zobowiązany jest do ich dostarczenia wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia, określonego w polu 53 dokumentu SAD, w terminie określonym przez urząd celny wyjścia w polu D.
§  32. 
1. 
Po przedstawieniu towaru, kart 4, 5 oraz dokumentów, o których mowa w § 30 ust. 2, w urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny w polu I karty 4 i 5 wpisuje:
1)
w pozycji "Dzień przybycia" - datę dostarczenia towarów w systemie RR-MM-DD,
2)
w pozycji "Kontrola zamknięć", jeżeli:
a)
zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D oraz nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości - wyraz "ZGODNIE",
b)
zostaną stwierdzone rozbieżności, pozycja ta pozostaje niewypełniona,
3)
jeżeli zostały stwierdzone rozbieżności inne niż stwierdzone w wyniku kontroli zamknięć celnych, w pozycji "Uwagi" należy wpisać:
a)
"NIEZGODNOŚCI: DROBNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BEZ NASTĘPSTW", jeżeli są to niewielkie rozbieżności,
b)
"NIEZGODNOŚCI: NADWYŻKI...", "NIEZGODNOŚCI: BRAKI...", "NIEZGODNOŚCI: OPIS TOWARÓW..." oraz "NIEZGODNOŚCI: KLASYFIKACJA TARYFOWA (*)...", jeżeli są to znaczne rozbieżności,
c)
"POBRANO OPŁATY", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia pobrał opłaty,
d)
"WSZCZĘTO POSZUKIWANIA", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia wszczął postępowanie poszukiwawcze.
2. 
Wpisy, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane odręcznie drukowanymi literami lub przy użyciu stempli i powinny być potwierdzone pieczęcią "Polska-Cło" oraz podpisem funkcjonariusza celnego.
3. 
Po wpisaniu na karcie 4, w prawej części pola I, daty zwrotu karty 5 i pozycji ewidencji funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia wysyła kartę 5 do urzędu celnego wyjścia w terminie pięciu dni od dnia przedstawienia towarów w urzędzie celnym przeznaczenia.
4. 
Z zastrzeżeniem ust. 5, w wypadkach, o których mowa w § 30, karta 7 wraz z kartą 4 pozostają w urzędzie celnym przeznaczenia i stanowią załączniki do ewidencji.
5. 
W wypadku złożenia wniosku o zastosowanie procedury tranzytu pomiędzy urzędami celnymi granicznymi, jeżeli w polu 17 dokumentu SAD wpisano inny kraj niż Polska, funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia przesyła kartę 7 do urzędu statystycznego, po uprzednim przystawieniu w polu A stempla SAD i wpisaniu pozycji ewidencji.
§  33. 
1. 
Jeżeli towary są zgłaszane do procedury wywozu w wewnętrznym urzędzie celnym i dokonywany jest przewóz tych towarów transportem drogowym z tego urzędu do granicznego urzędu celnego, to zgłoszenia celnego towarów należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2, 3, 4 i 5. W tym wypadku urzędem celnym wyjścia jest urząd celny wewnętrzny, a urzędem celnym przeznaczenia jest graniczny urząd celny. W zgłoszeniu celnym należy wypełnić zarówno pola odnoszące się do procedury wywozu, jak i do procedury tranzytu.
2. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, głównym zobowiązanym wpisanym w polu 50 jest zgłaszający określony w polu 14. W wypadku gdy zgłaszającym jest agencja celna, dokonująca zgłoszenia na rzecz eksportera, w polu 50 należy wpisać dane osoby, na rzecz której jest dokonywane zgłoszenie celne.
3. 
Do zgłoszenia celnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 4 i w § 155.
4. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wypełnia pola A, B, C i D dokumentu SAD. Karty 1 i 2 zostają w urzędzie celnym wyjścia. Karta 1 stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 odsyłana jest do urzędu statystycznego, po otrzymaniu z urzędu celnego przeznaczenia potwierdzonej karty 1A i 5.
5. 
Karty 1A, 3, 4 i 5 oraz dokumenty dołączone do zgłoszenia celnego, po złączeniu ich w sposób trwały, uniemożliwiający zamianę, przekazywane są zgłaszającemu, który potwierdza ich odbiór w polu 54 karty 1. Karty 1A, 4 i 5 dostarczane są wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia.
6. 
Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny w polu I na karcie 4 i 5 oraz na odwrocie karty 1A. Potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny następuje poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na karcie 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
7. 
W urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny w polu I karty 4 i 5 wpisuje:
1)
w pozycji "Dzień przybycia" - datę dostarczenia towarów w systemie RR-MM-DD,
2)
w pozycji "Kontrola zamknięć", jeżeli:
a)
zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D oraz nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości - wyraz "ZGODNIE",
b)
zostaną stwierdzone rozbieżności, pozycja ta pozostaje niewypełniona,
3)
jeżeli zostały stwierdzone rozbieżności inne niż stwierdzone w wyniku kontroli zamknięć celnych, w pozycji "Uwagi" należy wpisać:
a)
"NIEZGODNOŚCI: DROBNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BEZ NASTĘPSTW", jeżeli są to niewielkie rozbieżności,
b)
"NIEZGODNOŚCI: NADWYŻKI...", "NIEZGODNOŚCI: BRAKI...", "NIEZGODNOŚCI: OPIS TOWARÓW..." oraz "NIEZGODNOŚCI: KLASYFIKACJA TARYFOWA (*)...", jeżeli są to znaczne rozbieżności,
c)
"POBRANO OPŁATY", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia pobrał opłaty,
d)
"WSZCZĘTO POSZUKIWANIA", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia wszczął postępowanie poszukiwawcze.
8. 
Wpisy, o których mowa w ust. 6, mogą być dokonywane odręcznie drukowanymi literami lub przy użyciu stempli i powinny być potwierdzone pieczęcią "Polska-Cło" oraz podpisem funkcjonariusza celnego.
9. 
Jeżeli w granicznym urzędzie celnym zostanie przedstawiona karta 3 w celu potwierdzenia wyprowadzenia towaru za granicę pieczęcią VAT, upoważniony funkcjonariusz celny potwierdza kartę 3 pieczęcią VAT i wpisuje na odwrocie kart 1A, 4 i 5 adnotację o treści: "Wywóz towaru poza polski obszar celny potwierdzono pieczęcią VAT na karcie 3 SAD".
10. 
Karty 1A i 5 należy odesłać do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, w ciągu pięciu dni od daty wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny, po wpisaniu w polu I karty 4 daty odesłania tych kart oraz pozycji ewidencji. Karta 4 pozostaje w urzędzie celnym granicznym i stanowi załącznik do ewidencji.
11. 
W urzędzie celnym, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą wywozu zgłaszającemu wydaje się kartę 1A tylko w wypadku, gdy jest ona potwierdzona pieczęcią VAT. Odbiór tej karty zgłaszający potwierdza w polu E karty 1.
§  34. 
1. 
Z zastrzeżeniem ust. 2, urząd celny wyjścia wszczyna postępowanie poszukiwawcze po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w polu D dokumentu SAD, jeżeli nie otrzymał karty 5.
2. 
W razie dostarczenia towarów do urzędu celnego przeznaczenia, urząd ten wszczyna i prowadzi postępowanie poszukiwawcze w wypadku ustalenia nieprawidłowości w stosowaniu procedury tranzytu.
§  35. 
1. 
W wypadku zaginięcia karty 5, za potwierdzenie zakończenia procedury tranzytu funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia może uznać kserokopię karty 4 potwierdzoną za zgodność z oryginałem w urzędzie celnym przeznaczenia. Kserokopia karty 4 stanowi załącznik do ewidencji w urzędzie celnym wyjścia.
2. 
W wypadku zaginięcia karty 1A funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia wydaje, na wniosek zgłaszającego, zaświadczenie o wyprowadzeniu towaru poza polski obszar celny na podstawie posiadanych dokumentów i zapisów ewidencyjnych.
§  36. 
1. 
W wypadku gdy wywóz towaru poza polski obszar celny następuje przez urząd celny graniczny inny niż zadeklarowany w polu 29 dokumentu SAD, a zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą wywozu złożone zostało w urzędzie celnym wewnętrznym, osoba przewożąca towar powinna wypełnić w trzech egzemplarzach dokument "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy". Wzór "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.
2. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego, przez który wyprowadzany jest towar, potwierdza na "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" wywóz towarów za granicę podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" oraz wpisuje pozycję ewidencji.
3. 
Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego przesyła do urzędu celnego, przez który towar miał być wywieziony, według deklaracji z pola 29 dokumentu SAD, jeden egzemplarz "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" w terminie pięciu dni od dnia dokonania potwierdzenia. Drugi egzemplarz "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" stanowi załącznik do ewidencji, trzeci egzemplarz "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" przekazywany jest osobie przewożącej towar.
§  37. 
Formularz "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" powinien być wykonany na białym papierze o wadze co najmniej 40 g/m2, o rozmiarach 210 mm x 148 mm.

Rozdział  3

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA

Oddział  1

PRZEPISY OGÓLNE

§  38. 
Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:
1)
wspólna procedura tranzytowa - procedurę tranzytu, w której towary są przewożone pod dozorem celnym z określonego miejsca znajdującego się na terytorium jednego kraju będącego Stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r., i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r. do określonego miejsca znajdującego się na terytorium innego kraju będącego Stroną tych Konwencji,
2)
kraj - Stronę Konwencji - każdy kraj, który przystąpił do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), wymieniony w wykazie F części III załącznika nr 7 do zarządzenia,
3)
kraj trzeci - każdy kraj, który nie jest Stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD),
4)
procedury stosowane we wspólnej procedurze tranzytowej:
a)
T1 - procedurę, którą mogą być objęte towary niewspólnotowe,
b)
T2 - procedurę, którą mogą być objęte towary wspólnotowe,
5)
nota tranzytowa - dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz towarów w ramach wspólnej procedury tranzytowej; zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą tranzytu, po jego przyjęciu przez organ celny, staje się notą tranzytową,
6)
urząd celny wyjścia - urząd celny, w którym dokonano objęcia towarów wspólną procedurą tranzytową,
7)
urząd celny tranzytowy:
a)
urząd celny tranzytowy przywozu - urząd celny graniczny kraju - Strony Konwencji, przez który towar jest przywożony,
b)
urząd celny tranzytowy wywozu - urząd celny graniczny kraju - Strony Konwencji, przez który towar jest wywożony,
8)
urząd celny przeznaczenia - urząd celny, w którym następuje zakończenie wspólnej procedury tranzytowej,
9)
towary wspólnotowe:
a)
towary, które zostały całkowicie uzyskane lub wytworzone na obszarze celnym Wspólnoty, bez udziału towarów pochodzących z krajów trzecich lub obszarów, które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty,
b)
towary pochodzące z kraju lub obszaru nie należącego do obszaru celnego Wspólnoty, znajdujące się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich Wspólnoty,
c)
towary, które zostały uzyskane lub wytworzone na obszarze celnym Wspólnoty wyłącznie z towarów wymienionych w lit. b) albo z towarów wymienionych w lit. a) i b),
10)
towary niewspólnotowe - towary inne niż określone w pkt 9,
11)
główny zobowiązany - osobę, która sama lub przez upoważnionego przedstawiciela, przez złożenie zgłoszenia celnego, wyraziła swoją wolę realizacji wspólnej procedury tranzytowej,
12)
urząd składania gwarancji - urząd celny, w którym należy złożyć oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji generalnej lub ryczałtowej,
13)
Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu - jednostkę organizacyjną administracji celnej, do której urzędy celne przekazują potwierdzenie prawidłowego zakończenia wspólnej procedury tranzytowej oraz inne dokumenty związane ze stosowaniem tej procedury,
14)
kontener - urządzenie transportowe wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które spełnia łącznie następujące warunki:
a)
jest urządzeniem o konstrukcji trwałej i wystarczająco mocnej, aby mogło być wielokrotnie użyte,
b)
jest całkowicie lub częściowo zamknięte, przeznaczone do umieszczania towarów i dostosowane do łatwego ich załadowania i rozładowania,
c)
jest zaprojektowane specjalnie dla ułatwienia przewozu towarów jednym lub kilkoma rodzajami środków transportu bez potrzeby przeładunków pośrednich,
d)
skonstruowane w sposób ułatwiający posługiwanie się nim, zwłaszcza przy przeładunku z jednego środka przewozowego na inny,
e)
o pojemności co najmniej jednego metra sześciennego,
15)
środek transportu:
a)
pojazd drogowy, przyczepa, naczepa,
b)
wagon kolejowy,
c)
statek,
d)
samolot,
e)
kontener,
16)
jeden środek transportu:
a)
pojazd drogowy, także z jedną lub kilkoma naczepami lub przyczepami,
b)
zestaw wagonów kolejowych,
c)
zespół statków, które tworzą jedną całość,
d)
zespół kontenerów, które zostały załadowane na jeden środek transportu.
§  39. 
1. 
Główny zobowiązany ma obowiązek:
1)
złożyć gwarancję na zabezpieczenie kwot wynikających z długu celnego, podatków i innych opłat, do których pobierania upoważniony jest każdy kraj - Strona Konwencji, w odniesieniu do towarów przewożonych przez jego terytorium w ramach wspólnej procedury tranzytowej,
2)
przedstawić towary w nie zmienionym stanie oraz notę tranzytową w urzędzie celnym przeznaczenia w wyznaczonym terminie, z zachowaniem środków podjętych przez właściwe władze dla zapewnienia tożsamości towarów,
3)
przestrzegać przepisów o wspólnej procedurze tranzytowej,
4)
uiścić należności wynikające z długu celnego i podatki oraz inne należne opłaty, jeżeli są one wymagane w związku z nieprawidłowym stosowaniem wspólnej procedury tranzytowej.
2. 
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz jest zobowiązany do uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych opłat, które powstały w związku z nieprawidłowym stosowaniem wspólnej procedury tranzytowej.
§  40. 
1. 
Procedura T2 stosowana jest tylko do towarów przewożonych przez polski obszar celny w tej procedurze, pod warunkiem że przewożone towary pozostają pod dozorem celnym, zapewniającym ich tożsamość oraz nie zmieniony stan.
2. 
Procedura T2 nie może być zastosowana, jeżeli towary przywiezione na polski obszar celny w tej procedurze zostały objęte inną procedurą celną niż procedura odprawy czasowej lub procedura składu celnego.
3. 
Towary przywiezione na targi w celu ich wystawienia lub na inne podobne imprezy publiczne, objęte procedurą odprawy czasowej w ramach procedury T2, mogą być poddane czynnościom niezbędnym do ich utrzymania w nie zmienionym stanie lub czynnościom polegającym na podziale przesyłki.
4. 
Jeżeli towary przywiezione na polski obszar celny w procedurze T2 zostały objęte procedurą składu celnego, to ich wywóz w procedurze T2 może nastąpić, pod warunkiem że:
1)
okres składowania nie przekroczył 5 lat, a dla towarów z sekcji I-IV taryfy celnej nie przekroczył sześciu miesięcy,
2)
towary były składowane oddzielnie, zostały poddane tylko takim czynnościom, które były niezbędne dla ich utrzymania w nie zmienionym stanie lub polegały na podziale przesyłki i nie zostało zamienione opakowanie.
5. 
Jeżeli w urzędzie celnym przeznaczenia konieczne będzie udowodnienie wspólnotowego statusu towarów nie przewożonych uprzednio we wspólnej procedurze tranzytowej, należy wystawić dokument T2L, poświadczający wspólnotowy status towarów na karcie 4 SAD.
§  41. 
Wszystkie dokumenty tranzytowe T2 i wszystkie dokumenty poświadczające wspólnotowy charakter towarów, wystawiane przez polskie organy celne, muszą powoływać się na odpowiednie dokumenty tranzytowe T2 lub dokumenty poświadczające wspólnotowy charakter towarów, na podstawie których towary te zostały wprowadzone na polski obszar celny, oraz powinny zawierać wszystkie uwagi znajdujące się w tych dokumentach.

Oddział  2

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA W TRANSPORCIE DROGOWYM

§  42. 
1. 
Zgłoszenia towarów do procedury T1 lub T2 dokonuje się na zgłoszeniu tranzytowym T1 lub T2.
2. 
Zgłoszenia tranzytowego T1 lub T2 należy dokonać na dokumencie SAD.
3. 
Jako formularze uzupełniające do dokumentu SAD mogą być załączone listy towarowe, sporządzone według wzoru listy towarowej określonego w załączniku nr 11 do zarządzenia.
§  43. 
Jeżeli objęcie towarów procedurą T1 lub T2 następuje poza polskim obszarem celnym w urzędzie celnym tranzytowym przywozu do noty tranzytowej należy dołączyć:
1)
"T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy",
2)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
3)
dokumenty przewozowe - do wglądu.
§  44. 
1. 
Jeżeli wspólna procedura tranzytowa rozpoczyna się i kończy poza polskim obszarem celnym w polskim urzędzie celnym tranzytowym przywozu, osoba przewożąca towar składa "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy" w trzech egzemplarzach. W wypadku gdy osoba przewożąca towar złoży dwa egzemplarze "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy", funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego przywozu sporządza kserokopię lub wypełnia trzeci egzemplarz tego dokumentu.
2. 
Jeden egzemplarz "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy" stanowi załącznik do ewidencji prowadzonej w urzędzie celnym tranzytowym przywozu, drugi egzemplarz "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy", po potwierdzeniu pieczęcią "Polska-Cło", zwracany jest osobie przewożącej towar, trzeci egzemplarz "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy", opatrzony stemplem "Po potwierdzeniu wywozu towaru poza granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej odesłać do urzędu celnego w .....", dołączany jest do noty tranzytowej.
3. 
W urzędzie celnym tranzytowym wywozu osoba przewożąca towar przedstawia notę tranzytową wraz z dołączonym "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy". Funkcjonariusz celny odłącza "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy" od noty tranzytowej i na jego odwrocie przystawia stempel SAD, wpisuje pozycję ewidencji, składa podpis i przystawia pieczęć "Polska-Cło", a następnie potwierdzone "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy" odsyła do urzędu celnego tranzytowego przywozu w ciągu pięciu dni.
§  45. 
Jeżeli urząd celny przeznaczenia znajduje się na polskim obszarze celnym, to § 44 stosuje się odpowiednio.
§  46. 
Jeżeli przewóz towarów następuje przez inny urząd celny tranzytowy przywozu, niż podano w nocie tranzytowej, urząd ten przesyła niezwłocznie kserokopię "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy" do urzędu celnego tranzytowego przywozu podanego w nocie tranzytowej. Przepisy § 44 stosuje się odpowiednio.
§  47. 
Jeżeli objęcie towarów procedurą T1 lub T2 następuje na polskim obszarze celnym, do noty tranzytowej należy dołączyć:
1)
dokumenty gwarancyjne,
2)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
3)
dokumenty przewozowe - do wglądu.
§  48. 
1. 
Jeżeli objęcie towarów procedurą T1 lub T2 następuje na polskim obszarze celnym, należy wypełnić dokument SAD składający się z kart 1, 4, 5 i 7 z dołączoną dodatkowo kartą 1A. Zgłaszający wypełnia pola określone w § 11 ust. 2 pkt 2. Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wypełnia pola B, C i D.
2. 
Jeżeli urzędem celnym wyjścia jest urząd celny tranzytowy wywozu, karty 4, 5 i 7 przekazywane są zgłaszającemu, który, po poświadczeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, dostarcza je wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia, podanego w polu 53, w terminie określonym przez urząd celny wyjścia w polu D. Karty 1 i 1A pozostają w urzędzie celnym przeznaczenia i stanowią załącznik do ewidencji.
3. 
Jeżeli urzędem celnym wyjścia jest urząd celny wewnętrzny lub urząd celny tranzytowy przywozu, karty 1A, 4, 5 i 7 przekazywane są zgłaszającemu, który potwierdza ich odbiór w polu 54 karty 1. Karty 1A, 4, 5 i 7 dostarczane są wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu. Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym przeznaczenia i stanowi załącznik do ewidencji.
4. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 3, w urzędzie celnym tranzytowym wywozu funkcjonariusz celny odłącza kartę 1A, na jej odwrocie potwierdza wywóz towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji i złożenie podpisu oraz przystawienie pieczęci "Polska-Cło". Kartę 1A należy odesłać do urzędu celnego wyjścia w ciągu pięciu dni od daty wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny. Karty tej nie należy potwierdzać pieczęcią VAT. Karty 4, 5 i 7 zwracane są osobie przewożącej towar i wraz z towarem powinny być dostarczone do urzędu celnego przeznaczenia.
§  49. 
1. 
Zgłoszenie towarów do procedury wywozu i procedury tranzytu w ramach wspólnej procedury tranzytowej, składane w urzędzie celnym tranzytowym wywozu, powinno być dokonane na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7.
2. 
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B, C i D dokumentu SAD.
3. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym, o którym mowa w ust. 1, i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 przesyłana jest do urzędu statystycznego.
4. 
Funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na odwrocie karty 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
5. 
W wypadku wyprowadzania ze składu celnego, z wolnego obszaru celnego lub ze składu wolnocłowego poza polski obszar celny towaru niekrajowego, nie należy przystawiać pieczęci VAT.
6. 
Karty 1A, 3, 4, 5 i 7, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego wydaje zgłaszającemu. Zgłaszający przekazuje karty 4, 5 i 7 osobie przewożącej towar, która zobowiązana jest dostarczyć je wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia.
§  50. 
1. 
Przy zgłaszaniu towarów do procedury wywozu i procedury tranzytu w ramach wspólnej procedury tranzytowej w urzędzie celnym wewnętrznym przepisy § 33 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2. 
Karty 1A, 3, 4, 5 i 7 funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, wydaje zgłaszającemu. Zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć je wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu.
3. 
Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na odwrocie karty 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
4. 
Jeżeli w granicznym urzędzie celnym zostanie przedstawiona karta 3 w celu potwierdzenia wyprowadzenia towaru za granicę pieczęcią VAT, upoważniony funkcjonariusz celny potwierdza kartę 3 pieczęcią VAT i wpisuje na odwrocie karty 1A adnotację o treści: "Wywóz towaru poza polski obszar celny potwierdzono pieczęcią VAT na karcie 3 SAD".
5. 
Kartę 1A należy odesłać do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, w ciągu pięciu dni od daty wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny.
6. 
Karty 4, 5 i 7 zwracane są osobie przewożącej towar, która zobowiązana jest dostarczyć je wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia.
7. 
Kartę 1A funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wydaje zgłaszającemu, jeżeli jest ona potwierdzona pieczęcią VAT. Odbiór tej karty zgłaszający potwierdza w polu E karty 1.
§  51. 
1. 
W wypadku przewozu towarów o podwyższonym ryzyku albo w wypadku, jeśli funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia uzna za stosowne, może on określić w polu 44 noty tranzytowej trasę przewozu.
2. 
Trasa, o której mowa w ust. 1, może zostać zmieniona w trakcie dokonywania przewozu wyłącznie:
1)
na pisemny wniosek głównego zobowiązanego złożony w urzędzie celnym, na którego terenie właściwości miejscowej znajduje się przewożony towar,
2)
w wypadku działania siły wyższej.
3. 
Funkcjonariusz urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, potwierdza zmianę trasy przewozu przez dokonanie adnotacji w polu D noty tranzytowej i informuje urząd celny wyjścia o tej zmianie.
§  52. 
1. 
Gwarancje, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1, powinny być ważne na obszarze wszystkich krajów - Stron Konwencji, przez które następuje przewóz towarów.
2. 
W wypadku gdy złożona gwarancja nie obejmuje przewozu towarów przez jeden lub kilka krajów - Stron Konwencji, w polu 52 dokumentu SAD należy wymienić te kraje.
§  53. 
Gwarancja może być złożona w formie:
1)
gwarancji generalnej składanej w urzędzie składania gwarancji,
2)
gwarancji pojedynczej składanej w urzędzie celnym wyjścia,
3)
zabezpieczenia gotówkowego składanego w urzędzie celnym wyjścia,
4)
gwarancji ryczałtowej składanej w urzędzie składania gwarancji.
§  54. 
1. 
Osoba ubiegająca się o uzyskanie gwarancji generalnej składa wniosek w urzędzie składania gwarancji właściwym miejscowo ze względu na jej siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. 
Urząd składania gwarancji określa wysokość gwarancji generalnej na poziomie 100% należności celnych, podatków i innych opłat, nie mniej jednak niż równowartość kwoty 7.000 EURO 9 .
3. 
Urząd składania gwarancji może określić wysokość gwarancji generalnej na poziomie 50% należności celnych, podatków i innych opłat, dla osób spełniających łącznie następujące warunki:
1)
dokonujących przewozów towarów w ramach wspólnej procedury tranzytowej na podstawie gwarancji generalnej co najmniej od sześciu miesięcy,
2)
które nie popełniły przestępstwa przeciwko przepisom celnym i podatkowym,
3)
nie przewożących towarów wymienionych w załączniku 12 do zarządzenia.
4. 
Kwotę gwarancji generalnej oblicza się na podstawie udostępnionych przez głównego zobowiązanego dokumentów handlowych i księgowych lub dostarczonego na żądanie urzędu celnego zestawienia uzyskanego z Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, zawierającego dane dotyczące należności celnych, podatków i innych opłat, należnych od towarów wprowadzonych na polski obszar celny bądź wyprowadzonych poza polski obszar celny przez głównego zobowiązanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w § 56 ust. 2.
5. 
W dokumentach, o których mowa w ust. 4, powinna być podana czterocyfrowa pozycja PCN i wartość celna towarów.
6. 
Urząd składania gwarancji, w oparciu o średnie stawki celno-podatkowe, ustala wysokość podlegających zabezpieczeniu należności celnych, podatków i innych opłat i otrzymaną kwotę dzieli przez 52.
§  55. 
1. 
W wypadku gdy główny zobowiązany dokonywał przywozu na polski obszar celny bądź wywozu poza polski obszar celny niewielkiej ilości towaru lub nie dokonywał przywozu i wywozu towaru, urząd składania gwarancji określa przypuszczalną ilość i wartość celną towarów, które będą przywożone na polski obszar celny i wywożone poza polski obszar celny w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 56 ust. 2.
2. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, dla obliczenia wysokości gwarancji generalnej § 54 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  56. 
1. 
Oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji generalnej należy złożyć w urzędzie składania gwarancji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia.
2. 
Urząd składania gwarancji przyjmuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, i udziela głównemu zobowiązanemu zezwolenia na realizację procedur tranzytowych z dowolnego urzędu celnego wyjścia w ramach tej gwarancji.
3. 
Każda osoba, której udzielono zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, otrzymuje "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" w jednym lub kilku egzemplarzach. Wzór "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.
4. 
Odwrotna strona "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" zawiera imiona i nazwiska oraz wzory podpisów osób, które główny zobowiązany upoważnił do zgłaszania towarów do przewozu w ramach wspólnej procedury tranzytowej.
5. 
Formularz "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" powinien być wykonany na białym papierze bezdrzewnym, o wadze co najmniej 100 g/m2, o rozmiarach 210 mm x 148 mm. Tło formularza pokrywać powinien dwustronnie zielony giloszowany nadruk, umożliwiający wykrycie sfałszowań dokonanych w sposób mechaniczny lub chemiczny.
6. 
Każdy formularz "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" powinien:
1)
posiadać numer seryjny,
2)
być wypełniony za pomocą maszyny do pisania lub innych mechanograficznych sposobów,
3)
nie zawierać śladów wycierania lub zamazywania; zmiany powinny zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią upoważnionego funkcjonariusza celnego urzędu składania gwarancji.
§  57. 
1. 
Przy zgłoszeniu towarów do przewozu w ramach wspólnej procedury tranzytowej zgłaszający przedstawia do wglądu w urzędzie celnym wyjścia "T.C.31 Poświadczenie gwarancji".
2. 
Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego wyjścia należy w szczególności sprawdzenie, czy kwota wskazana w "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" nie jest niższa niż należności celne, podatki i inne opłaty, należne od zgłaszanych towarów, oraz sprawdzenie zgodności podpisu w polu 50 dokumentu SAD ze wzorem umieszczonym w polu 11 "T.C.31 Poświadczenie gwarancji".
3. 
Towary mogą być objęte wspólną procedurą tranzytową w okresie ważności "T.C.31 Poświadczenie gwarancji", który nie może przekroczyć dwóch lat. Ważność "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" może być jednorazowo przedłużona przez urząd składania gwarancji nie więcej niż o następne dwa lata.
§  58. 
Po objęciu towarów wspólną procedurą tranzytową urząd celny wyjścia przekazuje do polskiego urzędu składania gwarancji kserokopię karty 1 SAD.
§  59. 
1. 
Przewóz towarów o podwyższonym ryzyku w ramach wspólnej procedury tranzytowej może być dokonywany wyłącznie na podstawie gwarancji pojedynczej, ryczałtowej lub zabezpieczenia gotówkowego.
2. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia dokonuje na wszystkich kartach noty tranzytowej adnotacji: "Art. 34B Załącznika II". Adnotacja powinna zostać dokonana w kolorze czerwonym, umieszczona ukośnie na kartach noty tranzytowej i jej wymiary powinny wynosić co najmniej 100 mm x 10 mm.
§  60. 
Urząd składania gwarancji może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w § 56 ust. 2, jeżeli nie są spełniane warunki, na postawie których udzielono zezwolenia.
§  61. 
1. 
W wypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w § 56 ust. 2, przez urząd składania gwarancji lub wypowiedzenia przez gwaranta gwarancji generalnej, urząd ten:
1)
zawiadamia o cofnięciu pozwolenia lub wypowiedzeniu gwarancji pozostałe urzędy składania gwarancji, które powiadamiają podległe sobie urzędy celne wyjścia; w powiadomieniu należy podać numery "T.C.31 Poświadczenie gwarancji", imię i nazwisko lub nazwę oraz adres głównego zobowiązanego, termin upływu ważności "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" oraz datę cofnięcia pozwolenia lub wypowiedzenia gwarancji,
2)
wzywa głównego zobowiązanego do zwrotu, w terminie 14 dni, wszystkich wydanych "T.C.31 Poświadczenie gwarancji", których okres ważności jeszcze nie upłynął.
2. 
W wypadku niewykonania przez głównego zobowiązanego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, urząd składania gwarancji informuje o tym Główny Urząd Ceł oraz przekazuje numery nie zwróconych "T.C.31 Poświadczenie gwarancji".
§  62. 
1. 
W wypadku utraty, zagubienia lub kradzieży "T.C. 31 Poświadczenie gwarancji", główny zobowiązany powinien niezwłocznie powiadomić urząd składania gwarancji, który wydał to poświadczenie.
2. 
Urząd składania gwarancji informuje o utracie, zagubieniu lub kradzieży "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" Główny Urząd Ceł oraz pozostałe urzędy składania gwarancji, które powiadamiają podległe sobie urzędy celne wyjścia, wskazując numery "T.C.31. Poświadczenie gwarancji", imię i nazwisko lub nazwę oraz adres głównego zobowiązanego, a także termin upływu ważności "T.C.31 Poświadczenie gwarancji".
§  63. 
1. 
Główny zobowiązany powinien przekazywać do urzędu składania gwarancji półroczne zestawienie towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej na podstawie gwarancji generalnej.
2. 
W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, należy podać wysokość należności celnych, podatków i innych opłat należnych od przewożonych towarów.
§  64. 
1. 
Urząd składania gwarancji sprawdza w terminach półrocznych ważność i wysokość gwarancji generalnej, w szczególności poprzez kontrolę:
1)
zestawienia, o którym mowa w § 63,
2)
kserokopii kart 1 SAD, otrzymanych z urzędów celnych wyjścia.
2. 
W wypadku gdy urząd składania gwarancji stwierdzi, że kwota należności celnych, podatków i innych opłat zdecydowanie przewyższa kwotę gwarancji generalnej, wysokość tej gwarancji powinna zostać ponownie ustalona.
3. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 2, główny zobowiązany powinien w terminie miesięcznym złożyć w urzędzie składania gwarancji oświadczenie gwaranta o udzieleniu drugiej gwarancji generalnej.
§  65. 
1. 
Oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji pojedynczej należy złożyć w urzędzie celnym wyjścia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia.
2. 
Z zastrzeżeniem ust. 3, urząd celny wyjścia określa kwotę gwarancji pojedynczej w wysokości należności celnych, podatków i innych opłat, które byłyby należne w momencie przywozu towarów na polski obszar celny.
3. 
W wypadku zgłaszania do wspólnej procedury tranzytowej towarów wymienionych w załączniku nr 12 do zarządzenia, urząd celny wyjścia określa kwotę gwarancji pojedynczej w wysokości odpowiadającej ilości towarów, stosując wyznacznik ilości danego towaru, odpowiadający gwarancji w kwocie 7000 EURO 10 .
4. 
Oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji pojedynczej jest zwracane głównemu zobowiązanemu po otrzymaniu przez urząd celny wyjścia potwierdzenia prawidłowego zakończenia wspólnej procedury tranzytowej na karcie 5 SAD.
§  66. 
1. 
Zabezpieczenie gotówkowe może być złożone w formie gotówki w walucie polskiej lub walucie wymienialnej.
2. 
Zabezpieczenie gotówkowe należy złożyć w urzędzie celnym wyjścia. Do składania zabezpieczenia gotówkowego stosuje się odpowiednio przepisy prawa celnego dotyczące składania zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.
3. 
Do określenia kwoty zabezpieczenia gotówkowego przepisy § 65 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Zabezpieczenie gotówkowe jest zwracane głównemu zobowiązanemu po otrzymaniu przez urząd celny wyjścia potwierdzenia prawidłowego zakończenia wspólnej procedury tranzytowej na karcie 5 SAD.
§  67. 
1. 
Oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji ryczałtowej należy złożyć w urzędzie składania gwarancji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia.
2. 
Każda osoba, od której urząd składania gwarancji przyjął oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest upoważniona do wydawania osobom, które zamierzają występować jako główny zobowiązany we wspólnej procedurze tranzytowej "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny". Wzór "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia.
3. 
Formularz "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" powinien być wykonany na białym papierze bezdrzewnym, o wadze co najmniej 55 g/m2 i o rozmiarach 148 mm x 105 mm. Papier powinien mieć w tle czerwony giloszowany nadruk w kolorze czerwonym, umożliwiający wykrycie sfałszowań, dokonanych w sposób mechaniczny lub chemiczny.
4. 
Każdy formularz "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" powinien:
1)
posiadać numer seryjny,
2)
być wypełniony za pomocą maszyny do pisania lub innych mechanograficznych sposobów,
3)
nie zawierać śladów wycierania lub zamazywania; zmiany powinny zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią gwaranta.
5. 
Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, gwarancja ryczałtowa składana jest w kwocie stanowiącej równowartość 7000 EURO 11 , na każde zgłoszenie tranzytowe.
6. 
W wypadku zgłaszania do wspólnej procedury tranzytowej towarów wymienionych w załączniku nr 12 do zarządzenia, urząd celny wyjścia określa wysokość gwarancji ryczałtowej na poziomie wielokrotności kwoty stanowiącej równowartość 7000 EURO 12 , proporcjonalnie do tego, ile razy ilość zgłaszanego towaru przekracza ilość towaru podaną w tym wykazie. Podwyższona kwota nie może przekraczać równowartości 49.000 EURO 13 .
7. 
W wypadku gdy przewóz towarów związany jest ze zwiększonym ryzykiem, urząd celny wyjścia może zażądać złożenia gwarancji ryczałtowej na poziomie wielokrotności kwoty stanowiącej równowartość 7000 EURO 14 . Podwyższona kwota nie może przekraczać równowartości 49.000 EURO 15 .
§  68. 
1. 
Gwarant może wydawać osobom, które zamierzają występować jako główny zobowiązany we wspólnej procedurze tranzytowej "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" z umieszczonym ukośnie nadrukiem "OGRANICZONA WAŻNOŚĆ".
2. 
"T.C.32 Tytuł Gwarancyjny", o którym mowa w ust. 1, nie może być stosowany do towarów wymienionych w załączniku nr 12 do zarządzenia.
§  69. 
1. 
Przy zgłoszeniu towarów do przewozu w ramach wspólnej procedury tranzytowej na podstawie gwarancji ryczałtowej zgłaszający powinien złożyć w urzędzie celnym wyjścia odpowiednią ilość "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny", nie więcej jednak niż siedem do jednego zgłoszenia tranzytowego.
2. 
Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego wyjścia należy w szczególności sprawdzenie, czy:
1)
rodzaj i ilość złożonych "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" są zgodne z postanowieniami § 67 ust. 6 i 7 oraz czy nie upłynął termin ważności "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny",
2)
"T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" został wystawiony przez gwaranta upoważnionego przez kraje - Strony Konwencji do udzielania gwarancji ryczałtowych.
3. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia na odwrotnej stronie "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" składa podpis i przystawia pieczęć "Polska-Cło". Oryginał "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" pozostaje w urzędzie celnym wyjścia i stanowi załącznik do ewidencji. Jeżeli wraz z oryginałem "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" złożono także jego kopię, wydrukowaną na białym papierze i pozbawioną giloszowanego nadruku, funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia może na jej odwrocie złożyć podpis i przystawić pieczęć "Polska-Cło".
§  70. 
1. 
W wypadku wypowiedzenia przez gwaranta gwarancji ryczałtowej lub utraty przez gwaranta uprawnień do udzielania gwarancji ryczałtowej, urząd składania gwarancji zawiadamia o tym urzędy celne wyjścia.
2. 
Urząd celny wyjścia, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie może zezwolić na objęcie towarów wspólną procedurą tranzytową na podstawie "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" uzyskanego od gwaranta, który wypowiedział tę gwarancję lub utracił uprawnienia do udzielania gwarancji ryczałtowej. Urząd celny wyjścia przekazuje "T.C.32 Tytuł Gwarancyjny" do urzędu składania gwarancji.
§  71. 
1. 
W wypadkach, o których mowa w § 61 ust. 1 lub 70 ust. 1, gwarancja traci ważność po upływie 15 dni od dnia:
1)
powiadomienia gwaranta przez urząd składania gwarancji o cofnięciu pozwolenia na realizację procedur tranzytowych w ramach gwarancji ryczałtowej lub o utracie przez gwaranta uprawnień do udzielania gwarancji ryczałtowej albo
2)
doręczenia urzędowi składania gwarancji wypowiedzenia gwarancji przez gwaranta.
2. 
Z zastrzeżeniem § 72, jeżeli do upływu terminu określonego w ust. 1 towar zostanie objęty wspólną procedurą tranzytową, gwarant ponosi odpowiedzialność wynikającą z udzielenia gwarancji, także w stosunku do należności celnych, podatków i innych opłat powstałych po upływie tego terminu.
3. 
Gwarancja pojedyncza nie podlega wypowiedzeniu.
§  72. 
Gwarant jest zwolniony z zobowiązań powstałych na skutek udzielenia gwarancji na zabezpieczenie poboru należności celnych, podatków i innych opłat, jeżeli urząd celny wyjścia lub urząd składania gwarancji nie powiadomią gwaranta w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia towarów wspólną procedurą tranzytową o nieprawidłowym zakończeniu procedury tranzytu, i nie wezwą, w terminie 36 miesięcy od dnia objęcia towarów wspólną procedurą tranzytową, do uiszczenia kwot należnych z tytułu wystąpienia nieprawidłowości.
§  73. 
1. 
Po przedstawieniu towaru i dokumentów w urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny na karcie 4 i 5 SAD w polu I wpisuje:
1)
w pozycji "Dzień przybycia" - datę dostarczenia towarów w systemie RR-MM-DD,
2)
w pozycji "Kontrola zamknięć", jeżeli:
a)
zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D oraz nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości - wyraz "ZGODNIE",
b)
zostaną stwierdzone rozbieżności, pozycja ta pozostaje niewypełniona,
3)
jeżeli zostały stwierdzone rozbieżności inne niż stwierdzone w wyniku kontroli zamknięć celnych, w pozycji "Uwagi" należy wpisać:
a)
"NIEZGODNOŚCI: DROBNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BEZ NASTĘPSTW", jeżeli są to niewielkie rozbieżności,
b)
"NIEZGODNOŚCI: NADWYŻKI...", "NIEZGODNOŚCI: BRAKI...", "NIEZGODNOŚCI: OPIS TOWARÓW..." oraz "NIEZGODNOŚCI: KLASYFIKACJA TARYFOWA (*)...", jeżeli są to znaczne rozbieżności,
c)
"POBRANO OPŁATY", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia pobrał opłaty,
d)
"WSZCZĘTO POSZUKIWANIA", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia wszczął postępowanie poszukiwawcze.
2. 
Wpisy, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane odręcznie drukowanymi literami lub przy użyciu stempli i powinny być potwierdzone pieczęcią "Polska-Cło" oraz podpisem funkcjonariusza celnego.
3. 
Urząd celny przeznaczenia przesyła wypełnioną kartę 5 do Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu w Warszawie, w ciągu pięciu dni od dnia przedstawienia towaru i dokumentów. W karcie 4 w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 zwrócono w dniu ........ po wpisaniu do ......... Nr ....." wpisuje datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji.
4. 
W wypadku tranzytu towarów o podwyższonym ryzyku urząd celny przeznaczenia przesyła kartę 5, w sposób określony w ust. 3, następnego dnia po przedstawieniu towaru i dokumentów.
5. 
Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu w Warszawie przekazuje kartę 5 do urzędu celnego wyjścia.
6. 
Karty 4 i 7 SAD pozostają w urzędzie celnym przeznaczenia i stanowią załącznik do ewidencji.
§  74. 
1. 
Osoba przewożąca towar może zażądać potwierdzenia przez urząd celny dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia na:
1)
dokumencie "T.C.11 Poświadczenie odbioru". Wzór "T.C.11 Poświadczenie odbioru" stanowi załącznik nr 18 do zarządzenia, lub
2)
dolnym odcinku "wspólna procedura tranzytowa: Potwierdzenie odbioru" znajdującym się na odwrocie karty 5; odcinek ten należy oderwać od karty 5.
2. 
Formularz "T.C.11 Poświadczenie odbioru" powinien być wykonany na białym papierze, o wadze co najmniej 40 g/m2, o rozmiarze 148 mm x 105 mm.
3. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wypełnia osoba przewożąca towar; funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia potwierdza je poprzez przystawienie pieczęci "Polska-Cło" i złożenie podpisu.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią wyłącznie informację dla osoby przewożącej towar i nie są dla urzędu celnego wyjścia potwierdzeniem zakończenia procedury tranzytu.
§  75. 
Wspólna procedura tranzytowa może być zakończona w innym urzędzie celnym, niż podano w polu 53 dokumentu SAD. Urząd ten staje się wtedy urzędem celnym przeznaczenia i wpisuje na karcie 4 i 5 SAD w polu I wyrazy "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym nastąpiło przedstawienie towarów .... (nazwa urzędu i kraj)".
§  76. 
Jeżeli nie wszczęto postępowania poszukiwawczego, wspólna procedura tranzytowa pozostaje zakończona z chwilą otrzymania przez urząd celny wyjścia karty 5 lub innego, uznanego przez ten urząd, dokumentu potwierdzającego prawidłowe zakończenie procedury.
§  77. 
1. 
Urząd celny wyjścia wszczyna postępowanie poszukiwawcze:
1)
po upływie dwóch tygodni od terminu wyznaczonego w polu D dokumentu SAD, jeżeli nie otrzymał na karcie 1A potwierdzenia wywozu towarów poza polski obszar celny, lub
2)
po upływie dwóch miesięcy od daty objęcia towaru procedurą tranzytu, jeżeli nie otrzymał karty 5.
2. 
Urząd celny tranzytowy przywozu wszczyna postępowanie poszukiwawcze w wypadku braku potwierdzenia dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia lub urzędu celnego tranzytowego wywozu, po upływie dwóch tygodni od dnia przywozu towaru na polski obszar celny.
§  78. 
1. 
Główny zobowiązany może złożyć do urzędu celnego właściwego ze względu na jego siedzibę lub adres zamieszkania wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towaru wspólną procedurą tranzytową.
2. 
Wzór zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towaru wspólną procedurą tranzytową stanowi załącznik nr 19 do zarządzenia.
§  79. 
1. 
W wypadku objęcia towarów procedurą uproszczoną, główny zobowiązany:
1)
jest zwolniony z obowiązku przedstawiania w urzędzie celnym wyjścia towarów i dokumentów związanych z przewozem towarów w ramach wspólnej procedury tranzytowej,
2)
przystawia stempel na dokumencie SAD w polach, które wypełnia urząd celny wyjścia,
3)
nakłada zamknięcia zatwierdzone przez urząd celny, o którym mowa w § 78 ust. 1.
2. 
Wzór stempla, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 20 do zarządzenia.
§  80. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 78 ust. 1, może złożyć główny zobowiązany, który:
1)
dokonuje częstych przewozów towarów transportem drogowym,
2)
prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na dokonywanie kontroli celnej ruchu towarów,
3)
uzyskał gwarancję generalną,
4)
nie popełnił żadnego naruszenia przepisów prawa celnego ani przepisów podatkowych.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w § 78 ust. 1, należy dołączyć:
1)
aktualny odpis z rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2)
potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
3)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP,
4)
zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
5)
zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
6)
zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków oraz zdolność kredytową,
7)
podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie iż w stosunku do niego:
a)
nie wszczęto bankowego postępowania ugodowego lub nie zawarto ugody, o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603),
b)
nie otwarto likwidacji,
c)
nie wszczęto postępowania układowego, upadłościowego lub egzekucyjnego,
8)
aktualną informację z Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralności wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe.
3. 
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, stanowi załącznik nr 21 do zarządzenia.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, winny być dołączone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.
§  81. 
1. 
Po uzyskaniu zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towaru procedurą uproszczoną główny zobowiązany staje się upoważnionym wysyłającym.
2. 
Zgłoszenia o objęcie towaru procedurą uproszczoną w ramach wspólnej procedury tranzytowej może dokonać wyłącznie upoważniony wysyłający w miejscu wskazanym w zezwoleniu, o którym mowa w ust. l.
§  82. 
1. 
Przy zgłaszaniu towaru o objęcie procedurą uproszczoną upoważniony wysyłający na kartach 1 i 4 SAD w polu D wpisuje:
1)
"procedura uproszczona",
2)
termin, w którym towary powinny zostać dostarczone do urzędu celnego przeznaczenia,
3)
znaki i numery zamknięć celnych.
2. 
Kartę 1 SAD upoważniony wysyłający przekazuje do urzędu celnego wyjścia w terminie wskazanym w zezwoleniu.
3. 
Z zastrzeżeniem ust. 2, do obiegu kart noty tranzytowej stosuje się § 48-50.
§  83. 
1. 
Upoważniony wysyłający może złożyć do organu celnego, właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, wniosek o udzielenie zezwolenia na potwierdzanie na dokumentach T2L wspólnotowego statusu celnego towarów.
2. 
Wzór zezwolenia na potwierdzanie na dokumentach T2L wspólnotowego statusu towarów stanowi załącznik nr 22 do zarządzenia.
§  84. 
1. 
Przy potwierdzaniu wspólnotowego statusu celnego towarów upoważniony wysyłający w dokumentach T2L w polu:
1)
D wpisuje "procedura uproszczona",
2)
C przystawia stempel, o którym mowa w § 79 ust. 1 pkt 2.
2. 
Kopię dokumentu T2L upoważniony wysyłający powinien przechowywać przez okres 2 lat.
§  85. 
1. 
Odbiorca towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej może złożyć do organu celnego, właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu wspólnej procedury tranzytowej.
2. 
Procedura uproszczona, o której mowa w ust. 1, polega na dostarczeniu do odbiorcy towarów i dokumentów związanych z przewozem towarów w ramach wspólnej procedury tranzytowej.
§  86. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 85 ust. 1, może złożyć odbiorca towarów, który:
1)
często odbiera towary przewożone transportem drogowym w ramach wspólnej procedury tranzytowej na podstawie gwarancji generalnej,
2)
prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na dokonywanie kontroli celnej ruchu towarów,
3)
nie popełnił przestępstwa lub wykroczenia przeciw przepisom celnym lub podatkowym.
2. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 80 ust. 2.
3. 
Wzór zezwolenia, o którym mowa w § 85 ust. l, stanowi załącznik nr 23 do zarządzenia.
§  87. 
1. 
Osoba, która uzyskała zezwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, staje się upoważnionym odbiorcą.
2. 
Po dostarczeniu towaru do miejsca wskazanego w zezwoleniu upoważniony odbiorca zobowiązany jest do:
1)
przekazania do urzędu celnego przeznaczenia karty 4,5 i 7 SAD w terminie określonym w zezwoleniu na w stosowanie procedury uproszczonej,
2)
zawiadomienia urzędu celnego przeznaczenia o wystąpieniu nieprawidłowości w dokumentach, towarze lub zamknięciach celnych.
§  88. 
Upoważniony odbiorca, na wniosek osoby przewożącej towary, może dokonać potwierdzenia dostarczenia towaru na dokumentach, o których mowa w § 74 ust. 1.
§  89. 
Zezwolenia, o których mowa w § 78 ust. 1, § 83 ust. 1 i § 85 ust. 1, mogą zostać przez organ celny cofnięte, w wypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego.

