Zasady obliczania oraz tryb zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.

M.P.86.12.82
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 1986 r.
w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa zasady obliczania oraz tryb zwrotu jednostkom gospodarczym podatku obrotowego uiszczonego w poprzednich fazach obrotu od surowców i materiałów zużytych do wyrobu produktów bądź przy świadczeniu usług sprzedanych na eksport.
2. 1 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) jednostce gospodarczej - rozumie się przez to jednostkę gospodarki uspołecznionej, określoną w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30),
2) zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku obrotowego uiszczonego w poprzednich fazach obrotu od surowców i materiałów zużytych do wyrobu produktów lub przy świadczeniu usług przeznaczonych na eksport.
§  2. 2  
1. Zwrot podatku obrotowego przysługuje jednostce gospodarczej będącej producentem produktów finalnych przeznaczonych na eksport lub świadczącej usługi przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego.
2. Zwrot podatku obrotowego przysługuje także jednostkom gospodarczym w razie sprzedaży na eksport towarów zakupionych bezpośrednio od producentów, w jednostkach handlu lub z importu, nabytych po cenach uwzględniających podatek obrotowy lub od których podatek został pobrany przez urzędy celne. Zwrotowi podlegają wówczas kwoty podatku obrotowego uwzględnione w cenach wyrobów nabywanych z przeznaczeniem na eksport oraz kwoty podatku pobranego przez urzędy celne.
3. Zwrot podatku ujmuje się w ewidencji jako wyrównanie rentowności.
§  3.
1. W razie gdy faktyczne zużycie surowców i materiałów jest niższe lub równe ustalonym normom ich zużycia, jednostka gospodarcza ustala kwotę podatku podlegającego zwrotowi na podstawie rzeczywistego zużycia tych surowców i materiałów, faktycznych cen zakupu i obowiązujących stawek podatkowych.
2. Jeżeli faktyczne zużycie surowców i materiałów jest wyższe od ustalonego w normach zużycia, jednostka gospodarcza ustala kwotę podatku podlegającego zwrotowi na podstawie obowiązujących norm zużycia tych surowców i materiałów.
3. Jednostka gospodarcza może zrezygnować z poboru podatku podlegającego zwrotowi w przypadku, gdy udział materiałów (surowców) w wartości produktu finalnego (usługi) sprzedawanego na eksport jest niewielki i w związku z tym nie jest uzasadnione obliczanie kwoty podatku podlegającego zwrotowi.
4. Jednostka gospodarcza oblicza kwotę podatku podlegającego zwrotowi z podziałem na poszczególne grupy produktów (usług), sporządzając obliczenie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Wzór obliczenia kwoty podatku podlegającego zwrotowi, za zgodą właściwego urzędu skarbowego, może być odpowiednio dostosowany do specyfiki działalności jednostki gospodarczej.
5. Jeżeli do wytwarzania produktu przeznaczonego na eksport są zużywane surowce i materiały o zróżnicowanych stawkach podatku obrotowego, jednostka gospodarcza, za zgodą właściwej izby skarbowej, może rozliczać zwrot podatku obrotowego od tego produktu przy zastosowaniu zryczałtowanej stawki podatkowej.
6. 3 Zwrotu podatku, o którym mowa w § 2, jednostka gospodarcza dokonuje przez potrącenie kwoty zwracanego podatku od podatku obrotowego uiszczanego z innych tytułów. Jeżeli w danej jednostce gospodarczej nie występuje zobowiązanie w podatku obrotowym z innych tytułów lub kwota podlegająca potrąceniu jest wyższa niż kwota podatku obrotowego z innych tytułów, właściwy urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku z dochodów budżetu państwa z tytułu podatku obrotowego w terminie 10 dni od dnia złożenia przez podatnika rozliczenia.
7. Izba skarbowa może wyrazić zgodę na dokonywanie przez jednostki gospodarcze rozliczeń z tytułu podatku podlegającego zwrotowi w innych terminach niż termin określony w ust. 6.
8. 4 Warunkiem otrzymania zwrotu podatku obrotowego w trybie przewidzianym w ust. 6 jest posiadanie dowodu stwierdzającego nabycie wyrobów (surowców i materiałów) oraz wysokość zapłaconego w poprzednich fazach obrotu podatku obrotowego, a także prowadzenie przez podatnika kontroli ilościowo-wartościowej przychodu i rozchodu tych wyrobów.
§  4.
1. W razie zwrotu produktów sprzedanych w eksporcie (nieprzyjęcia usług), jednostka gospodarcza dokonuje odpowiedniego zmniejszenia w najbliższym obliczeniu kwoty podatku podlegającego zwrotowi. Dotyczy to również kwot podatku podlegającego zwrotowi, pobranego w nadmiernej wysokości.
2. W razie pobierania przez jednostkę gospodarczą podatku podlegającego zwrotowi w nadmiernej wysokości, jednostka ta jest obowiązana dokonać jego zwrotu po zakończeniu roku rozliczeniowego tej jednostki na rachunek właściwego urzędu skarbowego:
1) wstępnie - w terminie złożenia bilansu rocznego,
2) ostatecznie - w terminie 10 dni licząc od daty zweryfikowania bilansu rocznego.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport (Monitor Polski Nr 4, poz. 34).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zwrotu podatku obrotowego przysługującego od sprzedaży na eksport dokonanej od dnia 1 stycznia 1986 r.
ZAŁĄCZNIK

OBLICZENIE KWOTY ZWROTU PODATKU OBROTOWEGO POBRANEGO W POŚREDNICH FAZACH OBROTU

(nazwa i adres)
Poz. Data sprzedaży Materiały zużyte do wyrobu produktów (lub przy świadczeniu usług) sprzedanych na eksport
Nazwa i symbol nazwa, symbol według cena zakupu podatek obrotowy wartość materiału na Kwota podatku Ilość produktów Kwota podatku
produktu (usługi) według nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (NTHZ) Systematycznego wykazu wyrobów (SWW), gatunek i pochodzenie (kraj - import) stawka kwota*) jednostkę produkcji według faktycznego zużycia**) obrotowego na jednostkę produktu (stawka ilościowa) (rubryka 6x8) (usług) wyeksportowanych do zwrotu (rubryka 9x10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*) Dane w rubryce 7 wypełnia się dla ustalenia stawki w rubryce 6, jeżeli podatek obrotowy ustalany jest kwotowo lub w formie różnicy cen.

**) Wartość materiału na jednostkę produkcji według normy zużycia, gdy rzeczywiste zużycie jest wyższe od zużycia według obowiązujących norm.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.
3 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.
4 § 3 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.12.82

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady obliczania oraz tryb zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.
Data aktu: 28/03/1986
Data ogłoszenia: 07/05/1986
Data wejścia w życie: 07/05/1986, 01/01/1986