Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.86.30.219
ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO
z dnia 17 września 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 2 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 29, poz. 193), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 uchwały nr 273 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju bieżnikowania opon trakcyjnych zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 44, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące minimalne ilości opon używanych, których sprzedaż lub powierzenie do usługowego bieżnikowania stanowi warunek nabycia nowych opon po cenach nie zwiększonych o narzut określony w § 1 ust. 1:

1) 50% ilości nabywanych nowych opon do samochodów osobowych, do samochodów dostawczych, do samochodów ciężarowych, autobusów i ich przyczep oraz do maszyn budowlanych do prac ziemnych i kopalnianych o średnicy wewnętrznej opony do 0,5715 m (22,5 cali),

2) 20% ilości nabywanych nowych opon do ciągników, do maszyn i urządzeń rolniczych oraz do maszyn budowlanych do prac ziemnych i kopalnianych, rozwijających maksymalną prędkość do 50 km/h, o średnicy wewnętrznej opony ponad 0,5715 m (22,5 cali),

3) 10% ilości nabywanych nowych opon do wózków przemysłowych.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "obowiązkowemu" i "corocznie",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki gospodarki uspołecznionej odprzedające używane ogumienie nabywają prawo do kupna opon bieżnikowanych w ilości co najmniej 90% odprzedanych opon używanych, a w odniesieniu do opon do urządzeń i maszyn rolniczych - w ilości co najmniej 80% odprzedanych opon używanych.",

2) w § 3 ust. 1 pkt 5 po wyrazach "Centralny Związek Spółdzielni" skreśla się wyraz "Rolniczych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.30.219

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 17/09/1986
Data ogłoszenia: 17/10/1986
Data wejścia w życie: 17/10/1986