Wskaźniki waloryzacji oraz kwoty i świadczenia z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1997 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 17 lutego 1997 r.
w sprawie wskaźników waloryzacji oraz kwot i świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1997 r.

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60, z 1994 r. Nr 62, poz. 265 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 459 i Nr 147, poz. 687), § 2a ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441, z 1994 r. Nr 44, poz. 172 i z 1996 r. Nr 123, poz. 577) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12) ogłasza się, co następuje:
1.
Wskaźnik waloryzacji wymienionych w ustawie kwot wynosi od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1997 r. 107,24%.
2.
Od dnia 1 marca 1997 r.:
1)
wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 134 zł,
2)
wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie przekracza:
a)
na osobę samotnie gospodarującą - 295 zł,
b)
na pierwszą osobę w rodzinie - 268 zł,
c)
na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 188 zł,
d)
na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 134 zł,
3)
zasiłek stały wynosi 268 zł,
4)
renta socjalna wynosi 268 zł,
5)
dodatek do zasiłku stałego wynosi 70 zł,
6)
dodatek do renty socjalnej wynosi 70 zł,
7)
minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 11 zł,
8)
minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 11 zł,
9)
kwota dochodu uprawniającego kobietę w ciąży lub wychowującą dziecko do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze wynosi nie więcej niż 295 zł,
10)
miesięczny zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko wynosi nie więcej niż 268 zł,
11)
jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wynosi 129 zł,
12)
dochód na osobę, w zależności od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi w złotych:

do 295,

296-483,

484-643,

644-751,

752-804,

805-858,

859-965,

powyżej 965.

3.
Od dnia 1 września 1997 r.:
1)
wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 144 zł,
2)
wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie przekracza:
a)
na osobę samotnie gospodarującą - 316 zł,
b)
na pierwszą osobę w rodzinie - 287 zł,
c)
na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 202 zł,
d)
na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 144 zł,
3)
zasiłek stały wynosi 287 zł,
4)
renta socjalna wynosi 287 zł,
5)
dodatek do zasiłku stałego wynosi 75 zł,
6)
dodatek do renty socjalnej wynosi 75 zł,
7)
minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 12 zł,
8)
minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 12 zł,
9)
kwota dochodu uprawniającego kobietę w ciąży lub wychowującą dziecko do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze wynosi nie więcej niż 316 zł,
10)
miesięczny zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko wynosi nie więcej niż 287 zł,
11)
jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wynosi 138 zł,
12)
dochód na osobę, w zależności od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynosi w złotych:

do 316,

317-518,

519-690,

691-805,

806-862,

863-920,

921-1.035,

powyżej 1.035.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.11.79

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wskaźniki waloryzacji oraz kwoty i świadczenia z pomocy społecznej od dnia 1 marca oraz od dnia 1 września 1997 r.
Data aktu: 17/02/1997
Data ogłoszenia: 21/02/1997
Data wejścia w życie: 01/03/1997