Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych, oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 10 czerwca 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych, oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie dotyczy nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach artystycznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), zwanych dalej "szkołami".
§  2.
1.
Ustala się rozmiar zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:
1)
dyrektorowi, w szkole realizującej w ciągu tygodnia:
a)
do 160 jednostek lekcyjnych 8 godzin,
b)
od 161 do 240 jednostek lekcyjnych 10 godzin,
c)
od 241 do 800 jednostek lekcyjnych 13 godzin,
d)
ponad 800 jednostek lekcyjnych 15 godzin,
2)
wicedyrektorowi szkoły, o której mowa w pkt 1 - odpowiednio o 4 godziny mniej od zniżki ustalonej dla dyrektora,
3)
kierownikowi filii szkoły, w filii realizującej w ciągu tygodnia:
a)
do 120 jednostek lekcyjnych 4 godziny,
b)
ponad 120 jednostek lekcyjnych 6 godzin,
4)
kierownikowi sekcji:
a)
liczącej od 6 do 12 nauczycieli 4 godziny,
b)
liczącej ponad 12 nauczycieli 6 godzin.
2.
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły inne niż wymienione w zarządzeniu, ustala się rozmiar zniżki - 3 godziny.
§  3.
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planu nauczania wynika potrzeba przydzielenia większej ilości godzin.
§  4.
1.
Nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, można zwolnić z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ze względu na wykonywanie prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo ze względu na szczególne warunki pracy w szkole.
2.
Dyrektorowi szkoły zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela, na jego wniosek, organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.
3.
Nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela na jego wniosek dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.
§  5.
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora bursy, kierownika internatu, kierownika warsztatów szkolnych lub kierownika świetlicy, rozmiar zniżki określają odpowiednie przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej.
§  6.
Traci moc zarządzenie nr 57 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1982 r. w sprawie zasad tworzenia stanowisk kierowniczych oraz obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego (Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 54).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.37.363

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych, oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
Data aktu: 10/06/1997
Data ogłoszenia: 27/06/1997
Data wejścia w życie: 12/07/1997