Inwestycje podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniające inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji.

M.P.86.9.61
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 12 marca 1986 r.
w sprawie inwestycji podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniających inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy budżetowej na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 295) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Za inwestycje podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniające inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji, uważa się budowę budynków, których celem jest dostosowanie warunków pracy do stanu odpowiadającego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, a zwłaszcza do wymagań określonych w decyzjach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a mianowicie:
1) likwidacja zagrożeń wypadkami przy pracy powodowanych zagrożeniami wybuchowymi, pożarowymi, budowlanymi,
2) likwidacja zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy do wartości określonych rozporządzeniem Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 287 i z 1985 r. Nr 40, poz. 195),
3) zapewnienie w pomieszczeniach pracy temperatury zgodnej z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy lub przepisami Polskich Norm przez budowę kotłowni centralnego ogrzewania,
4) przeniesienie działalności zakładu lub jego części do nowego obiektu ze względu na decyzję Państwowej Inspekcji Pracy.
2. Za inwestycje, o których mowa w ust. 1, uważa się również budowę budynków przeznaczonych na szatnie, łaźnie, umywalnie, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia do przygotowywania posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających, pomieszczenia do odkażania, oczyszczania i suszenia odzieży ochronnej i roboczej, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników zatrudnionych przy pracach na otwartej przestrzeni lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach oraz pralnie odzieży roboczej i ochronnej pracowników zakładu.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do inwestycji podejmowanych od dnia 1 stycznia 1986 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.9.61

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Inwestycje podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawniające inwestorów do zwolnienia od obowiązku wpłacania kaucji.
Data aktu: 12/03/1986
Data ogłoszenia: 01/04/1986
Data wejścia w życie: 01/01/1986, 01/04/1986