Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 lutego 1997 r.
w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. 
W przypadku odprzedaży spirytusu na inny cel niż określono w zamówieniu, podatek akcyzowy stanowi różnicę między urzędową ceną tego spirytusu, właściwą ze względu na jego przeznaczenie u nabywcy, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną nabycia przez sprzedawcę, pomniejszoną o naliczony podatek od towarów i usług.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia spirytusu:
1)
na inny cel niż określono w zamówieniu,
2)
przez podmiot uprawniony do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych spirytusu, który zalega z płatnościami podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług.
4. 
Przy sprzedaży spirytusu rektyfikowanego, otrzymywanego w procesie jednoczesnego przerobu brzeczki melasowej i spirytusu surowego, stosuje się:
1)
dla rektyfikatu otrzymywanego ze spirytusu surowego - stawki wymienione w poz. 6 załącznika nr 1 do zarządzenia,
2)
dla rektyfikatu otrzymywanego z brzeczki melasowej - stawki wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 do zarządzenia.
5. 
Producenci spirytusu i wyrobów spirytusowych, uprawnieni na podstawie odrębnych przepisów do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, niezależnie od podatku określonego w ust. 1-4, płacą podatek akcyzowy w wysokości:
1)
różnicy między wartością spirytusu obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według urzędowych cen zbytu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych,
2)
różnicy między wartością odprzedanego w stanie nie przerobionym spirytusu luzem (bez podatku od towarów i usług) a wartością tego spirytusu według urzędowej ceny zaliczeniowej (bez podatku od towarów i usług), powiększonej o 5%,
3)
różnicy między wartością spirytusu zużytego do produkcji wyrobów, obliczoną według urzędowej ceny zaliczeniowej, która powinna być zastosowana na podstawie odrębnych przepisów, a wartością tego spirytusu obliczoną według najniższej urzędowej ceny zaliczeniowej; przy ustalaniu tej różnicy ceny zaliczeniowe przyjmuje się w wysokości pomniejszonej o podatek od towarów i usług,
4)
50% różnicy między wartością spirytusu o obniżonej jakości, obliczoną według urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, a wartością tego spirytusu obliczoną według cen zakupu, pomniejszonych o podatek od towarów i usług; nie dotyczy to spirytusu odpadowego, zlewek przeznaczonych do dalszego przerobu oraz spirytusu przeznaczonego do produkcji paliw silnikowych.
6. 
Producenci spirytusu surowego przy jego sprzedaży podmiotom innym niż uprawnione do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych spirytusu, niezależnie od podatku określonego w ust. 1, płacą podatek akcyzowy w wysokości różnicy między urzędową ceną zaliczeniową spirytusu surowego, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług, a ceną zbytu tego spirytusu, ustaloną dla podmiotów gospodarczych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.
7. 
Zwalnia się od podatku akcyzowego:
1)
producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych uprawnionych do stosowania urzędowych cen zaliczeniowych, w części stanowiącej kwotę 24 zł od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w nabytych wyrobach spirytusowych i spirytusie, pochodzących z konfiskat dokonanych przez uprawnione organy,
2)
próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobierane przez organy kontroli, oraz spirytus przekazywany przez jednostki gospodarcze do prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji, jeżeli jednorazowa próba nie przekracza 2 l produktu,
3)
rozlew denaturatu oraz spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym AT 80, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy.
§  2. 
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
1. 
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla paliw do silników i wyrobów tytoniowych, produkowanych w kraju, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. 
Stawki podatku akcyzowego, określone w poz. 1 załącznika nr 3 do zarządzenia, mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych w kraju w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.
3. 
Zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż etylin wytwarzanych przez etylizację benzyn bazowych zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy.
§  4. 
1. 
Ustala się tabelę stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw do silników i wyrobów tytoniowych, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. 
W przypadku sprzedaży tytoniu przeznaczonego do sporządzania papierosów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej producent tego tytoniu stosuje stawkę podatku akcyzowego w wysokości 70% wartości sprzedaży pomniejszonej o podatek od towarów i usług.
§  5. 
Warunkiem zastosowania stawki podatku akcyzowego wymienionej w kolumnie 4 poz. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia jest przedstawienie przy odprawie celnej oryginalnych dokumentów wystawionych przez producenta zagranicznego.
§  6. 
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 61, poz. 684 i Nr 68, poz. 765, z 1996 r. Nr 24, poz. 253, Nr 33, poz. 337 i Nr 85, poz. 757 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 55).
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 1997 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz. Symbol Systema-

tycznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) Stawka podatku akcyzowego w zł za 10 dm3 100% spirytusu lub w % obrotu, bądź w złotych za 10 l
1 2 3 4
I. Wyroby spirytusowe
1 Wyroby spirytusowe czyste własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-1 1) o zawartości do 40% alkoholu włącznie 462,00
2443-1 2) o zawartości powyżej 40% alkoholu 491,00
2443-15 3) spirytus butelkowany 492,00
4) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l 477,00
5) w opakowaniach zminiaturyzowanych

0,05 l, 0,1 l i 0,15 l

482,00
2 Wyroby spirytusowe gatunkowe własnej produkcji (od 10 dm3 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

w tym:

2443-2 1) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości do 40% alkoholu włącznie

477,00
2443-2 2) wódki gatunkowe wytrawne i półwytrawne

o zawartości powyżej 40% alkoholu

486,00
2443-3 3) wódki gatunkowe półsłodkie i słodkie:
a) wódki gatunkowe półsłodkie 447,00
b) wódki gatunkowe słodkie 389,00
2443-4 4) likiery 445,00
2443-51 5) aperitify 371,00
2443-5 6) wódki gatunkowe niskoprocentowe od 18%

do 25% mocy włącznie

z tego:

419,00
a) koktajle 371,00
b) kremy alkoholowe o zawartości 18%

alkoholu

437,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe 322,00
c) kremy alkoholowe o zawartości

powyżej 18% alkoholu

419,00
z czego: kremy alkoholowe jajowe 408,00
7) w opakowaniach 0,20 l i 0,25 l 493,00
8) w opakowaniach zminiaturyzowanych 0,05

l, 0,1 l i 0,15 l

482,00
3 bez względu na symbol Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do

18%, z wyłączeniem wyrobów winiarskich i piwa

9,30 zł/10 l
II. Spirytusy surowe i rektyfikowane

sprzedawane luzem, na które obowiązują

ceny urzędowe

4 2441 Spirytus surowy, z wyłączeniem owocowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 486,00 zł 471,00*)461,00
2) 30,00 zł 15,00*) 5,00
3) 26,00 zł 11,00*) 1,00
4) 25,00 zł 10,00*) wolny

od podatku

5 2441-3 Spirytus surowy owocowy wolny od podatku
6 2442-1 Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany ze spirytusu surowego, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 501,00 zł 468,00
2) 274,00 zł 241,00
3) 85,00 zł 52,00
4) 70,00 zł 37,00
5) 44,00 zł 11,00
6) 36,00 zł 3,00
7) 35,00 zł 2,00
8) 33,00 zł wolny od podatku
7 2442-1 Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej lub z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 501,00 zł 481,00
2) 274,00 zł 254,00
3) 85,00 zł 65,00
4) 70,00 zł 50,00
5) 44,00 zł 24,00
6) 36,00 zł 16,00
7) 35,00 zł 15,00
8) 33,00 zł 13,00
8 2442-2 Spirytus rektyfikowany wyborowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej lub z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 512,00 zł 490,00
2) 35,00 zł 13,00
9 2442-3 Spirytus rektyfikowany luksusowy - produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 535,00 zł 512,00
2) 280,00 zł 257,00
3) 39,00 zł 16,00
4) 36,00 zł 13,00
10 2442-1 Spirytus rektyfikowany zwykły - produkowany z własnego spirytusu surowego melasowego lub z serwatki, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 501,00 zł 481,00
2) 274,00 zł 254,00
3) 85,00 zł 65,00
4) 70,00 zł 50,00
5) 44,00 zł 24,00
6) 36,00 zł 16,00
7) 35,00 zł 15,00
8) 33,00 zł 13,00
11 2442-2 Spirytus rektyfikowany wyborowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 512,00 zł 477,00
2) 35,00 zł wolny od podatku
12 2442-3 Spirytus rektyfikowany luksusowy, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 535,00 zł 499,00
2) 280,00 zł 244,00
3) 39,00 zł 3,00
4) 36,00 zł wolny od podatku
13 2442-4 Spirytus rektyfikowany techniczny, na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 490,00 zł 473,00**) 460,00
2) 34,00 zł 17,00**) 4,00
3) 33,00 zł 16,00**) 3,00
4) 30,00 zł 13,00**) wolny od podatku
14 2449-9 Spirytus bezpirydynowy do produkcji octu (ZN-93/IBPRS-23), na który ustalono ceny pomniejszone o podatek od towarów i usług (za 10 dm3 100%):
1) 501,00 zł 474,00
2) 27,00 zł wolny od podatku
III. Spirytusy i pozostałe produkty, na które obowiązują ceny umowne
15 2444-1 Spirytus odwodniony techniczny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z

wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

330,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

5,50
3) skażony wolny od podatku
16 2444-1 Spirytus odwodniony dla farmacji (F i Fs) wolny od podatku
17 2449-3 Spirytus porektyfikacyjny (od 10 dm3 100% spirytusu):
1) bez względu na przeznaczenie, z

wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3

260,00
2) przeznaczony bezpośrednio do produkcji

wyrobów nie będących artykułami

spożywczymi, esencjami i aromatami

spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

wolny od podatku
3) skażony z wyjątkami określonymi w poz.

21 i 22

wolny od podatku
18 2441-5 Spirytus posiarczynowy wolny od podatku
19 2442-9 Spirytus - alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 10 dm3 100% spirytusu) 495,00
20 2444-21 Denaturat:
2444-211 a) w butelkach 35%
2444-212 b) luzem 40%
21 bez względu na symbol Spirytus skażony - pozostały sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 l lub mniej 35%
22 bez względu na symbol Spirytus skażony ogólnym środkiem skażającym AT 80:
a) w opakowaniach zawierających 10 l lub

mniej

35%
b) luzem 40%
23 2449-4 Oleje fuzlowe i frakcje propylowo-butylowe 5%
24 244 Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1-23 tabeli wolne od podatku
______

*) Dotyczy spirytusu surowego melasowego.

**) Produkowany bezpośrednio z brzeczki melasowej lub z serwatki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł za 10 dm3 100% spirytusu
1 2 3 4
1 ex 2008 Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,5% 491,00
2 2103 90 30 0 Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej 491,00
3 2106 90 20 0 Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów 491,00
4 2207 Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy 492,00
5 2208 Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe

z czego:

491,00
2208 20 1) napoje alkoholowe otrzymywane przez

destylację wina z winogron lub

wytłoków z winogron

492,00
2208 30 2) whisky 492,00
2208 40 3) rumy 492,00
2208 50 4) giny i gin Geneva 492,00
2208 60 5) Vodka 492,00
6 2208 90 69 1 Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami na bazie alkoholu wolne od podatku
7 Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz napoje alkoholowe nie wymienione w poz. 1-6, z wyłączeniem win i piwa wolne od podatku
ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  1

TABELA

STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU
Poz. Symbol Systematy-

cznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % obrotu
1 2 3 4
1 0241-1, 0242-2 Paliwa do silników:
1) paliwa silnikowe benzynowe oraz

benzyny bazowe

w tym:

943,00 zł/t
a) etylina 98 z zawartością od

4,5% do 5% alkoholu etylowego

782,00 zł/t
b) etylina 94 i benzyna bazowa

tej etyliny

916,00 zł/t
c) etylina 94E i inne etyliny 94

z zawartością od 4,5% do 5%

alkoholu etylowego

756,00 zł/t
d) etylina 86 886,00 zł/t
e) benzyny bezołowiowe 830,00 zł/t
f) paliwo lotnicze 915,00 zł/t
2) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, z wyjątkiem

olejów do silników okrętowych

w tym oleje o zawartości siarki:

495,00 zł/t
a) do 0,05% włącznie 415,00 zł/t
b) powyżej 0,05% do 0,1% włącznie 435,00 zł/t
c) powyżej 0,1% do 0,2% włącznie 455,00 zł/t
d) powyżej 0,2% do 0,3% włącznie 475,00 zł/t
3) olej napędowy City Diesel

Standard (miejski olej napędowy)

o parametrach spełniających

warunki techniczne WT-94/MZRiP

SA/60

365,00 zł/t
4) paliwa do silników lotniczych

turbospalinowych

435,00 zł/t
5) oleje napędowe do silników

szybkoobrotowych, wytwarzane z

udziałem komponentów uzyskiwanych

z regeneracji zużytych olejów

smarowych, w których udział

komponentów uzyskanych z

regeneracji w produkcie gotowym

wynosi minimum 10%*)

wolne od podatku
6) pozostałe wolne od podatku
2 0243 Oleje smarowe i specjalne:
1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów

DS-M do silników okrętowych (SWW:

0243-135), olejów DS-H do silników

okrętowych (SWW: 0243-136), olejów

SC22 do silników okrętowych (SWW:

0243-137), olejów do silników z

zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych)

pozostałych (SWW: 0243-139), olejów do

silników lotniczych (SWW: 0243-14),

olejów silnikowych pozostałych

(SWW: 0243-19) oraz olejów do silników

okrętowych określonych przez Polską

Normę PN-75C-96089/01-04 jako Marinol

typu CA, CB, CC, CD

15
2) pozostałe, w tym także oleje silnikowe

wytwarzane z udziałem komponentów

uzyskiwanych z regeneracji zużytych

olejów smarowych, w których udział

komponentów z regeneracji w produkcie

gotowym stanowi minimum 10%**)

wolne od podatku
3 2552 Wyroby tytoniowe:
2552-1,

-2,-8

1) papierosy

w tym:

a) papierosy marek zagranicznych

produkowane w Polsce

64,10 zł/1000 szt.
b) papierosy z filtrem o długości

powyżej 70 mm łącznie z filtrem, z

wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

52,60 zł/1000 szt.
c) papierosy z filtrem o długości do

70 mm łącznie z filtrem, z

wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

46,10 zł/1000 szt.
d) papierosy bez filtra, z

wyłączeniem papierosów

wymienionych pod lit. a)

44,30 zł/1000 szt.
2552-3 2) cygara i cygaretki krajowe 50%
2552-4,-7 3) pozostałe wyroby tytoniowe 60%
4) nie wymienione w pkt 1-3 wolne od podatku

*) Dotyczy producentów wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej, posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych oraz posiadających i stosujących specjalistyczne technologie do oczyszczania, destylacji i rafinacji olejów przepracowanych.

**) Dotyczy producentów posiadających specjalistyczne instalacje do regeneracji olejów przepracowanych, składające się z destylacji i rafinacji olejów przepracowanych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  2

TABELA

STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA IMPORTOWANYCH PALIW DO SILNIKÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania*)
1 2 3 4
1 ex 2710 00 Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzynowe bazowe

w tym:

943,00 zł/t
1) etylina 94 zakupiona bezpośrednio

u producenta zagranicznego

916,00 zł/t
2) benzyny bezołowiowe 830,00 zł/t
3) benzyny lotnicze, paliwa typu

benzyny do silników odrzutowych

915,00 zł/t
2 ex 2710 00 Oleje napędowe do silników, oleje opałowe lekkie, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych

w tym:

475,00 zł/t
paliwa do silników odrzutowych 435,00 zł/t
3 ex 2710 00 87 0 Oleje silnikowe 18%
4 2402 Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu 100%
z czego: papierosy 64,10 zł/1000 szt.
5 2403 10 10 0 Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g 150%
6 Wyroby nie wymienione w poz. 1-5 wolne od podatku

*) określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640).

ex - zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

1 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 maja 1997 r. (M.P.97.32.310) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1997 r.
2 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 maja 1997 r. (M.P.97.32.310) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1997 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.7.57

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.
Data aktu: 05/02/1997
Data ogłoszenia: 13/02/1997
Data wejścia w życie: 17/02/1997