Oddział  3

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA W TRANSPORCIE LOTNICZYM

§  90. 
Przewóz towarów transportem lotniczym dokonywany jest na podstawie manifestu lotniczego, który stanowi zgłoszenie tranzytowe.
§  91. 
1. 
Manifest lotniczy powinien zawierać:
1)
nazwę przewoźnika przewożącego towary,
2)
numer lotu,
3)
datę lotu,
4)
nazwę portu lotniczego załadunku i wyładunku,
5)
wyszczególnienie przesyłek towarowych.
2. 
Dla każdej przesyłki towarowej wyszczególnionej w manifeście lotniczym należy podać:
1)
numer listu przewozowego AWB,
2)
liczbę opakowań, jeżeli występują,
3)
ogólny opis towarów,
4)
masę brutto towarów,
5)
określenie towarów jako wspólnotowe lub niewspólnotowe.
§  92. 
Jeżeli jednym środkiem transportu są przewożone towary wspólnotowe i niewspólnotowe, to dla towarów o różnych statusach należy sporządzić odrębny manifest lotniczy.
§  93. 
Przewoźnik z chwilą przyjęcia przesyłki do przewozu staje się głównym zobowiązanym.
§  94. 
Przewóz towarów objętych wspólną procedurą tranzytową transportem lotniczym jest zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia.
§  95. 
1. 
W wypadku przywozu towarów na polski obszar celny przewoźnik przedkłada w urzędzie celnym tranzytowym przywozu manifest lotniczy co najmniej w trzech egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze manifestu lotniczego funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego przywozu potwierdza stemplem SAD z podaniem pozycji ewidencji. Jeden egzemplarz pozostaje w urzędzie celnym tranzytowym przywozu i stanowi załącznik do ewidencji, pozostałe zwracane są przewoźnikowi celem dostarczenia wraz z towarem do urzędu celnego przeznaczenia.
2. 
Na listach przewozowych AWB załączonych do manifestu lotniczego funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego przywozu przystawia pieczątkę "Przesyłka celna".
3. 
Dostarczenie towarów do urzędu celnego przeznaczenia funkcjonariusz celny potwierdza na manifeście lotniczym stemplem SAD oraz wpisuje pozycję ewidencji.
4. 
Jeden egzemplarz manifestu lotniczego pozostaje w urzędzie celnym przeznaczenia i stanowi załącznik do ewidencji, pozostałe zwracane są przewoźnikowi.
5. 
Urząd celny przeznaczenia przesyła w okresach miesięcznych urzędowi celnemu tranzytowemu przywozu wykaz manifestów lotniczych, na podstawie których odbywał się tranzyt towarów pomiędzy tymi urzędami. Przy każdym manifeście lotniczym zamieszczonym w wykazie należy podać:
1)
numer manifestu,
2)
nazwę przewoźnika, który przewoził towary,
3)
numer lotu,
4)
datę lotu.
6. 
W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w manifeście lotniczym, funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia powiadamia bezzwłocznie urząd celny tranzytowy przywozu, podając numer listu przewozowego AWB.
§  96. 
1. 
W wypadku wywozu towarów poza polski obszar celny przewoźnik przedkłada w urzędzie celnym wyjścia manifest lotniczy co najmniej w trzech egzemplarzach. Wszystkie egzemplarze manifestu lotniczego funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia potwierdza stemplem SAD z podaniem pozycji ewidencji. Jeden egzemplarz pozostaje w urzędzie celnym wyjścia i stanowi załącznik do ewidencji, pozostałe zwracane są przewoźnikowi celem dostarczenia wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu.
2. 
Przepisy § 95 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
§  97. 
1. 
Jeżeli towary zostały wprowadzone na polski obszar celny w procedurze tranzytu i przeznaczone są na zaopatrzenie statków powietrznych w ruchu międzynarodowym, to po zakończeniu procedury tranzytu w lotniczym urzędzie celnym nie wymaga się złożenia dodatkowego zgłoszenia celnego.
2. 
Po zakończeniu procedury tranzytu w lotniczym urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny w polu I karty 4 i 5 dokonuje adnotacji o treści: "Towar przeznaczony na zaopatrzenie statków powietrznych".

Oddział  4

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA W TRANSPORCIE MORSKIM

§  98. 
Towary przewożone transportem morskim mogą być objęte wspólną procedurą tranzytową wyłącznie w wypadku, gdy zostały one załadowane lub przeładowane w porcie krajów - Stron Konwencji.
§  99. 
Procedura tranzytu, o której mowa w § 98, realizowana jest na podstawie manifestów morskich.
§  100. 
1. 
Towarzystwa żeglugowe stają się głównym zobowiązanym po przyjęciu przesyłki do przewozu transportem morskim.
2. 
Przy realizacji przewozów, o których mowa w ust. l, towarzystwa żeglugowe są zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia.
§  101. 
Przy przewozie towarów transportem morskim w ramach wspólnej procedury tranzytowej może być stosowana procedura uproszczona lub procedura dodatkowo uproszczona.
§  102. 
1. 
Stosowanie procedury uproszczonej wymaga uzyskania zezwolenia organu celnego.
2. 
Towarzystwo żeglugowe składa w urzędzie celnym właściwym ze względu na jego siedzibę wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie procedury, o której mowa w ust. l.
3. 
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy dołączyć listę przewidywanych portów morskich wyjścia i przeznaczenia.
4. 
Urząd celny, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, przekazuje ten wniosek organom celnym krajów - Stron Konwencji, na których obszarze znajdują się przewidziane porty wyjścia i przeznaczenia.
5. 
Jeżeli w ciągu 60 dni, licząc o daty powiadomienia, nie wpłynęły żadne zastrzeżenia, organ celny udziela towarzystwu żeglugowemu zezwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.
§  103. 
Zezwolenie na stosowanie procedury uproszczonej udzielane jest towarzystwom żeglugowym, które:
1)
prowadzą zapisy księgowe umożliwiające organom celnym kontrolę przewozu towarów,
2)
nie naruszyły w sposób rażący przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
3)
stosują manifesty, które:
a)
zawierają nazwę i pełny adres towarzystwa żeglugowego, oznakowanie statku, nazwę portu załadunku i wyładunku, adnotacje dotyczące konosamentu, a także dla każdej przesyłki znaki, numery, liczbę i rodzaj opakowań, opis towarów, masę brutto w kg oraz numery kontenerów,
b)
mogą być bez trudności kontrolowane i oceniane przez organ celny,
c)
są całkowicie wypełnione, podpisane i mogą być przedstawione organom celnym przed wypłynięciem statków.
§  104. 
1. 
Przy stosowaniu procedury uproszczonej dla towarów o statusie wspólnotowym i niewspólnotowym należy sporządzić odrębne manifesty morskie dla towarów o różnych statusach.
2. 
Manifest lub manifesty, o których mowa w ust. l, muszą być podpisane przez osobę reprezentującą towarzystwo żeglugowe oraz zawierać datę sporządzenia manifestu.
3. 
W manifeście morskim powinien być wskazany status towarów wspólnotowy lub niewspólnotowy poprzez wpisanie symbolu T1 lub T2.
4. 
Manifest morski traktowany jest jako nota tranzytowa.
§  105. 
1. 
Stosowanie procedury dodatkowo uproszczonej wymaga uzyskania zezwolenia organu celnego.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na stosowanie procedury dodatkowo uproszczonej mogą złożyć międzynarodowe towarzystwa żeglugowe, które mają swoją siedzibę lub przedstawicielstwo na obszarze krajów - Stron Konwencji. Wniosek składa się w urzędzie celnym właściwym dla siedziby towarzystwa lub jego przedstawicielstwa.
3. 
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na stosowanie procedury dodatkowo uproszczonej należy dołączyć wykaz przewidywanych portów morskich wyjścia i przeznaczenia.
4. 
Organ celny, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia, przekazuje ten wniosek organom celnym krajów - Stron Konwencji, na których obszarze znajdują się przewidywane porty wyjścia i przeznaczenia.
5. 
Jeżeli w ciągu 60 dni, licząc od daty powiadomienia nie wpłynęły żadne zastrzeżenia, organ celny wydaje zezwolenie.
§  106. 
Zezwolenie na korzystanie z procedury dodatkowo uproszczonej udzielane jest towarzystwu żeglugowemu, które:
1)
spełnia warunki określone w § 103,
2)
dokonuje częstych i regularnych przewozów towarów między określonymi portami morskimi,
3)
zobowiązuje się wobec organu celnego do współdziałania przy wykrywaniu i wyjaśnianiu niezgodności i nieprawidłowości występujących w trakcie stosowania procedury tranzytu w transporcie morskim.
§  107. 
1. 
Przy stosowaniu procedury dodatkowo uproszczonej towarzystwo żeglugowe może stosować jeden manifest morski dla wszystkich przewożonych towarów, w którym należy podać odpowiedni status T1 lub T2 dla każdego towaru.
2. 
Towarzystwo żeglugowe musi odnotować w swoich dokumentach handlowych informacje o statusie wszystkich towarów wymienionych w manifeście.
3. 
Manifest, o którym mowa w ust. 1, musi być podpisany przez osobę reprezentującą towarzystwo żeglugowe oraz zawierać datę i potwierdzenie określające ten manifest jako zgłoszenie do procedury tranzytu.
4. 
Manifest morski traktowany jest jako nota tranzytowa.
§  108. 
1.Manifesty morskie należy przedstawiać do potwierdzenia w urzędzie celnym wyjścia w dwóch egzemplarzach.
2. 
W urzędzie celnym wyjścia funkcjonariusz celny na wszystkich egzemplarzach manifestu morskiego przystawia pieczęć "Polska-Cło" oraz składa podpis.
3. 
Jeden egzemplarz manifestu morskiego pozostaje w urzędzie celnym wyjścia i stanowi załącznik do ewidencji, drugi zwracany jest przewoźnikowi.
§  109. 
1. 
Wspólna procedura tranzytowa w transporcie morskim pozostaje zakończona, gdy manifest morski, potwierdzony przez urząd celny portu wyjścia, i przewożone towary zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia.
2. 
W urzędzie celnym przeznaczenia należy przedłożyć w oryginale manifest morski, o którym mowa w ust. 1, i konosamenty dotyczące wszystkich towarów objętych manifestem morskim.
3. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia potwierdza na manifeście morskim i konosamentach dostarczenie towaru do urzędu celnego przeznaczenia poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji i złożenie podpisu oraz przystawienie pieczęci "Polska-Cło".
4. 
Manifest morski i kserokopie konosamentów potwierdzone przez funkcjonariusza celnego za zgodność z oryginałem pozostają w urzędzie celnym przeznaczenia i stanowią załączniki do ewidencji. Oryginały konosamentów zwracane są przewoźnikowi.
5. 
Z zastrzeżeniem ust. 6, na żądanie przewoźnika funkcjonariusz celny wydaje kserokopię manifestu morskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6. 
W wypadku złożenia oryginału i kopii manifestu morskiego, funkcjonariusz celny potwierdza oryginał i kopię w sposób określony w ust. 3. Kopia manifestu morskiego zwracana jest przewoźnikowi.
§  110. 
Urząd celny przeznaczenia przesyła w okresach miesięcznych urzędowi celnemu wyjścia wykaz manifestów morskich, na podstawie których odbywał się tranzyt towarów pomiędzy tymi urzędami. Przy każdym manifeście morskim zamieszczonym w wykazie należy podać:
1)
numer identyfikacyjny manifestu morskiego,
2)
nazwę towarzystwa żeglugowego, które przewoziło towary,
3)
nazwę statku,
4)
datę przyjęcia manifestu morskiego.
§  111. 
W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w manifeście morskim, urząd celny przeznaczenia powiadamia bezzwłocznie urząd celny wyjścia, podając numer konosamentu. Urząd celny wyjścia wszczyna postępowanie poszukiwawcze.

Rozdział  4

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW DOKONYWANYCH W MORSKICH URZĘDACH CELNYCH

§  112. 
1. 
Jeżeli zakończenie procedury tranzytu nastąpiło w morskim urzędzie celnym, a wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny ma nastąpić przez inny graniczny urząd celny, należy dokonać zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą tranzytu na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 4 i 5.
2. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji.
3. 
Karty 4 i 5 przekazywane są osobie przewożącej towar i wraz z towarem dostarczane do urzędu celnego przeznaczenia.
4. 
Po przedstawieniu towaru i dokumentów, o których mowa w ust. 3, w urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny w polu I karty 4 i 5 wpisuje:
1)
w pozycji "Dzień przybycia" - datę dostarczenia towarów w systemie RR-MM-DD,
2)
w pozycji "Kontrola zamknięć", jeżeli:
a)
zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D oraz nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości - wyraz - "ZGODNIE" ,
b)
zostaną stwierdzone rozbieżności, pozycja ta pozostaje niewypełniona,
3)
jeżeli zostały stwierdzone rozbieżności inne niż stwierdzone w wyniku kontroli zamknięć celnych, w pozycji "Uwagi" należy wpisać:
a)
"NIEZGODNOŚCI: DROBNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BEZ NASTĘPSTW", jeżeli są to niewielkie rozbieżności,
b)
"NIEZGODNOŚCI: NADWYŻKI...", "NIEZGODNOŚCI: BRAKI...", "NIEZGODNOŚCI: OPIS TOWARÓW..." oraz "NIEZGODNOŚCI: KLASYFIKACJA TARYFOWA (*)..." , jeżeli są to znaczne rozbieżności,
c)
"POBRANO OPŁATY", jeżeli są to znaczne rozbieżności i urząd celny przeznaczenia pobrał opłaty,
d)
"WSZCZĘTO POSZUKIWANIA", jeżeli w wyniku stwierdzenia rozbieżności urząd celny przeznaczenia wszczął postępowanie poszukiwawcze.
5. 
Wpisy, o których mowa w ust. 4, mogą być dokonywane odręcznie drukowanymi literami lub przy użyciu stempli i powinny być potwierdzone pieczęcią "Polska-Cło" oraz podpisem funkcjonariusza celnego.
6. 
Funkcjonariusz celny w karcie 4 SAD w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 zwrócono w dniu ........... po wpisaniu do ............ Nr ....." wpisuje datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji. Kartę 5 wysyła do urzędu celnego wyjścia w terminie pięciu dni od dnia przedstawienia towarów w urzędzie celnym przeznaczenia. Karta 4 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji.
§  113. 
1. 
Jeżeli zgłoszenie celne o objęcie towaru procedurą wywozu zostało dokonane w morskim urzędzie celnym, a wyprowadzenie poza polski obszar celny ma faktycznie nastąpić przez graniczny urząd celny inny niż wskazany w zgłoszeniu celnym do procedury wywozu, to należy dokonać zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą tranzytu na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 4 i 5.
2. 
Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć nie potwierdzoną kartę 1A ze zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą wywozu.
3. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji.
4. 
Karty 4, 5 i 1A przekazywane są osobie przewożącej towar i wraz z towarem dostarczane do urzędu celnego przeznaczenia.
5. 
Po przedstawieniu towaru i dokumentów, o których mowa w ust. 4, w urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny wypełnia pole I karty 4 i 5 w trybie i na zasadach określonych w § 112 ust. 4-6.
6. 
Na odwrocie karty 1A należy potwierdzić wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu, przystawienie pieczęci "Polska-Cło". Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia pieczęć VAT.
7. 
Kartę 1A należy odesłać do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, w ciągu pięciu dni od daty wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny, po wpisaniu w polu I karty 4 daty odesłania tej karty oraz pozycji ewidencji.
§  114. 
1. 
W wypadku gdy towar był objęty procedurą wywozu i tranzytu w innym urzędzie celnym i po zakończeniu procedury tranzytu w morskim urzędzie celnym przeznaczenia faktyczne wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny ma nastąpić przez inny graniczny urząd celny, to należy dokonać zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą tranzytu na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 4 i 5.
2. 
Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć przekazaną z urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, nie potwierdzoną w urzędzie celnym przeznaczenia, kartę 1A. Na odwrocie karty 1A należy nanieść adnotację o treści:

"Towar skierowano do Urzędu Celnego w ....................................... w celu jego wyprowadzenia poza polski obszar celny".

3. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji.
4. 
Karty 4, 5 i 1A przekazywane są osobie przewożącej towar i wraz z towarem dostarczane do urzędu celnego przeznaczenia.
5. 
Po przedstawieniu towaru i dokumentów, o których mowa w ust. 4, w urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny wypełnia pole I karty 4 i 5 w trybie i na zasadach określonych w § 112 ust. 4-6.
6. 
Przepisy § 113 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§  115. 
W wypadkach, o których mowa w § 112, 113 i 114 funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym objęto towar procedurą tranzytu wypełnia pola B, C i D.
§  116. 
1. 
Jeżeli towary zostały wprowadzone na polski obszar celny w procedurze tranzytu i przeznaczone są na zaopatrzenie statków w ruchu międzynarodowym:
1)
zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i pływających pod polską banderą lub
2)
zarejestrowanych za granicą i pływających pod obcą banderą

- znajdujących się w polskim porcie, to po zakończeniu procedury tranzytu w morskim urzędzie celnym nie wymaga się złożenia dodatkowego zgłoszenia celnego.

2. 
Po zakończeniu procedury tranzytu w morskim urzędzie celnym przeznaczenia funkcjonariusz celny w polu I karty 4 i 5 dokonuje adnotacji o treści: "W dniu ......... towar został załadowany na statek bandery ...........".

Rozdział  5

PROCEDURA TRANZYTU W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Oddział  1

TRANZYT W TRANSPORCIE KOLEJOWYM NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW KOLEJOWYCH

§  117. 
Na potrzeby niniejszego rozdziału § 38 stosuje się odpowiednio.
§  118. 
Procedura tranzytu towarów transportem kolejowym odbywa się na podstawie międzynarodowych dokumentów kolejowych, o których mowa w § 26 pkt 2.
§  119. 
1. 
Polskie Koleje Państwowe stają się głównym zobowiązanym po przejęciu przesyłki do przewozu:
1)
transportem kolejowym lub
2)
transportem kolejowym i drogowym na podstawie wykazu zdawczego TR.
2. 
Przy realizacji przewozów, o których mowa w ust. 1, Polskie Koleje Państwowe są zwolnione z obowiązku składania zabezpieczenia oraz składania w urzędzie celnym granicznym dokumentu "T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy", o którym mowa w § 36.
3. 
Dyrektor urzędu celnego może w uzasadnionych wypadkach zastosować konwojowanie towarów celnych przy ich przewozie transportem kolejowym pomiędzy urzędami celnymi na polskim obszarze celnym.
§  120. 
1. 
Objęcie towaru procedurą tranzytu wymaga przedstawienia w urzędzie celnym wyjścia dokumentu kolejowego.
2. 
W dokumencie kolejowym nie wyznacza się terminu dostarczenia przewożonego towaru do urzędu celnego przeznaczenia.
3. 
Przewoźnik kolejowy jest zobowiązany do oznaczenia środków transportu lub przesyłek naklejkami z piktogramem, którego wzór stanowi załącznik nr 24 do zarządzenia. Naklejki powinny być umieszczone na wagonach albo bezpośrednio na opakowaniach lub kontenerach, a także w zależności od dokumentu kolejowego na:
1)
arkuszu 1 listu przewozowego CIM,
2)
egzemplarzu 1 wykazu zdawczego TR,
3)
egzemplarzu 1 listu przewozowego SMGS,
4)
egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS.
4. 
Po objęciu towarów procedurą tranzytu funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia przystawia, potwierdzony podpisem i pieczęcią "Polska-Cło", stempel SAD z podaną pozycją ewidencji na:
1)
arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58,
2)
egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14,
3)
egzemplarzach 1, 2, 4 i 5 listu przewozowego SMGS w polu 26,
4)
egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu.
5. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia dokonuje adnotacji o nałożeniu zamknięć celnych na środki transportu, opakowania lub kontenery w polach, o których mowa w ust. 4.
6. 
Wszystkie egzemplarze dokumentów kolejowych zwracane są przewoźnikowi kolejowemu.
§  121. 
1. 
Zgłoszenie celne towarów do procedury wywozu i procedury tranzytu, składane w urzędzie celnym wewnętrznym, powinno być dokonane na dokumencie SAD, składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3.
2. 
Po przyjęciu zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny urzędu celnego wewnętrznego kartę 1A dołącza do dokumentu kolejowego.
3. 
Z zastrzeżeniem ust. 5, w urzędzie celnym tranzytowym wywozu funkcjonariusz celny odłącza kartę 1A od dokumentów kolejowych i po potwierdzeniu pieczęcią VAT wywozu towarów poza polski obszar celny zwraca w ciągu pięciu dni od dnia wywozu do urzędu celnego wyjścia.
4. 
Po otrzymaniu potwierdzonej karty 1A funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia przekazuje kartę 2 do statystyki, a kartę 1A wydaje zgłaszającemu.
5. 
W wypadku gdy ze składu pociągu zostanie wyłączony ze względów technicznych wagon, w którym jest przewożony towar na podstawie dokumentu kolejowego oraz zgłoszony na jednym dokumencie SAD, funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego wywozu, po dostarczeniu brakującego towaru do tego urzędu, przesyła kartę 1A do urzędu celnego wyjścia.
§  122. 
1. 
W wypadku objęcia towarów procedurą T2 funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia nanosi, potwierdzony podpisem i pieczęcią "Polska-Cło", symbol "T2", w polu 35 arkusza 3 listu przewozowego CIM lub w polu 15 egzemplarza 3A wykazu zdawczego TR.
2. 
W wypadku objęcia towarów procedurą T1 funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia nie nanosi na dokumentach kolejowych symbolu "T1".
§  123. 
Jeżeli jeden wykaz zdawczy TR obejmuje towary przewożone w procedurze T1 i w procedurze T2, funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia wpisuje odpowiednio w polu 14 egzemplarzy 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR symbol "T1" lub "T2" oraz numer listy towarowej dla towarów o różnych statusach.
§  124. 
1. 
Symbole, o których mowa w § 122 i § 123, nanosi się przy użyciu stempli:
1)
T1 o kształcie okrągłym, średnicy 20 mm i z otokiem o grubości 1 mm,
2)
T2 o kształcie kwadratu, wymiarach 20 mm x 20 mm i z otokiem o grubości 1 mm.
2. 
Wymiary symboli na stemplach, o których mowa w ust. 1, wynoszą: wysokość 10 mm i grubość 2 mm.
§  125. 
1. 
Przy przewozie towarów transportem kolejowym przez granicę państwową Polskie Koleje Państwowe składają w urzędzie celnym tranzytowym przywozu kserokopię dokumentu "Kolejowy wykaz zdawczy", potwierdzoną przez funkcjonariusza celnego, oraz:
1)
arkusz 2 i 3 listu przewozowego CIM, z wyłączeniem przesyłek ekspresowych,
2)
egzemplarz 2 i 3A wykazu zdawczego TR,
3)
egzemplarz 2 i 4 listu przewozowego SMGS,
4)
egzemplarz 1 listu przewozowego SAT.
2. 
Kserokopia "Kolejowego wykazu zdawczego" pozostaje w urzędzie celnym granicznym i stanowi załącznik do ewidencji.
3. 
Dokumenty wymienione w ust. 1 funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego przywozu potwierdza pieczęcią: "Dostarczyć do Urzędu Celnego w ........... w ciągu 14 dni od dnia......" oraz podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" w wolnych miejscach dokumentów kolejowych, z wyłączeniem pól, o których mowa w § 128 ust. 2.
§  126. 
W wypadku wystąpienia przeszkody w przewozie towarów, termin ich dostarczenia do urzędu celnego ulega zawieszeniu na czas trwania tej przeszkody.
§  127. 
W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, a w szczególności niedostarczenia towarów do urzędu celnego, dostarczenia towarów po upływie wyznaczonego terminu, dostarczenia części towarów, Polskie Koleje Państwowe są zobowiązane do uiszczenia należności celnych i podatków oraz innych opłat.
§  128. 
1. 
Przy zakończeniu procedury tranzytu zgłaszający przedstawia w urzędzie celnym przeznaczenia dokument SAD oraz dokumenty kolejowe:
1)
arkusze 2 i 3 oraz kserokopię arkusza 3 listu przewozowego CIM,
2)
egzemplarze 1, 2 i 3A oraz kserokopię egzemplarza 3A wykazu zdawczego TR,
3)
egzemplarze 2 i 4 oraz kserokopię egzemplarza 4 listu przewozowego SMGS,
4)
egzemplarz 2 oraz kserokopię kwitu ekspresowego SMPS.
2. 
Urząd celny przeznaczenia na wszystkich arkuszach, egzemplarzach przystawia w:
1)
polu 35 listu przewozowego CIM,
2)
polu 15 wykazu zdawczego TR,
3)
polu 26 listu przewozowego SMGS,
4)
wolnym miejscu kwitu ekspresowego SMPS

- potwierdzony podpisem i pieczęcią "Polska-Cło", stempel SAD z podaną pozycją ewidencji.

3. 
W urzędzie celnym przeznaczenia pozostaje arkusz 3 listu przewozowego CIM, egzemplarz 3A wykazu zdawczego TR, egzemplarz 4 listu przewozowego SMGS, kserokopia egzemplarza 2 kwitu ekspresowego SMPS. Pozostałe, potwierdzone przez funkcjonariusza urzędu celnego przeznaczenia, arkusze lub egzemplarze tych dokumentów zwracane są zgłaszającemu lub przewoźnikowi.
§  129. 
1. 
Przepisów § 118, § 125, § 128 i § 132 nie stosuje się, jeżeli procedurą tranzytu transportem kolejowym objęte są towary:
1)
określone w § 16 pkt 3 i 4, z wyjątkiem towarów przeznaczonych do montażu przemysłowego,
2)
przewożone na podstawie dokumentów kolejowych, innych niż wymienione w § 26 pkt 2.
2. 
W wypadku przewozu towarów, o których mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.
3. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia wpisuje, potwierdzony podpisem i pieczęcią "Polska-Cło", numer dokumentu SAD na arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58, na egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14, na egzemplarzach 1, 2, 4 i 5 listu przewozowego SMGS w polu 26 i w wolnym miejscu egzemplarza 2 kwitu ekspresowego SMPS.
§  130. 
1. 
W wypadku zmiany dokumentu kolejowego w trakcie przewozu towarów transportem kolejowym, funkcjonariusz celny wpisuje:
1)
w dokumencie kończącym część przewozu na:
a)
arkuszach 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 35,
b)
egzemplarzach 1, 2 i 3A wykazu zdawczego TR w polu 15,
c)
egzemplarzach 2 i 4 listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)
egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu

- nazwę i numer dokumentu kolejowego, na podstawie którego będzie dokonywany przewóz,

2)
w dokumencie rozpoczynającym część przewozu na:
a)
arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58,
b)
egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14,
c)
egzemplarzach 3 i dodatkowej cedule bez numeru listu przewozowego SMGS w polu 26,
d)
egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu

- nazwę i numer dokumentu kolejowego, na podstawie którego był dokonywany przewóz.

2. 
Zapisy, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło".
3. 
Z zastrzeżeniem ust. 4, do obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1, przepis § 128 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Dodatkowa ceduła bez numeru listu przewozowego SMGS jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP w Bydgoszczy.
§  131. 
1. 
Jeżeli w trakcie przewozu towarów transportem kolejowym następuje zmiana środka transportu z kolejowego na inny środek transportu, urząd celny wpisuje na:
1)
arkuszu 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 35,
2)
egzemplarzu 1, 2, 3A wykazu zdawczego TR w polu 15,
3)
egzemplarzu 2 i 4 listu przewozowego SMGS w polu 26,
4)
egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu

- nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego będzie dokonywany przewóz.

2. 
Jeżeli w trakcie przewozu towarów następuje zmiana środka transportu z innego środka transportu na kolejowy, urząd celny wpisuje:
1)
w arkuszach 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM w polu 58,
2)
na egzemplarzach 1, 2, 3A i 3B wykazu zdawczego TR w polu 14,
3)
na egzemplarzach 3 i dodatkowej cedule bez numeru listu przewozowego SMGS w polu 26,
4)
na egzemplarzu 2 kwitu ekspresowego SMPS w wolnym miejscu

- nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego był dokonywany przewóz.

3. 
Zapisy, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariusz celny potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło".
4. 
Z zastrzeżeniem ust. 5, do obiegu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis § 128 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Dodatkowa ceduła bez numeru listu przewozowego SMGS jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych PKP w Bydgoszczy.
§  132. 
Jeżeli Polskie Koleje Państwowe są głównym zobowiązanym dla przewozu towarów transportem kolejowym i drogowym, notą tranzytową dla obu rodzajów transportu może być list przewozowy CIM. Przepis § 119 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  133. 
1. 
W wypadku przewozu towarów transportem kolejowym na podstawie wykazu zdawczego TR, przepisy niniejszego oddziału dotyczące obiegu dokumentów nie odnoszą się do towarzyszącego przewożonym towarom listu CIM.
2. 
Jeżeli przewóz towarów transportem kolejowym jest dokonywany na podstawie wykazu zdawczego TR, funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia sprawdza zgodność numeru wpisanego w:
1)
polu 36 arkuszy 2, 3 i kserokopii arkusza 3 listu przewozowego CIM w wypadku zakończenia procedury tranzytu,
2)
polu 58 arkuszy 1, 2 i 3 listu przewozowego CIM, w wypadku objęcia towarów procedurą tranzytu z numerem załączonego wykazu zdawczego TR, i potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło".
§  134. 
1. 
Jeżeli do listu przewozowego CIM lub wykazu zdawczego TR została dołączona lista towarowa, powinna ona zawierać numer wagonu lub kontenera, wskazany w liście przewozowym CIM, lub numer kontenera, wskazany w wykazie zdawczym TR.
2. 
Lista towarowa stanowi integralną część noty tranzytowej.
3. 
Ilość list towarowych dołączonych do dokumentu kolejowego oraz ich numery powinny zostać odnotowane przez władze kolejowe kraju urzędu wyjścia w liście przewozowym CIM lub wykazie zdawczym TR.
§  135. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia oraz tranzytowego przywozu nie dokonuje wpisów w dokumentach, o których mowa w § 26 pkt 2, przy przewozie przez polski obszar celny przyborów ładunkowych lub próżnych wagonów i kontenerów jako środków przewozowych.
§  136. 
1. 
Kontrolę prawidłowości przewozów towarów transportem kolejowym sprawuje Urząd Celny w Toruniu.
2. 
W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przewozem towarów, Urząd Celny w Toruniu, jeśli jest urzędem celnym przeznaczenia, wzywa głównego zobowiązanego do uiszczenia należności celnych i podatków oraz należnych opłat.
3. 
W wypadku gdy urzędem celnym przeznaczenia jest inny urząd celny, Urząd Celny w Toruniu przesyła do urzędu celnego przeznaczenia dokumenty dotyczące przewozu towarów transportem kolejowym, w celu wszczęcia postępowania celnego.
§  137. 
1. 
Jeśli przewóz towarów dokonywany jest na podstawie noty tranzytowej SAD transportem drogowym, w wypadku zmiany środka transportu na transport kolejowy bez zakończenia wspólnej procedury tranzytowej na nocie tranzytowej SAD, w polu 36 listu przewozowego CIM lub w polu 13 wykazu zdawczego TR przewoźnik powinien wpisać dane z pola C noty tranzytowej SAD.
2. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik, w polu 55, i funkcjonariusz celny urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce przeładunku, w polu F noty tranzytowej SAD, dokonują opisu i potwierdzenia przeładunku.
3. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego właściwego miejscowo dla stacji przeładunku towaru z transportu kolejowego na transport drogowy dokonuje potwierdzenia w:
1)
polu 35 listu przewozowego CIM (arkusze 2 i 3 oraz kserokopia 3),
2)
polu 15 wykazu zdawczego TR (egzemplarze 1, 2 i 3A oraz kserokopia 3A),

i zatrzymuje arkusz 3 listu przewozowego CIM oraz egzemplarz 3A wykazu zdawczego TR.

4. 
W wypadku powstania nieprawidłowości w trakcie przewozu towaru transportem kolejowym, odpowiedzialność za uiszczenie ceł i innych opłat ponoszą Polskie Koleje Państwowe, jeśli gwarancja nie jest ważna w danym kraju lub uzyskanie tych należności nie jest możliwe od głównego zobowiązanego oraz gwaranta.

Oddział  2

PRZEWÓZ TRANSPORTEM KOLEJOWYM BAGAŻU NALEŻĄCEGO DO PODRÓŻNEGO

§  138. 
Przewóz transportem kolejowym bagażu należącego do podróżnego może się odbywać na podstawie deklaracji dla bagażu rejestrowanego, zwanej dalej "deklaracją". Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 25 do zarządzenia.
§  139. 
Deklaracja powinna być dołączona w sposób trwały do bagażu.
§  140. 
Bagaż podróżnego, przewożony na podstawie deklaracji, powinien być w trakcie przewozu umieszczony w wyodrębnionym miejscu wagonu kolejowego.
§  141. 
Funkcjonariusz celny może w uzasadnionych wypadkach dokonywać kontroli celnej bagażu przewożonego na podstawie deklaracji.

Rozdział  6

PROCEDURA TRANZYTU Z ZASTOSOWANIEM KARNETU TIR

§  142. 
Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie Konwencji celnej, dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Zał. do Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76).
§  143. 
1. 
W urzędzie celnym przejściowym przy wjeździe należy przedstawić karnet TIR wraz z przewożonym towarem oraz następujące dokumenty:
1)
dokument przewozowy - do wglądu,
2)
pozwolenie na przywóz towarów, jeżeli jest wymagane - z wyłączeniem pozwoleń na kontyngenty taryfowe,
3)
inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
W wypadku gdy osoba krajowa dokonuje zakupu towaru za granicą i w trakcie jego przewozu z zastosowaniem karnetu TIR sprzedaje towar odbiorcy znajdującemu się również za granicą, należy stosować procedurę tranzytu.
3. 
Przy przewozach towarów z zastosowaniem karnetów TIR dopuszcza się stosowanie konwojów celnych.
§  144. 
Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR może obejmować kilka wyjściowych i docelowych urzędów celnych, jednakże łączna liczba tych urzędów nie może przekraczać czterech. Karnet może być przedstawiony w docelowych urzędach celnych tylko wówczas, gdy został przyjęty przez wszystkie wyjściowe urzędy celne.
§  145. 
1. 
Zgłoszenie celne towarów do procedury wywozu z zastosowaniem karnetu TIR, składane w urzędzie celnym wewnętrznym, powinno być dokonane na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3.
2. 
Po objęciu towarów procedurą wywozu i procedurą tranzytu funkcjonariusz celny urzędu celnego wewnętrznego dołącza kartę 1A SAD do karnetu TIR.
3. 
W urzędzie celnym przejściowym, przez który towar jest wywożony poza polski obszar celny, funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny, poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci Polska-Cło na odwrocie karty 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT. Kartę 1A należy odesłać do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, w ciągu 5 dni od daty wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny.
4. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą wywozu, wydaje kartę 1A zgłaszającemu tylko w wypadku, gdy jest ona potwierdzona pieczęcią VAT. Odbiór tej karty zgłaszający potwierdza w polu E karty 1.
§  146. 
Zasady stosowania karnetu TIR stanowią załącznik nr 26 do zarządzenia.

Rozdział  7

TRANZYT TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETU ATA

§  147. 
Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu ATA odbywa się zgodnie z przepisami Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy czasowej towarów, zwanej dalej "Konwencją ATA", sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 242).
§  148. 
Karnet ATA może być używany przy przewozach towarów transportem kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim i pocztowym.
§  149. 
Karnet ATA może być wykorzystany do jednego lub do wielu przewozów. Towary objęte karnetem ATA mogą być przywożone lub wywożone partiami, z tym iż powrotny wywóz lub powrotny przywóz towarów powinien nastąpić w terminie wyznaczonym przez organ celny, nie dłuższym niż ważność karnetu.
§  150. 
1. 
Jeżeli funkcjonariusz celny urzędu celnego, do którego dostarczono towar, stwierdzi, że zostały naruszone zamknięcia celne lub zachodzi podejrzenie, iż zawartość przesyłki nie jest zgodna z dokumentami, przeprowadza rewizję celną towaru i sporządza protokół rewizji celnej w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 27 do zarządzenia, przy czym:
1)
jeden egzemplarz protokołu rewizji celnej dołącza do grzbietu niebieskiej karty tranzytowej, żółtej karty wywozu lub białej karty powrotnego wywozu, w zależności od rodzaju zastosowanej procedury za karnetem ATA,
2)
drugi egzemplarz dołącza do odcinka oderwanego od grzbietu niebieskiej karty tranzytowej, żółtej karty wywozu lub białej karty powrotnego wywozu, w zależności od rodzaju zastosowanej procedury za karnetem ATA i przesyła do urzędu celnego granicznego,
3)
trzeci egzemplarz pozostawia w urzędzie celnym, w którym sporządzono protokół.
2. 
O sporządzonym protokole rewizji funkcjonariusz celny urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje adnotacji o treści: "Sporządzono protokół Data .................podpis ............. pieczęć ......".

Adnotacji tej dokonuje się na odwrocie grzbietu niebieskiej karty tranzytowej lub żółtej karty wywozu albo białej karty powrotnego wywozu w polu "H" w pkt d) oraz w rubryce 7 listy ogólnej i podaje się numery oraz ilość nowych zamknięć celnych nałożonych na towary, na opakowanie lub na środek przewozowy.

3. 
Po sporządzeniu protokołu rewizji celnej karnet ATA zwracany jest posiadaczowi, a towar zostaje dopuszczony do wywozu lub tranzytu.
§  151. 
W wypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży karnetu ATA, organ celny na wniosek instytucji wydającej karnet może uznać karnet zastępczy, którego data ważności powinna wygasać w terminie ustalonym dla karnetu zastąpionego.
§  152. 
Zasady zastosowania karnetu ATA stanowią załącznik nr 28 do zarządzenia.

