Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.86.27.190
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 sierpnia 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 11, poz. 69, z 1980 r. Nr 14, poz. 66, z 1981 r. Nr 11, poz. 87, z 1982 r. Nr 16, poz. 131 i Nr 27, poz. 242, z 1983 r. Nr 33, poz. 182, z 1984 r. Nr 4, poz. 36 i Nr 26, poz. 175, z 1985 r. Nr 16, poz. 129 i z 1986 r. Nr 18, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:

A. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia:

1. W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:

1) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna pod lp. 13 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej",

w rubryce 4 - "doktora nauk fizycznych w zakresie dyscypliny naukowej fizyka",

b) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki,

w rubryce 4 - "doktora nauk fizycznych",

2) w pozycji IV Wyższe szkoły pedagogiczne - dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"3 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i psychologii"

3) w pozycji V Akademie rolnicze - dodaje się lp. 8 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"8 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna im. Georgii Dymitrowa w Siedlcach Wydział Rolniczy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego doktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki"

4) w pozycji VI Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych pod lp. 2 Akademia Nauk Społecznych w Warszawie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społecznych",

w rubryce 4 - "doktora nauk ekonomicznych, doktora nauk humanistycznych oraz doktora nauk politycznych",

w rubryce 2 - "Instytut Ruchu Robotniczego",

w rubryce 4 - "doktora nauk humanistycznych",

b) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych",

w rubryce 4 - "doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii",

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Politycznych",

w rubryce 4 - "doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, historii oraz nauki o polityce",

5) w pozycji VIII Akademie medyczne dodaje się lp. 12 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"12 Akademia Medyczna w Bydgoszczy Wydział Lekarski Minister Zdrowia i Opieki Społecznej doktora nauk medycznych w zakresie medycyny"

2. W części C. Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk dodaje się lp. 49 w brzmieniu:

Lp. Nazwa placówki naukowej Nazwa stopnia naukowego
1 2 3
"49 Instytut Krajów Socjalistycznych doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce"

3. W części D. Instytuty naukowo-badawcze dodaje się lp. 75, 76 i 77 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"75 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Prezes Państwowej Agencji Atomistyki doktora nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej
76 Instytut Energii Atomowej Prezes Państwowej Agencji Atomistyki doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki
77 Instytut Problemów Jądrowych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki"

B. W wykazie jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia:

1. W części A. Jednostki organizacyjne szkół wyższych:

1) w pozycji II Politechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna pod lp. 9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki",

b) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk fizycznych",

2) w pozycji VI Wyższe szkoły nauk społecznych i politycznych pod lp. 2 Akademia Nauk Społecznych w Warszawie - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) skreśla się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społecznych",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz doktora habilitowanego nauk politycznych",

b) dodaje się wyrazy:

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii",

w rubryce 2 - "Wydział Nauk Społeczno-Politycznych",

w rubryce 4 - "doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, historii oraz nauki o polityce".

2. W części D. Instytuty naukowo-badawcze dodaje się lp. 30 w brzmieniu:

Lp. Nazwa jednostki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego
1 2 3 4
"30 Instytut Problemów Jądrowych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.27.190

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
Data aktu: 22/08/1986
Data ogłoszenia: 01/09/1986
Data wejścia w życie: 01/09/1986