Obowiązkowa ocena maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

M.P.86.26.180
UCHWAŁA Nr 118
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 sierpnia 1986 r.
w sprawie obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na postawie art. 213 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Przepisy uchwały stosuje się do oceny maszyn, urządzeń technicznych i zmechanizowanych narzędzi pracy, których produkcja jest uruchamiana na podstawie nowej lub zmienianej dokumentacji konstrukcyjnej, zwanych dalej "maszynami".
§  2.
1. Ocenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają założenia konstrukcyjne oraz prototyp lub egzemplarz z serii próbnej maszyny.
2. Założenia konstrukcyjne powinny zawierać charakterystykę zagrożeń i uciążliwości oraz sposób ochrony przed ich szkodliwymi skutkami w czasie eksploatacji maszyny.
§  3.
1. Oceny maszyn dokonuje się na podstawie wymagań Polskich Norm, a także przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy właściwych dla budowy i eksploatacji danych maszyn.
2. W razie braku Polskich Norm, podstawę oceny stanowią kryteria bezpieczeństwa dla poszczególnych rodzajów maszyn, zatwierdzone przez właściwych ministrów na podstawie:
1) postanowień norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) i innych organizacji międzynarodowych,
2) postanowień norm branżowych,
3) postanowień Polskich Norm dla podobnych maszyn,
4) innych wymagań dotyczących budowy i eksploatacji maszyn, wydanych przez upoważnione organy i instytucje.
§  4.
1. Oceny maszyn po względem bezpieczeństwa i higieny pracy dokonują ich producenci.
2. W celu dokonania oceny maszyny producent:
1) powołuje zespół, zwany dalej "zespołem",
2) powiadamia organ założycielski oraz organy nadzoru i kontroli warunków pracy o planowanych pracach zespołu.
3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 2, wchodzą przedstawiciele producenta, odbiorcy, specjaliści z właściwego biura konstrukcyjnego, jednostki badawczo-rozwojowej, przedmiotowo właściwego ośrodka normalizacyjnego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. W pracach zespołu mogą również uczestniczyć przedstawiciele organu założycielskiego producenta oraz organów nadzoru i kontroli warunków pracy.
4. Protokół zawierający wyniki oceny maszyny stanowi część składową dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej.
5. Wydatki poniesione w związku z oceną maszyny obciążają producenta.
§  5.
1. Uruchomienie produkcji maszyny może nastąpić na podstawie świadectwa dopuszczenia jej do produkcji, wystawionego przez kierownika zakładu pracy będącego producentem maszyny, po uzyskaniu pozytywnej oceny w myśl § 4.
2. Jeżeli producent przy ocenie maszyny stwierdzi, że mimo wyczerpania wszelkich możliwych rozwiązań nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, jest obowiązany określić w świadectwie dopuszczenia maszyny do produkcji rodzaj zagrożeń oraz niezbędne środki zapobiegawcze, które powinny być stosowane przy eksploatacji maszyny.
3. Świadectwo dopuszczenia maszyny do produkcji stanowi integralną część dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny wprowadzanej do obrotu i eksploatacji. Wzór świadectwa dopuszczenia maszyny do produkcji określa załącznik do uchwały.
§  6.
1. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru i kontroli warunków pracy, że maszyna, mimo uzyskania świadectwa dopuszczenia jej do produkcji, o którym mowa w § 5, stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, organ, który stwierdził to zagrożenie, zawiadamia producenta. Producent jest obowiązany do ponownej oceny maszyny z zachowaniem przepisów § 3-5.
2. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru i kontroli warunków pracy wprowadzenia do obrotu lub eksploatacji maszyny bez świadectwa dopuszczenia jej do produkcji, o którym mowa w § 5, organ ten może skierować wniosek do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości o wszczęcie postępowania w myśl art. 24 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7).
3. Organ nadzoru i kontroli warunków pracy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wszczyna w stosunku do producenta postępowanie w sprawie naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  7. Uchwała nie narusza przepisów dotyczących dopuszczenia do obrotu i eksploatacji maszyn:
1) obowiązujących w resorcie obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz w zakresie dozoru technicznego i prawa górniczego,
2) określonych w uchwale nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych za nieodpowiednią jakość (Monitor Polski Nr 6, poz. 45).
§  8. Maszyny nie mające w dniu wejścia w życie uchwały świadectwa dopuszczenia do produkcji mogą być produkowane i dopuszczane do obrotu przez okres 2 lat.
§  9. W uchwale nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1977 r. w sprawie oceny pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów, maszyn i licencji nabywanych za granicą (Monitor Polski Nr 1, poz. 1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w zakresie maszyn - uchwałą nr 118 Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1986 r. w sprawie obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 26, poz. 180), z tym że oceny dokonuje zespół, który powołuje właściwy minister,".

§  10. Traci moc uchwała nr 277 Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie oceny maszyn i innych urządzeń technicznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr 36, poz. 255 i z 1977 r. Nr 1, poz. 1).
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.26.180

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Obowiązkowa ocena maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Data aktu: 15/08/1986
Data ogłoszenia: 29/08/1986
Data wejścia w życie: 29/08/1986