DZIAŁ  IV

TRYB I WARUNKI STOSOWANIA PROCEDURY WYWOZU

§  153. 
1. 
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zgłoszenie celne do procedury wywozu składane jest w urzędzie celnym, o którym mowa w art. 166 § 4 Kodeksu celnego.
2. 
Zgłoszenie celne towarów do procedury wywozu w formie ustnej lub innej czynności niż forma pisemna lub ustna jest dokonywane w granicznym urzędzie celnym, przez który następuje wyprowadzenie towaru.
3. 
Nie naruszając przepisów wydanych na podstawie art. 61 Kodeksu celnego, zgłoszenie celne do procedury wywozu może być dokonane w każdym urzędzie celnym, jeżeli łączna wartość towarów nie przekracza równowartości 800 EURO 16  i masy brutto 1.000 kg.
§  154. 
Z zastrzeżeniem § 14, § 19, § 24, § 25 i § 162, zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z:
1)
kart 1, 1A, 2 i 3, jeżeli dokument SAD nie jest stosowany w charakterze dokumentu tranzytowego lub jeżeli procedura wywozu kończy procedurę uszlachetniania biernego,
2)
kart 1, 1A, 2, 3, 4 i 5, jeżeli procedura wywozu związana jest z przemieszczeniem się towaru przez polski obszar celny,
3)
kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7, jeżeli stosowana jest jednocześnie wspólna procedura tranzytowa.
§  155. 
1. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą wywozu należy dołączyć, w szczególności:
1)
fakturę lub, w wypadku braku faktury, fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma,
2)
specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
3)
pozwolenie na wywóz towarów, jeżeli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
4)
upoważnienie do zgłoszenia towaru, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela,
5)
dokument przewozowy - do wglądu,
6)
zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON - do wglądu,
7)
zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP - do wglądu,
8)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być złożone w oryginale. Na żądanie zgłaszającego funkcjonariusz celny zwraca oryginał, potwierdzając na kopii lub kserokopii stanowiącej załącznik do zgłoszenia celnego - "za zgodność z oryginałem" składając podpis oraz odciskając pieczęć "Polska-Cło". Na zwracanym oryginale nanosi adnotację "do zgłoszenia nr... przyjęto kopię" (lub odpowiednio "kserokopię"), składa podpis oraz odciska pieczęć "Polska-Cło".
3. 
Dokument określony w ust. 1 pkt 3 powinien być złożony w oryginale. Jeżeli dokument ten dotyczy więcej niż jednego zgłoszenia, funkcjonariusz celny nanosi na oryginale adnotację o wykorzystanej ilości lub odpowiednio wartości, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło". Oryginał wydawany jest zgłaszającemu. Kserokopię stanowiącą załącznik do zgłoszenia celnego funkcjonariusz potwierdza za zgodność z oryginałem, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
4. 
Dokument określony w ust. 1 pkt 4 powinien być złożony w oryginale. Jeżeli dokument ten dotyczy więcej niż jednego zgłoszenia celnego, zamiast oryginału może być przyjęta kserokopia potwierdzona przez organ celny za zgodność z oryginałem. W wypadku przyjęcia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy podać miejsce i numer zewidencjonowania tego dokumentu w urzędzie celnym.
5. 
W wypadku gdy składający zgłoszenie celne przewiduje, że towary wyprowadzane poza polski obszar celny mogą zostać powrotnie wprowadzone na polski obszar celny, do zgłoszenia wywozowego może dołączyć dokument "Towary Powracające" określony w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł wydanym na podstawie art. 192 § 3 Kodeksu celnego.
§  156. 
Nie naruszając § 155, do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu banderol podatkowych należy przedłożyć oryginał:
1)
zaświadczenia urzędu skarbowego o wydaniu banderol podatkowych, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, ilości i wartości banderol, na przywożone towary objęte obowiązkiem banderolowania,
2)
zaświadczenia o sprzedaży banderol legalizacyjnych, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, ilości i wartości banderol,
3)
zaświadczenia o zapłaceniu równowartości wydanych banderol podatkowych oraz należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych.
§  157. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 162, zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą wywozu w granicznym urzędzie celnym, będącym urzędem celnym wywozu towaru poza polski obszar celny, należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3. Funkcjonariusz celny w dokumencie SAD wypełnia pola A, B i D.
2. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 jest przesyłana do urzędu statystycznego.
3. 
Funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na odwrocie karty 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
4. 
Karty 1A i 3 funkcjonariusz celny, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, wydaje zgłaszającemu.
§  158. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą wywozu w granicznym urzędzie celnym, będącym urzędem celnym wywozu towaru poza polski obszar celny, z jednoczesnym zastosowaniem tego samego dokumentu SAD we wspólnej procedurze tranzytowej, należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7. Funkcjonariusz celny w dokumencie SAD wypełnia pola A, B, C i D.
2. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 jest przesyłana do urzędu statystycznego.
3. 
Funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na odwrocie karty 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
4. 
Karty 1A, 3, 4, 5 i 7 funkcjonariusz celny, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, wydaje zgłaszającemu.
§  159. 
1. 
Jeżeli zgłoszenie celne o objęcie towaru procedurą wywozu dokonywane jest w wewnętrznym urzędzie celnym z zastosowaniem dokumentu SAD, przepis § 33 stosuje się odpowiednio.
§  160. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu w wewnętrznym urzędzie celnym należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3, jeżeli w charakterze dokumentu tranzytowego wykorzystywane są inne dokumenty niż SAD. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D dokumentu SAD.
2. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 jest przesyłana do urzędu statystycznego, po otrzymaniu z granicznego urzędu celnego karty 1A potwierdzającej wyprowadzenie towaru za granicę.
3. 
Karta 3 przekazywana jest zgłaszającemu, który potwierdza jej odbiór w polu 54 karty 1.
4. 
Karta 1A wraz z dokumentem tranzytowym i towarem dostarczana jest do granicznego urzędu celnego. Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na odwrocie karty 1A. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
5. 
Jeżeli w granicznym urzędzie celnym zostanie przedstawiona karta 3 w celu potwierdzenia wyprowadzenia towaru za granicę pieczęcią VAT, upoważniony funkcjonariusz celny potwierdza kartę 3 pieczęcią VAT i wpisuje na odwrocie karty 1A adnotację o treści: "Wywóz towaru poza polski obszar celny potwierdzono pieczęcią VAT na karcie 3 SAD".
6. 
Kartę 1A należy odesłać do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, w ciągu pięciu dni od daty wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny.
7. 
W urzędzie celnym, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą wywozu, zgłaszającemu wydaje się kartę 1A tylko w wypadku, gdy jest ona potwierdzona pieczęcią VAT. Odbiór tej karty zgłaszający potwierdza w polu E karty 1.
§  161. 
1. 
Jeżeli całość lub część towarów, wywiezionych w ramach procedury uszlachetnienia biernego, pozostaje poza polskim obszarem celnym, to towary, które pozostaną poza polskim obszarem celnym, powinny zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenia celnego do procedury wywozu dokonuje się na podstawie stanu towaru i elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego, z uwzględnieniem ilości towaru objętego procedurą wywozu.
2. 
Zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. l, należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3 w urzędzie celnym, w którym towary zostały uprzednio objęte procedurą uszlachetniania biernego. Funkcjonariusz celny w dokumencie SAD wypełnia pola A, B i D.
3. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 jest przesyłana do urzędu statystycznego. Karty 1A i 3 ze zgłoszenia celnego wywozowego oraz karta 1A ze zgłoszenia do uszlachetniania biernego, wydawane są zgłaszającemu po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1 zgłoszenia celnego wywozowego.
4. 
Kartę 1A ze zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego należy połączyć w sposób trwały z kartą 1A ze zgłoszenia celnego do procedury wywozu, ostemplowywując zagięty lewy róg pieczęcią "Polska-Cło".
§  162. 
1. 
Dokonując zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą wywozu w granicznym urzędzie celnym z zastosowaniem dokumentu SDA, należy użyć zestawu kart 1, 2 i 3. Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji, karta 2 przeznaczona jest dla statystyki, karta 3 przekazywana jest zgłaszającemu, który potwierdza jej odbiór na karcie 1.
2. 
Dokonując zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą wywozu w wewnętrznym urzędzie celnym z zastosowaniem dokumentu SDA, należy użyć zestawu kart składającego się z dwóch kart 1, karty 2 i 3. Pierwsza karta 1 pozostaje w wewnętrznym urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji, druga karta 1 przekazywana jest zgłaszającemu w celu dostarczenia jej do granicznego urzędu celnego. Karta 2 przekazywana jest do statystyki, po otrzymaniu potwierdzenia wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny. Karta 3 przekazywana jest zgłaszającemu, który potwierdza jej odbiór na pierwszej karcie 1. Druga karta 1 wraz z towarem przekazywana jest do granicznego urzędu celnego.
3. 
Funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" na odwrocie karty 1.
4. 
Drugą kartę 1 należy odesłać do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą wywozu, w ciągu pięciu dni od daty wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny.
5. 
Na dokumencie SDA nie potwierdza się wywozu towarów pieczęcią VAT.
§  163. 
1. 
Jeżeli zgłoszenie celne do procedury wywozu dotyczy towarów w stanie rozmontowanym lub nie zmontowanym, objętych jedną fakturą, ale załadowanych na kilka środków transportu, wobec których wymagane są odrębne dokumenty tranzytowe należy:
1)
sporządzić oddzielne zgłoszenia celne wywozowe dla każdego środka transportu, podając w nich kod towaru, zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym,
2)
dołączyć do pierwszego zgłoszenia celnego wywozowego fakturę, a do pozostałych zgłoszeń celnych wywozowych jej kserokopię,
3)
do każdego zgłoszenia celnego wywozowego dołączyć specyfikację towarów objętych tym zgłoszeniem.
2. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, w poszczególnych zgłoszeniach celnych wywozowych należy podawać wartość dotyczącą towaru objętego danym zgłoszeniem celnym wywozowym. Suma wartości towarów ze wszystkich zgłoszeń celnych wywozowych powinna być równa ogólnej wartości faktury.
§  164. 
1. 
Z zastrzeżeniem ust. 2, środek przewozowy, na którym lub przy pomocy którego następuje wywóz towarów poza polski obszar celny, po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej nie może zostać uznany za polski obszar celny bez względu na to, w jakim kraju lub pod jaką banderą jest zarejestrowany.
2. 
Środek przewozowy, na którym lub przy pomocy którego następuje wywóz towarów poza polski obszar celny, po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za polski obszar celny, jeżeli na podstawie umów międzynarodowych czynności kontroli celnej są wykonywane poza polskim obszarem celnym.
3. 
Towary krajowe przeznaczone na zaopatrzenie statków w ruchu międzynarodowym:
1)
zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i pływających pod polską banderą lub
2)
zarejestrowanych za granicą i pływających pod obcą banderą

- znajdujących się w polskim porcie, należy zgłosić do procedury wywozu zgodnie z zasadami określonymi w tym dziale.

DZIAŁ  V

WYMOGI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ZGŁOSZENIE CELNE PRZY STOSOWANIU PROCEDURY DOPUSZCZENIA DO OBROTU

§  165. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 14, § 19, § 23, § 24 i § 171 zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 6, 7 i 8.
2. 
Funkcjonariusz celny w dokumencie SAD wypełnia pola A, B i J.
3. 
Karta 6 pozostaje w urzędzie celnym, karta 7 przekazywana jest do urzędu statystycznego, karta 8 po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 6 wydawana jest zgłaszającemu.
§  166. 
1. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć w szczególności:
1)
fakturę, z zastrzeżeniem § 168,
2)
specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
3)
deklarację wartości celnej DWC, z wyłączeniem wypadków, gdy wartość towarów nie przekracza równowartości 100 EURO 17 ; wzór deklaracji wartości celnej DWC i sposób jej wypełniania stanowi załącznik nr 29 do zarządzenia,
4)
dokument potwierdzający pochodzenie towarów, określony w załączniku nr 30 do zarządzenia,
5)
pozwolenie na przywóz towarów, jeżeli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
6)
upoważnienie do zgłoszenia towaru, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela,
7)
dokument potwierdzający złożenie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone,
8)
dokument przewozowy - do wglądu,
9)
zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON - do wglądu,
10)
zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP - do wglądu,
11)
poprzedni dokument dotyczący objęcia towaru procedurą celną lub innym przeznaczeniem celnym na polskim obszarze celnym, jeżeli jest wymagany - do wglądu,
12)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej powinny być złożone w oryginale. Na żądanie zgłaszającego funkcjonariusz celny zwraca oryginał, potwierdzając na kopii lub kserokopii stanowiącej załącznik do zgłoszenia celnego - "za zgodność z oryginałem", składając podpis oraz odciskając pieczęć "Polska-Cło"; natomiast na zwracanym oryginale nanosi adnotację "do zgłoszenia nr... przyjęto kopię" (lub odpowiednio "kserokopię"), składa podpis oraz odciska pieczęć "Polska-Cło".
3. 
Dokumenty określone w ust. 1 pkt 2-4 powinny być składane w oryginale.
4. 
Do dokumentów określonych w ust. 1 pkt 5 i pkt 6 przepisy § 155 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
5. 
Dokument określony w ust. 1 pkt 7 powinien być złożony w oryginale. Jeżeli dokument ten dotyczy więcej niż jednego zgłoszenia, funkcjonariusz celny nanosi na oryginale adnotację o wysokości powstałego długu celnego, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło". Oryginał wydawany jest zgłaszającemu. Kserokopię stanowiącą załącznik do zgłoszenia celnego funkcjonariusz potwierdza za zgodność z oryginałem, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
§  167. 
Nie naruszając § 166, do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu:
1)
pojazdów samochodowych, ich nadwozi, podwozi i silników należy dołączyć oryginał zagranicznego dokumentu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu albo innego dokumentu urzędowego kraju wysyłki, jeżeli pojazd był wcześniej rejestrowany;
2)
towarów objętych obowiązkiem banderolowania należy dołączyć oryginał:
a)
zaświadczenia urzędu skarbowego o wydaniu banderol podatkowych, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, ilości i wartości banderol, na przywożone towary objęte obowiązkiem banderolowania,
b)
zaświadczenia o sprzedaży banderol legalizacyjnych, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego (o ile występuje), daty wytworzenia, ilości i wartości banderol,
c)
zaświadczenia o zapłaceniu równowartości wydanych banderol podatkowych oraz należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych.
§  168. 
1. 
W wypadku braku oryginału faktury, za dokument służący do ustalenia wartości celnej towaru mogą być uznane:
1)
kserokopia faktury, faktura przekazana telefaksem lub faktura sporządzona z zastosowaniem komputera, faktura celna, konsularna, prowizoryczna lub pro forma w razie złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i podatkowej,
2)
faktura celna, prowizoryczna lub pro forma w razie złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych na giełdach towarowych lub po cenach giełdowych albo w ramach kredytu handlowego,
3)
kopia lub kserokopia faktury lub faktura przekazana telefaksem w razie złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu:
a)
organów ciała, krwi i plazmy,
b)
łatwo psujących się badawczych materiałów medycznych,
c)
materiałów radioaktywnych, z wyjątkiem materiałów rozszczepialnych,
d)
żywych zwierząt,
e)
towarów łatwo psujących się, a w szczególności: mięsa, ryb, mleka i jego przetworów, jaj, owoców, margaryny, warzyw oraz innych produktów żywnościowych, żywych roślin i kwiatów ciętych,
f)
gazet i czasopism,
g)
materiałów dziennikarskich, w szczególności: taśm, wideotaśm, filmów,
h)
lekarstw i szczepionek,
i)
materiałów naukowych i medycznych,
j)
wyposażenia przeciwpożarowego i ratowniczego,
k)
wyposażenia niezbędnego do prowadzonych poszukiwań, badań i akcji ratunkowych,
l)
wyposażenia prasowego, radiowego i telewizyjnego,
ł)
wyposażenia kinematograficznego,
m)
części zamiennych i wyposażenia pokładowego samolotów używanych w lotnictwie cywilnym,
4)
rachunek,
5)
umowa sprzedaży, w razie dokonania zgłoszenia celnego przez osoby fizyczne,
6)
akt darowizny.
2. 
W wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zgłaszający powinien dostarczyć organowi celnemu oryginał faktury w terminie 14 dni od daty złożenia zgłoszenia celnego.
§  169. 
1. 
Faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej powinny zawierać w szczególności:
1)
nazwę i adres kontrahenta zagranicznego,
2)
nazwę i adres nabywcy,
3)
numer, miejsce i datę wystawienia,
4)
rodzaj i ilość towaru oraz jego wartość w walucie wymienialnej albo walucie polskiej lub walucie obcej nie będącej walutą wymienialną, jeżeli ustalenie płatności następuje zgodnie z art. 12 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 71, poz. 449).
5)
z zastrzeżeniem ust. 2, warunki dostawy (np. wg INCOTERMS '90), z wyjątkiem dokumentów określonych w § 168 ust. 1 pkt 4-6.
2. 
W wypadku braku informacji o warunkach dostawy na fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej, należy przyjąć warunki dostawy podane w kontrakcie. Jeżeli brak tej informacji również w kontrakcie, należy do wyliczenia wartości celnej przyjąć, że dostawa była realizowana na warunkach EXW według INCOTERMS '90.
§  170. 
1. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów powracających należy dołączyć:
1)
dokumenty określone w § 166,
2)
zgłoszenie celne wywozowe,
3)
dokument "Towary powracające", jeżeli został wystawiony przy objęciu towarów procedurą wywozu.
2. 
Z uwzględnieniem ust. 1, w wypadku gdy zgłoszenie celne o dopuszczenie do obrotu dotyczy towarów powracających, objętych uprzednio procedurą dopuszczenia do obrotu, do zgłoszenia celnego należy dołączyć pierwotne zgłoszenie celne.
§  171. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu na dokumencie SDA należy dokonać stosując zestaw składający się z kart 1, 2 i 3.
2. 
Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym, karta 2 przeznaczona jest dla statystyki, karta 3 po potwierdzeniu jej odbioru na karcie 1 wydawana jest zgłaszającemu.
§  172. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów pochodzących z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o wolnym handlu, objętych sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 taryfy celnej, w szczególności dużych urządzeń, linii technologicznych, mostów, konstrukcji, przywożonych partiami w stanie rozmontowanym lub nie zmontowanym, można dokonać na dokumencie SAD, zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym.
2. 
Dla zastosowania trybu postępowania określonego w ust. 1 zgłaszający powinien najpóźniej w momencie przywozu pierwszej partii towarów złożyć w urzędzie celnym, w którym będzie dokonywane zgłoszenie celne, pisemny wniosek do zaakceptowania przez urząd celny o zgłoszenie towaru partiami. Wniosek powinien zawierać informacje o przedmiocie oraz stronach kontraktu i przewidywanym terminie zakończenia dostaw. Do wniosku należy dołączyć:
1)
kserokopię kontraktu na dostawę kompletnego wyrobu, potwierdzoną przez urząd celny za zgodność z oryginałem,
2)
szczegółową specyfikację towarową wszystkich dostaw w ramach kontraktu,
3)
dowód pochodzenia określony w umowach, o których mowa w ust. 1, wystawiony na kompletny wyrób objęty kontraktem.
3. 
Nie naruszając § 166, do każdej kolejnej partii towaru należy przedłożyć:
1)
kartę 8 dokumentu SAD dotyczącego zgłoszenia celnego pierwszej partii towaru,
2)
fakturę dotyczącą dostarczonej części kompletnego wyrobu, zawierającą numer kontraktu oraz datę i numer dowodu pochodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
3)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu bezpośredniego transportu.
4. 
Zgłoszenie celne wszystkich partii towaru powinno być dokonane w jednym urzędzie celnym.

DZIAŁ  VI

WYMOGI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ZGŁOSZENIE CELNE PRZY STOSOWANIU GOSPODARCZYCH PROCEDUR CELNYCH

Rozdział  I

PROCEDURA SKŁADU CELNEGO

§  173. 
1. 
Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą składu celnego powinno zostać dokonane na dokumencie SAD składającym się z kart 6, 7 i 8.
2. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego towaru niekrajowego należy dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty określone w § 166 ust. 1 i § 167,
2)
pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego.
3. 
Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 przepisy § 155 ust. 2 i 4 oraz § 166 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. 
Dokument określony w ust. 2 pkt 2 powinien być złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez urząd celny za zgodność z oryginałem. Jako załącznik do zgłoszenia celnego należy dołączyć kserokopię, którą funkcjonariusz celny potwierdza za zgodność z przedłożonym dokumentem, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
5. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego towaru krajowego należy dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty określone w § 155 ust. 1,
2)
pozwolenie na korzystanie z procedury składu celnego.
6. 
Do dokumentów określonych w ust. 5 pkt 1 przepisy § 155 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. 
Dokument określony w ust. 5 pkt 2 powinien być złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez urząd celny za zgodność z oryginałem. Jako załącznik do zgłoszenia celnego należy dołączyć kserokopię, którą funkcjonariusz celny potwierdza za zgodność z przedłożonym dokumentem, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
8. 
Do obiegu kart dokumentu SAD przepisy § 165 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  II

PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO, PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ

§  174. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 6, 7 i 8.
2. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną należy dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty, o których mowa w § 166 ust. 1,
2)
pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną.
3. 
Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 przepisy § 155 ust. 3 i 4 oraz 166 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. 
Dokument określony w ust. 2 pkt 2 powinien być złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez urząd celny za zgodność z oryginałem. Jako załącznik do zgłoszenia celnego należy dołączyć kserokopię, którą funkcjonariusz celny potwierdza za zgodność z przedłożonym dokumentem, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
5. 
Do obiegu kart dokumentu SAD przepisy § 165 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  III

PROCEDURA ODPRAWY CZASOWEJ

§  175. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 24, zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą odprawy czasowej należy dokonać na dokumencie SAD - karty 6, 7 i 8.
2. 
Do zgłoszenia celnego w formie pisemnej o objęcie towarów procedurą odprawy czasowej należy dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty, o których mowa w § 166 ust. 1,
2)
pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej lub skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej,
3)
dokument potwierdzający cel przywozu towaru.
3. 
Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 przepisy § 155 ust. 3 i 4 oraz § 166 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
4. 
Dokumenty określone w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny być złożone w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych przez urząd celny za zgodność z oryginałem. Jako załączniki do zgłoszenia celnego należy dołączyć kserokopie, które funkcjonariusz celny potwierdza za zgodność z przedłożonymi dokumentami, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
5. 
Do obiegu kart dokumentu SAD § 165 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  IV

PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO

§  176. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą uszlachetniania biernego należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart określonych w § 154 pkt 1, 2 i 3.
2. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą uszlachetniania biernego należy dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty, o których mowa w § 155 ust. l,
2)
pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego lub skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.
3. 
Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 przepisy § 155 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
4. 
Dokument określony w ust. 2 pkt 2 powinien być złożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez urząd celny za zgodność z oryginałem. Jako załącznik do zgłoszenia celnego należy dołączyć kserokopię, którą funkcjonariusz celny potwierdza za zgodność z przedłożonym dokumentem, składa podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".
5. 
Z zastrzeżeniem ust. 6, do obiegu kart dokumentu SAD § 157-161 stosuje się odpowiednio.
6. 
Kartę 1A funkcjonariusz celny wydaje zgłaszającemu po potwierdzeniu odbioru w polu 54 karty 1, tylko w wypadku gdy ma zastosowanie § 161.

DZIAŁ  VII

STOSOWANIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH

Rozdział  I

ZGŁOSZENIE CELNE UPROSZCZONE

§  177. 
1. 
Zgłoszenie celne uproszczone, o którym mowa w art. 80 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego, należy złożyć na dokumencie SAD.
2. 
W zgłoszeniu celnym uproszczonym należy wypełnić pola:
1)
1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 22, 23, 31, 37, 42, 44, 46, 47 i 54 - w wypadku objęcia towarów procedurą: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej,
2)
1, 2, 6, 14, 22, 31, 33, 38, 44 i 54 - w wypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego lub procedurą wywozu,
3)
określone w § 11 ust. 2 pkt 2 - w wypadku objęcia towarów procedurą tranzytu.
3. 
Z zastrzeżeniem ust. 5, w wypadku objęcia towarów procedurami: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej, przepisy § 165 i § 173 stosuje się odpowiednio.
4. 
Z zastrzeżeniem ust. 5, w wypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego, procedurą wywozu lub procedurą tranzytu, przepisy § 31, § 154 i § 157-160 stosuje się odpowiednio.
5. 
Kart 2 i 7 zgłoszenia celnego uproszczonego nie należy przesyłać do urzędu statystycznego. Karty te pozostają w urzędzie celnym i stanowią załączniki do ewidencji.
6. 
W wypadku objęcia towarów procedurami: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej, do zgłoszenia celnego uproszczonego należy dołączyć:
1)
fakturę, z zastrzeżeniem § 168,
2)
specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
3)
deklarację wartości celnej DWC,
4)
upoważnienie do zgłoszenia towaru, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela.
7. 
Do dokumentów określonych w ust. 6 przepisy § 155 ust. 4 i § 166 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
8. 
W wypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego, procedurą wywozu lub procedurą tranzytu, do zgłoszenia celnego uproszczonego należy dołączyć:
1)
fakturę lub, w wypadku braku faktury, fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma,
2)
specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
3)
upoważnienie do zgłoszenia towaru, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela.
9. 
Do dokumentów określonych w ust. 8 przepis § 155 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  II

ZŁOŻENIE DOKUMENTU HANDLOWEGO LUB URZĘDOWEGO

§  178. 
1. 
Dokumentem handlowym lub urzędowym, który może być stosowany przy objęciu towarów procedurą celną, z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, może być faktura lub faktura: prowizoryczna, pro forma, celna, konsularna.
2. 
Zgłoszenie celne z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, następuje poprzez złożenie wniosku, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 80 § 6 Kodeksu celnego, wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Zgłaszający powinien ponumerować egzemplarze wniosku, oraz egzemplarze dokumentu, o którym mowa w ust. 1, poprzez naniesienie zapisu "Egzemplarz nr ...". Funkcjonariusz celny na wszystkich egzemplarzach wniosku i dokumentu wpisuje numer ewidencji, datę wpisu do ewidencji, składa podpis oraz przystawia pieczęć "Polska-Cło".
§  179. 
1. 
W wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej, wniosek i dokument, o których mowa w § 178 ust. 2 należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
2. 
Pierwszy egzemplarz wniosku i dokumentu pozostaje w urzędzie celnym, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną, drugi egzemplarz wniosku i dokumentu pozostaje wydany zgłaszającemu, po potwierdzeniu odbioru na pierwszym egzemplarzu wniosku.
§  180. 
1. 
W wypadku gdy objęcie towarów procedurą uszlachetniania biernego, procedurą wywozu lub procedurą tranzytu z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, następuje w urzędzie celnym granicznym, wniosek i dokument należy złożyć w trzech egzemplarzach.
2. 
Pierwszy egzemplarz wniosku i dokumentu pozostaje w urzędzie celnym granicznym, drugi egzemplarz wniosku i dokumentu zostaje wydany zgłaszającemu, po potwierdzeniu ich odbioru na pierwszym egzemplarzu wniosku.
3. 
Funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny na odwrocie trzeciego egzemplarza dokumentu dołączonego do wniosku, poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu, przystawienie pieczęci "Polska-Cło". Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.
4. 
W wypadku objęcia towarów procedurą wywozu trzeci egzemplarz dokumentu zostaje wydany zgłaszającemu, po potwierdzeniu jego odbioru na pierwszym egzemplarzu wniosku. Przy objęciu towarów procedurą uszlachetniania biernego trzeci egzemplarz dokumentu pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji.
5. 
W wypadku objęcia towarów procedurą tranzytu na trzecim egzemplarzu dokumentu dołączonego do wniosku nie przystawia się pieczęci VAT.
§  181. 
1. 
Jeżeli objęcie towarów procedurą uszlachetniania biernego, procedurą wywozu lub procedurą tranzytu z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, następuje w wewnętrznym urzędzie celnym, dokument i wniosek, o których mowa w § 178 ust. 2, należy złożyć w czterech egzemplarzach.
2. 
Pierwszy egzemplarz wniosku i dokument pozostaje w urzędzie celnym, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą. Drugi egzemplarz wniosku i dokumentu zostaje wydany zgłaszającemu, po potwierdzeniu ich odbioru na pierwszym egzemplarzu wniosku. Trzeci i czwarty egzemplarz wniosku i dokumentu przekazywane są wraz z towarem do granicznego urzędu celnego.
3. 
W granicznym urzędzie celnym funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny na odwrocie trzeciego egzemplarza dokumentu dołączonego do wniosku, poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu, przystawienie pieczęci "Polska-Cło". Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT. Przepis § 180 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. 
Trzeci egzemplarz wniosku i dokumentu funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego odsyła do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą celną, w ciągu pięciu dni od dnia wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny.
5. 
Na czwartym egzemplarzu wniosku funkcjonariusz celny wpisuje datę odesłania trzeciego egzemplarza dokumentu, numer ewidencji oraz składa podpis i przystawia pieczęć "Polska-Cło". Egzemplarz ten pozostaje w granicznym urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji.
6. 
Jeżeli w granicznym urzędzie celnym uprawniony do korzystania z procedury wywozu przedstawi drugi egzemplarz dokumentu w celu potwierdzenia wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny pieczęcią VAT, upoważniony funkcjonariusz celny potwierdza drugi egzemplarz dokumentu pieczęcią VAT, wpisując na odwrocie trzeciego egzemplarza tego dokumentu adnotację treści "Wywóz towaru poza polski obszar celny potwierdzono pieczęcią VAT na drugim egzemplarzu dokumentu handlowego lub urzędowego".
7. 
W urzędzie celnym, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą wywozu, zgłaszającemu wydaje się trzeci egzemplarz dokumentu, w wypadku gdy jest on potwierdzony pieczęcią VAT.

Rozdział  III

WPISANIE TOWARÓW DO REJESTRU

§  182. 
Zgłoszenie celne w formie określonej w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego następuje poprzez wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury celnej.
§  183. 
1. 
W wypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego, procedurą wywozu lub procedurą tranzytu poprzez dokonanie wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia wyprowadzenia towaru poza polski obszar celny, osoba upoważniona do stosowania procedury uproszczonej wystawia dokument SAD składający się z kart 1, 1A, 3, 4 i 5.
2. 
Czynności związane z wystawieniem dokumentu SAD, w tym opatrzenie dokumentu pieczęcią osoby upoważnionej, mogą być dokonane wyłącznie przez osoby fizyczne wskazane w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej lub przez upoważnionego przedstawiciela. Osoby te powinny nałożyć na wywożony towar plomby celne według zasad określonych w pozwoleniu.
3. 
Karta 1 przekazywana jest do urzędu celnego kontrolnego w terminie określonym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Karta 3 stanowi załącznik do rejestru prowadzonego przez osobę korzystającą z procedury celnej. Do kart 1A, 4 i 5 stosuje się odpowiednio przepisy § 33.
4. 
Do dokumentu, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć, w szczególności:
1)
fakturę lub, w wypadku braku faktury, fakturę prowizoryczną lub fakturę pro forma,
2)
specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
3)
pozwolenie na wywóz towarów, jeżeli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
4)
upoważnienie do zgłoszenia towaru, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela,
5)
dokument przewozowy - do wglądu,
6)
inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział  IV

ZGŁOSZENIE CELNE UZUPEŁNIAJĄCE

§  184. 
1. 
Zgłoszenie celne uzupełniające należy złożyć na dokumencie SAD składającym się z:
1)
kart 1, 2 i 3 - w wypadku objęcia towarów procedurą wywozu lub procedurą uszlachetniania biernego,
2)
kart 6, 7 i 8 - w wypadku objęcia towarów procedurami: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej,
3)
kart 1, 4, 5 i 7 - w wypadku objęcia towarów procedurą tranzytu.
2. 
Przepisy § 155 i § 166 stosuje się odpowiednio.
3. 
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D/J.
4. 
W wypadku objęcia towarów procedurą wywozu lub procedurą uszlachetniania biernego karta 1 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 2 jest przesyłana do urzędu statystycznego. Kartę 3 po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 1 wydaje się zgłaszającemu.
5. 
W wypadku objęcia towarów procedurami: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej, karta 6 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 7 jest przesyłana do urzędu statystycznego. Kartę 8 po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 6 wydaje się zgłaszającemu.
6. 
W wypadku objęcia towarów procedurą tranzytu § 31 stosuje się odpowiednio.
7. 
Zgłoszenie celne uzupełniające może objąć wiele zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, z tym że zgłoszenie to musi być dokonane z zachowaniem wymogów dotyczących możliwości dokonania zgłoszenia celnego na jednym dokumencie SAD.

DZIAŁ  VIII

WYMOGI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ZGŁOSZENIE CELNE O OBJĘCIE PROCEDURĄ CELNĄ TOWARÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY I WYPROWADZANYCH POZA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM PRZESYŁOWYM

§  185. 
Użyte w niniejszym dziale określenie "transport przesyłowy" oznacza transport towarów rurociągami i liniami energetycznymi.
§  186. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą celną towarów przewożonych transportem przesyłowym należy dokonać na dokumencie SAD, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 14 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.
2. 
W wypadku wymiany energii elektrycznej wynikającej z naturalnych przepływów w połączonych systemach energoelektrycznych krajów sąsiadujących, zgłoszenia celnego o objęcie procedurą celną towarów dokonuje się na podstawie salda wymiany w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż 6 miesięcy w terminie 14 dni od daty uzgodnienia sald.
§  187. 
Podstawą ustalania wartości celnej towarów przewożonych transportem przesyłowym stanowi oryginał faktury lub - w wypadku braku oryginału faktury - inny dokument służący do ustalania wartości celnej, wymieniony w § 168.
§  188. 
1. 
Podstawą ustalenia przez urząd celny ilości gazu w jednostkach zawartych w kontrakcie są miesięczne protokoły zdawczo-odbiorcze (wstępne akty zdawczo-odbiorcze) wskazań urządzeń pomiarowych, przedłożone:
1)
przy wprowadzaniu na polski obszar celny na zaopatrzenie sieci ogólnokrajowej - przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie,
2)
przy wprowadzaniu na polski obszar celny i wywozie poza polski obszar celny na zaopatrzenie miejscowości w strefie przygranicznej - przez jednostki terenowe Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
3)
przy obejmowaniu procedurą tranzytu podstawą do ustalenia - przez urzędy celne ilości gazu w jednostkach zawartych w kontrakcie są miesięczne protokoły zdawczo-odbiorcze sporządzone w oparciu o protokoły podziału strumieni gazu według wskazań urządzeń pomiarowych na wejściu gazu na polski obszar celny i na wyjściu poza granice kraju.
2. 
Podstawą ustalenia przez urząd celny ilości energii elektrycznej są:
1)
przy wprowadzaniu na polski obszar celny na zaopatrzenie sieci ogólnokrajowej:
a)
faktura dostawcy z wykazem poboru mocy przez poszczególnych polskich odbiorców,
b)
potwierdzenie odbioru towaru przez korzystającego z procedury;
2)
przy wywozie poza polski obszar celny z sieci ogólnokrajowej:
a)
faktura wystawiona na podstawie wskazań liczników sporządzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
b)
potwierdzenie ilości przesłanej energii przez korzystającego z procedury celnej;
3)
przy wprowadzaniu na polski obszar celny i wywozie poza polski obszar celny na zaopatrzenie miejscowości w strefie przygranicznej:
a)
faktury, o których mowa w pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a),
b)
protokoły wskazań urządzeń pomiarowych sporządzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne lub ich jednostki terenowe.
3. 
Podstawą do ustalenia przez urząd celny masy ropy naftowej przywożonej z zagranicy są:
1)
w wypadku wprowadzania na polski obszar celny ropy naftowej z krajów WNP - protokoły zdawczo-odbiorcze sporządzone przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" w Płocku, Odcinek Wschodni w Adamowie-Zastawie,
2)
w wypadku wprowadzania na polski obszar celny ropy naftowej przez Port Północny w Gdańsku - konosament.
4. 
Podstawą do ustalenia masy ropy naftowej przy tranzycie przez polski obszar celny są:
1)
na trasie Adamowo - Schwedt (Niemcy) - protokoły wymienione w ust. 3 pkt 1,
2)
na trasie Port Północny w Gdańsku - Schwedt (Niemcy) - konosament.

Potwierdzenia wywozu ropy naftowej przy tranzycie przez polski obszar celny dokonuje Urząd Celny w Szczecinie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych Przedstawicielstwa Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Schwedt (Niemcy).

5. 
Kontroli tranzytu ropy naftowej przez polski obszar celny dokonuje:
1)
na trasie Port Północny w Gdańsku - Schwedt (Niemcy) - Urząd Celny w Gdańsku,
2)
na trasie Adamowo - Schwedt (Niemcy) - Urząd Celny w Białymstoku.
§  189. 
1. 
Objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu zakupionego z Federacji Rosyjskiej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dla zasilania sieci ogólnokrajowych dokonują urzędy celne graniczne właściwe ze względu na lokalizację gazociągu.
2. 
W wypadku wymiany przygranicznej, realizowanej przez jednostki terenowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu dokonują urzędy celne właściwe dla siedziby korzystającego z procedury.
3. 
Ilość i wartość dostarczonego gazu jest każdorazowo, po objęciu procedurą celną, saldowana zarówno na oryginale pozwolenia przywozu, jak również na potwierdzonej kserokopii pozwolenia będącego w posiadaniu odbiorcy.
4. 
Objęcia procedurą tranzytu gazu przesyłanego przez polski obszar celny systemem gazociągów tranzytowych dokonuje Urząd Celny w Białymstoku, na wniosek Przedsiębiorstwa EuRoPol GAZ S.A.
5. 
Objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu zakupionego przez Przedsiębiorstwo EuRoPol GAZ S.A. na potrzeby własne, związane z realizacja tranzytu, dokonywane są w Urzędzie Celnym w Warszawie.
6. 
Objęcia procedurą celną energii elektrycznej wywożonej i przywożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dokonuje Urząd Celny w Warszawie, a w innych wypadkach dokonują urzędy celne właściwe miejscowo dla osób dokonujących wywozu lub przywozu.
7. 
Objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej dokonują urzędy celne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę osoby korzystającej z procedury celnej.
§  190. 
1. 
Po objęciu procedurą celną ropy naftowej, urzędy celne, o których mowa w § 189 ust. 7, przesyłają do Urzędu Celnego w Białymstoku lub Urzędu Celnego w Gdańsku - w zależności od tego, przez który urząd celny nastąpiło wprowadzenie tego towaru na polski obszar celny - kserokopię zgłoszenia celnego z wymienionymi numerami protokołów zdawczo-odbiorczych lub z kserokopią konosamentu.
2. 
Urząd Celny w Białymstoku i Urząd Celny w Gdańsku, każdy we własnym zakresie, dokonują okresowo - przynajmniej raz na kwartał - porównania zapisów dotyczących objęcia ropy naftowej procedurą celną z dokumentami znajdującymi się u odbiorców.
3. 
Urzędy celne kontrolują wyrywkowo prawidłowość stosowanych odczytów urządzeń pomiarowych gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej.
§  191. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów wprowadzanych na polski obszar celny transportem przesyłowym należy dokonać na dokumencie SAD, składającym się z kart 6, 7 i 8. Przepisy § 165 stosuje się odpowiednio.
2. 
Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć w szczególności:
1)
protokoły zdawczo-odbiorcze ze wskazań urządzeń pomiarowych w wypadku zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu gazu lub ropy naftowej lub fakturę dostawcy, potwierdzoną przez odbiorcę w wypadku zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu energii elektrycznej,
2)
inne dokumenty określone w § 166 ust. 1.
§  192. 
W wypadku zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu energii elektrycznej i gazu § 191 i § 155 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ  IX

WYMOGI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ZGŁOSZENIE CELNE W WYMIANIE TOWAROWEJ Z ZAGRANICĄ W OBROCIE POCZTOWYM

§  193. 
1. 
Tranzyt przesyłek pocztowych odbywa się na podstawie międzynarodowych dokumentów pocztowych, a w szczególności wykazów zdawczych: CN 37, CN 38, CN 41, CN 47, dokumentu wysyłki (Consignment).
2. 
Przy wprowadzeniu towarów na polski obszar celny funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego:
1)
w wypadku gdy przewóz dokonywany jest ambulansem, samolotem lub drogą morską, na międzynarodowych dokumentach pocztowych odciska pieczęć "Polska-Cło",
2)
w wypadku gdy przewóz dokonywany jest w samochodach ciężarowych, rejestruje samochód w ewidencji, natomiast na wykazie zdawczym odciska stempel SAD i pieczęć "Polska-Cło" oraz wpisuje pozycję ewidencji, ilość i numery nałożonych plomb.
3. 
W wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeden egzemplarz wykazu zdawczego pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji, drugi wraz z towarem jest przekazywany do urzędu celnego przeznaczenia. Funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia, po zarejestrowaniu przesyłek pocztowych w ewidencji, na otrzymanym wykazie zdawczym potwierdza odbiór przesyłek i odsyła potwierdzony wykaz zdawczy do urzędu celnego granicznego.
§  194. 
1. 
Przy tranzycie i wywozie przesyłek pocztowych z Polski wykazy zdawcze sporządzane są w urzędzie Wymiany Poczty z Zagranicą Warszawa 3 oraz w urzędach pocztowych z funkcjami związanymi z wymianą poczty z zagranicą: Szczecin 2, Przemyśl 2, Gdynia 2, Bytom 2, a ponadto w tranzytowym Urzędzie Przewozu Poczty Warszawa 2.
2. 
Funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia każdorazowo potwierdza na przedstawionym przez urząd pocztowy wykazie zdawczym dostarczenie przesyłek, o których mowa w ust. 1.
3. 
Przesyłki wprowadzone na polski obszar celny przeznaczone dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej powinny być dostarczone do urzędów celnych właściwych miejscowo ze względu na siedzibę odbiorców albo miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane w przepisach prawa celnego w zakresie wymiany z zagranicą w obrocie pocztowym.
§  195. 
1. 
Przesyłki pocztowe wprowadzane na polski obszar celny, przeznaczone dla osób fizycznych, przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z załączonymi deklaracjami celnymi CN 23 lub CN 22.
2. 
W wypadku gdy przesyłka zawiera towary zwolnione od cła i podatków, funkcjonariusz celny odciska na przesyłce pieczęć "Urząd Celny w...... . Objęto procedurą dopuszczenia do obrotu". Zwolnienie towarów następuje w chwili odbioru towarów przez osobę przedstawiającą towary.
3. 
Przepisów ust. 2 nie stosuje się do przesyłek listowych oraz przesyłek przewożonych na podstawie dokumentu wysyłki (Consignment).
4. 
W wypadku gdy przesyłka zawiera towary podlegające należnościom celnym przywozowym, organ celny po otrzymaniu deklaracji celnej CN 22 lub CN 23 i po powiadomieniu odbiorcy wystawia dokument SDA, składający się z kart 1, 2, 3. Zwolnienie towarów następuje w chwili odbioru towarów przez osobę upoważnioną.
5. 
Karta 2 SDA pozostaje w urzędzie celnym. Pozostałe karty przekazywane są łącznie z towarem osobie przedstawiającej towar. Karta 3 jest przekazywana odbiorcy towaru po potwierdzeniu odbioru towaru i karty 3 w polu 54 na karcie 1 SDA. Po otrzymaniu karty 1 SDA urząd celny przesyła kartę 2 SDA dla statystyki.
§  196. 
1. 
Przesyłki pocztowe, zawierające towary o wartości nie przekraczającej równowartości 70 EURO 18  każda, wprowadzane na polski obszar celny, przeznaczone dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, powinny być przedstawiane przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z załączonymi deklaracjami celnymi CN 23 lub CN 22 i dokumentami handlowymi.
2. 
W wypadku gdy przesyłka zawiera towary zwolnione od cła i podatków, funkcjonariusz celny odciska na przesyłce pieczęć: "Urząd Celny w...... . Objęto procedurą dopuszczenia do obrotu". Zwolnienie towarów następuje w chwili odbioru towarów przez osobę upoważnioną.
3. 
W wypadku gdy przesyłka zawiera towary o wartości nie przekraczającej równowartości 70 EURO 19  każda, podlegające należnościom celnym przywozowym organ celny po otrzymaniu deklaracji celnej CN 22 lub CN 23 i po powiadomieniu dłużnika wystawia dokument SDA, składający się z kart 1, 2, 3. Zwolnienie towarów następuje w chwili odbioru towarów przez osobę upoważnioną.
4. 
Do obiegu kart przepis § 195 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
5. 
W wypadkach innych niż określone w ust. 1, towary powinny być zgłoszone na dokumencie SDA lub dokumencie SAD.
§  197. 
1. 
Przesyłki pocztowe zawierające towary przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny, nadane przez osoby fizyczne w urzędzie pocztowym, powinny być przedstawione organom celnym przez urząd pocztowy dokonujący wymiany poczty z zagranicą.
2. 
Do przesyłek pocztowych, zawierających towary przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny, nadanych przez osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej w urzędzie pocztowym, należy dołączyć wypełniony dokument SDA, składający się z dwóch kart 1, karty 2 i 3 lub wypełniony dokument SAD, składający się z kart 1, 1A, 2, 3.
3. 
Dopuszczenie do wywozu towarów w przesyłkach pocztowych, o których mowa w ust. 1, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa.
4. 
Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D na dokumencie SDA lub SAD.
5. 
W wypadku gdy przesyłki pocztowe, o których mowa w ust. 1, nie zostały poddane kontroli celnej, uważa się, że zostały objęte procedurą wywozu. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D dokumentu SDA lub dokumentu SAD.
6. 
W wypadku gdy objęcie towaru procedurą wywozu następuje w urzędzie celnym granicznym, karta 1 SAD pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji, karta 2 przesyłana jest do urzędu statystycznego, karty 3 i 1 A po potwierdzeniu stemplem VAT przesyłane są do nadawcy przesyłki.
7. 
W wypadku gdy objęcie towaru procedurą wywozu następuje w urzędzie celnym wewnętrznym, karta 1 SAD pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji, karta 1 A przesyłana jest wraz z towarem do urzędu celnego granicznego, karta 2 przesyłana jest do urzędu statystycznego po otrzymaniu z urzędu celnego granicznego potwierdzonej karty 1 A. Potwierdzona karta 1 A i karta 3 odsyłana jest do nadawcy przesyłki.
8. 
W wypadku gdy zgłoszenie celne sporządzone będzie na dokumencie SDA, przepisy § 162 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ  X

WYMOGI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ZGŁOSZENIE CELNE TOWARÓW PRZEWOŻONYCH W PRZESYŁKACH KURIERSKICH

§  198. 
Przepisy niniejszego działu stosuje się do towarów, które są przewożone przez koncesjonowane podmioty kurierskie w ramach działalności określonej w koncesji.
§  199. 
1. 
Zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu przesyłek kurierskich, zawierających towary o łącznej wartości nie większej niż równowartość 70 EURO 20  w każdej przesyłce i zwolnionych od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt 1, 4, 14, 15, 24 i 32 Kodeksu celnego oraz od podatków, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.
2. 
Do zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu przesyłek kurierskich przepisy § 165 i § 166 stosuje się odpowiednio.
§  200. 
1. 
Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu przesyłek kurierskich, zawierających towary o łącznej wartości nie większej niż równowartość 70 EURO 21  w każdej przesyłce, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.
2. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu przesyłek kurierskich przepisy § 154-163 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ  XI

WYMOGI, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ ZGŁOSZENIE CELNE TOWARÓW PRZEWOŻONYCH W PACZKACH I PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Z WYŁĄCZENIEM PRZEWOZU DOKONYWANEGO PRZEZ URZĘDY POCZTOWE

§  201. 
1. 
Z zastrzeżeniem § 14, zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub wywozu towarów przewożonych w paczkach i przeznaczonych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, z wyłączeniem przewozu dokonywanego przez urzędy pocztowe, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.
2. 
Do zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu towarów, o których mowa w ust. 1, przepisy § 167 i § 168 stosuje się odpowiednio.
3. 
Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów, o których mowa w ust. 1, przepisy § 156-162 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ  XII

WYMOGI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ PRZY KORZYSTANIU Z WOLNYCH OBSZARÓW CELNYCH LUB SKŁADÓW WOLNOCŁOWYCH

§  202. 
1. 
Wobec towarów niekrajowych wprowadzanych spoza polskiego obszaru celnego do Wolnego Obszaru Celnego lub składu wolnocłowego, zwanych dalej "WOC", drogą, o której mowa w art. 36 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, nadanie przeznaczenia celnego następuje poprzez wpis do ewidencji prowadzonej przez osobę wprowadzającą towary do WOC.
2. 
Jeżeli towary niekrajowe mają być wprowadzone do WOC po przemieszczeniu ich przez polski obszar celny, to w granicznym urzędzie celnym są zgłaszane do procedury tranzytu, w której urzędem celnym przeznaczenia jest urząd celny właściwy miejscowo dla tego WOC. Towary te podlegają przedstawieniu w urzędzie celnym przeznaczenia, a nadanie przeznaczenia celnego wolnego obszaru celnego następuje poprzez wpis do ewidencji.
3. 
Z zastrzeżeniem § 204, nadanie przeznaczenia celnego wolnego obszaru celnego towarom krajowym następuje poprzez wpis do ewidencji.
§  203. 
1. 
Nie naruszając § 202, nadanie przeznaczenia celnego wprowadzenia towarów, o których mowa w art. 174 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, do WOC, dokonywane jest na dokumencie SAD składającym się z kart 6, 7 i 8.
2. 
Do dokumentu SAD, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
dokumenty określone w § 155 ust. 1,
2)
zgłoszenie celne do procedury celnej bezpośrednio poprzedzającej nadanie towarom przeznaczenia celnego wprowadzenia do WOC, jeżeli towary były uprzednio objęte procedurą inną niż procedura tranzytu.
3. 
Dokumenty, o których mowa w § 155 ust. 1 pkt 5-7, oraz zgodę zarządzającego WOC na prowadzenie działalności gospodarczej w WOC lub umowę składu z osobą posiadającą taką zgodę należy przedstawić organowi celnemu do wglądu.
4. 
Do obiegu kart dokumentu SAD przepisy § 165 stosuje się odpowiednio.
§  204. 
1. 
Zgłoszenie celne o objęcie towarów krajowych, o których mowa w art. 174 § 2 pkt 3 Kodeksu celnego, procedurą wywozu z WOC powinno zostać dokonane na dokumencie SAD składającym się z kart:
1)
1, 1A, 2, 3, jeżeli WOC przylega do granicy państwa,
2)
1, 1A, 2, 3, 4, 5, 7, jeżeli WOC zlokalizowany jest wewnątrz kraju,

- z wypełnionymi polami określonymi odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2.

