Zwolnienie od podatku dochodowego nowo uruchamianych zakładów państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.

M.P.86.3.18
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 stycznia 1986 r.
w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego nowo uruchamianych zakładów państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75 oraz z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 37, poz. 174) oraz w związku z § 9 uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1985 r. w sprawie odbudowy i rozwoju państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości (Monitor Polski Nr 19, poz. 144) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zwalnia się od podatku dochodowego zysk państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości osiągnięty w okresie pierwszych trzech lat działalności przez ich nowo uruchomione zakłady sporządzające bilans.
2. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że środki finansowe uzyskane w wyniku tego zwolnienia zostaną przeznaczone na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa.
3. Zwolnienie nie dotyczy zysku zakładów utworzonych w wyniku podziału lub połączenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zakładów uruchomionych po dniu 25 lipca 1985 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.3.18

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zwolnienie od podatku dochodowego nowo uruchamianych zakładów państwowych przedsiębiorstw terenowych drobnej wytwórczości.
Data aktu: 15/01/1986
Data ogłoszenia: 14/02/1986
Data wejścia w życie: 14/02/1986