Udostępnienie należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach.

M.P.96.85.755
UCHWAŁA Nr 142
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 i z 1994 r. Nr 43, poz. 161) uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu wyraża się zgodę na udostępnienie należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" SA w Katowicach w ilości do 74% ogólnej liczby akcji spółki, w tym 15% ogólnej liczby akcji - na zasadach preferencyjnych dla pracowników.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem akcji dla pracowników, zostaną zbyte na podstawie oferty ogłoszonej publicznie oraz w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
§  2. Udostępnienie należących do Skarbu Państwa akcji spółki, o której mowa w § 1 ust. 1, powinno nastąpić w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1996.85.755

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Udostępnienie należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach.
Data aktu: 17/12/1996
Data ogłoszenia: 31/12/1996
Data wejścia w życie: 17/12/1996