2. 
Do zgłoszenia celnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 155.
4. 
Do obiegu kart § 157 i § 33 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ  XIII

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§  205. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DEKLARACJA SKRÓCONA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTU SAD

CZĘŚĆ  I

UWAGI OGÓLNE

1. Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. W wypadkach, w których wszystkie karty wybranego zestawu będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się ręczne wypełnianie tuszem, dużymi drukowanymi literami.

2. Zapisy w poszczególnych polach formularza SAD nie mogą być wycierane lub zamalowywane. Ewentualne zmiany należy wprowadzać po skreśleniu nieprawidłowych danych. Każdą zmianę musi potwierdzić osoba, która jej dokonała.

3. Zgłoszenie celne musi zawierać wszystkie karty przewidziane dla danej procedury celnej lub przeznaczenia celnego. Karty te nie mogą być fizycznie uszkodzone.

4. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.

5. Karty formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS posiadają właściwość kopiowania w polach na kartach określonych w załączniku nr 8 do zarządzenia.

6. W polach 2, 8, 9, 14, 28, 50, 54, A, B, C, D, E, J, D/J, E/J, F, G, H oraz I dopuszcza się stosowanie odpowiednich stempli i pieczęci. W wypadku stosowania pieczęci w polach 2, 8 i 14 numer identyfikacyjny REGON musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.

CZĘŚĆ  II

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA

1. W wypadku przywozu towarów klasyfikowanych według Działów 8, 17, 18, 19, 20 i 21 taryfy celnej podstawą do wyliczenia cła dodatkowego DCC lub DCC*, liczonego w zależności od zawartości cukru w danym towarze, jest informacja o zawartości różnych cukrów, wyrażonych jako sacharoza, podana:

a) na etykiecie, lub

b) w fakturze, lub

c) w certyfikacie jakościowym producenta, lub

d) w świadectwie pochodzenia, lub

e) w specyfikacji towarów.

2. W wypadku zgłoszenia celnego towarów określonych w § 163 i § 172, przyjmując kolejne zgłoszenia celne funkcjonariusz celny, w dolnym prawym rogu pola J wpisuje numer dokumentu SAD ze zgłoszenia celnego obejmującego pierwszą partię towarów (np. SAD 140300/000010).

Pole 41 dokumentu SAD należy wypełnić tylko przy zgłaszaniu pierwszej partii towarów, podając ilość towarów wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej przy danej pozycji towarowej, podaną w liczbach całkowitych. W pozostałych dokumentach SAD pole 41 pozostaje niewypełnione.

Pola 35 i 38 dokumentu SAD wypełnia się wpisując masę towarów objętych zgłoszeniami celnymi w kolejnych partiach.

3. Zgłoszenia celnego czasopism i książek dokonuje się na dokumencie SAD lub SDA w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 14 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych, prowadzonych w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu celnego. W polu 23 należy podać kurs waluty obowiązujący w dniu dokonania zgłoszenia celnego.

4. Zgłoszenia celnego uzupełniającego dokonuje się na dokumencie SAD w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 80 § 6 Kodeksu celnego. W polu 23 należy podać kurs waluty obowiązujący w dniu dokonania zgłoszenia celnego w formach przewidzianych w art. 80 § 1 Kodeksu celnego.

5. Wywóz za granicę towarów krajowych nabytych przez podróżnych na terenie WOC ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego zgłasza osoba prowadząca działalność na terenie WOC, na dokumencie SAD w terminach uzgodnionych z urzędem celnym. Zgłaszający w polu 44 składa oświadczenie o dokonaniu sprzedaży towarów podróżnym. Na podstawie złożonego oświadczenia oraz załączonych dokumentów wydania towarów z magazynu do punktu sprzedaży detalicznej, funkcjonariusz urzędu celnego potwierdza wywóz towarów na odwrocie karty 1A SAD poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło". Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia następnie pieczęć VAT.

6. W wypadku zgłaszania towarów zwolnionych od cła i podatków, o których mowa w działach X i XI zarządzenia, dokument SAD należy wypełnić w sposób następujący:

- w polu 2 - w wywozie podać nazwę, adres i dziewięcioznakowy

numer identyfikacyjny REGON koncesjonowanego

podmiotu kurierskiego, spedytora lub podmiotu prowadzącego

dystrybucję paczek,

- w polu 5 - wpisać "1",

- w polu 6 - wpisać ilość paczek,

- w polu 8 - w przywozie podać nazwę, adres i dziewięcioznakowy numer

identyfikacyjny REGON koncesjonowanego podmiotu kurierskiego,

spedytora lub podmiotu prowadzącego dystrybucję paczek,

- w polu 11 - wpisać symbol kraju do/z którego towary są wywożone lub przywożone,

- w polu 15 i 15a - podać nazwę i symbol kraju, z którego towary są przywożone,

- w polu 17 i 17a - podać nazwę i symbol kraju, do którego towary są wywożone,

- w polu 22 - wpisać wartość towarów w walucie kraju dominującego wartościowo,

- w polu 24 - wpisać kod transakcji 93,

- w polu 31 - wpisać "towary różne",

- w polu 32 - wpisać "1",

- pól 33, 34, 41 - nie należy wypełniać,

- w polu 42 - przenieść wartość z pola 22,

- w polu 47 - nie należy wypełniać.

Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z Instrukcją.

7. W wypadku zgłaszania towarów do procedury tranzytu pomiędzy urzędami celnymi znajdującymi się na terytorium Polski, zgłaszający może za zgodą organu celnego, dokonać zgłoszenia celnego obejmującego towary klasyfikowane według różnych kodów PCN lub przesyłek zbiorczych na dokumencie SAD składającym się z formularza SAD (formularzy uzupełniających SAD BIS nie należy wypełniać). Ułatwienie to nie może być stosowane w odniesieniu do towarów, których przywóz wymaga pozwolenia Ministra Gospodarki (z wyłączeniem kontyngentów taryfowych). W polu 31 formularza SAD należy wpisać ogólną informację o towarach (np. "artykuły spożywcze", "wyposażenie stoisk", "różne", itp.) natomiast w polu 38 ogólną masę netto.

8. Korektę danych oraz współpracę urzędów celnych z jednostkami rejestrującymi dane, mogą regulować "Zasady współpracy urzędów celnych z jednostkami rejestrującymi dane", wydane w trybie odrębnym, przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

CZĘŚĆ  III

WYPEŁNIANIE FORMULARZA SAD PRZY WYPROWADZANIU TOWARU POZA POLSKI OBSZAR CELNY I STOSOWANIU PROCEDURY TRANZYTU.

POLE 1 - Deklaracja

Pole składa się z trzech części.

Pierwsza część pola

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

W pierwszej części pola należy podać symbol:

EU - jeżeli zgłoszenie celne dotyczy wywozu towarów poza polski obszar celny, w tym także z WOC/SW do innego kraju - Strony Konwencji, wymienionego w wykazie F część III załącznika nr 7 do zarządzenia, jako kraju przeznaczenia,

EX - jeżeli zgłoszenie celne dotyczy wywozu towarów poza polski obszar celny, w tym także ze składu celnego WOC/SW do kraju trzeciego, jako kraju przeznaczenia.

Druga część pola

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

W drugiej części pola należy podać pierwszą cyfrę z kodu wnioskowanej procedury celnej lub przeznaczenia celnego, według wykazu podanego poniżej:

1 - procedura wywozu,

2 - uszlachetnienie bierne,

3 - powrotny wywóz.

Trzecia część pola

(Należy wypełniać tylko w tranzycie)

W trzeciej części pola, przy przewozach w WPT, należy wstawić symbol:

T1 - dla towarów posiadających status towarów niewspólnotowych, których przewóz pod osłoną danego dokumentu kończy się w kraju - Stronie Konwencji, wymienionym w wykazie F część III załącznika nr 7 do zarządzenia,

T2 - dla towarów posiadających status towaru wspólnotowego, których przewóz pod osłoną tego dokumentu kończy się w kraju - Stronie Konwencji, wymienionym w wykazie F część III załącznika nr 7 do zarządzenia; w sytuacji, gdy w poprzednim dokumencie dotyczącym procedury tranzytu towarów, był on również użyty.

T - dla przesyłek składających się z towarów o statusie wspólnotowym i niewspólnotowym, których przewóz pod osłoną tego dokumentu kończy się w kraju - Stronie Konwencji, wymienionym w wykazie F część III załącznika nr 7 do zarządzenia. Po literze T należy nanieść poziomą kreskę uniemożliwiającą dopisanie cyfry 1 lub 2.

Przy przewozach poza WPT należy wstawić symbol:

TR - dla wszystkich towarów, które są przewożone w procedurze tranzytu pomiędzy urzędami celnymi na polskim obszarze celnym.

POLE 2 - Nadawca/Eksporter

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

W wywozie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oraz pełny adres osoby, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego (eksportera) oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON.

Jeżeli zgłoszenie celne na formularzu SAD składa osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą nie podlegającą obowiązkowi wpisania do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, w prawym górnym rogu wpisuje swój numer PESEL.

Dopuszcza się możliwość dodatkowego podawania nazwiska i imienia lub nazwy i pełnego adresu nadawcy (producenta) towarów bez podawania jego numeru identyfikacyjnego REGON lub numeru PESEL.

W wypadku gdy nadawca jest osobą zagraniczną nie podaje się numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli:

a) dokonuje wywozu towarów, określonych w art. 190 § 1 pkt 7 i 8 Kodeksu celnego - w polu 24 należy podać kod "92",

b) dokonuje wywozu towarów, określonych w art. 190 § 1 pkt 15 lit. c) Kodeksu celnego - w polu 24 należy podać kod "94",

c) dokonuje wywozu towarów sporadycznie, w sytuacjach określonych w art. 66 § 3 Kodeksu celnego - w polu 24 należy podać kod "98".

W tranzycie należy podać nazwisko i imię lub nazwę firmy oraz pełny adres osoby zgłaszającej towar i - z wyjątkiem osoby zagranicznej - w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL.

Na formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu 2 należy zawsze podać dane wpisane w pole 2 formularza SAD, jeżeli są to dane osoby krajowej.

POLE 3 - Formularze

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy podać kolejny numer formularza w powiązaniu z całkowitą liczbą zastosowanych formularzy SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.

Przykład:

Jeżeli jest przedłożony jeden formularz SAD i dwa formularze uzupełniające SAD-BIS, to formularz SAD należy oznaczyć numerem 1/3, pierwszy formularz uzupełniający SAD-BIS numerem 2/3, a drugi - numerem 3/3.

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, to w polu 5 należy wpisać "1", a pola 3 nie wypełnia się.

POLE 4 - Wykazy załadunkowe

(Nie należy wypełniać)

Pole to może być wypełnione w formularzu SAD w wypadku dokonywania przewozu towarów w WPT, gdy urząd celny wyjścia znajduje się w kraju - Stronie Konwencji, innym niż Rzeczpospolita Polska. W polu tym należy wówczas wpisać liczbę "List towarowych" dołączonych do formularza SAD.

POLE 5 - Pozycje

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy podać liczbę zgłoszonych pozycji towarowych, wymienionych przez zgłaszającego w polach 32 na zastosowanym formularzu SAD i formularzach uzupełniających SAD-BIS.

Liczba pozycji towarowych odpowiada liczbie pól 31 "Opakowania i opis towaru", które muszą być wypełnione, liczba ta nie może być większa od 99.

POLE 6 - Liczba opakowań

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy podać łączną liczbę opakowań, w szczególności liczbę kartonów, skrzynek, bel, koli.

W wypadku braku opakowań (np. przy wywozie lub przewozie towaru masowego lub towaru bez opakowania, samochodem, samolotem) należy wpisać "0".

Jeżeli kontener zawiera więcej niż jedno opakowanie, należy wpisać liczbę tych opakowań.

POLE 7 - Numer akt

(Można wypełniać w wywozie - fakultatywnie)

Wypełnia agencja celna lub nadawca dla identyfikacji i katalogowania dokumentów według własnych zasad i na własne potrzeby np. numer kontraktu.

POLE 8 - Odbiorca

(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)

Należy podać nazwisko i imię lub nazwę oraz pełny adres osoby lub osób, która powinna odebrać towary.

W wypadku, gdy towary przeznaczone są dla wielu osób w jednym kraju i dostarczane na jednakowych warunkach dostawy, można wpisać wyraz "różni" i dołączyć wykaz tych osób lub sporządzić odrębne dokumenty SAD dla każdego odbiorcy.

POLE 9- Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe

(Należy wypełniać w wywozie)

W prawym górnym rogu należy zawsze wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego. Ponadto należy wpisać imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe lub prowadzącej kontrakt u osoby, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego.

POLE 10 - I-szy kraj przeznaczenia

(Nie należy wypełniać)

POLE 11 - Kraj handlu

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

W pierwszej części pola należy podać literowy symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny ma swoją siedzibę.

Należy stosować symbole krajów zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

POLE 12

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Przed wypełnieniem tego pola należy zapoznać się z wyjaśnieniami do pola 42.

Należy podać łączną wartość zagranicznych kosztów transakcyjnych poniesionych przez osobę, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego i ujętych w fakturze. Wartość tę należy podać w walucie faktury, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

(PO)POLE 13 - W.P.R. - Wspólna polityka rolna

(Nie należy wypełniać)

POLE 14 - Zgłaszający/Przedstawiciel

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

W prawym dolnym rogu osoba dokonująca zgłoszenia celnego wpisuje imię i nazwisko oraz składa podpis.

Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest we własnym imieniu na swoją rzecz należy wpisać - "eksporter".

Jeżeli agencja celna jest przedstawicielem pośrednim, należy wpisać:

- nazwę agencji celnej i jej pełny adres,

- w prawym górnym rogu 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON,

- w lewym dolnym rogu numer zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego z wynikiem pozytywnym.

Jeżeli agencja celna jest przedstawicielem bezpośrednim należy wpisać:

- w pierwszym wierszu "eksporter",

- w prawym górnym rogu 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON agencji celnej,

- poniżej nazwę agencji celnej i jej pełny adres,

- w lewym dolnym rogu numer zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego z wynikiem pozytywnym.

Dopuszcza się stosowanie stempli z imieniem i nazwiskiem albo nazwą firmy oraz pełnym adresem zgłaszającego. Numer identyfikacyjny REGON musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.

POLE 15 - Kraj wysyłki/eksportu

(Należy wypełniać tylko w tranzycie)

Należy podać nazwę kraju, z którego towary są wywożone, zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

W wypadku stosowania procedury tranzytu pomiędzy urzędami celnymi wewnętrznymi należy wpisać nazwę kraju z poprzedniego stosowanego dokumentu.

W wypadku przewozu towarów ze składu celnego/WOC/SW:

a) do innego składu celnego/WOC/SW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - należy wpisać "skład celny/WOC/SW",

b) za granicę - należy wpisać "Polska".

(Pole 15a i 15b - nie należy wypełniać)

POLE 16 - Kraj pochodzenia

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy wpisać "Polska" lub w wypadku powrotnego wywozu towaru - podać nazwę kraju, z którego towar pochodzi, zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

Jeżeli towary pochodzą z więcej niż jednego kraju, to w formularzu SAD należy wpisać wyraz "różne", zaś symbole tych krajów umieścić w polach 34a dokumentu SAD i dokumentów uzupełniających SAD-BIS.

Krajem pochodzenia towarów jest kraj w rozumieniu art. 16 § 1 Kodeksu celnego.

POLE 17 - Kraj przeznaczenia

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy podać nazwę kraju przeznaczenia zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia. Gdy kraj ten nie jest znany, należy wymienić nazwę ostatniego znanego kraju, do którego towar został skierowany.

(Pole 17a - należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać literowy symbol kraju przeznaczenia zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

(Pole 17b - nie należy wypełniać)

POLE 18 - Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

W pierwszej części pola należy podać znaki lub numery rejestracyjne i nazwę środka transportu (np. ciężarówki, statku, wagonu, samolotu), na który towary zostały bezpośrednio załadowane przy ich przedstawianiu urzędowi celnemu podczas wypełniania formalności wywozowych lub tranzytowych. W drugiej części pola należy wpisać literowy symbol kraju rejestracji ciągnącego względnie pchającego środka transportu, zgodnie z symbolami podanymi w wykazie F załącznika nr 7 do zarządzenia (np. jeżeli ciągnik i przyczepa mają różne znaki, należy podać znaki ciągnika i przyczepy oraz kraj rejestracji ciągnika).

W wymianie towarowej z zagranicą w obrocie pocztowym oraz przy transporcie towarów koleją lub stałymi urządzeniami transportowymi nie podaje się znaków i kraju rejestracji.

POLE 19 - Kontener (Kont.)

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy wpisać:

0 - dla towarów nie przewożonych w kontenerze,

1 - dla towarów przewożonych w kontenerze.

POLE 20 - Warunki dostawy

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

W pierwszej części pola należy wpisać 3-literowy symbol warunków dostawy, zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. Przy wypełnianiu należy stosować symbole i nazwy warunków dostawy według Incoterms '90, zgodne z wykazem A załącznika nr 7 do zarządzenia.

Jeżeli ze względów handlowych dostawa następuje na innych warunkach niż przewiduje kontrakt, to należy podać symbol faktycznych warunków dostawy.

Jeżeli są to inne warunki dostaw niż określone w Incoterms '90, należy wówczas zastosować symbole Incoterms '90 najbardziej zbliżone do warunków uzgodnionych w kontrakcie.

W drugiej części pola należy podać nazwę miejsca, w którym następuje według faktycznych warunków przeniesienie ze sprzedającego na kupującego obowiązku ponoszenia kosztów.

Część trzecią wypełnia się tylko w wypadku, gdy miejsce wymienione w części drugiej znajduje się poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Należy wtedy wpisać literowy symbol kraju zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia, w którym znajduje się miejsce określone w warunkach dostawy i opisane w drugiej części pola.

Jeżeli dostawa jest realizowana na różnych warunkach, to należy wypełnić odrębne dokumenty SAD dla każdego warunku dostawy.

POLE 21 - Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy wypełniać zgodnie z zasadami wypełnienia pola 18.

Jeżeli jest to ten sam środek transportu, który został opisany w polu 18, pola nie należy wypełniać.

W wypadku transportu kombinowanego lub wykorzystywania kilku środków transportu, aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. w wypadku "ciężarówka na statku morskim" aktywnym środkiem transportu jest statek, w wypadku "ciągnik z naczepą" aktywnym środkiem transportu jest ciągnik).

POLE 22 - Waluta i ogólna wartość faktury

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Pole składa się z dwóch części.

W części pierwszej należy podać trzyliterowy symbol waluty zgodny z fakturą lub innym dokumentem określającym wartość towarów.

Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne. Jeżeli zgłaszający dysponuje indywidualnym zezwoleniem dewizowym NBP, podaje symbol waluty i wartość faktury w walucie niewymienialnej. Symbole tych walut określone są w niepublikowanych tabelach kursów NBP dostępnych w urzędach celnych.

Dopuszcza się przyjmowanie faktur wystawionych w złotych polskich, o ile rozliczenie ich odbywać się będzie za pośrednictwem rachunku zagranicznego wolnego, bądź z tego rachunku.

Jeżeli w danej dostawie występują towary sprzedane lub wycenione w różnych walutach (dotyczy również dostaw bezpłatnych) to dla każdego rodzaju waluty należy wypełnić odrębny dokument SAD.

Jeżeli wywożone są towary, którymi wywóz jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych, przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych, stosowanych w handlu zagranicznym oprócz zezwolenia dewizowego wymagane jest przedstawienie pozwolenia na wywóz.

W części drugiej pola należy wpisać wartość przesyłki zgodną z fakturą lub innym dokumentem określającym wartość towaru. Wartość ta musi wynikać z warunku dostawy podanego w polu 20. W wypadku wywozu produktów kompensacyjnych lub przetworzonych wartość ta może obejmować tylko:

- koszty usługi oraz

- koszty dodatków dostarczonych przez usługodawcę, jeżeli występują oraz

- ewentualne koszty przewozu i ubezpieczenia poniesione przez usługodawcę.

Wartość podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli są to liczby całkowite należy po przecinku wpisać 00.

Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju upusty lub rabaty uzgodnione z kontrahentem zagranicznym, podawane w polu 45.

POLE 23 - Kurs waluty

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać kurs waluty obowiązujący w dniu dokonania zgłoszenia celnego określony w polu A - "Urząd celny wysyłki/eksportu".

W wypadku transakcji dokonanych w walutach wymienialnych, dla ustalania wartości celnej i statystycznej towarów w wywozie, stosuje się kursy średnie waluty krajowej w stosunku do walut obcych określony zgodnie z zasadami podanymi w zarządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 34 Kodeksu celnego.

W wypadku transakcji dokonywanych w walutach niewymienialnych (na podstawie zezwolenia dewizowego), obowiązuje kurs średni, niezmienny w ciągu dwóch tygodni, ustalany na podstawie wykazu kursów walut niepublikowanych określonych w tabelach NBP, dostępnych w urzędach celnych. Kurs obowiązuje od środy od godz. 0.00 przez okres dwóch tygodni do wtorku do godz. 24.00.

W wypadku wpisania w polu 22 złotych polskich, należy wpisać kurs 1.0000.

W wypadku powrotnego wywozu towaru objętego uprzednio procedurą odprawy czasowej należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury odprawy czasowej.

W wypadku wywozu lub powrotnego wywozu towaru w stanie nie zmienionym, objętego uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną, należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury uszlachetniania czynnego (datę tego zgłoszenia celnego należy wpisać w polu 44).

POLE 24 - Rodzaj transakcji

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać kod rodzaju transakcji odpowiadający danej dostawie zgodnie z wykazem C załącznika nr 7 do zarządzenia wpisując po jednej cyfrze kodu w każdą z części pola.

W wypadku różnych rodzajów transakcji należy wpisać rodzaj transakcji dominujący wartościowo w danej dostawie.

POLE 25 - Rodzaj transportu na granicy

(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)

W pierwszej części pola należy wpisać dwucyfrowy kod określający rodzaj środków transportu, zgodnie z wykazem D załącznika nr 7 do zarządzenia, odpowiadający treści pól 18 i 21.

W wypadku procedury tranzytu między urzędami celnymi wewnętrznymi w urzędzie celnym wyjścia należy podać środek transportu.

POLE 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego

(Nie należy wypełniać)

POLE 27 - Miejsce załadunku

(Nie należy wypełniać)

POLE 28 - Adnotacje finansowe i bankowe

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać numer podstawowego rachunku bankowego osoby krajowej, dokonującej wywozu towarów poza polski obszar celny oraz nazwę i siedzibę banku prowadzącego ten rachunek.

W wypadku osób fizycznych pola tego można nie wypełniać, jeżeli wartość płatności, która może być dokonywana bez pośrednictwa banku, nie przekracza kwoty ustalonej w ogólnym zezwoleniu dewizowym.

POLE 29 - Urząd celny wywozu

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać sześciocyfrowy kod oddziału lub posterunku celnego granicznego, przez który towary będą wywiezione poza polski obszar celny, według wykazu urzędów celnych i ich kodów, zawartego w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł wydanym na podstawie art. 61 i 284 § 4 Kodeksu celnego.

POLE 30 - Lokalizacja towaru

(Nie należy wypełniać)

POLE 31 - Opakowania i opis towaru. Znaki i numery - Numery kontenera(ów). Liczba i rodzaj

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy podać znaki i numery, liczbę i rodzaj opakowań lub, w wypadku towarów nie zapakowanych, liczbę ujętych w zgłoszeniu celnym towarów lub wpisać wyrazy "luzem".

Jeżeli towary są przewożone w kontenerach, to należy podać numery kontenerów.

Należy podać zwyczajowy opis handlowy towaru. Dla formalności wywozowych opis ten musi zawierać dane niezbędne dla identyfikacji towaru. Jeżeli jest wypełniane pole 33 "Kod towaru", opis ten musi umożliwić klasyfikację towaru według kodu taryfy celnej.

Przy opisie pojazdów samochodowych, ich nadwozi, podwozi lub silników należy podać informacje w następującej kolejności:

- ROK - rok produkcji,

- MK - markę, typ/model,

- PS - pojemność skokową,

- NR P/N - numer podwozia/nadwozia,

- NR S - numer silnika,

- RP - rodzaj paliwa,

W wypadku zgłoszenia celnego pojazdów samochodowych należy wpisać co najmniej: rok produkcji, markę, typ/model, pojemność skokową, numer podwozia/nadwozia, rodzaj paliwa.

W wypadku zgłoszenia celnego nadwozia lub podwozia samochodowego należy wpisać co najmniej: rok produkcji, markę, typ/model, jego numer.

W wypadku zgłoszenia celnego silnika samochodowego należy wpisać co najmniej: jego pojemność skokową, rodzaj paliwa, jego numer (jeżeli jest znany).

POLE 32 - Pozycja Nr

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej.

Jeżeli wypełniany jest tylko formularz SAD, to w pierwszej części należy wpisać "1", a część drugą pozostawić niewypełnioną.

Jeżeli w danej dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD należy wpisać "1", a na dokumencie uzupełniającym SAD-BIS przy każdej wymienionej pozycji towarowej należy w pierwszej części pola wpisać jej kolejny numer, a część drugą pola pozostawić niewypełnioną. Ostatni numer pozycji musi być zgodny z liczbą wpisaną w polu 5 i nie może przekraczać liczby 99.

POLE 33 - Kod towaru

(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)

Pole składa się z 5 części.

W części pierwszej wpisuje się 8 znaków, a w części drugiej - ostatni znak z 9-cyfrowego kodu towaru według aktualnej taryfy celnej, opartej o Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN).

Pozostałych części pola nie wypełnia się.

Jeżeli w zgłoszeniu celnym stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD i formularzach uzupełniających SAD-BIS należy przy każdej wymienionej pozycji towarowej napisać jej 9-cyfrowy kod PCN, odpowiadający opisowi pól 31.

W tranzycie pole 33 wypełnia się tylko dla towarów określonych w § 16 pkt 2 i 3 oraz § 59 ust. 1.

W wypadku sporządzania dokumentu SAD, w którym w trzeciej części pola 1 "Deklaracja" użyto symbolu T2, należy wpisać kod towaru z poprzedniego dokumentu T2.

POLE 34 - Kod kraju pochodzenia

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

W polu 34a należy wpisać literowy symbol kraju pochodzenia towaru, zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia, odpowiadający opisowi słownemu w polu 16.

Jeżeli w polu 16 wpisano wyraz "różne", to w kolejnych pozycjach formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS należy wpisać literowy symbol kraju pochodzenia danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31.

Pola 34b nie należy wypełniać.

POLE 35 - Masa brutto w kilogramach

(Należy wypełniać w wywozie i w tranzycie)

Należy wpisać masę brutto towaru, wyrażoną w pełnych kilogramach. Wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Przez masę brutto rozumie się masę towaru z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem masy pojemników, kontenerów oraz materiałów wypełniających.

Masę brutto całej dostawy podaje się wyłącznie w polu 35 formularza SAD; w formularzach uzupełniających SAD-BIS pola 35 nie należy wypełniać.

POLE 37 - Procedura

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać kod procedury celnej lub przeznaczenia celnego, do której towary zostały zgłoszone, zgodnie z wykazem B załącznika nr 7 do zarządzenia.

Pole składa się z dwóch części.

W pierwszej części należy wpisać 4-cyfrowe połączenie dwóch kodów procedur celnych lub przeznaczeń celnych:

- jako pierwsze dwie cyfry podaje się kod aktualnie zastosowanej procedury celnej lub przeznaczenia celnego,

- jako dwie następne cyfry podaje się kod procedury celnej lub przeznaczenia celnego, zastosowanych uprzednio przez polskie władze celne w stosunku do danego towaru, a jeżeli nie stosowano uprzednio żadnej procedury celnej lub przeznaczenia celnego, to jako drugi kod należy wpisać "00".

Części drugiej nie należy wypełniać.

W formularzu uzupełniającym SAD-BIS pola 37 nie należy wypełniać.

POLE 38 - Masa netto w kilogramach

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31, wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.

W wypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż 1 kilogram, należy wpisać "1".

Dla mas większych od 1 kilograma, wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

W wypadku sporządzania dokumentu SAD, w którym w trzeciej części pola 1 "Deklaracja" użyto symbolu T2, to należy wypełnić masę towaru z poprzedniego dokumentu T2.

POLE 39 - Kontyngent

(Nie należy wypełniać)

POLE 40 - Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

(Należy wypełniać tylko w tranzycie)

Należy wpisać nazwę i numer karnetu TIR, ATA, kolejowych i lotniczych listów przewozowych lub dokumentu SAD stosowanych w poprzedniej procedurze tranzytu.

Przy powtórnym tranzycie z zastosowaniem dokumentu SAD należy wpisać datę i numer ewidencyjny z pola C pierwszego dokumentu SAD.

POLE 41 - Uzupełniająca jednostka miary

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej, przy danej pozycji towarowej.

Wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Pola nie należy wypełniać, jeżeli danej pozycji taryfowej nie przypisano w taryfie celnej uzupełniającej jednostki miary.

POLE 42

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

1) Należy wpisać wartość towaru opisanego w polu 31, na bazie franco granica polska lub FOB port polski, w walucie faktury. Wartość tę należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Warunki dostawy EXW, FCA, FAS i FOB z podaną miejscowością polską uważa się za równoważne z franco - granica polska. Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalana na innej bazie dostawy, niż wyżej podane, w polu 12 należy wpisać zagraniczne koszty transakcyjne poniesione przez sprzedającego.

Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest dla jednej pozycji, to w polu 42 należy podać wartość z pola 22 pomniejszoną o wartość z pola 12.

W wypadku zgłaszania większej liczby pozycji, należy postępować według zasad wypełniania pola 42 opisanych w części V.

2) W wypadku:

- zakończenia procedury uszlachetniania czynnego procedurą wywozu lub powrotnym wywozem,

- wywozu produktu kompensacyjnego wytworzonego z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania,

- zakończenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną powrotnym wywozem

należy wpisać wartość produktu kompensacyjnego lub przetworzonego (wynikającą z wartości faktury przypadającą na daną pozycję towarową i z wartości towarów przywiezionych lub ekwiwalentnych użytych do uszlachetniania/przetworzenia tego towaru) uwzględniając zasady podane w pkt 1.

POLE 44 - Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

(Należy wypełniać w wywozie i tranzycie)

Należy wpisać informację o przedłożonych dokumentach, a w szczególności ich numer, rodzaj, ilość według poniższych zasad:

1) W pierwszym górnym wierszu należy wpisać informacje o numerze pozwolenia:

- WM/999999/999999/9999999999* - dla pozwoleń na wywóz wydanych przez Ministra Gospodarki,

- WU/999999/999999 - dla pozwoleń wydanych przez dyrektora urzędu celnego,

- TU/999999/999999/9999999999* - dla pozwoleń na tranzyt wydanych przez dyrektora urzędu celnego.

Poszczególne człony numeru pozwolenia oznaczają:

- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym zarejestrowano oryginał pozwolenia,

- drugie sześć cyfr - ostatnie sześć cyfr z numeru pozwolenia na wywóz wydanego przez Ministra Gospodarki lub numer pozwolenia na wywóz, tranzyt albo korzystanie z gospodarczej procedury celnej wydanego przez dyrektora urzędu celnego,

- ostatnie dziesięć cyfr (oznaczone "*") - określa numer kontrolny towaru lub technologii z jednolitej listy towarów i technologii, objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą, z pola "numer kontrolny towaru/technologii" pozwolenia.

Informacje o numerze pozwolenia należy podawać przy każdej pozycji towarowej, której one dotyczą.

Jeżeli występuje równocześnie pozwolenie Ministra Gospodarki i dyrektora urzędu celnego, należy wpisać w kolejności:

- w pierwszym wierszu pozwolenie Ministra Gospodarki,

- w kolejnych wierszach pozwolenie dyrektora urzędu celnego.

2) w wypadku stosowania procedur gospodarczych:

a) zakończenie procedury składu celnego procedurą wywozu:

- należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego towaru do procedury składu celnego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01,

b) zakończenie procedury uszlachetniania czynnego procedurą wywozu lub powrotnym wywozem:

- należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego towaru do procedury uszlachetniania czynnego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01, a w dolnym lewym rogu podać wartość towarów przywożonych, wynikającą z dokumentu objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego w następujący sposób:

PM/77777777777,77

gdzie symbol PM oznacza towary przywożone, drugi człon - wartość towarów przywożonych, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji, której ona dotyczy, w wysokości przypadającej na daną pozycję towarową,

c) w wypadku wywozu produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego należy w dolnym lewym rogu podać wartość towarów ekwiwalentnych użytych w procesie uszlachetniania czynnego w następujący sposób:

PM/77777777777,77

gdzie po symbolu PM należy wpisać wartość towarów ekwiwalentnych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji, której ona dotyczy, w wysokości przypadającej na daną pozycję towarową.

d) zakończenie procedury odprawy czasowej powrotnym wywozem:

- należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego towaru do procedury odprawy czasowej np. SAD 190410/000235 - 97.07.01,

e) zakończenie procedury uszlachetniania biernego procedurą wywozu:

- należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego towaru do procedury uszlachetniania biernego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01,

f) wywóz poza polski obszar celny produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym, objętych procedurą uszlachetniania czynnego, w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania:

- należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego towaru do procedury uszlachetniania czynnego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01,

g) zakończenie procedury przetwarzania pod kontrolą celną powrotnym wywozem:

- należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego towaru do procedury przetwarzania pod kontrolą np. SAD 190410/000235 - 97.07.01, a w dolnym lewym rogu podać wartość towarów przywożonych, wynikającą z dokumentu objęcia towaru procedurą przetwarzania pod kontrolą celną w następujący sposób:

PM/77777777777,77

gdzie symbol PM oznacza towary przywożone, drugi człon - wartość towarów przywożonych, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji, której ona dotyczy, w wysokości przypadającej na daną pozycję towarową.

3) Zezwala się na stosowanie w opisie pola skrótów, np.:

DWC = Deklaracja Wartości Celnej,

EUR.1 = świadectwo przewozowe,

REGON = zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,

CIS = świadectwo standaryzacyjne,

CMR = drogowy list przewozowy,

AWB = lotniczy list przewozowy.

4) Części pola "Kod dodatkowych informacji (Kod D.I.)" nie należy wypełniać.

5) Określenie trasy przewozu towarów, o której mowa w § 51 poprzez wpisanie kodów krajów przez które ma nastąpić przewóz.

POLE 45

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy wpisać wartość upustu uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym, w walucie faktury podanej w polu 22, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W polu należy wpisywać jedynie upusty lub rabaty potwierdzone na fakturze.

POLE 46 - Wartość statystyczna

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Należy podać wartość wynikającą z wyliczenia:

pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.

Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

POLE 47 - Obliczanie opłat

(Nie należy wypełniać)

POLE 48 - Płatność odroczona

(Nie należy wypełniać)

POLE 49 - Oznaczenie składu

(Należy wypełniać tylko przy wywozie ze składów celnych i WOC/SW)

Należy podać numer i rok wydania pozwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego.

W wypadku wolnego obszaru celnego należy wpisać "WOC" i jego lokalizację.

W wypadku składu wolnocłowego należy wpisać "SW" i jego lokalizację.

POLE 50 - Główny zobowiązany (reprezentowany przez, miejsce i data, podpis)

(Należy wypełniać tylko w tranzycie)

Wypełnianie w procedurze tranzytu poza WPT.

Należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres głównego zobowiązanego. Jeżeli główny zobowiązany dokonuje zgłoszenia celnego za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela należy również podać jego imię i nazwisko albo nazwę firmy. Jeżeli zgłaszający do procedury tranzytu jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, to osoba podpisująca dokument SAD musi podać obok swojego czytelnego podpisu swoje stanowisko w firmie.

Ponadto należy podać informację o wysokości i formie, w jakich złożono zabezpieczenie, w postaci zapisu:

"Złożono zabezpieczenie w wysokości .... w formie ....".

Jeżeli nie złożono zabezpieczenia należy podać informację w postaci zapisu:

"Nie złożono zabezpieczenia".

Wypełnianie w WPT.

Należy podać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz pełny adres głównego zobowiązanego. Jeżeli główny zobowiązany dokonuje zgłoszenia celnego za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela należy również podać jego imię i nazwisko albo nazwę firmy.

Karta pozostająca w urzędzie celnym wyjścia musi być podpisana przez głównego zobowiązanego lub jego upoważnionego przedstawiciela, wskazanego w "TC. 31. Poświadczenia gwarancji".

Jeżeli zgłaszający do WPT jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, to osoba podpisująca notę tranzytową SAD musi podać obok swojego czytelnego podpisu swoje nazwisko i stanowisko w firmie.

POLE 51 - Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)

(Należy wypełniać tylko w tranzycie w WPT)

Należy podać urzędy celne wwozu każdego kraju - Strony Konwencji, przez którego obszar celny towary będą przewożone. Jeśli transport będzie przebiegał przez terytorium krajów trzecich należy podać urząd celny wywozu, przez który środek transportu opuści terytorium krajów - Stron Konwencji.

W wypadku, gdy przewidywany urząd celny przeznaczenia znajduje się na obszarze celnym Unii Europejskiej, w polu tym należy wpisać pierwszy przewidywany urząd celny tranzytowy przywozu znajdujący się na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Urzędy celne tranzytowe są umieszczone w "Wykazie urzędów celnych właściwych dla Wspólnej Procedury Tranzytowej".

Po nazwie danego urzędu celnego należy podać symbol danego kraju według wykazu F załącznika nr 7 do zarządzenia.

Jeżeli przewóz towarów dokonywany jest między urzędami celnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pola tego nie należy wypełniać.

POLE 52 - Gwarancje nieważne na

(Należy wypełniać tylko w tranzycie w WPT)

W lewej części pola, w pierwszym wierszu należy podać rodzaj, numer, datę i miejsce wystawienia gwarancji.

W prawej części pola należy podać kod rodzaju gwarancji złożonej dla towaru objętego daną procedurą, zgodnie z kodami podanymi w wykazie G załącznika nr 7 do zarządzenia.

Jeżeli złożona gwarancja generalna lub pojedyncza nie jest ważna na wszystkie kraje - Strony Konwencji lub główny zobowiązany wyklucza pewne kraje - Strony Konwencji z ważności gwarancji generalnej, to należy wymienić te kraje w drugim wierszu lewej części pola.

Ponadto należy podać informacje dodatkowe określone dla danego rodzaju gwarancji w wykazie G załącznika nr 7 do zarządzenia.

POLE 53 - Urząd celny przeznaczenia (i kraj)

(Należy wypełniać tylko w tranzycie)

Należy podać nazwę urzędu celnego przeznaczenia, w którym następuje zakończenie procedury tranzytu.

Urzędy celne przeznaczenia dla krajów - Stron Konwencji są wymienione w "Wykazie urzędów celnych właściwych dla wspólnej procedury tranzytowej".

Jeżeli urząd celny przeznaczenia nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy wpisać literowy symbol kraju urzędu celnego przeznaczenia.

POLE 54 - Miejsce i data, podpis zgłaszającego/przedstawiciela

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Pole jest wypełniane, gdy zgłaszający potwierdza odbiór kart.

Karta pozostająca w urzędzie celnym wyjścia musi być podpisana przez zgłaszającego. Zgłaszający potwierdza odbiór kart podpisem i wpisuje swoje dane: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, oraz wpisuje datę (w systemie RR-MM-DD).

W wypadku przesłania karty 3 pocztą, potwierdzeniem odbioru jest podpis na druku pocztowym "za potwierdzeniem odbioru".

Potwierdzenie to należy połączyć w sposób trwały z kartą SAD przeznaczoną dla urzędu celnego.

CZĘŚĆ  IV

FORMALNOŚCI PODCZAS TRANSPORTU

Poniższe pola należy wypełniać, gdy podczas przewozu towarów z urzędu celnego wyjścia do urzędu celnego przeznaczenia zachodzi konieczność dokonania wpisów na dokumencie SAD towarzyszącemu towarom. Wpisy dotyczące transportu, dokonywane są przez przewoźnika w trakcie procedury tranzytu. Przewoźnik jest odpowiedzialny za środek transportu, na który towary zostały bezpośrednio załadowane. Wpisy te mogą być dokonane ręcznie, o ile są czytelne. W takim wypadku, egzemplarze należy wypełniać długopisem.

Wpisy można nanosić tylko na karcie 4 i 5. Odnoszą się one do pól 55 i 56.

W wypadku dokonywania przeładunków należy wypełniać pole 55.

POLE 55 - Przeładunki

Pierwsze trzy wiersze tego pola wypełnia przewoźnik, jeżeli towary w trakcie danej procedury tranzytowej są przeładowywane z jednego środka transportu na inny lub z jednego kontenera do innego.

W wypadku przeładunku przewoźnik musi się porozumieć z właściwymi organami celnymi, szczególnie jeżeli jest wymagane założenie nowych zamknięć celnych lub wpisanie uwag do dokumentów tranzytowych.

Urząd celny sprawujący dozór celny potwierdza dokonanie przeładunku w polu F na kartach 4 i 5 dokumentu SAD. Po zakończeniu przeładunku karty 4, 5 i 7 dokumentu SAD zwracane są przewoźnikowi, natomiast kserokopię karty 4 dokumentu SAD należy załączyć do książki służby.

Jeżeli organ celny zezwolił na przeładunek bez swojego nadzoru, przewoźnik musi opatrzyć dokument tranzytowy odpowiednią uwagą i w celu poświadczenia tego faktu poinformować o tym następny urząd celny, w którym należy przedstawić towary.

POLE 56 - Inne zdarzenia podczas przewozu

Pole to należy wypełniać według zobowiązań w ramach procedury tranzytowej.

Jeżeli towary są załadowane na naczepę i podczas transportu ma miejsce tylko wymiana ciągnika bez naruszania zamknięć celnych lub przeładunku towarów, to należy w tym polu podać znaki i kraj rejestracji nowego ciągnika. W takich wypadkach nie jest wymagana pieczęć właściwych organów celnych.

CZĘŚĆ  V

WYPEŁNIANIE FORMULARZA SAD PRZY WPROWADZANIU TOWARU NA POLSKI OBSZAR CELNY

POLE 1 - Deklaracja

Pole składa się z trzech części.

Pierwsza część pola.

W pierwszej części pola należy podać symbol:

EU - jeżeli zgłoszenie celne dotyczy przywozu towarów z kraju - Strony Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej,

IM - jeżeli zgłoszenie celne dotyczy przywozu towarów z krajów trzecich, nie będących Stroną Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej,

SK - jeżeli zgłoszenie celne dotyczy wprowadzenia towarów do WOC/SW lub objęcia towarów procedurą składu celnego oraz wyprowadzenia na pozostały polski obszar celny towarów krajowych złożonych uprzednio w składzie celnym/WOC/SW.

Druga część pola.

W drugiej części pola należy podać pierwszą cyfrę z kodu wnioskowanej procedury celnej lub przeznaczenia celnego, zgodnie z wykazem podanym poniżej:

4 - dopuszczenie do obrotu,

5 - odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne lub przetwarzanie pod kontrolą celną,

6 - dopuszczenie do obrotu towarów powracających lub towarów krajowych objętych uprzednio procedurą składu celnego,

7 - objęcie towarów procedurą składu celnego lub wprowadzenie do WOC/SW.

Trzecia część pola.

(Nie należy wypełniać)

POLE 2 - Nadawca/Eksporter

Należy podać nazwisko i imię, albo nazwę firmy i pełny adres eksportera (kontrahenta zagranicznego).

W wypadku, gdy towary pochodzą od wielu kontrahentów z jednego kraju i są dostarczane na jednakowych warunkach dostawy, można wpisać wyraz "różni" i załączyć spis eksporterów.

