Szczegółowe zasady otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokość.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 17 września 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokości.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie reguluje szczegółowe zasady otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wysokość dodatków do uposażenia:
1)
dodatku za stopień,
2)
dodatku służbowego,
3)
dodatku kontrolerskiego,
4)
dodatku za znajomość języka obcego.
2.
Dodatki do uposażenia, o których mowa w ust. 1, są dodatkami ustalonymi w stawkach miesięcznych.
§  2.
1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
funkcjonariusz - funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa,
2)
najniższe uposażenie - miesięczne uposażenie funkcjonariusza, obejmujące uposażenie zasadnicze według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania i dodatek za stopień szeregowego,
3)
uposażenie zasadnicze - uposażenie zasadnicze według grupy zaszeregowania oraz uposażenie z tytułu wysługi lat.
2.
Kwoty dodatków określonych w zarządzeniu w wysokości procentowej od najniższego uposażenia zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.
§  3.
1.
Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za posiadany stopień.
2.
Wysokość dodatku wynosi dla:
1)
generała broni 758 zł,
2)
generała dywizji 632 zł,
3)
generała brygady 542 zł,
4)
pułkownika 481 zł,
5)
podpułkownika 456 zł,
6)
majora 443 zł,
7)
kapitana 414 zł,
8)
porucznika 370 zł,
9)
podporucznika 347 zł,
10)
starszego chorążego sztabowego 308 zł,
11)
chorążego sztabowego 301 zł,
12)
starszego chorążego 291 zł,
13)
chorążego 281 zł,
14)
młodszego chorążego 274 zł,
15)
starszego sierżanta sztabowego 253 zł,
16)
sierżanta sztabowego 241 zł,
17)
starszego sierżanta 229 zł,
18)
sierżanta 217 zł,
19)
plutonowego 205 zł,
20)
starszego kaprala 194 zł,
21)
kaprala 188 zł,
22)
starszego szeregowego 175 zł,
23)
szeregowego 170 zł.
§  4.
1.
Funkcjonariuszom przysługuje dodatek służbowy.
2.
Wysokość dodatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
3.
Wysokość przyznanego dodatku jest uzależniona od oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań oraz rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych.
4.
W przypadku sprawowania przez funkcjonariusza opieki nad psem służbowym dodatek zwiększa się o kwotę stanowiącą 10% najniższego uposażenia.
§  5.
1.
Funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach kontroli (inspekcji), wykonującym czynności kontrolne (inspekcyjne), przysługuje dodatek kontrolerski.
2.
Wysokość dodatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania przewidzianego dla następujących stanowisk służbowych funkcjonariuszy:
1)
specjalisty w zarządzie, biurze (jednostce równorzędnej) Urzędu Ochrony Państwa - w odniesieniu do funkcjonariuszy tego zarządu, biura (jednostki równorzędnej),
2)
specjalisty w delegaturze Urzędu Ochrony Państwa - w odniesieniu do funkcjonariuszy pozostałych jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.
3.
Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  6.
1.
Funkcjonariuszom posiadającym znajomość języków obcych przysługuje dodatek za znajomość każdego języka obcego.
2.
Wysokość dodatku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej:
1)
20% - za bardzo dobrą znajomość języka obcego,
2)
12% - za dobrą znajomość języka obcego,
3)
8% - za dostateczną znajomość języka obcego

- najniższego uposażenia.

3.
Znajomość języka obcego dokumentuje się:
1)
dyplomem ukończenia:
a)
filologii języków obcych lub lingwistyki stosowanej,
b)
studiów akademickich za granicą,
2)
świadectwem lub certyfikatem:
a)
stwierdzającym uprawnienia tłumacza przyznane na podstawie przepisów odrębnych,
b)
zdanego egzaminu w zagranicznym instytucie kultury w Polsce lub odpowiadającego mu egzaminu za granicą (na poziomie zaawansowanym),
3)
zaświadczeniem stwierdzającym stopień znajomości języka obcego, stwierdzony na podstawie oceny uzyskanej na egzaminie złożonym przed wewnętrzną komisją egzaminacyjną Urzędu Ochrony Państwa, zwaną dalej "komisją".
4.
Stopień znajomości języka obcego, stwierdzonej na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2, uznaje się za równorzędny z oceną bardzo dobrą, uzyskaną na egzaminie złożonym przed komisją.
5.
Dodatek przyznaje się funkcjonariuszom, którzy złożyli przed komisją egzamin z wynikiem:
1)
bardzo dobrym - na czas nie określony,
2)
dobrym - na okres trzech lat,
3)
dostatecznym - na okres jednego roku.
6.
Funkcjonariuszom, którzy z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpili do egzaminu po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, dodatek przysługuje do najbliższego terminu egzaminu po ustaniu tych przyczyn.
§  7.
1.
W okresie choroby, urlopu, zwolnienia z zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego funkcjonariusze otrzymują, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatki należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do tych dodatków lub ich wysokość.
2.
Funkcjonariuszom pozostającym bez przydziału służbowego, którzy na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym otrzymywali dodatki określone w § 1 ust. 1 pkt 2-4, można zachować prawo do tych dodatków:
1)
na okres nie przekraczający 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zostali odwołani ze stanowiska,
2)
w wypadku długotrwałego leczenia szpitalnego lub rehabilitacji w związku ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu zaistniałym w czasie pełnienia służby,
3)
w razie powierzenia wykonywania stałych zadań służbowych lub społecznych (potwierdzonych rozkazem personalnym lub innym dokumentem) bądź oddelegowania do wykonywania pracy poza Urzędem Ochrony Państwa,
4)
za ostatni miesiąc przed zwolnieniem ze służby w razie nabycia uprawnień do emerytury lub renty policyjnej.
§  8.
W przypadku ustania przyczyn uzasadniających przyznanie dodatków określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 prawo do tych dodatków wygasa, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały warunki uzasadniające ich wypłatę.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.69.686

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady otrzymywania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dodatków do uposażenia oraz ich wysokość.
Data aktu: 17/09/1997
Data ogłoszenia: 07/10/1997
Data wejścia w życie: 22/10/1997