W wypadku złożenia towarów w składzie celnym lub wprowadzeniu do WOC/SW:

a) z polskiego obszaru celnego - należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres podmiotu oraz w prawym górnym rogu jego 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON,

b) z zagranicy - należy podać nazwę i pełny adres kontrahenta zagranicznego,

c) z innego składu celnego/WOC/SW - należy podać dane osoby krajowej lub kontrahenta zagranicznego, które były wpisane w polu 2 dokumentu SAD, w oparciu o który towary po raz pierwszy złożono w składzie celnym lub wprowadzono do WOC/SW.

W wypadku wyprowadzenia towarów ze składu celnego/WOC/SW na polski obszar celny, należy podać dane osoby krajowej lub kontrahenta zagranicznego, które były wpisane w polu 2 dokumentu SAD, w oparciu o który towary po raz pierwszy złożono w składzie celnym lub wprowadzono do WOC/SW.

Na formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu 8 należy zawsze podać dane osoby krajowej.

POLE 3 - Formularze

Należy podać kolejny numer formularza w powiązaniu z całkowitą liczbą zastosowanych formularzy SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.

Przykład:

Jeżeli jest przedłożony jeden formularz SAD i dwa formularze uzupełniające SAD-BIS, to formularz SAD należy oznaczyć numerem 1/3, pierwszy formularz uzupełniający SAD-BIS numerem 2/3, a drugi numerem 3/3.

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, to w polu 5 należy wpisać "1", a pola 3 nie wypełnia się.

POLE 4 - Wykazy załadunkowe

(Nie należy wypełniać)

POLE 5 - Pozycje

Należy podać liczbę zgłoszonych pozycji towarowych, wymienionych przez zgłaszającego w polach 32 na zastosowanym formularzu SAD i wszystkich formularzach uzupełniających SAD-BIS.

Liczba pozycji towarowych odpowiada liczbie pól 31 "Opis towaru", które muszą być wypełnione i nie może być większa od 99.

POLE 6 - Liczba opakowań

Należy podać łączną liczbę opakowań w szczególności liczbę kartonów, skrzynek, bel, ilość koli.

W wypadku braku opakowań (np. przy przywozie towaru masowego lub bez opakowania samochodem, samolotem) należy wpisać "0".

Jeżeli kontener zawiera więcej niż jedno opakowanie, należy wpisać liczbę tych opakowań.

POLE 7 - Numer akt

(Wypełnia się fakultatywnie)

Wypełnia agencja celna lub importer dla identyfikacji i katalogowania dokumentów, według własnych zasad i na własne potrzeby (np. według numeru kontraktu).

POLE 8 - Odbiorca

Należy podać imię i nazwisko, albo nazwę firmy oraz pełny adres osoby dokonującej przywozu towarów na polski obszar celny (importera) oraz w prawym górnym rogu jej 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON.

Jeżeli zgłoszenie celne na formularzu SAD składa osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą nie podlegającą obowiązkowi wpisania do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, w prawym górnym rogu wpisuje swój numer PESEL.

W omówionych niżej sytuacjach nie podaje się numeru identyfikacyjnego REGON, o ile importer jest osobą zagraniczną:

a) jeżeli dokonuje przywozu towarów określonych w art. 190 § 1 pkt 7 i 8 Kodeksu celnego - w takim wypadku w polu 24 należy wpisać kod "92",

b) jeżeli dokonuje przywozu towarów określonych w art. 190 § 1 pkt 15 lit. c) Kodeksu celnego - w takim wypadku w polu 24 należy wpisać kod "94",

c) jeżeli dokonuje przywozu towarów określonych w art. 190 § 1 pkt 10 Kodeksu celnego - w takim wypadku w polu 24 należy wpisać kod "94",

d) jeżeli dokonuje przywozu towarów sporadycznie, w sytuacjach określonych w art. 66 § 3 Kodeksu celnego - w polu 24 należy podać kod "98".

Dopuszcza się możliwość dodatkowego podawania nazwy i adresu odbiorcy towaru bez podawania jego numeru identyfikacyjnego REGON lub PESEL.

W wypadku złożenia towarów w składzie celnym lub wprowadzeniu do WOC/SW:

a) z polskiego obszaru celnego - należy podać dane kontrahenta, dla którego towary są przeznaczone. Jeżeli odbiorca nie jest znany, to pole pozostawia się nie wypełnione, a w polu 24 wpisuje się rodzaj transakcji "98" (osoba nieznana),

b) z zagranicy - należy podać dane osoby krajowej,

c) z innego składu celnego/WOC/SW - należy podać dane kontrahenta, dla którego towary są przeznaczone. Jeżeli odbiorca nie jest znany pole to pozostawia się nie wypełnione, a w polu 24 wpisuje się rodzaj transakcji "98" (osoba nieznana).

W wypadku wyprowadzenia towarów ze składu celnego/WOC/SW na polski obszar celny, należy podać dane krajowej osoby (importera) dokonującej przywozu towaru z zagranicy.

Na formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu 8 należy podać dane zawarte w polu 8 SAD, jeżeli są to dane osoby krajowej.

Dopuszcza się stosowanie stempli z podanym nazwiskiem i imieniem (albo firmą) oraz pełnym adresem osoby, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego.

POLE 9 - Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe

W prawym górnym rogu należy zawsze wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego.

Ponadto należy wpisać imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe lub prowadzącej kontrakt w firmie osoby na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego.

Jeżeli osoba przywożąca towar jest reprezentowana przez agencję celną upoważnioną do uiszczania w jego imieniu należności celnych i innych opłat lub składania zabezpieczenia tych należności i opłat, to należy podać nazwę agencji i jej adres oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby prowadzącej daną sprawę z upoważnienia agencji celnej, a w lewym dolnym rogu numer koncesji na prowadzenie działalności jako agencji celnej.

POLE 10 - Ostatni kraj załadunku

(Nie należy wypełniać)

POLE 11 - Kraj handlu/produkcji

Należy podać literowy symbol kraju, w którym kontrahent zagraniczny ma swoją siedzibę. Należy stosować symbole krajów zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

POLE 12 - Szczegóły dotyczące wartości

Należy podać łączną wartość zagranicznych kosztów transakcyjnych poniesionych przez importera ponad należności wynikające z faktury dostawcy, wyrażone w walucie faktury. Można również podać koszty kontrahenta zagranicznego poniesione na polskim obszarze celnym, jeżeli ich wartość została wyodrębniona w fakturze.

Rodzaje kosztów, które uwzględnia się w tym polu określa Kodeks celny w Dziale III Tytułu II "Wartość celna towarów".

Przed wypełnieniem tego pola należy zapoznać się z wyjaśnieniami do pola 42.

Wartość należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

POLE 13 - W.P.R. - (Wspólna polityka rolna)

(Nie należy wypełniać)

POLE 14 - Zgłaszający/Przedstawiciel

W prawym dolnym rogu osoba dokonująca zgłoszenia celnego wpisuje imię i nazwisko oraz składa podpis.

Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest we własnym imieniu na swoją rzecz należy wpisać - "importer".

Jeżeli agencja celna jest przedstawicielem pośrednim, należy wpisać:

- nazwę agencji celnej i jej pełny adres,

- w prawym górnym rogu 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON,

- w lewym dolnym rogu, numer zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego z wynikiem pozytywnym.

Jeżeli agencja celna jest przedstawicielem bezpośrednim należy wpisać:

- w pierwszym wierszu "importer",

- w prawym górnym rogu 9-znakowy numer identyfikacyjny REGON agencji celnej,

- poniżej nazwę agencji celnej i jej pełny adres,

- w lewym dolnym rogu, numer zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego z wynikiem pozytywnym.

Dopuszcza się stosowanie stempli z imieniem i nazwiskiem albo nazwą firmy oraz pełnym adresem zgłaszającego. Numer identyfikacyjny REGON musi znajdować się w prawym górnym rogu pola.

POLE 15 - Kraj wysyłki/eksportu

Należy podać nazwę kraju, z którego towary zostały wywiezione lub zostały ostatni raz załadowane, zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

Pole 15 a/b - kod kraju wysyłki/eksportu.

W polu 15a należy wpisać dwuliterowy symbol kraju z pola 15, zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

Pola 15b nie należy wypełniać.

POLE 16 - Kraj pochodzenia

Należy podać nazwę kraju, z którego towar pochodzi zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

Jeżeli w danej dostawie występuje kilka krajów pochodzenia, to na formularzu SAD należy wpisać "różne", zaś symbole tych krajów - wpisać w polach 34a formularza SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.

W wypadku przywozu towarów, dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia należy wpisać "Nieustalony", a w polu 34a wpisać symbol "XP".

POLE 17 - Kraj przeznaczenia

(Nie należy wypełniać)

POLE 18 - Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy przywozie

W pierwszej części pola należy podać znaki lub numery rejestracyjne i nazwę środka transportu (np. ciężarówka, statek, wagon, samolot), na który towary są bezpośrednio załadowane, przy ich przedstawianiu organowi celnemu podczas wypełniania formalności przywozowych, jak również kraj rejestracji (w drugiej części pola) ciągnącego względnie pchającego środka transportu, zgodnie z kodami podanymi w wykazie F załącznika nr 7 do zarządzenia (np. jeżeli ciągnik i przyczepa mają różne znaki, należy podać znaki ciągnika i przyczepy, oraz kraj rejestracji ciągnika).

W wymianie z zagranicą w obrocie pocztowym oraz przy transporcie towarów koleją lub stałymi urządzeniami transportowymi nie podaje się znaków i kraju rejestracji.

W wypadku wyprowadzenia towaru ze składu celnego lub z WOC/SW na pozostały polski obszar celny pola tego nie należy wypełniać.

POLE 19 - Kontener (Kont.)

Należy wpisać:

0 - dla towarów nie przewożonych w kontenerze,

1 - dla towarów przewożonych w kontenerze.

POLE 20 - Warunki dostawy

W pierwszej części pola należy wpisać 3-literowy symbol warunków dostawy zgodny z warunkami przyjętymi w kontrakcie. Przy wypełnianiu należy stosować symbole i nazwy warunków dostawy według Incoterms '90, zgodnie z wykazem A załącznika nr 7 do zarządzenia. W wypadku braku informacji o warunkach dostawy w fakturze oraz kontrakcie przyjmuje się warunki EXW.

Jeżeli warunki dostawy są inne niż określone w Incoterms '90, należy wówczas zastosować symbole Incoterms '90 najbardziej zbliżone do warunków uzgodnionych w kontrakcie.

W drugiej części pola należy podać nazwę miejsca, w którym następuje według danych warunków przeniesienie ze sprzedającego na kupującego obowiązku ponoszenia kosztów.

Część trzecią wypełnia się tylko w wypadku, gdy miejsce wymienione w części drugiej znajduje się poza polskim obszarem celnym.

Należy wtedy wpisać dwuliterowy symbol kraju, w którym znajduje się miejsce określone w warunkach dostawy i opisane w drugiej części pola. Symbol kraju należy podać zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia.

Jeżeli dostawa jest realizowana na różnych warunkach dostawy, to należy wypełnić odrębne formularze SAD dla każdego warunku dostawy.

POLE 21 - Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

Należy wypełniać zgodnie z zasadami dla pola 18.

Jeżeli jest to ten sam środek transportu, co opisany w polu 18, pola tego nie należy wypełniać.

W wypadku transportu kombinowanego lub jeżeli wykorzystywanych jest kilka środków transportu, aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. w wypadku "ciężarówka na statku morskim" aktywnym środkiem transportu jest statek, w wypadku "ciągnik z naczepą" aktywnym środkiem transportu jest ciągnik).

POLE 22 - Waluta i ogólna wartość faktury

Pole składa się z dwóch części.

W części pierwszej należy podać trzyliterowy symbol waluty zgodny z fakturą lub innym dokumentem określającym wartość towarów.

Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne. Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym NBP, podaje symbol waluty i wartość faktury w walucie niewymienialnej. Symbole tych walut określone są w niepublikowanych tabelach kursów NBP dostępnych w urzędach celnych.

Dopuszcza się przyjmowanie faktur wystawionych w złotych polskich, o ile rozliczenie ich odbywać się będzie za pośrednictwem rachunku zagranicznego wolnego, bądź z tego rachunku.

Jeżeli w danej dostawie występują towary zakupione/wycenione w różnych walutach (dotyczy również dostaw bezpłatnych), to dla każdego rodzaju waluty należy wypełnić odrębny zestaw SAD.

Jeżeli przedmiotem przywozu są towary, którymi przywóz jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych, przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych, stosowanych w rozliczeniach międzynarodowych wymagane jest przedstawienie pozwolenia.

W części drugiej pola należy wpisać wartość dostawy, zgodną z wyżej wymienionym dokumentem, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jeżeli są to liczby całkowite należy po przecinku wpisać 00).

Wartość ta musi wynikać z warunku dostawy podanego w polu 20.

W wypadku przywozu produktów kompensacyjnych wartość ta może obejmować tylko:

- koszty usługi oraz

- koszty dodatków dostarczonych przez usługodawcę, jeżeli występują oraz

- ewentualne koszty przewozu i ubezpieczenia poniesione przez usługodawcę.

Jeżeli w fakturze lub innym dokumencie służącym do określania wartości celnej, wartość każdej pozycji towarowej podana jest jednocześnie w EURO 22  i innej walucie, to dla ustalenia wartości celnej i statystycznej, przyjmuje się wartości wyrażone w tej walucie.

Jeżeli w fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalania wartości celnej jest poświadczenie zwrotu podatku od wartości dodanej i wartość tego podatku nie jest doliczona do wartości wykazanych w fakturze - to wartość należy podać bez tego podatku.

Wartości tej nie należy pomniejszać o różnego rodzaju upusty (rabaty) na cenie, podawane w polu 45.

POLE 23- Kurs waluty

Należy podać kurs waluty kierując się datą przyjęcia zgłoszenia celnego, tj. datą podaną w polu A - "Urząd celny przeznaczenia".

W wypadku transakcji dokonywanych w walutach wymienialnych, dla ustalania wartości celnej i statystycznej towarów w wywozie, stosuje się kursy średnie waluty krajowej w stosunku do walut obcych określony zgodnie z zasadami podanymi w zarządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 34 Kodeksu celnego.

W wypadku transakcji dokonywanych w walutach niewymienialnych (na podstawie zezwolenia dewizowego), obowiązuje kurs średni, niezmienny w ciągu dwóch tygodni, ustalany na podstawie wykazu kursów walut niepublikowanych w tabelach NBP, dostępnych w urzędach celnych. Kurs obowiązuje od środy od godz. 0.00 przez okres dwóch tygodni do wtorku do godz. 24.00.

W wypadku wpisania w polu 22 złotych polskich, należy wpisać kurs 1.0000.

W wypadku dopuszczenia do obrotu towaru objętego uprzednio procedurą odprawy czasowej lub towaru w stanie niezmienionym, objętego uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury odprawy czasowej lub procedury uszlachetniania czynnego (datę wpisaną w polu 44).

POLE 24 - Rodzaj transakcji

Należy podać dwucyfrowy kod rodzaju transakcji odpowiadający danej dostawie, zgodnie z wykazem C załącznika nr 7 do zarządzenia, wpisując po jednej cyfrze kodu w każdą z części pola.

W wypadku różnych rodzajów transakcji należy wpisać jeden rodzaj transakcji dominujący wartościowo w danej dostawie.

POLE 25 - Rodzaj transportu na granicy

W pierwszej części pola należy wpisać dwucyfrowy kod określający rodzaj środka transportu, zgodnie z wykazem D załącznika nr 7 do zarządzenia, odpowiadający treści pól 18 i 21.

W wypadku wyprowadzenia towaru z WOC/SW na pozostały polski obszar celny, pola tego nie należy wypełniać.

POLE 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego

(Nie należy wypełniać)

POLE 27 - Miejsce wyładunku

(Nie należy wypełniać)

POLE 28 - Adnotacje finansowe i bankowe

Należy podać numer podstawowego rachunku bankowego osoby krajowej dokonującej przywozu towarów oraz nazwę i siedzibę banku prowadzącego ten rachunek.

W wypadku osób fizycznych pola tego można nie wypełniać, jeżeli wartość płatności, która może być dokonywana bez pośrednictwa banku, nie przekracza kwoty ustalonej w ogólnym zezwoleniu dewizowym.

POLE 29 - Urząd celny wwozu

Należy podać sześciocyfrowy kod oddziału lub posterunku celnego granicznego, przez który towary zostały wwiezione na polski obszar celny, według wykazu urzędów celnych i ich kodów, zawartego w zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł wydanym na podstawie art. 61 i 284 § 4 Kodeksu celnego.

POLE 30 - Lokalizacja towaru

(Nie należy wypełniać)

POLE 31 - Opakowania i opis towaru. Znaki i numery. Numery kontenera(ów). Liczba i rodzaj

Należy podać znaki i numery, liczbę i rodzaj opakowań lub w wypadku towarów nie zapakowanych - liczbę ujętych towarów w zgłoszeniu celnym albo wpisać "luzem".

Jeżeli towary są przywożone w kontenerach, to należy podać numery kontenerów.

W wypadku zgłaszania towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, należy wpisać ilość opakowań z tworzyw sztucznych podlegających opodatkowaniu, dla każdej pozycji towarowej na dokumencie SAD.

Zwyczajowy opis handlowy towaru należy podać we wszystkich wypadkach. Opis ten musi zawierać dane niezbędne dla rozpoznania towaru, aby było możliwe przyporządkowanie towaru do kodu podanego w polu 33 "Kod towaru".

Przy opisie pojazdów samochodowych, ich nadwozi, podwozi lub silników należy podać informacje w następującej kolejności:

- ROK - rok produkcji,

- MK - markę, typ/model,

- PS - pojemność skokową,

- NR P/N - numer podwozia/nadwozia,

- NR S - numer silnika,

- RP - rodzaj paliwa,

W wypadku zgłoszenia celnego pojazdów samochodowych należy wpisać co najmniej: rok produkcji, markę, typ/model, pojemność skokową, numer podwozia/nadwozia, rodzaj paliwa.

W wypadku zgłoszenia celnego nadwozia lub podwozia samochodowego należy wpisać co najmniej: rok produkcji, markę, typ/model, numer.

W wypadku zgłoszenia celnego silnika samochodowego należy wpisać co najmniej: jego pojemność skokową, rodzaj paliwa, numer (jeżeli jest znany).

POLE 32 - Pozycja Nr

Należy wpisać kolejny numer pozycji towarowej w stosunku do wszystkich pozycji zgłoszonych na zastosowanych formularzach SAD.

Jeżeli wypełniany jest tylko formularz SAD, to w pierwszej części należy wpisać "1", a część drugą pozostawić niewypełnioną.

Jeżeli w danej dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD należy wpisać "1", a na formularzu uzupełniającym SAD-BIS przy każdej wymienionej pozycji towarowej należy napisać jej kolejny numer. Ostatni numer pozycji musi być zgodny z liczbą wpisaną w polu 5 i nie może być wyższy niż 99.

POLE 33 - Kod towaru

Pole składa się z 5 części.

W części pierwszej należy wpisać 8 znaków, a w części drugiej - ostatni znak z 9-cyfrowego kodu towaru według aktualnej taryfy celnej, opartej o Polską Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (PCN).

Pozostałych części nie należy wypełniać.

Jeżeli w danej dostawie stosuje się zestaw SAD, to na formularzu SAD i na formularzach uzupełniających SAD-BIS, należy przy każdej wymienionej pozycji towarowej napisać jej 9-cyfrowy kod odpowiadający opisowi pól 31.

W wypadku, gdy danej 9-cyfrowej pozycji taryfowej dla danego typu opłaty przypisane są różne stawki i towary objęte tymi stawkami występują w zgłaszanej dostawie, należy wyodrębnić oddzielną pozycję dla każdej stawki. Każda z tych pozycji będzie opisana tym samym 9-cyfrowym kodem PCN.

POLE 34 - Kod kraju pochodzenia

W polu 34a należy wpisać dwuliterowy symbol kraju pochodzenia towaru zgodnie z wykazem F załącznika nr 7 do zarządzenia, odpowiadającym opisowi słownemu w polu 16.

Jeżeli w polu 16 wpisano wyraz "różne", to w kolejnych pozycjach formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS należy wpisać symbol kraju pochodzenia danej pozycji taryfowej opisywanej w polu 31.

Pola 34b nie należy wypełniać.

POLE 35 - Masa brutto w kilogramach

Należy podać masę brutto towaru, wyrażoną w pełnych kilogramach. Wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Przez masę brutto rozumie się masę towaru z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem masy pojemników kontenerów oraz materiałów wypełniających.

Masę brutto całej dostawy podaje się wyłącznie w polu 35 formularza SAD; w formularzach uzupełniających SAD-BIS pola 35 nie należy wypełniać.

POLE 36 - Preferencje

Jeżeli zastosowano preferencje celne, należy podać symbol preferencji według poniższego wykazu:

LDC - dla towarów pochodzących z krajów i regionów najmniej rozwiniętych,

DEV - dla towarów pochodzących z pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się,

FTA - dla towarów z krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwu- lub wielostronne umowy o preferencjach lub wzajemnym zniesieniu przeszkód w handlu,

DFZ - dla towarów wytworzonych w polskich wolnych obszarach celnych, korzystających z dodatkowych zwolnień celnych,

CUQ - dla towarów przywożonych w ramach kontyngentów taryfowych,

CUP - dla towarów przywożonych w ramach plafonów taryfowych.

POLE 37 - Procedura

Pole składa się z dwóch części.

W pierwszej części należy wpisać 4-cyfrowe połączenie dwóch kodów procedur celnych lub przeznaczeń celnych:

- jako pierwsze dwie cyfry podaje się kod aktualnie zastosowanej procedury celnej lub przeznaczenia celnego,

- jako dwie następne cyfry podaje się kod procedury celnej lub przeznaczenia celnego, zastosowanych uprzednio przez polskie władze celne w stosunku do danego towaru, a jeżeli nie stosowano uprzednio żadnej procedury celnej lub przeznaczenia celnego, to jako drugi kod należy wpisać "00".

Części drugiej nie należy wypełniać.

W formularzu uzupełniającym SAD-BIS pola 37 nie należy wypełniać.

POLE 38 - Masa netto w kilogramach

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 31, wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.

Części kilogramów (wartości po przecinku) należy zaokrąglać według zasad matematycznych. Ilości poniżej 0,50 kilograma należy zapisać jako "0", od 0,50 kilogramów do 1,49 kilogramów jako "1".

POLE 39 - Kontyngent

(Nie należy wypełniać)

POLE 40 - Deklaracja skrócona/Poprzedni dokument

Należy podać nazwę i numer dokumentu celnego używanego w poprzedniej procedurze celnej, związanego z tranzytem towarów. W wypadku stosowania karnetu TIR, ATA lub dokumentu SAD, należy wpisać ich numery.

POLE 41 - Uzupełniająca jednostka miary

Należy podać ilość towaru wyrażoną w jednostce miary umieszczonej w taryfie celnej przy danym kodzie towarowym, podaną w liczbach całkowitych, z zastrzeżeniem pkt 2 części I niniejszego załącznika.

Części po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Jeżeli danej pozycji taryfowej nie przypisano w taryfie celnej uzupełniającej jednostki miary, to pola tego nie należy wypełniać.

POLE 42 - Wartość pozycji

1. Należy podać wartość towaru opisanego w polu 31 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie podanej w polu 22, obliczoną na bazie franco granica polska lub CIF port polski.

2. W wypadku:

- zakończenia procedury uszlachetniania czynnego procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą odprawy czasowej, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą składu celnego lub wprowadzeniem do WOC/SW, lub

- zakończenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą składu celnego lub wprowadzeniem do WOC/SW, lub

- zakończenia procedury uszlachetniania biernego procedurą dopuszczenia do obrotu, lub

- przywozu na polski obszar celny towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego po poddaniu ich uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania biernego,

należy wpisać wartość produktu kompensacyjnego lub przetworzonego (wynikającą z faktury przypadającą na daną pozycję towarową i z wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych użytych do uszlachetniania/przetworzenia tego towaru) uwzględniając zasady podane w pkt 1.

Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalona na innej bazie dostawy niż wyżej podana, a zgłoszenie celne sporządzone jest tylko na formularzu SAD, należy postępować w sposób opisany poniżej.

W polu 12 należy podać:

1) koszty transakcyjne zagraniczne poniesione przez kupującego, nie ujęte w fakturze dostawcy, lub

2) koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze celnym przez dostawcę zagranicznego, jeżeli zostały one wyodrębnione w fakturze dostawcy, lub

3) niezależnie od warunków dostaw, pole 12 należy skorygować o inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru, wymienione przez zgłaszającego w DWC.

W wypadku, gdy zagraniczne koszty transakcyjne opłacono w innej walucie niż waluta faktury, wartość tę należy przeliczyć na walutę faktury.

W polu 42 należy podać wartość z pola 22 powiększoną lub pomniejszoną o wartość z pola 12.

Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalana na bazie franco granica polska lub CIF port polski, a zgłoszenie celne jest sporządzane tylko na formularzu SAD, to mogą wystąpić następujące sytuacje:

1) jeśli nie występują inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru, w polu 42 powtarza się wartość z pola 22,

2) jeśli występują inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru:

- w polu 12 należy podać wartość tych kosztów,

- w polu 42 należy podać wartość z pola 22 powiększoną lub pomniejszoną o wartość z pola 12.

Jeżeli wartość w polu 22 ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU, DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na polskim obszarze celnym, to w polu 42 powtarza się wartość z pola 22, o ile nie wystąpiły:

a) koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze celnym przez dostawcę zagranicznego, wyodrębnione w jego fakturze,

b) inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną towaru, lub dostawca nie wyodrębnił w swojej fakturze kosztów frachtu i ubezpieczenia ponoszonych na polskim obszarze celnym.

Powiększenie wartości z pola 22 o wartość z pola 12 występuje, w wypadku:

1) ponoszenia przez kupującego kosztów frachtu i/lub ubezpieczenia, nie ujętych w fakturze dostawcy, tzn. gdy w polu 20 zastosowano bazę:

a) EXW, FCA, FAS, FOB,

b) CFR i CPT - jeżeli wystąpiło w danej dostawie ubezpieczenie,

c) DAF - jeśli miejscem przeznaczenia nie jest miejscowość na granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

d) CIF, CPT, CIP, CFR, DES, DEQ, DDU, DDP - jeśli miejsce przeznaczenia dostawy nie jest zlokalizowane na polskim obszarze celnym.

2) ponoszenia przez kupującego innych kosztów zagranicznych, nie ujętych w fakturze dostawcy.

Pomniejszenie wartości z pola 22 o wartość z pola 12 występuje w wypadku:

1) gdy w polu 20 zastosowano bazę: CIP, CPT, DDU, DDP a miejsce przeznaczenia dostawy jest zlokalizowane na polskim obszarze celnym oraz koszty transportu i ubezpieczenia od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca przeznaczenia zostały wyodrębnione na fakturze dostawcy zagranicznego;

2) gdy wystąpiły inne koszty ujęte w cenie sprzedaży, o które zgodnie z ustawą, należy pomniejszyć wartość celną.

Jeżeli występują jednocześnie koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone przez dostawcę na polskim obszarze celnym (wyodrębnione na fakturze) oraz inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną, może wystąpić jednoczesne pomniejszenie i powiększenie wartości wynikającej z pola 22, wtedy w polu 12 należy podawać saldo (wartość bezwzględną).

Jeżeli wartość w polu 22 jest ustalana na bazie dostawy innej, niż wymagana jest w polu 42, a zgłoszenie celne sporządzone jest na zestawie SAD, należy dokonać powiększenia lub pomniejszenia wartości wynikających z pola 22 analogicznie do zgłoszenia celnego sporządzonego na formularzu SAD. Ponadto w takim wypadku należy kierować się następującymi zasadami:

1) wartość frachtu należy doliczać lub odliczać od wartości pozycji wynikającej z faktury według masy towaru. Jeśli wartość frachtu jest zależna od wartości przewożonego towaru, to należy fracht rozliczyć na poszczególne pozycje, proporcjonalnie do wartości pozycji.

2) wartość ubezpieczenia przesyłki należy rozliczać na poszczególne pozycje według wartości.

3) w wypadku, gdy ubezpieczenie i fracht są podane łącznie, to należy wartości rozliczać według zasady przyjętej dla frachtu.

4) w wypadku, gdy występują inne koszty powiększające lub pomniejszające wartość celną, należy je przypisać do poszczególnych pozycji, według zasad określonych w pkt 1, 2 i 3.

Suma rozliczonych na pozycje kosztów transakcyjnych zagranicznych musi odpowiadać wartości w polu 12.

Jeżeli w fakturze jest podana wartość netto pozycji, a potwierdzony zwrot podatku od wartości dodanej dotyczy wszystkich pozycji łącznie i wartość tego podatku nie jest doliczona do poszczególnych pozycji, to dla określenia wartości konkretnej pozycji należy przyjąć tę wartość netto, nie wypełniając wtedy pola 45 "Korekta".

Przykłady wypełniania dokumentu przy niektórych warunkach dostawy:

1) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach CIF Hamburg, wówczas:

- w polu 12 należy podać łączną wartość frachtu i ubezpieczenia do granicy polskiej i inne koszty poniesione przez polskiego importera,

- w polu 20 w trzeciej części podać symbol DE, tj. kraju ustalonego w warunkach dostawy,

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji, zawierającą też koszty frachtu, ubezpieczenia do granicy polskiej i inne koszty poniesione przez polskiego importera,

2) dostawa zgodnie z fakturą realizowana na warunkach CIP Przemyśl, a w fakturze uwidoczniono wysokość kosztów od granicy do Przemyśla, wówczas:

- w polu 12 należy podać łączną wartość kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Przemyśla, uwidocznioną w fakturze,

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji, bez kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy polskiej do Przemyśla,

3) dostawa zgodnie z fakturą realizowana jest na warunkach DDU Kraków, a w fakturze nie uwidoczniono wysokości kosztów frachtu i ubezpieczenia od granicy do Krakowa, wówczas:

- pole 12 pozostaje niewypełnione,

- w polu 22 należy podać wartość zgodną z fakturą,

- w polu 42 należy podać wartość pozycji na warunkach dostawy przyjętych w fakturze.

POLE 43 - Kod metody wartościowania

(Nie należy wypełniać)

POLE 44 - Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

Należy wpisać informację o przedłożonych dokumentach, w szczególności ich numer, rodzaj, ilości itp., według poniższych zasad:

1) w pierwszym górnym wierszu należy wpisać informacje o numerze pozwolenia:

- PM/999999/999999/9999999999* - dla pozwoleń na przywóz wydanych przez Ministra Gospodarki,

- PU/999999/999999/ - dla pozwoleń wydanych przez dyrektora urzędu celnego.

Poszczególne człony numeru pozwolenia oznaczają:

- pierwsze sześć cyfr - kod urzędu celnego, w którym zarejestrowano oryginał pozwolenia,

- drugie sześć cyfr - ostatnie sześć cyfr z numeru pozwolenia na przywóz wydanego przez Ministra Gospodarki, lub numer pozwolenia wydanego przez dyrektora urzędu celnego,

- ostatnie dziesięć cyfr (oznaczone "*") - określa numer kontrolny towaru lub technologii z jednolitej listy towarów i technologii, objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą (z pola "numer kontrolny towaru/technologii" pozwolenia).

Informacje o numerze pozwolenia należy podawać przy każdej pozycji, której dotyczą.

Jeżeli występują równocześnie pozwolenia Ministra Gospodarki i dyrektora urzędu celnego, należy wpisać w kolejności:

- w pierwszym wierszu numer pozwolenia Ministra Gospodarki,

- w kolejnych wierszach numer pozwolenia dyrektora urzędu celnego.

2) w wypadku stosowania procedur gospodarczych:

a) zakończenie procedury składu celnego procedurą: dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną lub wprowadzeniem do WOC/SW - należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury składu celnego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01,

b) zakończenie procedury uszlachetniania czynnego procedurą: dopuszczenia do obrotu, odprawy czasowej, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą składu celnego lub wprowadzeniem do WOC/SW - należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01, a w dolnym lewym rogu podać wartość towarów przywożonych, wynikającą ze zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego w następujący sposób:

PM/77777777777,77

gdzie symbol PM oznacza towary przywożone, drugi człon - wartość towarów przywożonych, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji, której ona dotyczy.

c) zakończenie procedury odprawy czasowej procedurą: składu celnego, uszlachetniania czynnego, dopuszczenia do obrotu, przetwarzania pod kontrolą celną albo wprowadzeniem do WOC/SW - należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury odprawy czasowej np. SAD 190410/000235 - 97.07.01,

d) zakończenie procedury uszlachetniania biernego procedurą dopuszczenia do obrotu - należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01, a w dolnym lewym rogu podać wartość towarów wywiezionych czasowo, wynikającą ze zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego w następujący sposób:

PM/77777777777,77

gdzie symbol PM oznacza towary wywiezione czasowo, drugi człon - wartość towarów wywiezionych czasowo, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji, której ona dotyczy.

e) przywóz na polski obszar celny towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które zostały wywiezione poza polski obszar celny w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania biernego - należy podać numer dokumentu SAD oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego np. SAD 190410/000235 - 97.07.01, a w dolnym lewym rogu podać wartość towarów wywiezionych czasowo, wynikającą ze zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego w następujący sposób:

PM/77777777777,77

gdzie symbol PM oznacza towary wywiezione czasowo, drugi człon - wartość towarów wywiezionych czasowo, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną w walucie faktury. Wartość tę należy podawać przy każdej pozycji, której ona dotyczy.

3) zezwala się na stosowanie w opisie pola skrótów, np.:

DWC = Deklaracja Wartości Celnej,

EUR.1 = świadectwo przewozowe,

REGON = zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,

CIS = świadectwo standaryzacyjne,

CMR = drogowy list przewozowy,

AWB = lotniczy list przewozowy.

4) Części pola "Kod dodatkowych informacji (Kod D.I.)" nie należy wypełniać.

POLE 45 - Korekta

Należy podać wartość upustu/rabatu uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym, w walucie faktury podanej w polu 22, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W polu należy wpisywać jedynie upusty potwierdzone, to znaczy uwidocznione w fakturze.

Jako upust można przyjąć też zwrot podatku od wartości dodanej, o ile nie uwzględniono go w polach 22 i 42.

Jeżeli w fakturze jest podana wartość netto pozycji, a potwierdzony zwrot podatku od wartości dodanej dotyczy wszystkich pozycji łącznie i wartość tego podatku nie jest doliczona do poszczególnych pozycji, to należy przyjąć tę wartość netto nie wypełniając wtedy niniejszego pola.

W polu tym nie należy umieszczać kwot zaliczek zapłaconych za dany towar oraz kwot skonta, jeżeli płatność za towar jeszcze nie nastąpiła.

POLE 46 - Wartość statystyczna

Należy podać wartość wynikającą z wyliczenia:

pole 46 = (pole 42 - pole 45) x pole 23 : przelicznik ilościowy waluty podany w tabeli kursowej.

Wartość należy podać w pełnych złotych polskich, zaokrąglając miejsca po przecinku według zasad przyjętych dla ustalania podstawy opłaty.

POLE 47 - Obliczanie opłat

Naliczenia cła, podatków i innych opłat należy dokonywać w wypadku:

a) powstania długu celnego, lub

b) powstania zobowiązania podatkowego, lub

c) mogącego powstać długu celnego, lub

d) mogącego powstać zobowiązania podatkowego, lub

e) zwolnienia towaru z cła, lub

f) zwolnienia towaru z podatku.

1. TYP - należy podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj należności według poniższego wykazu:

111 - cło,

112 - kwota cła równa 3% kwoty cła w odprawie celnej czasowej z częściowym zwolnieniem od cła,

117 - inne (oblicza się na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane tylko na formularzu SAD,

211 - opłaty wynikające z przepisów o ochronie rynku krajowego (np. opłaty antydumpingowe, antysubwencyjne, wyrównawcze, specjalne, opłaty celne dodatkowe),

811 - podatek akcyzowy,

812 - podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych,

813 - podatek od towarów i usług - VAT.

W wypadku przywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła należy wpisać typ 111 i 112.

2. PODSTAWA OPŁATY - należy podać wartość celną towarów, od której nalicza się cło, podatki i inne opłaty, w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu opłaty, jeżeli podstawą opłaty nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub ciężar, z wyjątkiem podstawy opłaty do naliczenia cła, którego sposób wypełnienia podano w pkt 2.1.

2.1. Podstawą naliczenia cła, w zależności od rodzaju stawki celnej, może być:

a) wartość celna towarów określona na podstawie tytułu II działu III Kodeksu celnego "Wartość celna towarów",

b) wartość celna określona w złotych na podstawie przepisów szczególnych,

c) ilość towaru,

d) masa netto towaru.

Niezależnie od rodzaju stawki celnej w kolumnie "Podstawa opłaty", dla typu opłaty 111, należy wpisać wartość celną towaru. W wypadku towaru, który sam się przemieszcza, np. dźwig samojezdny, nie uwzględnia się w wartości celnej kosztów transportu.

W wypadku wyprowadzania towaru niekrajowego ze składu celnego/WOC/SW na pozostały polski obszar celny uwzględnia się tylko zagraniczne koszty transakcyjne, tzn. do granicy państwa lub portu polskiego. Nie należy wliczać kosztów magazynowania w składzie celnym/WOC/SW z zastrzeżeniem art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu celnego tj. gdy koszty magazynowania stanowią przychód przypadający sprzedającemu towar ze składu celnego/WOC/SW na pozostały polski obszar celny.

2.2 Podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o należne cło, a w wypadku opakowań z tworzyw sztucznych podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest ilość towaru. Jeżeli podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest ilość towaru, podpola tego nie należy wypełniać.

W wypadku objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania biernego, podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest różnica pomiędzy wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę, a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczanych do obrotu, powiększona o należne cło.

2.3. Podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło.

W wypadku dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego, podstawą naliczenia podatku VAT jest różnica pomiędzy wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę, a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło.

Jeżeli przedmiotem przywozu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym i podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, to podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło oraz o podatek akcyzowy i należny podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.

Jeżeli przedmiotem przywozu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym lub podatkiem akcyzowym od opakowań z tworzyw sztucznych, to podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło oraz o podatek akcyzowy lub należny podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych.

Jeżeli przedmiotem przywozu są towary objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła to podstawą opodatkowania podatkiem VAT tych towarów jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

3. STAWKA - należy podać wysokość stawki celnej (odpowiednio podatkowej lub innej) w procentach, która ma być zastosowana do towaru klasyfikowanego według deklarowanego kodu taryfy celnej, po ewentualnym uwzględnieniu preferencji lub obniżek celnych.

W wypadku stawki specyficznej podpole to pozostaje niewypełnione.

Do stawek specyficznych zalicza się następujące stawki:

- gdy jako alternatywę stawki procentowej ustalono kwotę minimalną należności,

- gdy oprócz stawki procentowej oblicza się dodatkową należność od sztuki, zawartości alkoholu, itp.

- gdy stawkę należności ustalono kwotowo.

W wypadku gdy stawkę należności określono w EURO 23 , należy dokonać przeliczenia jej na PLN według tej samej tabeli kursu walut, która była zastosowana dla ustalenia wartości celnej.

W wypadku, gdy do naliczenia cła za towar klasyfikowany według danej pozycji taryfowej stosowana jest stawka celna specyficzna (np. wyroby alkoholowe), kod typu opłaty należy wpisać jednokrotnie, podpole "Stawka" powinno zostać niewypełnione, a kwotę cła należy wpisać jako liczbę skumulowaną.

Przy typie opłat 112 podpola "Stawka" nie wypełnia się.

4. KWOTA - Należy podać wysokość naliczonej kwoty cła, podatku lub innych opłat w złotych polskich, z dokładnością do 10 groszy (podaje się dwa miejsca po przecinku). Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki do 4 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 5 groszy i więcej podnosi się do pełnych 10 groszy.

W wypadku ustalenia podatku akcyzowego od towarów objętych obowiązkiem banderolowania, kwotę podatku akcyzowego należy pomniejszyć o wysokość zaliczki wpłaconej przez importera nabywającego banderole podatkowe. Kwoty podatku akcyzowego należy pomniejszyć proporcjonalnie do ilości towarów banderolowanych znajdujących się w danej przesyłce.

Na dołączonym do zgłoszenia celnego zaświadczeniu urzędu skarbowego o wydaniu banderol należy nanieść informacje o ilości odpowiednio wywożonych/przywożonych aktualnie banderol lub o ilości wykorzystanych banderol na przywożonych wyrobach akcyzowych oraz datę przyjęcia zgłoszenia celnego i pozycję ewidencji.

Oryginał należy zwrócić stronie, a w aktach pozostawić kopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem pieczęcią imienną i podpisem.

W wypadku, gdy następuje przywóz towarów w opakowaniach z tworzyw sztucznych to dla opakowań z tworzyw sztucznych objętych podatkiem akcyzowym, należy kwotę podatku akcyzowego podać zarówno w wypadku, gdy podatek jest należny, jak też, gdy opakowania są zwolnione z tego podatku.

Jeżeli jest zwolnienie z części podatku, to należy podać tylko kwotę podatku należnego z metodą płatności "A", "D" lub "E". Jeżeli jest zwolnienie całkowite z płatności tego podatku, należy podać pełną kwotę z metodą płatności "U".

W wypadku sprowadzenia z zagranicy nowego samochodu przez osobę rezygnującą po dniu 4 kwietnia 1994 r. z rekompensaty za nie odebrany samochód osobowy na przedpłatę, kwota należnego podatku od towarów i usług może być pomniejszona o kwotę nie wyższą od kwoty bonifikaty, określonej w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776).

Jeżeli wysokość bonifikaty jest równa lub większa od należnego podatku od towarów i usług, należy wpisać "0".

W wypadku przywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła należy przy typie 111 wpisać kwotę wyliczonego cła, a przy typie 112 wpisać 3% kwoty wyliczonego cła.

5. METODA PŁATNOŚCI (podpole MP) - należy podać jednoliterowy symbol, który informuje, w jaki sposób zostanie uregulowana opłata, według wykazu E załącznika nr 7.

Jeżeli dla danej pozycji zastosowano kilka metod płatności (np. część zobowiązania pokryto gotówką, a część przelewem), w podpolu MP należy wpisać symbol metody płatności dominującej wartościowo.

Symbol "R" może występować tylko w wierszach "Razem".

W podpolu MP dla naliczonych kwot należności celnych, podatków i innych opłat można używać tylko symboli: "A", "D", "E", "H", "U", "R". W wypadku decyzji urzędu skarbowego o odroczeniu płatności podatku, należy używać symbolu F. Nie wymaga on pobrania zabezpieczenia przez dyrektora urzędu celnego.

W wypadku odprawy czasowej, objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną w podpolu MP dla naliczonych, a nie pobranych kwot należności celnych, podatków i innych opłat, należy wpisać symbol "F".

W wypadku przywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła należy przy typie 111 wpisać symbol "F", a przy typie 112 wpisać symbol "A", "D" lub "E".

W wypadku złożenia towarów w składzie celnym należy wpisać symbol "F".

W wypadku dopuszczenia do obrotu towarów z całkowitym zwolnieniem od cła lub podatku na mocy stosownych przepisów w rubryce "MP" należy podać symbol "U".

Preferencyjne stawki celne, obniżone stawki celne oraz cła, których pobór jest zawieszony w całości lub w części nie mogą być traktowane jako ustawowe zwolnienie z cła, tzn. w metodzie płatności nie należy podawać litery "U".

Przy stawce zerowej należy podawać w rubryce "MP" symbol "A".

ZASADY WYPEŁNIANIA WIERSZY "RAZEM" DOTYCZĄCYCH DANEJ POZYCJI:

1. Jeżeli występuje tylko formularz SAD wiersza "Razem" nie wypełnia się.

2. eżeli występuje zestaw SAD mogą mieć miejsce następujące sytuacje:

- jeżeli wszystkie naliczone kwoty opłat są należne, należy je zsumować,

- jeżeli część naliczonych kwot opłat jest należna, a część nienależna w wierszu "Razem" zsumować kwoty opłat należnych,

- jeżeli wszystkie naliczone kwoty opatrzone są symbolem metody płatności "U" lub "F" należy je zsumować.

ZASADY WYPEŁNIANIA PÓL "OGÓŁEM" NA FORMULARZACH SAD-BIS:

1. Na ostatnim formularzu SAD-BIS nie wypełnia się wiersza oznaczonego "S.O."

2. W pozostałych formularzach SAD-BIS należy:

- zsumowywać narastająco kwoty należnych opłat dla danego typu opłaty z formularza SAD, kolejnych poprzedzających dany formularz SAD-BIS formularzy SAD-BIS oraz danego formularza SAD-BIS,

- po naliczeniu kwot należnych opłat należy je zsumować w wierszu "S.O.",

- jeżeli wszystkie kwoty opłat opatrzone są symbolem metody płatności "U" lub "F" należy zsumować narastająco kwoty opłat dla danego typu opłaty z formularza SAD, kolejnych poprzedzających dany formularz SAD-BIS formularzy SAD-BIS oraz danego formularza SAD-BIS,

- po naliczeniu kwot opłat należy je zsumować w wierszu "S.O.".

POLE 48 - Płatność odroczona

(Należy wpisać numer decyzji odraczającej płatność)

POLE 49 - Oznaczenie składu

Należy wypełniać w wypadku wyprowadzania i wprowadzania towaru do składu celnego.

Należy podać numer pozwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego i rok jego wydania.

POLE 54 - Miejsce i data, podpis i nazwisko zgłaszającego/przedstawiciela

Pole podlega wypełnieniu w chwili, gdy zgłaszający potwierdza odbiór karty 8.

Osoba odbierająca kartę wpisując swoje dane tj.: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, datę (wpisaną w systemie RR-MM-DD) oraz składając swój podpis potwierdza przyjęcie do wiadomości zarejestrowanie kwoty wynikającej z długu celnego.

CZĘŚĆ  VI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY UZUPEŁNIAJĄCYCH SAD-BIS

1. Formularze uzupełniające SAD-BIS mogą być stosowane tylko wtedy, jeżeli zgłaszanych jest wiele pozycji towarowych. Mogą one być przedłożone tylko w połączeniu z formularzem SAD.

2. Zasady dotyczące wypełniania pól formularzy SAD obowiązują także dla formularzy uzupełniających SAD-BIS.

Należy:

- w polu 2 lub 8 umieszczać tylko dane osoby krajowej,

- uwzględnić, że część "ogółem" z pola 47 dotyczy łącznego zestawienia zbiorczego wszystkich pozycji z zastosowanych formularzy SAD. W każdym kolejnym formularzu uzupełniającym SAD-BIS należy w polu "ogółem" wpisać sumaryczną wartość kwot z tego formularza oraz kwotę z formularza poprzedniego dla poszczególnych typów należności. Zestawienie zbiorcze musi być wpisane w ostatnim z dołączonych do danego zestawu formularzy uzupełniających, aby wykazać kwotę opłat wg typu oraz kwotę całkowitą opłat do pobrania.

3. Przy stosowaniu formularzy uzupełniających SAD-BIS nie wykorzystane pola 31 "Opis towaru" należy tak wykreślić, aby wykluczyć ich późniejsze użycie.

CZĘŚĆ  VII

POLA LITEROWE ORAZ POLA CYFROWE WYPEŁNIANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZA CELNEGO

POLE A - Urząd celny wysyłki/eksportu (karty 1, 1A, 2, 3 lub 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7)

(Należy wypełniać tylko w wywozie)

Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne, przystawia stempel SAD z aktualną datą (zapisaną w systemie RR-MM-DD) oraz wpisuje pozycję ewidencji zgodnie z przykładem: 140100/07/000327, co oznacza: 140100 - kod oddziału/posterunku/miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny, 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy), 000327 - pozycja ewidencji. Funkcjonariusz celny wpisuje nad stemplem SAD godzinę i minutę przyjęcia zgłoszenia celnego.

POLE A - Urząd celny wysyłki/eksportu/przeznaczenia (karty 1, 4, 5 i 7)

(Należy wypełniać w tranzycie)

W wypadku złożenia zgłoszenia celnego do procedury tranzytu pomiędzy urzędem celnym granicznym i urzędem celnym granicznym, gdy w polu 17 - "Kraj przeznaczenia" wpisano kraj inny niż Polska, funkcjonariusz celny w polu A na karcie 7 SAD przystawia stempel SAD z aktualną datą (zapisaną w systemie RR-MM-DD) oraz wpisuje pozycję ewidencji zgodnie z przykładem: 140100/07/000327, co oznacza: 140100 - kod oddziału/posterunku/miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny, 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy), 000327 - pozycja ewidencji.

POLE A - Urząd celny przeznaczenia (karty 6, 7, 8)

(Należy wypełniać w przywozie, złożeniu towaru w składzie celnym lub wprowadzeniu towaru do WOC/SW oraz wyprowadzaniu towaru na pozostały polski obszar celny ze składu celnego/WOC/SW)

Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne, przystawia stempel SAD z aktualną datą (zapisaną w systemie RR-MM-DD) oraz wpisuje pozycję ewidencji zgodnie z przykładem: 140100/07/000327, co oznacza: 140100 - kod oddziału/posterunku/miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny, 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy), 000327 - pozycja ewidencji. Funkcjonariusz celny wpisuje nad stemplem SAD godzinę i minutę przyjęcia zgłoszenia celnego.

POLE B - Elementy kalkulacyjne

Przykładowe informacje, które funkcjonariusz celny może wpisać w tym polu:

- wymiar i rodzaj opłat manipulacyjnych, wraz z podaniem podstawy prawnej ich wymiaru,

- forma i data zapłaty (np. "zapłacono gotówką"),

- inne.

W wypadku wymierzania opłaty manipulacyjnej dodatkowej w polu B należy wpisać kwotę opłaty manipulacyjnej dodatkowej wraz z podstawą prawną jej wymiaru, natomiast uzasadnienie faktyczne, a w szczególności sposób obliczenia opłaty manipulacyjnej dodatkowej wpisuje się w pole E lub J. Zapisu dokonuje się także na odwrocie karty 3 lub 8 SAD, powtarzając treść wpisaną w polu E lub J na odwrocie karty 1 lub 6 SAD.

W wypadku braku miejsca w tym polu pozostałe informacje należy wpisać w polu E lub J na odwrocie karty 1 lub 6 SAD.

Jeżeli występuje konieczność pobrania zabezpieczenia związanego z odroczeniem niektórych płatności, funkcjonariusz celny w polu B sumuje wartość opłat opatrzonych symbolem F. Powyższy obowiązek ciąży tylko, gdy w polu 47 dla części typów opłat występują metody płatności odroczonej, a dla pozostałych typów opłat metody płatności natychmiastowej.

POLE C - Urząd celny wyjścia

(Należy wypełniać w tranzycie)

Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne do procedury tranzytu przystawia stempel SAD z aktualną datą (zapisaną w systemie RR-MM-DD) oraz wpisuje pozycję ewidencji zgodnie z przykładem: 140100/07/000327, co oznacza: 140100 - kod oddziału/posterunku/miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny, 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy), 000327 - pozycja ewidencji.

POLE D - Kontrola przez urząd celny wyjścia lub Pole J - Kontrola przez urząd celny przeznaczenia

Funkcjonariusz celny dokonuje następujących adnotacji urzędowych:

- w pozycji "Wynik" wpisuje:

a) "Zgodnie" - jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania dokumentów lub rewizji celnej stwierdzi, że dane zawarte w dokumencie SAD są zgodne ze stanem faktycznym; adnotację o zakresie przeprowadzonej rewizji celnej wpisuje w prawej części pola D lub w polu E,

b) "Rewizji nie przeprowadzono" - w wypadku odstąpienia od przeprowadzania rewizji celnej.

Jeżeli w wyniku rewizji celnej zostaną stwierdzone rozbieżności, funkcjonariusz celny wszczyna postępowanie celne lub karne skarbowe;

- w pozycji "Nałożone zamknięcia: Ilość:" oraz "Znaki" funkcjonariusz celny wpisuje liczbę i numery założonych zamknięć celnych,

- w pozycji "Termin (ostatni dzień):" wpisuje datę (w systemie RR-MM-DD), dostarczenia towaru do urzędu celnego przeznaczenia,

- w pozycji "Podpis:" funkcjonariusz celny podpisuje się z upoważnienia dyrektora urzędu celnego i przystawia pieczęć "Polska Cło".

W prawej części pola należy dokonać się następujących adnotacji urzędowych:

a) informacja o:

- objęciu towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, lub

- objęciu towaru procedurą uszlachetniania czynnego, lub

- objęciu towaru procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, lub

- objęciu towaru procedurą odprawy czasowej, lub

- objęciu towaru procedurą uszlachetniania biernego, lub

- objęciu towaru procedurą wywozu, lub

- objęciu towaru procedurą tranzytu, lub

- dopuszczeniu towaru do powrotnego wywozu, lub

- objęciu towaru procedurą składu celnego, lub

- wprowadzeniu towaru do Wolnego Obszaru Celnego/składu wolnocłowego;

b) informacja o zakresie i wyniku przeprowadzonej rewizji celnej z określeniem, czy była to rewizja celna całkowita, czy częściowa. W wypadku rewizji częściowej należy podać, ile opakowań i jak oznakowanych sprawdzono dla poszczególnych pozycji zgłoszenia celnego. W każdym wypadku rewizji celnej należy określić, co stwierdzono wskutek jej przeprowadzenia. W wypadku odstąpienia od rewizji celnej lub uznania rewizji celnej przeprowadzonej przez organy celne innego kraju należy dokonać stosownej adnotacji. Jeżeli zostały pobrane próbki, należy opisać ich rodzaj i wielkość.

Należy także zaznaczyć, czy była przeprowadzana wstępna lub powtórna rewizja celna.

W wypadku gdy rewizję celną przeprowadza funkcjonariusz celny grupy rewizyjnej, informację o zakresie i wyniku rewizji celnej podaje się w karcie nr 6 SAD, w polu J (na odwrotnej stronie karty), podpisanej i potwierdzonej pieczęcią "Polska Cło". Inne zapisy w polu D lub polu J oraz w polu 47 sporządza funkcjonariusz celny grupy rachmistrzów.

c) w wypadku objęcia towaru procedurą: odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, uszlachetniania czynnego z zastosowaniem systemu zawieszeń po wyrazach "Termin wywozu/powrotnego wywozu lub nadania innego przeznaczenia celnego ... " funkcjonariusz celny wpisuje datę (w systemie RR-MM-DD).

d) w wypadku procedury tranzytu funkcjonariusz celny na podstawie faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej, podaje wartość oraz trzyliterowy symbol waluty. Jeżeli nie ma faktury lub innego dokumentu określającego wartość towaru, wówczas wartość celna ustalana jest zgodnie z ustawą.

e) dla towarów określonych w § 172 należy wpisać numer zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu pierwszej partii towaru. Informacje te można umieścić też na odwrocie karty 1 lub 6 SAD w polu E lub J.

Danych z pola E lub J nie należy wpisywać na odwrocie karty 2 lub 7 SAD.

POLE E lub J - Kontrola przez urząd celny wysyłki/eksportu/przeznaczenia

W polu tym wpisuje się uwagi organu celnego, które nie mieszczą się w polu D lub B. Podstawy prawne udzielonych ulg i zwolnień oraz wymierzonych opłat, jeżeli są wpisywane w tym polu, powinny być także powtórzone na odwrocie karty 3 lub 8 SAD. Nie należy ich podawać na odwrocie karty 2 lub 7 SAD.

POLE F - Poświadczenie odpowiednich władz (na karcie 4 i 5)

Wpisu dokonują władze lokalne, poświadczając zaistniałe zdarzenie opisane w polu 55.

W takim wypadku należy dołączyć protokół zdarzenia, o ile został sporządzony.

POLE G - Poświadczenie odpowiednich władz (na odwrocie karty 4 i 5)

Wpisu mogą dokonać władze lokalne, poświadczając zaistniałe zdarzenie opisane w polu 56.

W takim wypadku należy dołączyć protokół zdarzenia, o ile został sporządzony.

Poświadczenie to nie jest jednak konieczne.

POLE H - Powtórna kontrola (na odwrocie karty 4 i 5), jeżeli karta ta jest stosowana dla poświadczenia wspólnotowego charakteru towarów.

Pole to należy wypełniać w wypadku wnioskowania o powtórną kontrolę dokumentu T2L przez urząd celny przeznaczenia.

Funkcjonariusz celny wpisuje:

- w pozycji: "Miejsce i data" - dzień wystawienia wniosku (w systemie RR-MM-DD),

- w pozycji: "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się, przystawia pieczątkę imienną oraz stempel SAD.

W wypadku przeprowadzenia powtórnej kontroli funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia, w części "Rezultaty kontroli", po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zakreśla odpowiednie pole, wpisując:

- w pozycji "Miejsce i data" - dzień przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (w systemie RR-MM-DD),

- w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się, przystawia pieczątkę imienną oraz stempel SAD.

POLE I - Kontrola przez urząd celny przeznaczenia (wspólna procedura tranzytowa)

Funkcjonariusz celny urzędu celnego przeznaczenia potwierdza w polu I karty 4 i 5 SAD przedstawienie towarów i dokumentów dokonując następujących wpisów:

a) w pozycji "Dzień przybycia":

- w urzędzie celnym granicznym - datę dopuszczenia towarów do wywozu za granicę (w systemie RR-MM-DD),

- w urzędzie celnym wewnętrznym - datę dostarczenia towarów (w systemie RR-MM-DD),

b) w pozycji "Kontrola zamknięć":

- jeżeli zamknięcia celne są nienaruszone i zgodne z opisem w polu D - wyraz "ZGODNIE",

- jeżeli zostaną stwierdzone rozbieżności, to po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego - opis stanu faktycznego,

c) w pozycji "Uwagi" - przystawia stempel SAD i wpisuje pozycję ewidencji,

d) w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - składa podpis oraz przystawia pieczęć "Polska Cło".

POLE 47 - Obliczanie opłat

Ustaloną w polu B sumę opłat manipulacyjnych funkcjonariusz celny wpisuje:

- w podpolu TYP - kod "115" - opłaty manipulacyjne i opłaty manipulacyjne dodatkowe,

- w podpolu KWOTA - łączną kwotę opłat manipulacyjnych i manipulacyjnych dodatkowych,

- w podpolu METODA PŁATNOŚCI - symbol płatności natychmiastowej (A, D lub E).

Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest na formularzu SAD, funkcjonariusz celny po wpisaniu kwot opłat manipulacyjnych i manipulacyjnych dodatkowych dokonuje w wierszu "Razem" podsumowania należnych opłat.

Jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest na zestawie SAD, funkcjonariusz celny na ostatnim formularzu uzupełniającym SAD-BIS w polu "Ogółem" wpisuje kod 115 (łączną kwotę opłat manipulacyjnych i manipulacyjnych dodatkowych), metodę płatności natychmiastowej, a następnie dokonuje w wierszu "S. O." podsumowania należnych opłat z całego zestawu SAD.

CZĘŚĆ  VIII

ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA SKRÓCONEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO

Przy wypełnianiu formularza SDA należy korzystać z Instrukcji wypełniania dokumentu SAD.

Odpowiednie pola SDA odpowiadają opisowi pól SAD.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ KODÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH DO WYPEŁNIANIA FORMULARZY SAD ORAZ ZESTAWÓW SAD

wykaz A - symbole warunków dostaw według Incoterms '90

wykaz B - kody procedur celnych

wykaz C - kody rodzajów transakcji

wykaz D - kody rodzajów transportu

wykaz E - symbole metod płatności

wykaz F - kody i symbole krajów

wykaz G - kody rodzajów gwarancji

WYKAZ A

SYMBOLE WARUNKÓW DOSTAW WEDŁUG INCOTERMS '90

EXW z zakładu... (oznaczone miejsce)
FCA franco przewoźnik... (oznaczone miejsce)
FAS franco wzdłuż burty statku... (oznaczony port załadunku)
FOB franco statek... (oznaczony port załadunku)
CFR koszt i fracht... (oznaczony port przeznaczenia)
CIF koszt, ubezpieczenie i fracht... (oznaczony port przeznaczenia)
CPT przewoźne opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
CIP przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DAF dostarczone na granicę... (oznaczone miejsce)
DES dostarczone statek... (oznaczony port przeznaczenia)
DEQ dostarczone nabrzeże... (oznaczony port przeznaczenia)
DDU dostarczone (cło nie opłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DDP dostarczone (cło opłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia)

WYKAZ B

I    KODY PRZEZNACZEŃ I PROCEDUR CELNYCH

10 procedura wywozu
11 powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania w ramach systemu zawieszeń
12 powrotny wywóz produktów przetworzonych powstałych w procesie przetwarzania lub produktów znajdujących się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu
14 wywóz produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego
21 procedura uszlachetniania biernego polegająca na obróbce lub przetworzeniu towarów
22 procedura uszlachetniania biernego polegająca na naprawie towarów
23 procedura uszlachetniania biernego w ramach systemu wymiany towarów
31 powrotny wywóz towarów w stanie nie zmienionym
40 procedura dopuszczenia do obrotu
41 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych
42 dopuszczenie do obrotu towarów zwolnionych z cła lub podatku na mocy odrębnych przepisów
43 dopuszczenie do obrotu "z urzędu"
46 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
47 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
48 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
50 procedura odprawy czasowej z zastosowaniem karnetu ATA (nie może występować jako pierwsze dwie cyfry pola 37)
51 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń
52 procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
53 procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła
54 przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego po wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
55 procedura przetwarzania pod kontrolą celną
56 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
57 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
58 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
59 proces przetwarzania przeprowadzony w pomieszczeniach składu celnego, w WOC lub składzie wolnocłowym
61 dopuszczenie do obrotu towarów powracających
64 przywóz produktu zamiennego przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu w ramach procesu uszlachetniania biernego (uprzedni przywóz)
71 objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych
72 objęcie procedurą składu celnego towarów krajowych
78 wprowadzenie towarów do WOC lub składu wolnocłowego

II   NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE POWIĄZANIA KODÓW PRZEZNACZEŃ I PROCEDUR CELNYCH

10
1000 wywóz
1040 wywóz towaru uprzednio dopuszczonego do obrotu na polskim obszarze celnym
1072 wywóz towaru krajowego, który był objęty procedurą składu celnego
1078 wywóz towaru krajowego, wcześniej wprowadzonego do WOC lub do składu wolnocłowego
1041 wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych
1046 wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych przeprowadzonych w pomieszczeniach składu celnego
1047 wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych, który został przeprowadzony w WOC lub składzie wolnocłowym
1048 wywóz produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych w procedurze uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych
11
1151 powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń
1156 powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, który został przeprowadzony w pomieszczeniach składu celnego
1157 powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, w pomieszczeniach WOC lub w składzie wolnocłowym
1158 powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
12
1255 powrotny wywóz produktów przetworzonych powstałych w procesie przetwarzania lub produktów znajdujących się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu
1259 powrotny wywóz produktów przetworzonych lub produktów znajdujących się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu, powstałych w procesie przetworzenia w pomieszczeniach składu celnego w WOC lub składzie wolnocłowym
14
1400 wywóz produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego
21
2100 czasowy wywóz towarów krajowych w procedurze uszlachetniania biernego w celu jego obróbki lub przetworzenia
2141 wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym objętych procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
2151 wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym objętych procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
2156 wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń przeprowadzaną w pomieszczeniach składu celnego, w celu poddania ich procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
2157 wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń przeprowadzaną w WOC lub składzie wolnocłowym, w celu poddania ich procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
22
2200 czasowy wywóz towarów krajowych w procedurze uszlachetniania biernego w celu naprawy
23
2300 procedura uszlachetniania biernego w ramach systemu wymiany towarów
2364 wywóz towarów będących przedmiotem czasowego wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego po przywozie produktu zamiennego
31
3100 powrotny wywóz towarów
3151 powrotny wywóz towarów w stanie nie zmienionym, objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń
3152 powrotny wywóz towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
3153 powrotny wywóz towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła
3155 powrotny wywóz towarów w stanie nie zmienionym, objętych uprzednio procedurą przetwarzania pod kontrolą celną
3171 powrotny wywóz towarów niekrajowych objętych uprzednio procedurą składu celnego
3178 powrotny wywóz towarów złożonych w WOC lub składzie wolnocłowym
40
4000 procedura dopuszczenia do obrotu
4010 procedura dopuszczenia do obrotu towarów powracających
4021 dopuszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego polegającą na obróbce lub przetworzeniu towaru wywiezionego czasowo
4022 dopuszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego polegającą na naprawie towaru wywiezionego czasowo
4023 dopuszczenie do obrotu produktów zamiennych
4050 dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem karnetu ATA
4051 dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń
4052 dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
4053 dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła
4055 dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą przetwarzania pod kontrolą celną
4071 procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą składu celnego
4078 procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych wyprowadzonych z WOC lub składu wolnocłowego
41
4100 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych
4121 przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych po uszlachetnianiu biernym
42
4200 dopuszczenie do obrotu towarów zwolnionych z cła lub podatków na mocy przepisów odrębnych
43
4300 dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 pkt 2 Kodeksu celnego
4351 dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 pkt 2 Kodeksu celnego uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego
4352 dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 pkt 2 Kodeksu celnego, uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
4353 dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 pkt 2 Kodeksu celnego, uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła
46
4600 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
4621 przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w pomieszczeniach składu celnego w systemie ceł zwrotnych po uszlachetnianiu biernym
47
4700 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
4721 przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w WOC lub składzie wolnocłowym w systemie ceł zwrotnych po uszlachetnianiu biernym
48
4800 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu ceł zwrotnych z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
51
5100 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń
5121 przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń po uszlachetnianiu biernym
5171 objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, uprzednio objętych procedurą składu celnego
5178 objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego
52
5200 procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
5271 procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego
5278 procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem o cła towarów uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego (objęcie procedurą odprawy czasowej)
53
5300 procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła
5371 procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego
5378 procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła towarów uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego
54
5400 przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego po wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
5414 przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego po wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
55
5500 procedura przetwarzania pod kontrolą celną
56
5600 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
5621 przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w pomieszczeniach składu celnego w systemie zawieszeń po uszlachetnianiu biernym
57
5700 proces uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
5721 przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w WOC lub składzie wolnocłowym w systemie zawieszeń po uszlachetnianiu biernym
58
5800 procedura uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń, z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
59
5900 proces przetwarzania przeprowadzony w pomieszczeniach składu celnego, WOC/SW
61
6121 dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego w celu obróbki lub przetworzenia, lecz nie poddanych tym procesom
6122 dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego w celu naprawy, lecz nie poddanych temu procesowi
64
6400 przywóz produktu zamiennego przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu w ramach procesu uszlachetniania biernego (uprzedni przywóz)
71
7100 objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych
7152 objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
7153 objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła
7171 objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą składu celnego
7178 objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego
72
7200 objęcie procedurą składu celnego towarów krajowych
78
7800 wprowadzenie towarów do WOC lub składu wolnocłowego
7852 wprowadzenie do WOC lub składu wolnocłowego towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z częściowym zwolnieniem od cła
7853 wprowadzenie do WOC lub składu wolnocłowego towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła

WYKAZ C

KODY RODZAJÓW TRANSAKCJI

1. Transakcje z przeniesieniem prawa własności (rzeczywistym lub zamierzonym) wraz ze świadczeniem wzajemnym (finansowym lub innym), z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodami 2, 7, 8 (a, b, c).

11 Kupno/sprzedaż za zapłatą (b)
12 Dostawa na sprzedaż po akceptacji lub po wypróbowaniu, transakcje komisowe, transakcje konsygnacyjne lub za pośrednictwem agenta
13 Transakcje kompensacyjne (w tym handel barterowy)
14 Zakup przez podróżnego
15 Leasing finansowy (c)
17 Import na reeksport pośredni

- Przywóz towarów do kraju w celu późniejszej ich odsprzedaży w stanie niezmienionym odbiorcom zagranicznym, także maszyn i urządzeń technologicznych w ramach realizacji kontraktów na eksport kompletnych obiektów przemysłowych i budowlanych

18 Reeksport - eksport towarów importowych
19 Dostawy towarów z oraz do składów celnych lub WOC/SW

2. Zwroty towarów, wymienionych pod kodem 1 (d), dostawy rekompensacyjne nieodpłatne (d).

21 Zwrot towarów
22 Rekompensata za towary, które podlegają zwrotowi
23 Rekompensata za towary, które nie podlegają zwrotowi (np. w ramach gwarancji)

3. Dostawy bezpłatne (nie na czas oznaczony).

31 Dostawy towarów w ramach programów pomocy (całkowicie lub częściowo finansowane przez kraje UE)
32 Inne dostawy towarów w ramach pomocy rządowej
33 Inne dostawy towarów w ramach pomocy (od osób fizycznych lub organizacji pozarządowych)
34 Inne transakcje (a)

4. Dostawy towarów w celu uszlachetnienia (e) lub naprawy (f), z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7.

41 Dostawa towarów w celu uszlachetnienia lub przetworzenia w ramach umowy (kontraktu)
42 Dostawy towarów w celu naprawy i konserwacji za opłatą
43 Dostawy towarów w celu naprawy i konserwacji bez opłaty

5. Dostawy towarów po uszlachetnieniu (e) lub naprawie (f), z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7.

51 Dostawy towarów po uszlachetnieniu lub przetworzeniu w ramach umowy (kontraktu)
52 Dostawy towarów po naprawie lub konserwacji za opłatą
53 Dostawy towarów po naprawie lub konserwacji bez opłaty

6. Transakcje nie wymagające przeniesienia prawa własności, np. dzierżawa, pożyczka, leasing operacyjny (g) oraz inne czasowe użytkowanie (h), z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodami 4 i 5.

61 Dzierżawa, pożyczka, leasing operacyjny (g)
62 Inne czasowe użytkowanie (h)
63 Dostawy na targi i wystawy

7. [70] Wysyłki towarów w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzynarodowych programów produkcyjnych.

8. [80] Dostawy materiałów budowlanych, wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji umowy budowlanej lub inżynieryjnej, stanowiącej część umowy generalnej (i).

9. Inne rodzaje transakcji.

91 Aporty rzeczowe wnoszone w ramach tworzenia przedsiębiorstw o kapitale mieszanym
92 Towary stanowiące mienie przesiedlenia, mienie rewindykowane lub mienie pochodzące ze spadku, których ilość lub rodzaj wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej
93 Rzeczy przywożone lub wywożone w paczkach, przeznaczone dla osób fizycznych
94 Rzeczy przywożone do użytku urzędowego międzynarodowym przedsiębiorstwom mającym siedzibę lub placówkę w Polsce oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom mającym placówkę w Polsce lub wywożone do polskich jednostek mających siedzibę lub placówkę za granicą, lub towary przeznaczone do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk uczestników imprez
95 Towary przeznaczone na zaopatrzenie statków
96 Towary wywożone lub przywożone przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji
97 Zakup samochodu w ramach realizacji przedpłat na samochody osobowe
98 Osoba nieznana
99 Inne (do wyspecyfikowania w polu 44 - "Dodatkowe informacje")

Uwagi:

a) Ujmowana jest tu większość transakcji eksportowych/wywozowych i importowych/przywozowych, tj. takich transakcji, w przypadku których:

- następuje przeniesienie prawa własności pomiędzy osobami zamieszkałymi na stałe na danym terytorium a osobami niezamieszkałymi na stałe na danym terytorium oraz

- następuje lub nastąpi zapłata lub świadczenie rzeczowe (handel wymienny).

Dotyczy to również ruchów towarowych pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi lub do/z centrów rozdziału. Jeżeli nie nastąpi zapłata lub inny rodzaj kompensaty, to ten rodzaj dostawy należy zarejestrować pod kodem 3.

b) Zawiera dostawy części zamiennych lub towarów rekompensacyjnych w formie odpłatnej.

c) Leasingiem finansowym (kupno towarów leasingowych). Płatności leasingowe należy obliczać w taki sposób, aby pokrywały one całkowitą lub prawie całkowitą wartość towaru. Walory i ryzyka własności przechodzą na leasingobiorcę, po zakończeniu umowy leasingobiorca staje się również prawowitym właścicielem.

d) Wysyłki zwrotne i dostawy rekompensacyjne towarów, które pierwotnie zarejestrowano pod kodami od 3 do 9.

e) Pod kodami 4 i 5 ujmowany jest obrót uszlachetniający pod lub bez dozoru celnego. Pod tym kodem nie należy ujmować uszlachetnienia dokonywanego przez uszlachetniającego na rachunek własny. Należy ująć je pod kodem 1.

f) Naprawa towaru stanowi przywrócenie jego pierwotnej funkcji. Może z nią być związana pewna przebudowa lub ulepszenie.

g) Leasing operacyjny: wszystkie transakcje leasingowe, które nie są leasingiem finansowym.

h) Wszystkie wysyłki/przywozy towarów, w przypadku których istnieje zamiar późniejszego ponownego przywozu/późniejszej ponownej wysyłki, gdzie nie następuje zmiana prawa własności.

i) Pod kodem 80 wymienionym w pkt 8 należy ujmować jedynie takie transakcje, w przypadku których faktura nie jest wystawiana na poszczególne dostawy, lecz jedna faktura obejmuje łączną wartość prac. Jeżeli tak nie jest, należy transakcje te ująć pod kodem 1.

WYKAZ D

KODY RODZAJÓW TRANSPORTU

10 Transport morski
12 Wagon kolejowy załadowany na statek/prom morski
16 Samochód/ciągnik załadowany na statek/prom morski
17 Przyczepa/naczepa bez silnika załadowana na statek/prom morski
18 Statek/barka śródlądowa załadowana na statek/prom morski
20 Transport kolejowy
23 Samochód/ciągnik załadowany na wagon kolejowy
30 Transport drogowy
40 Transport lotniczy
50 Poczta
70 Stałe instalacje transportowe (ropociągi, gazociągi, wodociągi, ciepłociągi, linie energetyczne, koleje linowe, itp.)
80 Transport wodny śródlądowy
90 Towar przemieszcza się o własnym napędzie (samoloty, statki, samochody, dźwigi samojezdne, itp.)

WYKAZ E

SYMBOLE METOD PŁATNOŚCI

A natychmiastowa płatność gotówką lub papierem wartościowym, np. czekiem
D natychmiastowa płatność zapisana w ciężar rachunku gotówkowego, np. przelewem
E płatność w terminie ustawowym pod zabezpieczenie majątkowe
F płatność odroczona (przy odprawie czasowej, przy złożeniu w składzie celnym, w przypadku odprawy ostatecznej, gdy decyzja urzędu skarbowego odracza płatność podatku i nie pobiera się zabezpieczenia)
H płatność podatku w wysokości ustalonej decyzją władz skarbowych
U ustawowe zwolnienie od cła i innych płatności
R różne metody płatności

WYKAZ F

KODY I SYMBOLE KRAJÓW

I. WYKAZ REGIONALNY

UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być wyłącznie symbole literowe.

UNIA EUROPEJSKA

KOD ISO 3166 POLSKA NAZWA ANGIELSKA NAZWA SYMBOL KOD Unii Europejskiej
040 Austria Austria AT 038
056 Belgia Belgium BE 002
208 Dania Denmark DK 008
246 Finlandia Finland FI 032
250 Francja France FR 001
300 Grecja Greece GR 009
724 Hiszpania Spain ES 011
528 Holandia Netherlands NL 003
372 Irlandia Ireland IE 007
442 Luksemburg Luxembourg LU 002
276 Niemcy Germany DE 004
620 Portugalia Portugal PT 010
752 Szwecja Sweden SE 030
826 Wielka Brytania United Kingdom GB 006
380 Włochy Italy IT 005

CEFTA

203 Republika Czeska Czech Republik CZ 061
616 Polska Poland PL 060
703 Słowacja Slovakia SK 063
705 Słowenia Slovenia SI 091
348 Węgry Hungary HU 064

EFTA

352 Islandia Iceland IS 024
438 Liechtenstein Liechtenstein LI 037
578 Norwegia Norway NO 028
756 Szwajcaria Switzerland CH 039

INNE KRAJE EUROPEJSKIE

008 Albania Albania AL 070
020 Andora Andorra AD 043
051 Armenia Armenia AM 077
031 Azerbejdżan Azerbaijan AZ 078
112 Białoruś Belarus BY 073
070 Bośnia i Hercegowina Bosnia-Herzegovina BA 093
100 Bułgaria Bulgaria BG 068
191 Chorwacja Croatia HR 092
233 Estonia Estonia EE 053
292 Gibraltar Gibraltar GI 044
268 Gruzja Georgia GE 076
891 Jugosławia Yugoslawia YU 094
398 Kazachstan Kazakhstan KZ 079
417 Kyrgystan Kyrgyzstan KG 083
440 Litwa Lithuania LT 055
428 Łotwa Latvia LV 054
917 Macedonia Macedonia MK 095
470 Malta Malta MT 046
498 Mołdawia Moldova MD 074
492 Monako Monaco MC 001
643 Rosja Russian Federation RU 075
642 Rumunia Romania RO 066
674 San Marino San Marino SM 047
744 Svalbard i Jan Meyen Svalbard and Jan Mayen Islands SJ 027
762 Tadżykistan Tadjikistan TJ 082
792 Turcja Turkey TR 052
795 Turkmenistan Turkmenistan TM 080
804 Ukraina Ukraine UA 072
860 Uzbekistan Uzbekistan UZ 081
336 Watykan Vatican City State VA 045
074 Wyspy Bouveta Bouvet Islands BV
234 Wyspy Owcze Faroe Islands FO 041

AFRYKA

012 Algieria Algeria DZ 208
024 Angola Angola AO 330
204 Benin Benin BJ 284
072 Botswana Botswana BW 391
086 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego British Indian Ocean Territory IO 357
854 Burkina Faso Burkina Faso BF 236
108 Burundi Burundi BI 328
148 Czad Chad TD 244
262 Dżibuti Djibouti DJ 338
818 Egipt Egypt EG 220
232 Erytrea Eritrea ER 336
230 Etiopia Ethiopia ET 334
266 Gabon Gabon GA 314
270 Gambia Gambia GM 252
288 Ghana Ghana GH 276
324 Gwinea Guinea GN 260
624 Gwinea-Bissau Guinea-Bissau GW 257
226 Gwinea Równikowa Equatorial Guinea GQ 310
120 Kamerun Cameroon CM 302
404 Kenia Kenya KE 346
174 Komory Comoros KM 375
178 Kongo Congo CG 318
426 Lesotho Lesotho LS 395
430 Liberia Liberia LR 268
434 Libia Libya LY 216
450 Madagaskar Madagascar MG 370
175 Majotta Mayotte YT 377
454 Malawi Malawi MW 386
466 Mali Mali ML 232
504 Maroko Morocco MA 204
478 Mauretania Mauritania MR 228
480 Mauritius Mauritius MU 373
508 Mozambik Mozambique MZ 366
516 Namibia Namibia NA 389
562 Niger Niger NE 240
566 Nigeria Nigeria NG 288
710 Rep. Połud. Afryki South Africa ZA 388
140 Rep. Środk. Afrykańska Central African Republic CF 306
638 Reunion Reunion RE 372
646 Ruanda Rwanda RW 324
732 Sahara Zachodnia Western Sahara EH
686 Senegal Senegal SN 248
690 Seszele Seychelles SC 355
694 Sierra Leone Sierra Leone SL 264
706 Somalia Somalia SO 342
748 Suazi Swaziland SZ 393
736 Sudan Sudan SD 224
654 Święta Helena St. Helena SH 329
834 Tanzania Tanzania TZ 352
768 Togo Togo TG 280
788 Tunezja Tunisia TN 212
800 Uganda Uganda UG 350
384 Wyb. Kości Słoniowej Cote D'ivore CI 272
678 Wyspy Św. Tomasza i Książęca Sao Tome and Principe ST 311
180 Zair Zaire ZR 322
894 Zambia Zambia ZM 378
132 Zielony Przylądek Cape Verde CV 247
716 Zimbabwe Zimbabwe ZW 382

AMERYKA

660 Anguilla Anguilla AI 446
028 Antigua i Barbuda Antigua and Barbuda AG 459
530 Antyle Holenderskie Netherlands Antilles AN 478
032 Argentyna Argentina AR 528
533 Aruba Aruba AW 474
044 Bahamy Bahamas BS 453
052 Barbados Barbados BB 469
084 Belize Belize BZ 421
060 Bermudy Bermuda BM 413
068 Boliwia Bolivia BO 516
076 Brazylia Brazil BR 508
152 Chile Chile CL 512
212 Dominika Dominica DM 460
214 Dominikana Dominican Republic DO 456
218 Ekwador Ecuador EC 500
238 Falklandy Falkland Islands FK 529
308 Grenada Grenada GD 473
304 Grenlandia Greenland GL 406
328 Gujana Guyana GY 488
254 Gujana Francuska French Guiana GF 496
312 Gwadelupa Guadeloupe GP 458
320 Gwatemala Guatemala GT 416
332 Haiti Haiti HT 452
340 Honduras Honduras HN 424
388 Jamajka Jamaica JM 464
136 Kajmany Cayman Islands KY 463
124 Kanada Canada CA 404
170 Kolumbia Colombia CO 480
188 Kostaryka Costa Rica CR 436
192 Kuba Cuba CU 448
474 Martynika Martinique MQ 462
484 Meksyk Mexico MX 412
581 Minor Unit. Stat. Minor Outlying Isl. UM
500 Montserrat Montserrat MS 470
558 Nikaragua Nicaragua NI 432
591 Panama Panama PA 442
600 Paragwaj Paraguay PY 520
604 Peru Peru PE 504
630 Portoryko Puerto Rico PR 400
222 Salwador El Salvador SV 428
659 St. Kitts i Nevis St. Kitts and Nevis KN 449
662 St. Lucia St. Lucia LC 465
666 St. Pierre i Miquelon St. Pierre and Miquelon PM 408
670 St. Vincent i Grenadyny St. Vincent and the Grenadines VC 467
740 Surinam Surinam SR 492
840 Stany Zjedn. Ameryki United States of America US 400
780 Trynidad i Tobago Trynidad and Tobago TT 472
796 Turks i Caicos Turks and Caicos Islands TC 454
858 Urugwaj Uruguay UY 524
850 Wyspy Dziewicze-USA Virgin Isl. of the United St. VI 457
092 Wyspy Dziewicze-W.B. Virgin Isl. (British) VG 468
862 Wenezuela Venezuela VE 484

AZJA

004 Afganistan Afghanistan AF 660
682 Arabia Saudyjska Saudi Arabia SA 632
048 Bahrajn Bahrain BH 640
050 Bangladesz Bangladesh BD 666
064 Bhutan Bhutan BT 675
096 Brunei Darussalam Brunei Darussalam BN 703
156 Chiny China CN 720
196 Cypr Cyprus CY 600
608 Filipiny Philippines PH 708
344 Hongkong Hong Kong HK 740
356 Indie India IN 664
360 Indonezja Indonesia ID 700
368 Irak Iraq IQ 612
364 Iran Iran IR 616
376 Izrael Israel IL 624
392 Japonia Japan JP 732
887 Jemen Yemen YE 653
400 Jordania Jordan JO 628
116 Kambodża Cambodia KH 696
634 Katar Qatar QA 644
408 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna North Korea KP 724
414 Kuwejt Kuwait KW 636
418 Laos Laos LA 684
422 Liban Lebanon LB 604
446 Makau Macau MO 743
462 Malediwy Maldives MV 667
458 Malezja Malaysia MY 701
496 Mongolia Mongolia MN 716
104 Myanmar Myanmar MM 676
524 Nepal Nepal NP 672
512 Oman Oman OM 649
586 Pakistan Pakistan PK 662
410 Republika Korei South Korea KR 728
702 Singapur Singapore SG 706
144 Sri Lanka Sri Lanka LK 669
760 Syria Syria SY 608
764 Tajlandia Thailand TH 680
158 Tajwan Taiwan TW 736
704 Wietnam Vietnam VN 690
784 Zjed. Emiraty Arabskie United Arab Emirates AE 647

AUSTRALIA, OCEANIA I INNE TERYTORIA

AUSTRALIA I OCEANIA

036 Australia Australia AU 800
242 Republika Fidżi Fiji FJ 815
260 Franc. Teryt. Płd. French Southem Territories TF
316 Guam Guam GU 810
334 Heard i Mc Donald Wyspy Heard Island and Mcdonald Islands HM 802
296 Kiribati Kiribati KI 812
580 Mariany Północe Northern Mariana Islands MP 820
583 Mikronezja Micronesia FM 823
520 Nauru Nauru NR 803
570 Niue Niue NU 814
574 Norfolk Norfolk Island NF 802
540 Nowa Kaledonia New Caledonia NC 809
554 Nowa Zelandia New Zealand NZ 804
585 Palau Palau PW 825
598 Papua Nowa Gwinea Papua New Guinea PG 801
612 Pitcairn Pitcairn PN 813
258 Polinezja Franc. French Polynesia PF 822
016 Samoa Amerykańskie American Samoa AS 810
882 Samoa Samoa WS 819
772 Tokelau Tokelau TK 814
776 Tonga Tonga TO 817
798 Tuvalu Tuvalu TV 807
548 Vanuatu Vanuatu VU 816
876 Wallis i Futuna Wallis and Futuna Islands WF 811
626 Wschodni Timor East Timor TP 700
162 Wyspy Bożego Narodzenia Christmas Islands CX 802
184 Wyspy Cooka Cook Islands CK 814
166 Wyspy Kokosowe (Keelinga) Cocos Islands CC 802
584 Wyspy Marshalla Marshall Islands MH 824
090 Wyspy Salomona Solomon Islands SB 801
000 Wyspy Powiernicze Pacyfiku Pacific Island PC
000 Wake Wake WK 810

ANTARKTYDA

010 Antarktyda Antarctica AQ

POZOSTAŁE

1

900 Składy Celne/WOC Warehouse XX
916 Bunkier i zaopatrzenie statków Bunker XF
914 ONZ United Nations XY
536 Strefa Neutralna Neutral Zone NT
915 Inne Organizacje Międzynarodowe Other International Organization XO
000 Nieznany Kraj Pozaeuropejski Unknown Country beyond Europe XP 958

II WYKAZ ALFABETYCZNY

UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być wyłącznie symbole literowe.

KOD

ISO 3166

POLSKA NAZWA ANGIELSKA NAZWA SYMBOL KOD Unii Europejskiej
004 Afganistan Afghanistan AF 660
008 Albania Albania AL 070
012 Algieria Algeria DZ 208
020 Andora Andorra AD 043
024 Angola Angola AO 330
660 Anguilla Anguilla AI 446
010 Antarktyda Antarctica AQ
028 Anitigua i Barbuda Antigua and Barbuda AG 459
530 Antyle Holenderskie Netherlands Antilles AN 478
682 Arabia Saudyjska Saudi Arabia SA 632
032 Argentyna Argentina AR 528
051 Armenia Armenia AM 077
533 Aruba Aruba AW 474
036 Australia Australia AU 800
040 Austria Austria AT 038
031 Azerbejdżan Azerbaijan AZ 078
044 Bahamy Bahamas BS 453
048 Bahrajn Bahrain BH 640
050 Bangladesz Bangladesh BD 666
052 Barbados Barbados BB 469
056 Belgia Belgium BE 002
084 Belize Belize BZ 421
204 Benin Benin BJ 284
060 Bermudy Bermuda BM 413
064 Bhutan Bhutan BT 675
112 Białoruś Belarus BY 073
068 Boliwia Bolivia BO 516
070 Bośnia i Hercegowina Bosnia-Herzegovina BA 093
072 Botswana Botswana BW 391
076 Brazylia Brazil BR 508
096 Brunei Darussalam Brunei Darussalam BN 703
086 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego British Indian Ocean Territory IO 357
100 Bułgaria Bulgaria BG 068
854 Burkina Faso Burkina Faso BF 236
108 Burundi Burundi BI 328
916 Bunkier i zaopatrzenia statków Bunkier XF
191 Chorwacja Croatia HR 092
152 Chile Chile CL 512
156 Chiny China CN 720
196 Cypr Cyprus CY 600
148 Czad Chad TD 244
203 Czeska Republika Czech Republik CZ 061
208 Dania Denmark DK 008
212 Dominika Dominica DM 460
214 Dominikana Dominican Republic DO 456
262 Dżibuti Djibouti DJ 338
818 Egipt Egypt EG 220
218 Ekwador Ecuador EC 500
232 Erytrea Eritrea ER 336
233 Estonia Estonia EE 053
230 Etiopia Ethiopia ET 334
238 Falklandy Falkland Islands FK 529
242 Fidżi Republika Fiji FJ 815
608 Filipiny Philippines PH 708
246 Finlandia Finland FI 032
250 Francja France FR 001
260 Franc. Teryt. Płd. French Southern Territories TF
266 Gabon Gabon GA 314
270 Gambia Gambia GM 252
288 Ghana Ghana GH 276
292 Gibraltar Gibraltar GI 044
300 Grecja Greece GR 009
308 Grenada Grenada GD 473
304 Grenlandia Greenland GL 406
268 Gruzja Georgia GE 076
316 Guam Guam GU 810
328 Gujana Guyana GY 488
254 Gujana Francuska French Guiana GF 496
312 Gwadelupa Guadeloupe GP 458
320 Gwatemala Guatemala GT 416
324 Gwinea Guinea GN 260
624 Gwinea-Bissau Guinea-Bissau GW 257
226 Gwinea Równikowa Equatorial Guinea GQ 310
332 Haiti Haiti HT 452
334 Heard i Mc Donald Wyspy Heard Island and Mc Donald Islands HM 802
724 Hiszpania Spain ES 011
528 Holandia Netherlands NL 003
340 Honduras Honduras HN 424
344 Hongkong Hong Kong HK 740
356 India India IN 664
360 Indonezja Indonesia ID 700
368 Irak Iraq IQ 612
364 Iran Iran IR 616
372 Irlandia Ireland IE 007
352 Islandia Iceland IS 024
376 Izrael Israel IL 624
915 Inne Organizacje Międzynarodowe Other International Organization XO
388 Jamajka Jamaica JM 464
392 Japonia Japan JP 732
887 Jemen Yemen YE 653
400 Jordania Jordan JO 628
891 Jugosławia Yugoslawia YU 094
136 Kajmany Cayman Islands KY 463
116 Kambodża Cambodia KH 696
120 Kamerun Cameroon CM 302
124 Kanada Canada CA 404
634 Katar Qatar QA 644
398 Kazachstan Kazakhstan KZ 079
404 Kenia Kenya KE 346
417 Kyrgystan Kyrgyzstan KG 083
296 Kiribati Kiribati KI 812
170 Kolumbia Colombia CO 480
174 Komory Comoros KM 375
178 Kongo Congo CG 318
408 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna North Korea KP 724
188 Kostaryka Costa Rica CR 436
192 Kuba Cuba CU 448
414 Kuwejt Kuwait KW 636
418 Laos Laos LA 684
426 Lesotho Lesotho LS 395
422 Liban Lebanon LB 604
430 Liberia Liberia LR 268
434 Libia Libya LY 216
438 Liechtenstein Liechtenstein LI 037
440 Litwa Lithuania LT 055
442 Luksemburg Luxembourg LU 002
428 Łotwa Latvia LV 054
917 Macedonia Macedonia MK 096
450 Madagaskar Madagascar MG 370
446 Makau Macau MO 743
454 Malawi Malawi MW 386
462 Malediwy Maldives MV 667
458 Malezja Malaysia MY 701
466 Mali Mali ML 232
470 Malta Malta MT 046
504 Maroko Morocco MA 204
474 Martynika Martynique MQ 462
478 Mauretania Mauritania MR 228
480 Mauritius Mauritius MU 377
175 Majotta Mayotte YT
580 Mariany Północne Northern Mariana Islands MP 820
484 Meksyk Mexico MX 412
583 Mikronezja Micronesia FM 823
581 Minor Unit. Stat. Minor Outlying Isl. UM
498 Mołdawia Moldova MD 074
492 Monako Monaco MC 001
496 Mongolia Mongolia MN 716
500 Montserrat Montserrat MS 470
508 Mozambik Mozambique MZ 366
104 Myanmar Myanmar MM 676
516 Namibia Namibia NA 389
520 Nauru Nauru NR 803
524 Nepal Nepal NP 672
276 Niemcy Germany DE 004
000 Nieznany Kraj Pozaeuropejski Unknown Country beyond Europe XP 958
562 Niger Niger NE 240
566 Nigeria Nigeria NG 288
558 Nikaragua Nicaragua NI 432
570 Niue Niue NU 814
574 Norfolk Norfolk Island NF 802
578 Norwegia Norway NO 028
540 Nowa Kaledonia New Caledonia NC 809
554 Nowa Zelandia New Zealand NZ 804
512 Oman Oman OM 649
914 ONZ United Nations XY
586 Pakistan Pakistan PK 662
585 Palau Palau PW 825
591 Panama Panama PA 442
598 Papua Nowa Gwinea Papua New Guinea PG 801
600 Paragwaj Paraguay PY 520
604 Peru Peru PE 504
612 Pitcairn Pitcairn PN 813
258 Polinezja Franc. French Polynesia PF 822
616 Polska Poland PL 060
620 Portugalia Portugal PT 010
630 Portoryko Puerto Rico PR 400
410 Republika Korei South Korea KR 728
710 Rep. Połud. Afryki South Africa ZA 388
140 Rep. Środk. Afrykańska Central African Republic CF 306
638 Reunion Reunion RE 372
643 Rosja Russian Federation RU 075
642 Rumunia Romania RO 066
646 Ruanda Rwanda RW 324
732 Sachara Zachodnia Western Sahara EH
659 St. Kitts i Nevis St. Kitts and Nevis KN 449
662 St. Lucia St. Lucia LC 465
666 St. Pierre i Miquelon St. Pierre and Miquelon PM 408
670 St. Vincent i Grenadyny St. Vincent and Grenadines VC 467
222 Salwador El Salvador SV 428
016 Samoa Amerykańskie American Samoa AS 810
882 Samoa Samoa WS 819
674 San Marino San Marino SM 005
686 Senegal Senegal SN 248
690 Seszele Seychelles SC 355
694 Sierra Leone Sierra Leone SL 264
702 Singapur Singapore SG 706
900 Składy Celne/WOC Warehouse XX
703 Słowacja Slovakia SK 063
705 Słowenia Slovenia SI 091
706 Somalia Somalia SO 342
144 Sri Lanka Sri Lanka LK 669
840 Stany Zjedn. Ameryki United States of America US 400
536 Strefa Neutralna Neutral Zone NT
736 Sudan Sudan SD 224
740 Surinam Surinam SR 492
748 Suazi Swaziland SZ 393
744 Svalbard i Jan Meyen Svalbard and Jan Mayen Islands SJ 027
760 Syria Syria SY 608
752 Szwecja Sweden SE 030
756 Szwajcaria Switzerland CH 039
654 Święta Helena St. Helena SH 329
762 Tadżykistan Tadjikistan TJ 082
764 Tajlandia Thailand TH 680
158 Tajwan Taiwan TW 736
834 Tanzania Tanzania TZ 352
768 Togo Togo TG 280
772 Tokelau Tokelau TK 814
776 Tonga Tonga TO 817
780 Trynidad i Tobago Trynidad and Tobago TT 472
788 Tunezja Tunisia TN 212
792 Turcja Turkey TR 052
795 Turkmenistan Turkmenistan TM 080
796 Turks i Caicos Turks and Caicos Islands TC 454
798 Tuvalu Tuvalu TV 807
800 Uganda Uganda UG 350
804 Ukraina Ukraine UA 072
858 Urugwaj Urugway UY 524
860 Uzbekistan Uzbekistan UZ 081
548 Vanuatu Vanuatu VU 816
876 Wallis i Futuna Wallis and Futuna Islands WF 811
336 Watykan Vatican City State VA 045
862 Wenezuela Venezuela VE 484
348 Węgry Hungary HU 064
826 Wielka Brytania United Kingdom GB 006
704 Wietnam Vietnam VN 690
380 Włochy Italy IT 005
626 Wschodni Timor East Timor TP 700
384 Wyb. Kości Słoniowej Cote D'ivore CI 272
074 Wyspy Bouveta Bouvet Islands BV
162 Wyspy Bożego Narodzenia Christmas Islands CX 802
184 Wyspy Cooka Cook Islands CK 814
850 Wyspy Dziewicze-USA Virgin Isl. of the United St. VI 457
092 Wyspy Dziewicze-W.B. Virgin Isl. (British) VG 468
166 Wyspy Kokosowe (Keelinga) Cocos Islands CC 802
584 Wyspy Marshalla Marshall Islands MH 824
234 Wyspy Owcze Faroe Islands FO 041
000 Wyspy Powiernicze Pacyfiku Pacific Island PC
090 Wyspy Salomona Solomon Islands SB 801
678 Wyspy Św. Tomasza i Księżyca Sao Tome and Principe ST 311
000 Wake Wake WK 810
180 Zair Zaire ZR 322
894 Zambia Zambia ZM 378
132 Zielony Przylądek Cape Verde CV 247
716 Zimbabwe Zimbabwe ZW 382
784 Zjedn. Emiraty Arabskie United Arab Emirates AE 647

III   SYMBOLE KRAJÓW STRON KONWENCJI

POLSKA NAZWA SYMBOL

Austria AT

Belgia BE

Czechy CZ

Dania DK

Finlandia FI

Francja FR

Grecja GR

Hiszpania ES

Holandia NL

Irlandia IE

Islandia IS

Liechtenstein LI

Luksemburg LU

Niemcy DE

Norwegia NO

Polska PL

Portugalia PT

Słowacja SK

Szwajcaria CH

Szwecja SE

Węgry HU

Wielka Brytania GB

Włochy IT

WYKAZ G

KODY RODZAJÓW GWARANCJI

Kod Rodzaj Inne wymagane dane
1 Gwarancja generalna - nr poświadczenia gwarancji

- urząd składania gwarancji

2 Gwarancja pojedyncza
3 Zabezpieczenie gotówką
4 Gwarancja ryczałtowa - nr tytułu gwarancyjnego
6 Zwolnienie ze składania gwarancji
7 Zwolnienie ze składania gwarancji dla odcinka pomiędzy urzędem celnym wyjścia a pierwszym urzędem celnym tranzytowym
8 Zwolnienie ze składania gwarancji dla określonych organizacji publicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Sposób wykonania formularzy SAD, formularzy uzupełniających SAD-BIS oraz formularza SDA

1. Formularze składane przez zgłaszających mogą zawierać tylko te zestawy kart, które są wymagane w danej procedurze (zestawy częściowe).

2. Formularze muszą być drukowane zieloną farbą na białym samokopiującym papierze o formacie 210 x 297 mm (z maksymalną tolerancją - 5 mm krótsze lub 8 mm dłuższe) oraz masie nie mniejszej od 40 g/m2. Papier nie powinien przy normalnym użyciu być podatny na rozerwanie lub marszczenie. Jednocześnie powinien mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą czytelne wypełnianie (ręczne i maszynowe) bez przebarwień tekstu na drugą stronę. Na kartach stosowanych dla procedury tranzytowej (karty 1, 4, 5 i 7) pola: 1 (z wyjątkiem środkowej części), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pierwsza część), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56 mają zielone tło. Poszczególne karty formularza według wzorów podanych w załącznikach nr 2 i 3 do zarządzenia muszą być oznaczone następującymi kolorami:

a) karty 1, 1A, 2, 3 i 5 na prawym brzegu oznaczone są ciągłym paskiem w kolorze odpowiednio: czerwonym, czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim,

b) karty 4, 6, 7 i 8 na prawym brzegu oznaczone są paskiem przerywanym w kolorze odpowiednio: niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym.

Poszczególne karty formularza wg wzorów podanych w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia, karty 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5 na prawym brzegu oznaczone są ciągłym i na prawo od niego przerywanym paskiem w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim. Kolorowe paski mają szerokość około 3 mm. Paski przerywane składają się z ciągu kwadracików o boku 3 mm i 3 mm przerwy.

3. W lewym dolnym rogu formularze (zestaw pełny) muszą posiadać następujące oznaczenia - w kolorze czarnym:

1) formularz SAD, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia:

"0101 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + Wspólna Procedura Tranzytowa + przywóz/import) (rok produkcji)",

2) formularz uzupełniający SAD-BIS, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia:

"0102 Formularz uzupełniający do dokumentu 0101 (rok produkcji),

3) formularz SAD, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia:

"0121 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + Wspólna Procedura Tranzytowa + przywóz/import) (rok produkcji)",

4) formularz uzupełniający SAD-BIS, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia:

"0122 Formularz uzupełniający do dokumentu 0121 (rok produkcji)".

4. W lewym dolnym rogu formularze (zestaw częściowy) muszą posiadać następujące oznaczenia - w kolorze czarnym:

1) formularz SAD, przeznaczony dla eksportu, składający się z kart 1, 1A, 2 i 3, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:

"0103 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport) (rok produkcji)",

2) formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 1A, 2 i 3, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia:

"0104 Formularz uzupełniający do dokumentu 0103 (rok produkcji)",

3) formularz SAD, przeznaczony dla tranzytu, składający się z kart 1, 4, 5 i 7, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:

"0105 Jednolity Dokument Administracyjny (Wspólna Procedura Tranzytowa) (rok produkcji)",

4) formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 4, 5 i 7, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia:

"0106 Formularz uzupełniający do dokumentu 0105 (rok produkcji)",

5) formularz SAD, przeznaczony dla wywozu i tranzytu, składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:

"0107 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + Wspólna Procedura Tranzytowa) (rok produkcji)",

6) formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5 i 7, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia:

"0108 Formularz uzupełniający do dokumentu 0107 (rok produkcji)",

7) formularz SAD, przeznaczony dla wywozu i tranzytu, składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4 i 5, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:

"0109 Jednolity Dokument Administracyjny (wywóz/eksport + tranzyt) (rok produkcji)",

8) formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4 i 5, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia:

"0110 Formularz uzupełniający do dokumentu 0109 (rok produkcji)",

9) formularz SAD, przeznaczony dla przywozu, składający się z kart 6, 7 i 8, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia:

"0111 Jednolity Dokument Administracyjny (przywóz/import) (rok produkcji)";

- pomiędzy karty 6 i 7 oraz karty 7 i 8 należy dołączyć w zestawie kalkę, w celu kopiowania danych,

10) formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 6, 7 i 8, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia:

"0112 Formularz uzupełniający do dokumentu 0111 (rok produkcji)";

- pomiędzy karty 6 i 7 oraz karty 7 i 8 należy dołączyć w zestawie kalkę, w celu kopiowania danych,

11) formularz SAD, przeznaczony dla przywozu, składający się z kart 6, 7 i 8, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia,

"0113 Jednolity Dokument Administracyjny (przywóz/import) (rok produkcji)",

12) formularz uzupełniający SAD-BIS, składający się z kart 6, 7 i 8, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia,

"0114 Formularz uzupełniający do dokumentu 0113 (rok produkcji)",

13) formularz SAD przeznaczony dla potwierdzania wywozu pieczęcią VAT składający się z karty 1A, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 2 do zarządzenia,

"0115 Jednolity Dokument Administracyjny (potwierdzenie wywozu) (rok produkcji)",

14) formularz SAD-BIS składający się z karty 1A, zgodnie ze wzorem kart podanym w załączniku nr 3 do zarządzenia,

"0116 Formularz uzupełniający do dokumentu 0115 (rok produkcji)".

5. Zasady kopiowania kart.

1) Numery pól formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS 9-kartowego, w których wpisane dane mają być skopiowane na innych kartach, z wyłączeniem zestawienia 0113 i 0114, określone zostały w Tabeli nr 1;

2) Numery pól formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS 4-kartowego, w których wpisywane dane mają być skopiowane na pozostałych kartach, określone zostały w Tabeli nr 2.

3) Dane z pól kart 6, 7 i 8 formularza SAD i formularza uzupełniającego SAD-BIS zestawienia częściowego 0113 i 0114 kopiują się całkowicie z karty 6 na kartę 7 oraz z karty 7 na kartę 8.

6. W kolorze czarnym należy wydrukować następujące teksty:

a) numery pól 12, 42 i 45 na kartach 1, 1A, 2 i 3 SAD,

b) lit. "A" przy numerze karty - na karcie 1A,

c) oznakowanie zestawów pełnych i częściowych nazwą i adresem producenta,

d) w polu D, J lub D/J zapis: "Z up. dyr. U.C.:",

e) w polu 54 kart 1, 1A, 2, 3 zapis: "Kartę 3 otrzymałem, zostałem powiadomiony o zarejestrowaniu kwoty wynikającej z długu celnego".

f) w polu 54 kart 6, 7, 8 zapis: "Kartę 8 otrzymałem, zostałem powiadomiony o zarejestrowaniu kwoty wynikającej z długu celnego".

g) adres na karcie 5 i 4/5 SAD:

"Główny Urząd Ceł

Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu

ul. Chmielna 75

00-805 Warszawa".

SPOSÓB WYKONYWANIA FORMULARZY SKRÓCONEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO

1. Formularze SDA mogą zawierać tylko te zestawy kart, które są wymagane w danej procedurze.

2. Formularze muszą być drukowane zieloną farbą na białym samokopiującym papierze o formacie 210 x 297 mm (z maksymalną tolerancją - 5 mm krótsze lub 8 mm dłuższe) oraz masie nie mniejszej od 40 g/m2. Papier nie powinien przy normalnym użyciu być podatny na rozerwanie lub marszczenie. Jednocześnie powinien mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą czytelne wypełnienie bez przebarwień tekstu na drugą stronę.

3. Poszczególne karty formularza SDA według wzoru podanego w załączniku nr 9 do zarządzenia muszą być oznaczone na prawym boku ciągłym paskiem i na prawo od niego przerywanym paskiem:

a) karta 1 - w kolorze czerwonym,

b) karta 2 - w kolorze zielonym,

c) karta 3 - w kolorze żółtym.

Paski mają szerokość około 3 mm, paski przerywane składają się z kwadracików o boku 3 mm i 3 mm przerwy.

4. Wszystkie pola z karty 1 kopiuje się na pozostałe karty formularza SDA.

5. W lewym dolnym rogu formularze muszą posiadać następujące oznaczenia w kolorze czarnym:

1) formularz SDA składający się z kart 1, 2 i 3

"0181 Skrócony Dokument Administracyjny (wywóz/przywóz) (rok produkcji)",

2) formularz SDA składający się z kart 1, 1, 2 i 3

"0182 Skrócony Dokument Administracyjny (wywóz z uc wewnętrznego)".

6. W kolorze czarnym należy wydrukować oznakowanie formularzy nazwą i adresem producenta.

TABELA NR 1

I. POLA DLA PODMIOTÓW

Pole Nr Karta Nr
1 1 do 8

środkowe podpole

1 do 3

2 1 do 5
3 1 do 8
4 1 do 8
5 1 do 8
6 1 do 8
7 1 do 3
8 1 do 5
9 1 do 3
10 1 do 3
11 1 do 3
12 1 do 3
13 1 do 3
14 1 do 4
15 1 do 8
15a 1 do 3
15b 1 do 3
16 1, 2, 3, 6, 7 i 8
17 1 do 8
17a 1 do 3
17b 1 do 3
18 1 do 5
19 1 do 5
20 1 do 3
21 1 do 5
22 1 do 3
23 1 do 3
24 1 do 3
25 1 do 5
26 1 do 3
27 1 do 5
28 1 do 3
29 1 do 3
30 1 do 3
31 1 do 8
32 1 do 8
33 pierwsze podpole

1 do 8

pozostałe podpola

1 do 3

34a 1 do 3
34b 1 do 3
35 1 do 8
36 ------
37 1 do 3
38 1 do 8
39 1 do 3
40 1 do 5
41 1 do 3
42 1 do 3
43 ------
44 1 do 5
45 1 do 3
46 1 do 3
47 1 do 3
48 1 do 3
49 1 do 3
50 1 do 8
51 1 do 8
52 1 do 8
53 1 do 8
54 1 do 4
55 -----
56 -----

II. POLA DLA ADMINISTRACJI

Pole Nr Karta Nr
A 1 do 4
B 1 do 3
C 1 do 8
D 1 do 4
E -----
F -----
G -----
H -----
I -----
J -----

TABELA NR 2

I. POLA DLA PODMIOTÓW

Pole Nr Karta Nr
1 1 do 4

środkowe podpole

1 do 3

2 1 do 4
3 1 do 4
4 1 do 4
5 1 do 4
6 1 do 4
7 1 do 3
8 1 do 4
9 1 do 3
10 1 do 3
11 1 do 3
12 1 do 3
13 1 do 3
14 1 do 4
15 1 do 4
15a 1 do 3
15b 1 do 3
16 1 do 3
17 1 do 4
17a 1 do 3
17b 1 do 3
18 1 do 4
19 1 do 4
20 1 do 3
21 1 do 4
22 1 do 3
23 1 do 3
24 1 do 3
25 1 do 4
26 1 do 3
27 1 do 4
28 1 do 3
29 1 do 3
30 1 do 3
31 1 do 4
32 1 do 4
33 pierwsze podpole

1 do 4

pozostałe podpola

1 do 3

34a 1 do 3
34b 1 do 3
35 1 do 4
36 1 do 3
37 1 do 3
38 1 do 4
39 1 do 3
40 1 do 4
41 1 do 3
42 1 do 3
43 1 do 3
44 1 do 4
45 1 do 3
46 1 do 3
47 1 do 3
48 1 do 3
49 1 do 3
50 1 do 4
51 1 do 4
52 1 do 4
53 1 do 4
54 1 do 4
55 -----
56 -----

II. POLA DLA ADMINISTRACJI

Pole Nr Karta Nr
A 1 do 4
B 1 do 3
C 1 do 4
D/J 1 do 4
E/J -----
F -----
G -----
H -----
I -----

ZAŁĄCZNIK Nr  9

SKRÓCONY DOKUMENT ADMINISTRACYJNY (SDA)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

T.C. 10 ŚWIADECTWO PRZEKROCZENIA GRANICY

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

LISTA TOWAROWA

Nr Znaki, numery, liczba i rodzaj opakowań, opis towaru Kraj wywozu/eksportu Masa brutto (kg) Wpisy urzędowe
(podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WYKAZ TOWARÓW, PRZY KTÓRYCH MOŻE BYĆ BRANE POD UWAGĘ PODWYŻSZENIE KWOTY GWARANCJI RYCZAŁTOWEJ

1 2 3
Poz. H.S. Opis towaru Ilość, która odpowiada kwocie 7.000 EURO gwar. ryczałtowej
ex 01.02 Żywe bydło, inne niż hodowlane czystej rasy 4.000 kg
ex 01.03 Żywa trzoda chlewna, inna niż hodowlana czystej rasy 5.000 kg
ex 01.04 Żywe owce i kozy, inne niż hodowlane czystej rasy 6.000 kg
02.01 Mięso wołowe, świeże lub chłodzone 2.000 kg
02.02 Mięso wołowe, mrożone 3.000 kg
02.03 Mięso wieprzowe, świeże, chłodzone lub mrożone 4.000 kg
02.04 Mięso baranie i kozie, świeże, chłodzone lub mrożone 3.000 kg
ex 02.10 Mięso wołowe, solone, w solance lub wędzone 3.000 kg
04.02 Mleko i śmietana, skondensowane lub z dodatkiem cukru lub innych środków słodzących 5.000 kg
04.05 Masło i inne tłuszcze otrzymywane z mleka 3.000 kg
04.06 Sery i twarogi 3.500 kg
ex 09.01 Kawa, nie palona, także bezkofeinowa 2.000 kg
ex 09.01 Kawa, palona, także bezkofeinowa 2.000 kg
09.02 Herbata 3.000 kg
10.01 Pszenica i ziarno mieszane 900 kg
10.02 Żyto 1.000 kg
10.03 Jęczmień 1.000 kg
10.04 Owies 850 kg
ex.16.01 Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi świń domowych 4.000 kg
ex 16.02 Mięso, podroby lub krew ze świń domowych, inaczej przyrządzone lub konserwowane 4.000 kg
ex 16.02 Mięso, podroby lub krew z wołowiny, inaczej przyrządzone lub konserwowane 4.000 kg
ex 21.01 Ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy 1.000 kg
ex 21.01 Ekstrakty, esencje i koncentraty z herbaty 1.000 kg
ex 21.06 Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawartością tłuszczu 18% i więcej 3.000 kg
22.04 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winem wzmocnionym; moszcz winny, z wyj. Poz. 22.09 15 hl
22.05 Wermuty i inne wina ze świeżych winogron, przyprawione roślinami lub innymi substancjami aromatycznymi 15 hl
ex 22.07 Alkohol etylowy o zawartości alkoholu 80% obj. Lub więcej, nieskażony 3 hl
ex 22.08 Alkohol etylowy o zawartości alkoholu mniej niż 80% obj., nieskażony 3 hl
ex 22.08 Wódki, likiery i inne napoje spirytusowe 5 hl
ex 24.02 Papierosy 70.000 szt.
ex 24.02 Cygaretki 60.000 szt.
ex 24.02 Cygara 25.000 szt.
ex 24.03 Tytoń 100 kg
ex.27.10 Lekkie i średniociężkie oleje ropy naftowej i minerałów 200 hl
33.03 Perfumy i wody toaletowe 5 hl

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR I DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

(Gwarancja generalna dla wielu procedur tranzytowych w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/wielu wspólnotowych procedur tranzytowych w ramach odnośnych przepisów wspólnotowych).

I. Oświadczenie gwaranta

1. Niżej podpisany1 .........................................

zamieszkały (z siedzibą) w ..................................

niniejszym składa solidarne poręczenie w urzędzie składania

gwarancji w ..................................................

do maksymalnej kwoty .........................................

wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa

Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,

Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,

Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa

Luksemburga, Królestwa Holandii, Republiki Austrii, Republiki

Portugalii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji,

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,

jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii,

Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki

Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej2,

na kwoty, które główny zobowiązany3

...............................................................

może być winny wymienionym państwom z tytułu naruszeń

lub nieprawidłowości popełnionych podczas dokonywania przez

niego wysyłki towarów w ramach Konwencji o Wspólnej Procedurze

Tranzytowej/w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej,

łącznie cła, podatki, opłaty wyrównawcze rolne i inne opłaty

- z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien - a mianowicie

dotyczące zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat.

2. Niżej podpisany(a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni

po pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw

wymienionych w p. 1. uiścić bezzwłocznie żądane kwoty

do wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on(ona)

lub inna zainteresowana strona nie udowodni właściwym władzom

przed upływem tego terminu, że w toku dokonywania wysyłki

w ramach Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach

wspólnotowej procedury tranzytowej, nie zostało popełnione

żadne naruszenie lub nieprawidłowości w rozumieniu pkt 1.

Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek

podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany

musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia

dodatkowego terminu, szczególnie odsetki, należy tak wyliczyć,

aby odpowiadały one kwocie, pobieranej z tego tytułu na rynku

kapitałowym lub pieniężnym danego państwa.

Ta kwota maksymalna może być pomniejszona o kwoty, które

na mocy tego oświadczenia zostały już zapłacone, tylko wtedy,

gdy wystąpiono z regresem wobec niżej podpisanego w odniesieniu

do wysyłki towarów w ramach procedury tranzytowej wg Konwencji

o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach wspólnotowej

procedury tranzytowej, która zaczęła się przed nadejściem

poprzedzającego wezwania do zapłaty lub w ciągu następnych

30 dni.

3. Oświadczenie gwaranta jest wiążące z dniem jego przyjęcia

przez urząd składania gwarancji.

Niniejsza umowa gwarancyjna może być w każdej chwili rozwiązana

przez niżej podpisanego jak również przez państwo, w którym

znajduje się urząd składania gwarancji.

Rozwiązanie umowy wchodzi w życie 16-go dnia po jego ogłoszeniu

drugiej stronie.

Niżej podpisany(a) ręczy dalej za zapłatę kwot, które mogą być

należne w ramach tego zobowiązania z tytułu dokonywania wysyłki

towarów na mocy Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w

ramach wspólnotowej procedury, o ile procedury zaczęły się

przed dniem wejścia w życie rozwiązania umowy gwarancyjnej;

nawet jeśli płatności zażądano po tej dacie.

4. Dla celów oświadczenia niżej podpisany ustanawia siedzibę4

w5 ............................................................

...............................................................

jak również we wszystkich innych państwach, wymienionych

w pkt 1:

Państwo Nazwisko i imię lub nazwa firmy i pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki

proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały

pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie

korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcje sądów w miejscach jego

siedzib.

Niżej podpisany zobowiązuje się, utrzymać adresy swoich

siedzib, ewentualna zmiana jednej lub kilku z nich, może

nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu

składania gwarancji.

(Miejsce) ........, dn. ......

..............................

(podpis)

II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji.

Urząd składania gwarancji .....................................

Oświadczenie gwaranta przyjęte w dn. ..........................

..................

(stempel i podpis)

______

1 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy

2 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie

wykorzystywany, należy skreślić

3 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy i pełny adres głównego

zobowiązanego

Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują

ustanowienia siedziby, gwarant musi wyznaczyć w każdym

z państw wymienionych w p. 1., pełnomocnika

d/s korespondencji. Dla decyzji w kwestiach spornych

wynikających z tej gwarancji właściwe są sądy w miejscu

zamieszkania (siedzibie) gwaranta lub jego pełnomocników.

Zobowiązania wynikające z pkt 2 i 4 p. 4 muszą być

odpowiednio zgodne.

5 Pełny adres

ZAŁĄCZNIK Nr  14

T.C.31 - POŚWIADCZENIE GWARANCJI

1. Ważne włącznie do dz. m-c rok 2. Numer
3. Główny zobowiązany (nazwisko i imię, lub nazwa firmy, pełny adres i kraj)
4. Gwarant

(nazwisko i imię, lub nazwa firmy, pełny adres i kraj)

5. Urząd składania gwarancji

(nazwa, pełny adres i kraj)

6. Suma gwarancji

(w złotych polskich)

w cyfrach: słownie:
7. Urząd składania gwarancji poświadcza, że w/w głównemu zobowiązanemu

zostało udzielone pozwolenie na dokonywanie procedur T1/T2

w następujących krajach, których nazwy nie zostały skreślone:

UE, WĘGRY, ISLANDIA, NORWEGIA, POLSKA, SŁOWACJA, SZWAJCARIA, CZECHY

8. Ważność przedłużono włącznie do:

dz. m-c rok

Miejsce ..........., dn. ...............

(podpis i stempel)

Miejsce ..., dn. ....

(podpis i stempel)

(odwrotna strona)

9. Osoby, które są upoważnione do podpisywania zgłoszeń T1, T2 w imieniu głównego zobowiązanego.

10. Nazwisko,

imię i wzór

podpisu

osoby

upoważnionej

11. Podpis

głównego

zobowiązanego*

10. Nazwisko,

imię i

wzór

podpisu

osoby

upoważnionej

11. Podpis głównego

zobowiązanego*

______

* Jeśli główny zobowiązany jest osobą prawną, osoba podpisująca się w drugim polu podaje swoje nazwisko i imię i swoje stanowisko w firmie.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR II DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA / WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

(Gwarancja dla pojedynczej procedury tranzytowej w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/wspólnotowej procedurze tranzytowej)

I. Oświadczenie gwaranta

1. Niżej podpisany1 ..........................................

..............................................................

zamieszkały (z siedzibą) w2 ..................................

..............................................................

niniejszym składa solidarne poręczenie w urzędzie wyjścia w:

..............................................................

do maksymalnej kwoty .........................................

wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa

Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,

Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,

Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa

Luksemburga, Królestwa Holandii, Republiki Austrii, Republiki

Portugalii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji,

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,

jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii,

Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki

Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej3,

na kwoty, które główny zobowiązany4

...............................................................

może być winny wymienionym państwom z tytułu naruszeń

lub nieprawidłowości popełnionych podczas dokonywania

przez niego wysyłki towarów w ramach Konwencji o Wspólnej

Procedurze Tranzytowej/w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej,

z urzędu wyjścia ..............................................

do urzędu przeznaczenia .......................................

łącznie cła, podatki, opłaty wyrównawcze rolne i inne opłaty

- z wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien - a mianowicie

dotyczące zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat.

2. Niżej podpisany(a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po

pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw

wymienionych w pkt 1. uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do

wysokości wymienionej kwoty maksymalnej, o ile on(ona) lub inna

zainteresowana strona nie udowodni właściwym władzom przed

upływem tego terminu, że w toku dokonywania wysyłki w ramach

Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach

wspólnotowej procedury tranzytowej, nie zostało popełnione

żadne naruszenie lub nieprawidłowości w rozumieniu pkt 1.

Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek

podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany

musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia

dodatkowego terminu, szczególnie odsetki, należy tak wyliczyć,

aby odpowiadały one kwocie, pobierane z tego tytułu na rynku

kapitałowym lub pieniężnym danego państwa.

3. Oświadczenie gwaranta jest wiążące z dniem jego przyjęcia

przez urząd wyjścia.

4. Dla celów tego oświadczenia niżej podpisany ustanawia

siedzibę5 w6 ..................................................

jak również we wszystkich innych państwach, wymienionych

w pkt 1:

Państwo Nazwisko i imię lub nazwa firmy i pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki

proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały

pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie

korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcje sądów w miejscach jego

siedzib.

Niżej podpisany zobowiązuje się, utrzymać adresy swoich

siedzib, ewentualna zmiana jednej lub kilku z nich, może

nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania

gwarancji.

(Miejsce) ........, dn. ......

..............................

(podpis)7

II. Przyjęcie przez urząd wyjścia

Urząd wyjścia ...................................

Oświadczenie gwaranta przyjęte dn. ............................

dla zgłoszenia tranzytowego T1/T28 wystawionego dn. ...........

pod nr ........................................................

..................

(stempel i podpis)

______

1 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy

2 Pełny adres

3 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie

wykorzystywany, należy skreślić

4 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie

wykorzystywany, należy skreślić

Jeśli przepisy prawne danego państwa nie przewidują

ustanowienia siedziby, gwarant musi wyznaczyć w każdym

z państw wymienionych w p. 1, pełnomocnika

d/s korespondencji. Dla decyzji w kwestiach spornych

wynikających z tej gwarancji właściwe są sądy w miejscu

zamieszkania (siedzibie) gwaranta lub jego pełnomocników.

Zobowiązania wynikające z ppkt i 4 bp, muszą być odpowiednio

zgodne.

6 Pełny adres

7 Przed swoim podpisem, podpisujący musi nanieść ręczną uwagę:

"Gwarancja"

8 Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR III DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

WSPÓLNA PROCEDURA TRANZYTOWA / WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA

(System poręczeń ryczałtowych)

I. Oświadczenie gwaranta

1. Niżej podpisany1 .........................................

.............................................................

zamieszkały (z siedzibą) w2 .................................

.............................................................

niniejszym składa solidarne poręczenie w urzędzie składania

gwarancji w .................................................

.............................................................

wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa

Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,

Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej,

Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa

Luksemburga, Królestwa Holandii, Republiki Austrii, Republiki

Portugalii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji,

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii,

jak również Republiki Węgierskiej, Republiki Islandii,

Królestwa Norwegii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki

Słowackiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Czeskiej3,

na kwoty, które główny zobowiązany może być winny wymienionym

państwom z tytułu naruszeń lub nieprawidłowości popełnionych

podczas dokonywania przez niego wysyłki towarów w ramach

Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w ramach

wspólnotowej procedury tranzytowej, łącznie cła, podatki,

opłaty wyrównawcze i inne opłaty - z wyjątkiem kar pieniężnych

lub grzywien - a mianowicie dotyczące zobowiązań głównych lub

ubocznych kosztów i dopłat, za które niżej podpisany przejął

poręczenie poprzez wystawienie tytułów gwarancyjnych,

do maksymalnej kwoty 7.000 EURO na każdy tytuł gwarancyjny.

2. Niżej podpisany(a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po

pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw

wymienionych w p. 1. uiścić bezzwłocznie żądane kwoty

do wysokości maksymalnej kwoty 7.000 EURO na każdy tytuł

gwarancyjny, o ile on(ona) lub inna zainteresowana strona nie

udowodni właściwym władzom przed upływem tego terminu,

że w toku dokonywania wysyłki w ramach Konwencji o Wspólnej

Procedurze Tranzytowej/w ramach wspólnotowej procedury

tranzytowej, nie zostało popełnione żadne naruszenie

lub nieprawidłowości w rozumieniu pkt 1.

Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek

podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej podpisany

musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia

dodatkowego terminu, szczególnie odsetki, należy tak wyliczyć,

aby odpowiadały one kwocie, pobierane z tego tytułu na rynku

kapitałowym lub pieniężnym danego państwa.

3. Oświadczenie o gwarancji jest wiążące z dniem jego przyjęcia

przez urząd składania gwarancji.

Niniejsza umowa gwarancyjna może być w każdej chwili rozwiązana

przez niżej podpisanego jak również przez państwo, w którym

znajduje się urząd składania gwarancji.

Rozwiązanie umowy wchodzi w życie 16-go dnia po jego ogłoszeniu

drugiej stronie.

Niżej podpisany(a) ręczy dalej za zapłatę kwot, które mogą być

należne w ramach tego zobowiązania z tytułu dokonywania wysyłki

towarów na mocy Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej/w

ramach wspólnotowych procedur, o ile procedury zaczęły się

przed dniem wejścia w życie umowy gwarancyjnej nawet jeśli

płatności zażądano po tej dacie.

4. Dla celów oświadczenia niżej podpisany ustanawia siedzibę4,5

................................................

jak również we wszystkich innych państwach, wymienionych

w pkt 1:

Państwo Nazwisko i imię lub nazwa firmy i pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki

proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały

pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie

korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcje sądów w miejscach jego

siedzib.

Niżej podpisany zobowiązuje się, utrzymać adresy swoich

siedzib, ewentualna zmiana jednej lub kilku z nich, może

nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu składania

gwarancji.

(Miejsce) ........, dn. .....

..............................

(podpis)6

II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji.

Urząd składania gwarancji w ...................................

Oświadczenie gwaranta przyjęte dn. ............................

...................

(stempel i podpis)

______

1 Nazwisko i imię, względnie nazwa firmy

2 Pełny adres

3 Nazwę państwa lub państw, których obszar nie będzie

wykorzystywany, należy skreślić

4 Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują

ustanowienia siedziby, gwarant musi wyznaczyć w każdym

z państw wymienionych w p. 1., pełnomocnika

d/s korespondencji. Dla decyzji w kwestiach spornych

wynikających z tej gwarancji właściwe są sądy w miejscu

zamieszkania (siedzibie) gwaranta lub jego pełnomocników.

Zobowiązania wynikające z ppkt. 2 i 4 p. 4, muszą być

odpowiednio zgodne.

5 Pełny adres

6 Przed swoim podpisem, podpisujący musi nanieść ręczną uwagę:

"Dla przejęcia poręczenia"

ZAŁĄCZNIK Nr  17

T.C.32 - TYTUŁ GWARANCYJNY (GWARANCJA RYCZAŁTOWA)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

T.C.11 - POŚWIADCZENIE ODBIORU

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  19

..........................

Miejscowość i data

...............................

Pieczęć organu celnego wydającego zezwolenie

...............................

Znak sprawy

na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową

Na podstawie art. 103 załącznika II do Konwencji o wspólnej

procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r.

(Dz. U. z 1996 r. Nr 71, poz. 345), § 78 ust. 2 zarządzenia

Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r.

w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Monitor

Polski Nr 72, poz. 690) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami) - po

rozpatrzeniu wniosku z dnia ..................

zezwalam

............................................................

............................................................

wnioskodawca, adres

na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową.

Warunki zezwolenia:

1. Obejmowanie towarów procedurą uproszczoną następuje w .....

..............................................................

nazwa i adres urzędu celnego oraz miejsca u wnioskodawcy

2. Karta 1 SAD i inne wymagane dokumenty przekazywane są do

urzędu celnego wyjścia w terminie .............................

3. Wzór zamknięć celnych wnioskodawcy stanowi załącznik do

zezwolenia.

Zezwolenie jest ważne do dnia ..................

Uzasadnienie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do

Prezesa Głównego Urzędu Ceł, za pośrednictwem organu celnego,

który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

...............................

pieczęć i podpis organu celnego

______

* numer pozwolenia należy podać w następujący sposób:

kod urzędu celnego/kolejny numer/W

ZAŁĄCZNIK Nr  20

1 2
3 4
5 6
Wymiary stempla:

- szerokość 55 mm

- wysokość: 25 mm

1. PL.

2. Kod urzędu celnego wyjścia

3. Numer noty tranzytowej lub dokumentu T2L

4. Data objęcia towaru wspólną procedurą tranzytową lub wystawienia dokumentu T2L

5. Nazwa upoważnionego wysyłającego

6. Numer pozwolenia

ZAŁĄCZNIK Nr  21

......................

Miejscowość i data

............................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

............................

Nazwa i siedziba wnioskodawcy

.............................

Adres zamieszkania wnioskodawcy

Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 k.k.) niniejszym oświadczam, że wobec mnie:

a) nie wszczęto bankowego postępowania ugodowego lub nie zawarto ugody, o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603),

b) nie otwarto likwidacji,

c) nie wszczęto postępowania układowego, upadłościowego lub egzekucyjnego.

.................................

podpis osoby składającej

oświadczenie w obecności

funkcjonariusza celnego

.................................

potwierdzenie przez funkcjonariusza

celnego wiarygodności podpisu

głównego zobowiązanego

ZAŁĄCZNIK Nr  22

......................

Miejscowość i data

............................................

Pieczęć organu celnego wydającego zezwolenie

.........................

Znak sprawy

na potwierdzanie na dokumencie T2L wspólnotowego statusu celnego towarów

Na podstawie art. 118 załącznika II do Konwencji o wspólnej

procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r.

(Dz. U. z 1996 r. Nr 71, poz. 345), § 83 ust. 2 zarządzenia

Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r.

w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Monitor

Polski Nr 72, poz. 690) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami) - po

rozpatrzeniu wniosku z dnia .............

zezwalam

.............................................................

.............................................................

wnioskodawca, adres

na potwierdzanie na dokumencie T2L wspólnotowego statusu

celnego towarów.

Numer i data wydanego wnioskodawcy zezwolenia na stosowanie

procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną

procedurą tranzytową ........................................

Zezwolenie jest ważne do dnia ...............

Uzasadnienie

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do

Prezesa Głównego Urzędu Ceł, za pośrednictwem organu celnego,

który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

...............................

pieczęć i podpis organu celnego

______

* numer zezwolenia należy podać w następujący sposób:

kod urzędu celnego/kolejny numer/T2L

ZAŁĄCZNIK Nr  23

......................

Miejscowość i data

............................................

Pieczęć organu celnego wydającego zezwolenie

............................................

Znak sprawy

na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu wspólnej procedury tranzytowej

Na podstawie art. 111 załącznika II do Konwencji o wspólnej

procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r.

(Dz. U. z 1996 r. Nr 71, poz. 345), § 86 ust. 3 zarządzenia

Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r.

w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Monitor

Polski Nr 72, poz. 690) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami) - po

rozpatrzeniu wniosku z dnia .............

zezwalam

.............................................................

.............................................................

wnioskodawca, adres

na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu wspólnej

procedury tranzytowej.

Warunki zezwolenia:

1. Zakończenie wspólnej procedury tranzytowej następuje w

..............................................................

nazwa i adres urzędu celnego oraz miejsca u wnioskodawcy

2. Karty 4, 5 i 7 oraz inne wymagane dokumenty przekazywane

są do urzędu celnego przeznaczenia w terminie .............

3. Odbiorca może/nie może** dysponować towarem po jego

dostarczeniu do miejsca wyznaczonego w pkt 1.

Zezwolenie jest ważne do dnia ...............

Uzasadnienie

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do

Prezesa Głównego Urzędu Ceł, za pośrednictwem organu celnego,

który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

...............................

pieczęć i podpis organu celnego

______

* numer zezwolenia należy podać w następujący sposób:

kod urzędu celnego/kolejny numer/P

** niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  24

WZÓR KOLEJOWEGO IDENTYFIKATORA PROCEDURY TRANZYTU (PIKTOGRAM)

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

DEKLARACJA CELNA DLA BAGAŻU REJESTROWANEGO

CUSTOMS DECLARATION FOR REGISTERED BAGGAGE

1. NINIEJSZYM OŚWIADCZAM:

a) że zgłoszony poniżej bagaż zawiera wyłącznie artykuły zwyczajowo używane w trakcie podróży, takie, jak odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, przybory toaletowe, książki i sprzęt sportowy, i że te przedmioty nie są przywożone w celach handlowych,

b) że bagaż nie zawiera:

- środków spożywczych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, anetholu, broni palnej, broni białej, amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, żywych zwierząt, roślin, nadajników radiowych bądź aparatury nadawczo-odbiorczej, dewiz, gatunków i produktów otrzymanych z gatunków chronionych zgodnie z Konwencją Waszyngtońską z dnia 3 marca 1973 r. o międzynarodowym obrocie zagrożonymi gatunkami żyjących na swobodzie zwierząt i roślin; przedmiotów, których przywóz jest zabroniony przez prawo do kraju docelowego w związku z ochroną ładu publicznego i moralności,

- przedmiotów przeznaczonych do nieodpłatnej lub innej dystrybucji, albo przywożonych w celach zawodowych lub handlowych,

- przedmiotów zakupionych lub otrzymanych poza obszarem celnym mojego kraju i nie zgłoszonych władzom celnym kraju mojego stałego pobytu (to ograniczenie ma zastosowanie tylko w przypadku powrotu do kraju stałego pobytu).

2. UPOWAŻNIAM przewoźnika kolejowego do załatwienia wszystkich formalności celnych.

3. WIEM, że złożenie fałszywego oświadczenia naraża mnie na odpowiedzialność karną i zajęcie moich rzeczy.

______

1. I HEREBY DECLARE

a) that the baggage referred to below contains only articles of personal use normally used when travelling, such as clothing, household linen, toiletries, books and sports equipment, and that these articles are not being imported for commercial purposes;

b) that the baggage does not contain:

- foodstuff, tobacco, alcoholic beverages, anethol, firearms, sidearms, ammunition, explosives, drugs, live animals, plants, radio transmitters or transmitter-receivers, currency, species and products obtained from species protected under the Washington Convention of 3 March 1973 on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna; articles forbidden by the laws of the country of destination on the protection of public decency and morality,

- goods intended for distribution free of charge or otherwise or for professional or commercial purposes,

- goods brought or received by myself outside the customs territory of my country and not yet declared to the customs authorities of my country of normal residence (this restriction applies only when returning to the country of normal residence).

2. I HEREBY AUTHORISE the railway authorities to carry out all customs formalities.

3. I KNOW that making a false statement renders me liable to prosecution and seizure of my goods.

______

kraj przeznaczenia miejsce przeznaczenia

country of deestination ..... place of destination ........

sztuki bagażu liczba osób towarzyszących

podróżnemu

number of items ............. number of persons accompanying

the passenger ...............

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI - IN BLOCK-LETTERS

NAZWISKO Imię

NAME Christian name

...................... .............................

Miejsce stałego zamieszkania - Normal residence

Ulica - Street.................... Nr/No ...............

Miejsce - Place ........................................

Kraj - Country .........................................

Datownik stacji Numer kwitu Podpis podróżnego

kolejowej nadania bagażowego

Date-stamp of Consignment note Signature of

departure station passenger

................ ............... ...............

ZAŁĄCZNIK Nr  26

ZASADY STOSOWANIA KARNETU TIR

I. 

Postanowienia ogólne.

Uprawnionym do posługiwania się karnetem jest jego posiadacz, wymieniony w rubryce 3 okładki i w rubryce 4 odcinków karnetu lub osoba nie będąca jego posiadaczem, wynajmująca lub wydzierżawiająca środki transportu na rzecz posiadacza karnetu. Warunkiem posługiwania się karnetem przez osobę nie będącą jego posiadaczem jest wykonanie umowy przewozu na rzecz posiadacza karnetu.

W wypadku gdy posiadaczem karnetu jest osoba zagraniczna, urząd celny przyjmujący karnet poucza ją o obowiązku, dotyczącym wskazania adresu dla doręczeń w Polsce. Adnotacje o pouczeniu umieszcza się w rubryce "do użytku służbowego" odcinka Nr 1. Pouczenie wymaga potwierdzenia podpisem posiadacza karnetu.

Karnet nie może zawierać żadnych wycierań ani dopisków, a każda poprawka wymaga przekreślenia błędnych danych i wpisania w razie potrzeby danych właściwych. Każda zmiana wymaga potwierdzenia podpisem jej autora i poświadczenia przez funkcjonariusza celnego.

1. Rubryki 1-4 na stronie 1 okładki karnetu podlegają wypełnieniu przez stowarzyszenie poręczające. Rubryki 6-12 na stronie 1 okładki karnetu i rubryki 2-15 na wszystkich odcinkach karnetu podlegają wypełnieniu przez posiadacza karnetu.

2. Warunkiem przyjęcia karnetu przez urząd celny jest:

a) zamieszczanie danych dotyczących posiadacza karnetu w rubryce 3 okładki, w rubryce 4 odcinków karnetu i w rubrykach 16 i 23 drogowego listu przewozowego CMR (jeśli przewóz następuje z zastosowaniem tego dokumentu),

b) wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym dokonywany jest przewóz, w rubryce 8 okładki i w rubryce 7 na odcinkach karnetu,

c) wpisanie numeru i daty świadectwa uznania tego pojazdu w rubryce 9 okładki karnetu.

3. Przed przyjęciem karnetu funkcjonariusz celny bada autentyczność karnetu i prawidłowość wypełnienia poprzez sprawdzenie czy:

a) zszywki grzbietu karnetu, zakryte okleiną, nie zostały naruszone (jednak rozpięcie i ponowne połączenie kart karnetu nie powinno być powodem odmowy jego przyjęcia, jeżeli miało na celu jedynie umożliwienie wypełnienia karnetu pismem maszynowym,

b) okładka karnetu i poszczególne karty są opatrzone tym samym numerem,

c) okładka karnetu i poszczególne karty posiadają znaki wodne IRU,

d) karnet zawiera nazwę i pieczęć stowarzyszenia poręczającego, umieszczone w rubrykach 2 i 4 okładki,

e) karty karnetu są kolejno ponumerowane,

f) karnetem posługuje się uprawniona osoba,

g) karnet został przyjęty przez wyjściowy urząd celny w terminie ważności określonym w rubryce 1 okładki.

4. W wypadku stwierdzenia przez funkcjonariusza celnego, że karnet nie spełnia warunków określonych w Konwencji TIR lub został wypełniony nieprawidłowo - odmawia on jego przyjęcia.

II. 

Czynności organów celnych przy zgłaszaniu towarów do wywozu poza polski obszar celny:

1. Do czynności funkcjonariusza celnego wyjściowego urzędu celnego należy:

a) sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR,

b) po dokonanym załadunku - nałożenie zamknięć celnych i wpisane ich numerów w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu i w rubryce 3 grzbietu Nr 1,

c) wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 oraz rubryk 1-6 grzbietu Nr 1 karnetu,

d) potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią Polska-Cło i podpisem w rubrykach: 17 wszystkich odcinków karnetu, 23 - odcinków 1 i 2 oraz 6 - grzbietu Nr 1,

e) nadanie numeru ewidencyjnego,

f) pozostawienie w wyjściowym urzędzie celnym odcinka Nr 1 pierwszej pary odcinków karnetu.

III. 

Czynności organów celnych przy przywozie towarów lub ich tranzycie przez polski obszar celny.

1. Do czynności funkcjonariusza celnego przejściowego urzędu celnego przy wjeździe należy:

a) sprawdzenie stanu zamknięć celnych, nałożonych przez wyjściowy urząd celny w kraju wywozu,

b) nałożenie własnych zamknięć celnych, jeśli zachodzi taka potrzeba i wpisanie ich numerów w rubryce 3 grzbietu Nr 1, niezależnie od uznania zamknięć celnych kraju wywozu,

c) wypełnienie rubryk 18-23 odcinków Nr 1 i 2 karnetu,

d) nadanie numeru ewidencyjnego,

e) wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu Nr 1 karnetu, odpowiadających odcinkowi Nr 1,

f) potwierdzenie dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" w rubryce 23 odcinków Nr 1 i 2 oraz w rubryce 6 grzbietu Nr 1,

g) pozostawienie w urzędzie celnym odcinka Nr 1,

h) niezwłoczne powiadomienie urzędu celnego docelowego lub przejściowego przy wyjeździe, wskazanego w rubryce 22 odcinka Nr 1 oraz w rubryce 5 grzbietu Nr 1, jeśli zachodzi taka potrzeba dla potrzeb prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

2. W wypadku, gdy przejściowy urząd celny przy wjeździe jest jednocześnie docelowym urzędem celnym, do czynności funkcjonariusza celnego należy, poza czynnościami określonymi w ust. 1, także:

a) wypełnienie rubryk 24-28 odcinka Nr 2 i rubryk 1-6 grzbietu Nr 2 karnetu,

b) potwierdzenie dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska-Cło",

c) nadanie numeru ewidencyjnego,

d) pozostawienie odcinka Nr 2 karnetu w urzędzie celnym.

3. W wypadku przywozu towarów lub ich tranzytu przez polski obszar celny, do czynności funkcjonariusza celnego docelowego urzędu celnego lub przejściowego urzędu celnego przy wyjeździe należy:

a) sprawdzenie stanu zamknięć celnych i zdjęcie zamknięć celnych, nałożonych przez przejściowy urząd celny przy wjeździe (a w wypadku tranzytu - nałożenie własnych zamknięć celnych),

b) wypełnienie rubryk 24-28 odcinka Nr 2 karnetu,

c) wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu Nr 2 karnetu, odpowiadających odcinkowi Nr 2,

d) potwierdzenie dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" i podpisem w rubryce 28 odcinka Nr 2 i w rubryce 6 grzbietu Nr 2,

e) nadanie numeru ewidencyjnego,

f) pozostawienie w urzędzie celnym górnej części odcinka Nr 2 karnetu, po oderwaniu jego dolnej części, zawierającej rubryki 18-28, i niezwłocznym przesłaniu jej do przejściowego urzędu celnego przy wjeździe.

IV. 

Czynności organów celnych przy doładunku lub rozładunku partii towaru na polskim obszarze celnym gdy występuje więcej niż jeden urząd celny wyjściowy i docelowy.

1. Przy przywozie lub tranzycie towarów przez polski obszar celny brak zapisu w karnecie o doładunku partii towaru na polskim obszarze celnym nie może być powodem, aby funkcjonariusz urzędu celnego nie wyraził zgody na dokonanie tranzytu towaru do urzędu celnego wewnętrznego, jeśli w przejściowym urzędzie celnym przy wjeździe nastąpiło zgłoszenie doładunku w Polsce.

1.2. Do czynności funkcjonariusza celnego przejściowego urzędu celnego przy wjeździe należy:

a) objęcie towaru procedurą tranzytu do urzędu celnego wewnętrznego, będącego kolejnym wyjściowym urzędem celnym operacji TIR (po sprawdzeniu, że łączna liczba wyjściowych i docelowych urzędów celnych nie przekroczy czterech),

b) wpisanie w rubryce 2 odcinków karnetu, w pozycji 2 lub 3 (zależnie od tego, którym kolejnym wyjściowym urzędem celnym będzie urząd celny wewnętrzny) nazwy urzędu celnego właściwego dla miejsca doładunku partii towaru,

c) wpisanie nazwy tego samego urzędu celnego w rubryce 22 kolejnej pary odcinków karnetu i w rubryce 5 grzbietu nr 1,

d) dokonanie adnotacji o nałożeniu własnych zamknięć celnych w rubryce 3 grzbietu nr 1, jeżeli zachodzi taka potrzeba (niezależnie od uznania zamknięć celnych kraju wywozu).

1.3. Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego wewnętrznego, będącego kolejnym wyjściowym urzędem celnym, należy:

a) zdjęcie dotychczasowych, a po dokonanym doładunku partii towaru, nałożenie własnych zamknięć celnych i odnotowanie tego faktu w rubryce 16 odcinków karnetu w formie zmiany zapisu dotyczącego zmiany zamknięć celnych,

b) dokonanie adnotacji o nałożeniu nowych zamknięć celnych w rubryce 3 grzbietu nr 1 i w rubryce 4 poprzedniego grzbietu nr 2,

c) potwierdzenie podpisem i pieczęcią Polska-Cło dokonanego zapisu o doładunku partii towarów w rubrykach 9-11 kolejnych odcinków karnetu,

d) wpisanie ilości zwolnionych przesyłek w rubryce 3 grzbietu nr 2, na którym w rubryce 1 potwierdzone jest dostarczenie towaru,

e) wpisanie w rubryce 22 kolejnej pary odcinków karnetu:

- nazwy kolejnego wyjściowego urzędu celnego w wypadku kolejnego doładunku partii towaru na polskim obszarze celnym lub,

- nazwy docelowego urzędu celnego, w wypadku rozładunku na polskim obszarze celnym lub,

- nazwy przejściowego urzędu celnego przy wyjeździe, w wypadku tranzytu przez polski obszar celny,

f) wpisanie nazwy tego samego urzędu celnego w rubryce 5 grzbietu nr 1.

1.4. W wypadku, gdy otwarcie karnetu ma miejsce w urzędzie celnym wewnętrznym, który jest pierwszym wyjściowym urzędem celnym a doładunek partii towaru ma miejsce w innym urzędzie celnym, który jest drugim wyjściowym urzędem celnym, obowiązuje tryb postępowania określony w pkt 1.3.

2. Przy rozładunku partii towaru na polskim obszarze celnym (gdy występuje więcej niż jeden docelowy urząd celny) i gdy brak jest zapisu w karnecie o rozładunku partii towaru w Polsce a następuje zgłoszenie takiego rozładunku w przejściowym urzędzie celnym przy wjeździe, obowiązuje tryb postępowania określony w pkt 1.2. z tą różnicą, że nazwę urzędu celnego, będącego jednym z docelowych urzędów celnych, należy wpisać w rubryce 12 kolejnych odcinków karnetu.

2.1. Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego wewnętrznego będącego docelowym urzędem celnym należy:

a) zdjęcie poprzednio nałożonych, a po dokonaniu rozładunku partii towaru, nałożenie własnych zamknięć celnych i dokonanie adnotacji o tych czynnościach w rubryce 3 grzbietu Nr 2,

b) potwierdzenie podpisem i pieczęcią Polska-Cło dokonanego zapisu o rozładunku partii towaru w rubrykach 9-11 kolejnych odcinków karnetu,

c) wpisanie w rubryce 3 grzbietu Nr 2 ilości zwolnionych (rozładowanych) przesyłek,

d) wpisanie w rubryce 22 kolejnej pary odcinków karnetu:

- nazwy kolejnego docelowego urzędu celnego, w wypadku kolejnego rozładunku na polskim obszarze celnym lub,

- nazwy przejściowego urzędu celnego przy wyjeździe, w wypadku tranzytu przez polski obszar celny,

e) wpisanie nazwy tego samego urzędu celnego w rubryce 5 grzbietu Nr 1.

V. 

Postępowanie w razie wypadków i uszkodzeń.

1. W razie zerwania zamknięć celnych w czasie drogi lub uszkodzenia albo zniszczenia towarów celnych oraz w razie wypadku powodującego konieczność przeładowania towarów na inny pojazd lub kontener - obowiązkiem przewoźnika jest przedłożenie protokołu zajścia, sporządzonego przez organ celny lub przez policję. Zasady sporządzania protokołu zajścia określają punkty 13-17 regulaminu posługiwania się karnetem, zamieszczonego na stronie 2 okładki karnetu.

2. Formularz protokołu zajścia (w języku francuskim: proces verbal de constat, w języku angielskim: certified report) zamieszczony jest w karnecie na karcie koloru żółtego między ostatnią kartą Nr 2 karnetu (koloru zielonego) a stroną 3 okładki; protokół ten pozostaje w karnecie do przybycia do docelowego urzędu celnego i podlega weryfikacji przez ten urząd.

ZAŁĄCZNIK Nr  27

Protokół rewizji celnej

sporządzony dnia ..............................................

w Urzędzie Celnym .............................................

przez .........................................................

w obecności ...................................................

na okoliczność ................................................

...............................................................

...............................................................

towar odprawiony w Urzędzie Celnym w ..........................

Nr ewidencji ..................................................

za karnetem ATA nr ............................................

wydanym przez .................................................

stwierdzono braki .............................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

nie stwierdzono braków ........................................

wyjaśnienia posiadacza karnetu ATA ............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

zastosowano następujące środki ................................

...............................................................

...............................................................

Dnia ....... pieczęć Urzędu Celnego

podpisy osób uczestniczących podpisy funkcjonariuszy celnych

........................... ...........................

........................... ...........................

........................... ...........................

ZAŁĄCZNIK Nr  28

INSTRUKCJA STOSOWANIA KARNETU ATA

I. 

Postanowienia ogólne

1. Karnet ATA stosuje się do dokonania zgłoszenia celnego towarów wpisanych w liście ogólnej do czasowego wywozu i powrotnego przywozu, czasowego przywozu i powrotnego wywozu oraz tranzytu.

2. W okresie ważności karnetu ATA (12 miesięcy) może nastąpić jego zamknięcie (likwidacja) poprzez wystawienie drugiego karnetu. Procedura wystawienia i otwarcia drugiego karnetu jest identyczna jak przy pierwszym karnecie. Nowy numer ewidencji stanowi zamknięcie poprzedniego karnetu ATA, o czym należy dokonać odpowiednich adnotacji:

1) na zielonej okładce w polu "zaświadczenie władz celnych" obydwóch karnetów ATA - poświadczając to datą (rok, miesiąc, dzień), podpisem, oraz pieczęcią "Polska-Cło".

2) w ewidencji.

Postępowanie takie może być stosowane tylko jeden raz.

II. 

Czynności organów celnych przy czasowym wywozie i powrotnym przywozie z zastosowaniem karnetu ATA.

1. Czynności organów celnych przy czasowym wywozie

1.1. Przed przyjęciem karnetu funkcjonariusz celny bada jego autentyczność i prawidłowość wypełniania poprzez sprawdzenie czy:

a) zgłoszenie towaru następuje w terminie ważności karnetu i do kraju Strony Konwencji ATA,

b) są wymienione na okładce kraje, w których karnet posiada ważność oraz odpowiednie zrzeszenia gwarancyjne,

c) karnet zawiera podpisy przedstawiciela zrzeszenia gwarancyjnego oraz posiadacza,

d) karnet zawiera odpowiednią liczbę kart każdego koloru,

e) rubryki przeznaczone dla posiadacza są prawidłowo wypełnione.

1.2. Jeżeli zgłoszenie towaru do czasowego wywozu następuje w urzędzie celnym granicznym, funkcjonariusz celny na pierwszej stronie okładki (zielona) karnetu ATA wypełnia część "zaświadczenie władz celnych" i podaje:

1) w polu a) - numery nałożonych zamknięć celnych na towary, opakowania lub środki przewozowe, ze wskazaniem pozycji w liście ogólnej,

2) w polu b) - stawia w ramce krzyżyk przy słowach Yes/tak, jeśli towary były rewidowane lub No/nie jeśli rewizji nie przeprowadzono,

3) w polu c) - numer ewidencji,

4) w polu d) - nazwę urzędu celnego, miejscowość otwarcia karnetu, datę, podpis i odciska pieczęć "Polska-Cło".

1.3. Na drugiej stronie okładki karnetu ATA w liście ogólnej oraz ewentualnie na arkuszach dodatkowych funkcjonariusz celny wpisuje w rubryce 7 ("zastrzeżone dla organów celnych") numery i ilość nałożonych zamknięć celnych.

1.4. Na grzbiecie żółtego odcinka wywozowego funkcjonariusz celny wpisuje:

1) w polu 1 - numery pozycji towarów według listy ogólnej, które dopuszczono do czasowego wywozu

2) w polu 2 - termin powrotnego przywozu, nie dłuższy niż termin ważności karnetu,

3) w polu 3 - pozycję ewidencji,

4) w polu 4 - urząd celny, który dopuścił towary do czasowego wywozu,

5) w polu 5 - miejscowość, z której towar wywożony jest za granicę,

6) w polu 7 - składa podpis i przystawia pieczęć "Polska Cło".

1.5. W części "H" żółtej karty wywozowej ("Zastrzeżone dla organów celnych") funkcjonariusz celny wpisuje:

1) w polu b) - termin powrotnego przywozu,

2) w polu d) - numer ewidencji oraz adnotację o dopuszczeniu towaru do czasowego wywozu, miejscu i dacie oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska Cło".

Identyczną adnotację umieszcza na odwrocie grzbietu żółtego odcinka wywozowego, a ponadto w rubryce 7 listy ogólnej (odcinek żółty) wpisuje numery i ilość nałożonych zamknięć celnych. Odrywa od grzbietu odcinki wywozowe (żółte) i dołącza je do ewidencji.

1.6. W polu "H" żółtej karty powrotnego przywozu funkcjonariusz celny wpisuje:

1) w punkcie b) - nazwę urzędu celnego, w którym towar został zgłoszony do czasowego wywozu,

2) w punkcie c) - numer ewidencji

- po czym zwraca karnet posiadaczowi.

1.7. Jeżeli zgłoszenie towaru do czasowego wywozu następuje w urzędzie celnym wewnętrznym, funkcjonariusz celny postępuje w sposób określony w pkt 1.1.-1.6, przy czym nie wypełnia pól 4, 5, 6 i 7 grzbietu żółtego odcinka wywozowego oraz w polu "H" tego odcinka nie wypełnia miejsc przeznaczonych na datę, podpis i pieczęć urzędu celnego.

Pozycje te wypełnia funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego.

1.8. W wypadku, o którym mowa w pkt 1.7. funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego po dostarczeniu towarów dopuszczonych do czasowego wywozu w urzędzie celnym wewnętrznym dokonuje następujących czynności:

1) dokonuje oględzin zewnętrznych przesyłki,

2) sprawdza znaki i ilość nałożonych zamknięć celnych oraz czy nie zostały one naruszone,

3) sprawdza czy karnet ATA zawiera adnotację urzędu celnego o dopuszczeniu towaru do czasowego wywozu,

4) w polach 4, 5, 6 i 7 grzbietu oraz polu H żółtej karty wywozowej potwierdza wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny wpisując:

a) w polu 4 - urząd celny, przez który towary wywożone są poza granicę,

b) w polu 5 - miejscowość, w której towar wywożony jest za granicę,

c) w polu 6 - datę wywozu,

d) w polu 7 - składa podpis i przystawia pieczęć "Polska-Cło",

e) w polu H - wpisuje nazwę urzędu celnego, datę oraz składa podpis i przystawia pieczęć "Polska-Cło",

5) odrywa odcinek od grzbietu żółtej karty wywozowej i przesyła go do urzędu celnego, w którym towar został zgłoszony do czasowego wywozu,

6) zwraca karnet posiadaczowi i dopuszcza towar do wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego.

1.9. Urząd celny, który dopuścił towary do czasowego wywozu, po otrzymaniu z urzędu celnego granicznego potwierdzonego odcinka karnetu ATA, dołącza odcinek do ewidencji.

1.10. Z zastrzeżeniem pkt 1.11, jeżeli urząd celny, który dopuścił towary do czasowego wywozu, w ciągu 14 dni licząc od dnia dopuszczenia towarów do czasowego wywozu, nie otrzyma z urzędu celnego granicznego potwierdzonych odcinków karnetu ATA o wyprowadzeniu towarów poza polski obszar celny, zawiadamia posiadacza karnetu, wzywając go, aby w terminie 30 dni złożył stosowne wyjaśnienie.

1.11. Jeżeli czasowy wywóz towarów następuje drogą pocztową, posiadacz karnetu ATA powinien dostarczyć towar wraz z karnetem do urzędu celnego, który przy dopuszczeniu towarów do czasowego wywozu postępuje w sposób ustalony w punktach 1.1.-1.6. oraz zwraca posiadaczowi karnet wraz z przesyłką w celu dostarczenia jej do urzędu pocztowego.

Potwierdzenie wywozu towarów za granicę, w sposób określony w pkt 1.8. dokonuje urząd pocztowy.

1.12. Jeżeli czasowy wywóz towarów objętych karnetem ATA następuje partiami, tryb postępowania ustalony w punktach 1.1.-1.11. odnosi się do każdej partii.

2. Czynności organów celnych przy powrotnym przywozie towarów z zastosowaniem karnetu ATA

2.1. Jeżeli zgłoszenie towaru do powrotnego przywozu następuje w urzędzie celnym granicznym funkcjonariusz celny dokonuje następujących czynności:

1) wypełnia grzbiet odcinka powrotnego przywozu (żółty):

a) w polu 1 wpisuje numery pozycji towarów w/g listy ogólnej, które zostały powrotnie przywiezione,

b) w polu 2 wpisuje numer ewidencji,

c) w polach 3, 4, 5 i 6 grzbietu oraz polu H żółtej karty wywozowej potwierdza wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny,

a) w polu 3 - urząd celny, przez który towary wywożone są poza polski obszar celny,

b) w polu 4 - miejscowość, w której towar wywożony jest poza polski obszar celny,

c) w polu 5 - datę wywozu,

d) w polu 6 - składa podpis i przystawia pieczęć "Polska Cło",

e) w polu H - wpisuje nazwę urzędu celnego, datę oraz składa podpis i przystawia pieczęć "Polska Cło",

2) odrywa od grzbietu odcinek żółtej karty powrotnego przywozu i dołącza go do posiadanego odcinka żółtej karty wywozu, bądź też odsyła do urzędu celnego wskazanego w punkcie b) tj. urzędu celnego, który dopuścił towar do czasowego wywozu,

3) zwraca karnet posiadaczowi i zwalnia towar.

2.2. W wypadku, jeżeli towar jest zgłaszany do powrotnego przywozu w urzędzie celnym wewnętrznym, funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego dokonuje następujących czynności:

1) na pierwszej stronie żółtej karty powrotnego przywozu w polu H pkt c) oraz na odwrocie grzbietu tej karty umieszcza adnotację "Towar przekroczył granicę w ..... data ..." potwierdzoną podpisem i pieczęcią "Polska-Cło",

2) w polu 7 listy ogólnej wymienia znaki i ilość zamknięć celnych uznanych lub nałożonych na towar, opakowanie, lub środek przewozowy,

3) wręcza karnet posiadaczowi w celu dostarczenia go wraz z towarem do urzędu celnego wskazanego w polu H pkt b) żółtej karty powrotnego przywozu.

2.3. Funkcjonariusz celny urzędu celnego wewnętrznego po dostarczeniu towaru i karnetu wykonuje czynności określone w pkt 2.1.

2.4. Jeżeli powrotny przywóz towaru objętego karnetem ATA następuje partiami, tryb postępowania ustalony w punktach 2.1.-2.3. odnosi się do każdej partii.

III. 

Czynności organów celnych przy czasowym przywozie i powrotnym wywozie towaru z zastosowaniem karnetu ATA.

1. Czynności organów celnych przy czasowym przywozie towaru.

1.1. Jeżeli zgłoszenie towarów do czasowego przywozu ma nastąpić w urzędzie celnym granicznym, funkcjonariusz celny tego urzędu wykonuje następujące czynności:

1) bada karnet w sposób określony w pkt 1.1. części II niniejszej instrukcji,

2) na grzbiecie białej karty przywozu dokonuje następujących adnotacji:

a) w polu 1 podaje wg Listy Ogólnej numery pozycji towarów, które podlegają czasowemu przywozowi,

b) w polu 2 określa termin powrotnego wywozu towarów, nie dłuższy niż określony w żółtym grzbiecie odcinka wywozowego termin powrotnego przywozu,

c) w polu 3 podaje numer ewidencji,

d) w polach 4, 5, 6 i 7 grzbietu oraz polu H żółtej karty wywozowej potwierdza wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny,

- w polu 4 - urząd celny, przez który towary wywożone są poza granice,

- w polu 5 - miejscowość, w której towar wywożony jest za granicę,

- w polu 6 - datę wywozu,

- w polu 7 - składa podpis i przystawia pieczęć "Polska Cło",

- w polu H - wpisuje nazwę urzędu celnego, datę oraz składa podpis i przystawia pieczęć "Polska Cło".

3) na białej karcie odcinka przywozowego w polu H umieszcza następujące adnotacje:

a) w pkt b) określa termin powrotnego wywozu towarów, nie dłuższy niż określony w żółtym grzbiecie odcinka wywozowego termin powrotnego przywozu,

b) w pkt c) podaje numer ewidencji,

c) w pkt d) o dopuszczeniu towaru do czasowego przywozu, miejscu, i dacie oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło",

4) w polu H na białej karcie powrotnego wywozu podaje:

a) w pkt d) pozycję ewidencji,

b) w pkt e) nazwę urzędu celnego, w którym dopuszczono towar do czasowego przywozu,

c) nie dokonuje na tej karcie żadnych innych potwierdzeń,

5) odrywa odcinek od grzbietu białej karty przywozu i dołącza do ewidencji,

6) zwraca karnet posiadaczowi i zwalnia towar.

1.2. Jeżeli zgłoszenie towarów do czasowego przywozu ma być dokonane w wewnętrznym urzędzie celnym, funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego na niebieskich kartach tranzytowych dokonuje czynności określonych w pkt 1.1. części IV niniejszej instrukcji.

1.3. W wypadku określonym w pkt 1.2. funkcjonariusz celny urzędu celnego wewnętrznego po dostarczeniu towaru i karnetu:

1) wobec niebieskich kart tranzytowych dokonuje czynności określonych w pkt 1.2. części IV niniejszej instrukcji,

2) wobec białej karty przywozowej oraz białej karty powrotnego wywozu dokonuje czynności określonych w pkt 1.1.

1.4. Jeżeli czasowy wywóz towarów objętych karnetem ATA następuje partiami, tryb postępowania ustalony w punktach 1.1.-1.3. odnosi się do każdej partii.

2. Czynności organów celnych przy powrotnym wywozie towarów:

2.1. Jeżeli zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje w urzędzie celnym granicznym funkcjonariusz celny dokonuje następujących czynności:

1) wypełnia grzbiet odcinka powrotnego wywozu (biały):

a) w polu 1 podaje numery pozycji towarów w/g listy ogólnej, które zostały powrotnie wywiezione,

b) w polu 3 podaje ewentualne numery ewidencji pod którymi zarejestrowane towary niewywiezione i dopuszczone do obrotu,

c) w polu 4 podaje numer ewidencji,

d) wypełnia pola 5, 6, 7 i 8 wpisując nazwę urzędu celnego (w polu 5), miejsce (w polu 6), datę (polu 7) oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" (w polu 8),

2) potwierdza w polu "H" białej karty powrotnego wywozu, powrotny wywóz towaru poprzez umieszczenie nazwy urzędu celnego, daty, podpisu i pieczęci "Polska-Cło",

3) odrywa od grzbietu odcinek białej karty powrotnego wywozu i dołącza go do posiadanego odcinka białej karty przywozu, bądź też odsyła do urzędu celnego wskazanego w punkcie e) pola H tj. urzędu celnego, który dopuścił towar do czasowego przywozu,

4) zwraca karnet posiadaczowi i dopuszcza towar do wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego.

2.2. Jeżeli zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje w urzędzie celnym wewnętrznym, funkcjonariusz celny dokonuje następujących czynności:

1) wypełnia grzbiet odcinka powrotnego wywozu (biały):

a) w polu 1 podaje numery pozycji towarów w/g listy ogólnej, które zostały powrotnie wywiezione,

b) w polu 3 podaje ewentualne numery ewidencji pod którymi zarejestrowano towary niewywiezione i zgłoszone do danej procedury,

c) w polu 4 podaje numer ewidencji

2) w polu H białej karty powrotnego wywozu w pkt c) wpisuje ewentualne numery ewidencji pod którymi zarejestrowano towary niewywiezione i zgłoszone do danej procedury,

3) w punkcie f) pola H podaje numer ewidencji oraz adnotację o dopuszczeniu towaru do powrotnego wywozu i o miejscu,

4) identyczną adnotację umieszcza na odwrocie grzbietu białego odcinka powrotnego wywozu, a ponadto w rubryce 7 listy ogólnej (odcinek biały) wpisuje znaki i ilość nałożonych zamknięć celnych,

5) nie dokonuje żadnych innych potwierdzeń i zwraca karnet posiadaczowi.

2.3. W wypadku, o którym mowa w pkt 2.2. funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego: po dostarczeniu towarów dopuszczonych do powrotnego wywozu w urzędzie celnym wewnętrznym dokonuje następujących czynności:

1) dokonuje oględzin zewnętrznych przesyłki,

2) sprawdza znaki i ilość nałożonych zamknięć celnych oraz czy nie zostały one naruszone,

3) sprawdza czy karnet ATA zawiera adnotację urzędu celnego o dopuszczeniu towaru do powrotnego wywozu,

4) potwierdza wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny,

a) w polach 5, 6, 7 i 8 grzbietu białej karty powrotnego wywozu, wpisując nazwę urzędu celnego (pole 5), miejsce (pole 6), datę (pole 7) oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" (pole 8)

b) w polu H białej karty powrotnego wywozu wpisując nazwę urzędu celnego i datę oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło".

5) odrywa odcinek od grzbietu białej karty powrotnego wywozu, i przesyła go do urzędu celnego, w którym towar został zgłoszono do czasowego wywozu,

6) zwraca karnet posiadaczowi i dopuszcza towar do wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego.

2.4. Urząd celny, w którym zgłoszono towary do czasowego przywozu, po otrzymaniu z urzędu celnego granicznego potwierdzonego odcinka powrotnego karnetu ATA, dołącza odcinek do odcinka przywozowego.

2.5. Jeżeli powrotny wywóz towarów następuje drogą pocztową, posiadacz karnetu ATA powinien dostarczyć towar wraz z karnetem do urzędu celnego, który przy dopuszczeniu towarów do powrotnego wywozu postępuje w sposób ustalony w punktach 2.1. oraz zwraca posiadaczowi karnet wraz z przesyłką w celu dostarczenia jej do urzędu pocztowego.

Potwierdzenie wywozu towarów za granicę, w sposób określony w pkt 2.3. dokonuje urząd pocztowy.

2.6. Jeżeli powrotny wywóz towarów objętych karnetem ATA następuje partiami, tryb postępowania ustalony w punktach 2.1.-2.5. odnosi się do każdej partii.

IV. 

Czynności organów celnych przy tranzycie towarów z zastosowaniem karnetu ATA.

1. Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym ma nastąpić objęcie towarów procedurą tranzytu wykonuje następujące czynności:

1) bada karnet w sposób określony w pkt 1.1. części II niniejszej instrukcji,

2) na grzbiecie obu niebieskich odcinków tranzytowych w górnej ich części podaje:

a) w polu 1 karnetu nazwę urzędu celnego, do którego towar z listy ogólnej karnetu ATA (numery pozycji) będzie dostarczony,

b) w polu 2 karnetu termin dostarczenia towarów do urzędu celnego wskazanego w polu 1 karnetu,

c) w polu 3 karnetu pozycję ewidencji.

d) w polach 4, 5, 6 i 7 wpisuje nazwę urzędu celnego (pole 4), miejsce (pole 5), datę (pole 6) oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" (pole 7).

3) na pierwszej stronie obu niebieskich kart tranzytowych w polu "H" podaje:

a) w pkt a karnetu nazwę urzędu celnego, do którego towar ma być dostarczony,

b) w pkt b karnetu termin dostarczenia towarów do urzędu celnego wskazanego w pkt a),

c) w pkt c karnetu pozycję ewidencji towarowej

d) w pkt d karnetu znaki i ilość zamknięć celnych uznanych lub nałożonych na towary, opakowanie lub środek przewozowy,

e) w pkt e karnetu nazwę urzędu celnego, w którym towar został objęty procedurą tranzytu, po czym dokonuje potwierdzenia poprzez umieszczenie daty, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło",

4) odrywa odcinek tranzytowy od grzbietu pierwszej niebieskiej karty tranzytowej i załącza do ewidencji, o której mowa w polu H pkt c) karnetu,

5) zwraca karnet ATA posiadaczowi w celu dostarczenia towarów do urzędu celnego, wskazanego w polu 1 na grzbiecie i w polu "H" pkt a) obu niebieskich kart tranzytowych.

2. Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym ma nastąpić zakończenie procedury tranzytu po dostarczeniu towarów i karnetu wykonuje następujące czynności:

1) na grzbiecie obu niebieskich odcinków tranzytowych w dolnej ich części podaje:

a) w polu 2 karnetu pozycję ewidencji,

b) w polach 3, 4, 5 i 6 wpisuje nazwę urzędu celnego (pole 3), miejsce (pole 4), datę (pole 5) oraz potwierdza podpisem i pieczęcią "Polska-Cło" (pole 6).

2) w polu H pkt g niebieskiej karty tranzytowej podaje numer ewidencji, nazwę urzędu celnego, datę oraz umieszcza podpis i pieczęć "Polska-Cło".

3) odrywa odcinek tranzytowy od grzbietu niebieskiej karty tranzytowej i przesyła go do urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą tranzytu.

4) zwraca karnet posiadaczowi, o ile nie ma zastosowania jednocześnie tryb postępowania określony w pkt 1.3. części III niniejszej instrukcji.

3. Funkcjonariusz urzędu celnego, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą tranzytu po otrzymaniu potwierdzonego odcinka niebieskiej karty tranzytowej dołącza go do ewidencji.

ZAŁĄCZNIK Nr  29

Zasady wypełniania Deklaracji Wartości Celnej (DWC) i wzór Deklaracji Wartości Celnej (DWC).

A. Uwagi ogólne.

1. Wartości w polach, z wyjątkiem pola 24, należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Na drugiej stronie formularza DWC i formularza DWC-BIS w kolumnie TOWAR należy podać dane dotyczące towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej (pole 32 SAD lub SAD BIS).

W przypadku, gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej, należy sporządzić odpowiednio DWC-BIS.

3. Wartość w kolumnie TOWAR w pkt A - pole 12, w pkt B, C należy podawać w złotych polskich.

4. Jeżeli jakiekolwiek z pozostałych pól DWC nie ma zastosowania w stosunku do towaru, dla którego wartość celnej jest deklarowana, należy w odpowiednim miejscu danego pola wpisać słowa: "nie dotyczy" lub "n/d".

B. Zasady wypełniania pól Deklaracji Wartości Celnej.

Pole Nr 1 - należy podać pełną nazwę i dokładny adres sprzedającego - nadawcy/eksportera (pole 2 - SAD).

Pole Nr 2(a) - należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego - odbiorcy (pole 8 - SAD).

Pole Nr 2(b) - należy podać pełną nazwę i dokładny adres zgłaszającego.

Jeśli jest to kupujący - odbiorca, należy wpisać "jak wyżej".

Pole Nr 3 - należy podać symbol warunków dostawy w/g INCOTERMS '90 oraz nazwę miejsca, którego warunek dostawy dotyczy (pole 20 - SAD).

Pole Nr 4 - należy podać numer i datę dokumentu, na podstawie którego ustalona jest wartość celna (pole 44 SAD).

Pole Nr 5 - należy podać numer i datę kontraktu, zamówienia, a jeśli takie nie występują - wyjaśnienie, jak została zawarta umowa kupna - sprzedaży np. "uzgodniono telefonicznie", "uzgodniono telegraficznie", itp.

Pole Nr 6 - należy podać informacje, czy były dokonywane zgłoszenia celne dotyczące tego

samego towaru i transakcji dokonanej przez tego samego kupującego i sprzedającego.

Pole Nr 7(c) - należy podać wartości, jakie zostały ustalone dla takich samych, identycznych, lub podobnych towarów, przywiezionych w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia towarów, dla których wartość celna jest deklarowana. Należy podać urząd celny, w którym zgłoszenie celne zostało złożone, numer i datę wcześniejszego zgłoszenia celnego.

Pole 11(a) - należy podać wartość towaru, po potrąceniu upustów (rabatów, skont) zawartych w dokumentach, określonych w polu 4 DWC).

Wartość towaru musi obejmować również dokonane przedpłaty lub zaliczki.

Pole 11(b) - należy podać wartość płatności pośrednich, o których mowa w polu 8(b) DWC. Wartość powinna być podana w walucie.

Kurs waluty należy podać zgodnie z Instrukcją (opis pola 23 SAD).

Pole 13 - o ile koszty opisane w pkt (a), (b), (c) zostały ujęte w cenie sprzedaży - należy zapisać: "ujęto w cenie". Jeżeli koszty te są ponoszone odrębnie - należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie TOWAR.

Pole 14 - o ile koszty ujęte w pkt (a), (b), (c), (d) - zostały ujęte w cenie sprzedaży - należy zapisać: "ujęto w cenie". Jeżeli koszty te ponoszone są odrębnie należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie TOWAR.

Pole 15 - o ile honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne zostały ujęte w cenie sprzedaży, na podstawie zawartego kontraktu - należy zapisać: "ujęto w cenie". Jeżeli koszty te ponoszone są odrębnie np. na podstawie zawartego kontraktu - należy podać ich wartość.

Pole 16 - wypełniać w przypadku wpisaniu w polu 9(b) "tak".

Pole 17 - jeżeli koszty wymienione w pkt (a), (b), (c) są ujęte w cenie sprzedaży - należy zapisać: "ujęto w cenie". Jeżeli kosztów wymienionych w pkt (a), (b), (c) nie ujęto w cenie sprzedaży - należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie TOWAR. Jeżeli koszty transportu i ubezpieczenia są ujęte łącznie, należy wpisać: "transport i ubezpieczenie ujęto łącznie".

Pole 17(b) - opłaty załadunkowe i inne związane z transportem towaru oznaczają opłaty za:

- załadunek towaru na środek transportu,

- przeładunek przy zmianie środków transportu,

- składowanie i spedycję w trakcie transportu,

- utrzymanie towaru w dobrym stanie w trakcie transportu, np.: chłodzenie, wietrzenie, magazynowanie, wyżywienie zwierząt żywych.

Pole 20 - jeżeli koszty takie ujęto w cenie sprzedaży, należy podać ich wartość - o ile zostały wyodrębnione w dokumencie wystawionym przez sprzedającego.

Pole 21 - inne opłaty oznaczają np. koszty ujęte w cenie sprzedaży wymienione w art. 31 pkt 3 Kodeksu celnego.

Pole 22 - wypełnić np. w przypadku dostawy na warunkach DDP (Delivered Duty Paid).

Pole 23 - należy podać łączne koszty z pól 19-22.

Pole 24 - "wartość deklarowana (A + B - C)" - wartość celną należy podać w złotych polskich, w liczbach całkowitych, zaokrąglonych do pełnych złotych, zgodnie z Instrukcją i opisem pola 47 SAD.

Deklaracja Wartości Celnej (DWC)

(pominięta)

ZAŁĄCZNIK Nr  30

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POCHODZENIE TOWARU

1. Dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów powinny być wystawione przez:

a) organ administracji celnej lub

b) izbę przemysłową, handlową itp., lub

c) inną instytucję uprawnioną do wystawiania tego dokumentu, lub

d) eksportera, jeżeli przewidują to przepisy szczegółowe.

2. Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie towarów mogą być:

a) świadectwo pochodzenia wystawione na formularzu A, faktura lub inny dokument towarzyszący towarowi, zawierający zapis o kraju pochodzenia towaru, stosowane w ogólnym systemie preferencji; dokumenty te są właściwe dla zastosowania stawek celnych preferencyjnych, a także autonomicznych lub konwencyjnych,

b) świadectwo przewozowe EUR.1 lub faktura zawierająca deklarację o kraju pochodzenia towaru, określone w umowach o tworzeniu stref wolnego handlu; dokumenty te są właściwe dla stosowania obniżonych stawek celnych a także autonomicznych lub konwencyjnych,

c) świadectwo pochodzenia, faktura, specyfikacja, dokument przewozowy, świadectwo jakości lub inny oficjalny dokument, w którym jest zapis o kraju pochodzenia towaru; dokumenty te są właściwe dla stosowania stawek celnych autonomicznych lub konwencyjnych.

3. W celu stosowania preferencyjnych stawek celnych, tranzyt towarów pod dozorem celnym powinien być potwierdzony przez władze celne kraju tranzytu z wyjątkiem przypadków, gdy towary transportowane, nawet z przeładunkiem lub czasowym składowaniem, posiadają zamknięcia celne (plomby na kontenerze, pieczęcie itp.) nałożone w kraju pochodzenia towaru, których numer lub inne cechy podano w dokumencie transportowym towarzyszącym towarowi.

4. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 3, składane jest na dokumencie sporządzonym przez władze celne lub spedytora, przewoźnika, władze portowe itp. i może mieć dowolną formę, pod warunkiem, że zawiera:

a) opis towaru pozwalający na ustalenie jego tożsamości z towarem przywożonym na polski obszar celny,

b) datę wyładunku i ponownego załadunku towarów, oraz nazwy identyfikujące użyte środki transportu (np. nazwa statku, nr rejestracyjny samochodu itp.),

c) oświadczenie, że dany towar pozostawał w kraju tranzytu pod dozorem celnym,

d) pieczęć właściwego urzędu celnego,

e) miejsce i datę potwierdzenia oraz podpis osoby upoważnionej.

5. W celu zastosowania stawek celnych autonomicznych lub konwencyjnych można nie żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego pochodzenie, gdy na towarach zamieszczono w sposób trwały oznaczenie kraju pochodzenia. Za trwałe oznaczenie można uznać wytłoczenie lub nadrukowanie napisu na towarze lub na bezpośrednim opakowaniu, tabliczki znamionowe lub etykiety - jeżeli zawierają informację o towarze, a w tym o kraju pochodzenia, i których proste usunięcie pozostawia widoczny ślad na towarze lub opakowaniu.

6. Dokument potwierdzający pochodzenie powinien dotyczyć towarów objętych jednym zgłoszeniem celnym, o którym mowa w § 165 zarządzenia, z wyjątkiem dowodu pochodzenia potwierdzającego pochodzenie towarów objętych sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 taryfy celnej, przywożonych partiami.

Gdy przedmiotem przywozu na polski obszar celny są towary objęte jednym świadectwem pochodzenia, które następnie są zgłaszane w tym samym czasie i miejscu, należy:

a) w przypadku stosowania procedury dopuszczenia do obrotu - załączyć do zgłoszeń celnych fotokopie świadectwa pochodzenia, które urząd celny potwierdza za zgodność z oryginałem i zamieszcza na nich informację o miejscu przechowywania oryginału świadectwa. Oryginał świadectwa będzie stanowił załącznik do jednego ze zgłoszeń celnych, chyba że ma zastosowanie również lit. b). Na oryginale świadectwa należy nanieść informację o numerach wszystkich zgłoszeń celnych, których świadectwo dotyczy;

b) w przypadku zastosowania procedury tranzytu, procedury składu celnego lub wprowadzania towaru do Wolnego Obszaru Celnego/Składu Wolnocłowego (WOC/SW) - wystawić na podstawie oryginału świadectwa zastępcze. Oryginał świadectwa załącza się do wniosku o wystawienie świadectw zastępczych.

7. Jeżeli w dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru stosowanym dla obniżonych stawek celnych, podano tylko ogólną informację o grupie krajów lub obszarze, z których pochodzą towary tzn. Unia Europejska, CEFTA lub EFTA, wówczas konkretny kraj pochodzenia należy ustalić w oparciu o zapisy zawarte w innych dokumentach towarzyszących towarom tj. fakturze, specyfikacji, liście przewozowym itp., a gdy i w tych dokumentach również brak jest odpowiedniego zapisu, jako kraj pochodzenia należy przyjąć kraj wystawienia dowodu pochodzenia.

8. Jeżeli dokument potwierdzający pochodzenie towaru nie jest dołączony do zgłoszenia celnego, może on być dostarczony urzędowi celnemu nie później niż w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, z zachowaniem terminu jego ważności, określonego w przepisach odrębnych.

9. Opis towaru na dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru powinien umożliwiać jego identyfikację. Stwierdzenie drobnych niezgodności nie czyni dokumentu nieważnym, jeżeli zostało w pełni dowiedzione, że odpowiada on przedłożonym towarom. W przypadku towarów masowych, dopuszczalna różnica między rzeczywistą ilością (masą) dostarczonego towaru, a wskazaną w dokumencie potwierdzającym pochodzenie towaru nie powinna przekraczać 10%.

10. Dla zastosowania obniżonej stawki celnej, dowód pochodzenia powinien być wystawiony w państwie będącym stroną danej umowy o strefie wolnego handlu. Jeżeli faktura jest wystawiona w państwie innym niż wyżej wymienione to "deklaracja na fakturze" może być zamieszczona na specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji, o ile dokumenty te są wystawione w państwie będącym stroną danej umowy o strefie wolnego handlu.

11. W przypadku towarów wyprowadzanych partiami ze składu celnego lub WOC/SW na polski obszar celny, urząd celny może przyjąć, jako dowód potwierdzający pochodzenie, dokument dotyczący całej dostawy uprzednio objętej procedurą składu celnego lub wprowadzonej do WOC/SW. Dokument ten zachowuje swoją ważność do czasu wyprowadzenia całej dostawy towaru, której dotyczy.

1 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
2 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
3 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
4 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
5 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
6 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
7 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
8 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
9 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
10 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
11 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
12 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
13 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
14 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
15 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
16 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
17 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
18 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
19 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
20 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
21 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
22 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
23 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021