Zasady wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P.85.46.309
UCHWAŁA Nr 146
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 1978 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Przepisy uchwały stosuje się do pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi, zatrudnionych w:
1) państwowych szkołach i w innych państwowych placówkach oświatowych i szkoleniowych, wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, utworzonych i działających na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253),
2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
3) bibliotekach pedagogicznych i w placówkach poradnictwa wychowawczo-zawodowego,
4) miejskich (dzielnicowych) zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, utworzonych i działających na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1,
5) 1 wojewódzkich ośrodkach metodycznych,
6) ośrodkach szkolenia kursowego i w ośrodkach szkolenia zawodowego,
7) 2 głównych i okręgowych komitetach olimpiad dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przepisów uchwały nie stosuje się do pracowników wynagradzanych według odrębnych zasad, a w szczególności do pracowników:
1) transportu samochodowego,
2) zatrudnionych w halach maszyn,
3) obsługi kotłowni centralnego ogrzewania, jeżeli są wynagradzani według zasad obowiązujących dla tej kategorii pracowników w jednostkach gospodarki komunalnej.
3. Do pracowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 mają zastosowanie przepisy § 3, 4, 5, 9, 13 i 14, a w stosunku do pracowników wymienionych w ust. 2 pkt 3 - § 13 i 14.
4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracownikach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i innych jednostkach wymienionych w ust. 1,
2) zespołach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć miejskie i dzielnicowe zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół,
3) szkołach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć szkoły i inne jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6.
§  2. 3  
1. Ustala się maksymalną stawkę:
1) miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 72.200 zł,
2) godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 330 zł,
3) dodatku funkcyjnego w wysokości 25.000 zł.
2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego ustala tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabelę zaszeregowania stanowisk pracy w oparciu o wyniki wartościowania pracy oraz wartość jednego punktu, ustalone zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej, a także tabelę stawek dodatku funkcyjnego.
§  3.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. 4 Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego określi zasady i warunki wypłacania dodatku za wysługę lat oraz okresy pracy uznawane za okresy pracy w jednej szkole. Przepisy te mogą również przewidywać wypadki, w których do okresu pracy w szkole zalicza się okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy niż szkoła.
§  4.
1. Pracownikom przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.
2. Zasady ustalania okresów i ciągłości pracy wymaganych do nabycia prawa do nagród jubileuszowych oraz zasady obliczania i wypłaty tych nagród określają ogólnie obowiązujące przepisy.
§  5.
1. Pracownicy, którzy na mocy odrębnych przepisów otrzymują dodatek za wysługę lat i mają prawo do nagród jubileuszowych, zachowują nadal te uprawnienia.
2. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za wysługę lat albo uprawnień do nagrody jubileuszowej wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, oraz z przepisów § 3 i 4 pracownikowi przysługuje prawo tylko do jednego korzystniejszego dodatku i do jednej korzystniejszej nagrody jubileuszowej.
§  6. 5  
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2. Regulaminy premiowania określają dyrektorzy szkół w porozumieniu z instancją Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie ramowego regulaminu premiowania, określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Regulamin premiowania zatwierdza organ nadzorujący szkołę.
§  7. 6 Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej może w uzasadnionych wypadkach wprowadzić dla pracowników szkół dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz określić wysokość i zasady przyznawania tego dodatku.
§  8.
1. Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (dozorców, portierów, strażników) regulują odrębne przepisy.
2. Za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę w ramach miesięcznej normy czasu pracy wynikającej z przemnożenia wszystkich roboczych dni kalendarzowych w miesiącu przez 8 godzin pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§  9. Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.
§  10. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania, przez:
1) 170 - jeżeli pracownika obowiązuje 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,
2) 178 - jeżeli pracownika obowiązuje 42-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.
§  11. Pracownicy obsługi są obowiązani w ramach ustawowego czasu pracy do spełniania różnych czynności techniczno-obsługowych, do których mają kwalifikacje i fizyczne możliwości ich wykonania. W takim wypadku powinni otrzymać wynagrodzenie zasadnicze według czynności najwyżej płatnej i według tej czynności określone stanowisko służbowe.
§  12. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom z funduszu wynagrodzeń osobowych na podstawie uchwały lub przepisów wydanych na jej podstawie są wolne od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
§  13.
1. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.
2. 7 Minister Edukacji Narodowej określa zasady wykorzystywania tego funduszu.
§  14. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, który przepracował w szkole co najmniej 10 lat, w związku z przejściem na emeryturę (rentę) przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§  15. Pracownikom pozostającym w stosunku pracy, a także po przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką, oraz ich współmałżonkom przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  16. 8 Woźny szkolny i starszy woźny szkolny otrzymują umundurowanie za zwrotem 25% kosztów jego zakupu. Szczegółowe zasady dotyczące umundurowania woźnych i starszych woźnych szkolnych określa Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.
§  17. 9 Pracownikom wykonującym dodatkowo czynności dozorców domowych, palenia w piecach lub inne czynności zlecone służbowo, nie wchodzące w zakres ich zwykłych obowiązków, może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§  18. 10 Pracownik wykonujący dozór i opiekę nad budynkami szkoły, któremu powierzono obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej dla dozorców domowych, może otrzymać w placówce przez niego obsługiwanej mieszkanie funkcyjne na warunkach określonych przez Ministrów: Edukacji Narodowej oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
§  19.
1. 11 Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego określa, którzy pracownicy są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków.
2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust. 1, pracownicy zachowują uprawnienie do korzystania z posiłków bezpłatnych lub za częściową odpłatnością na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  20. Niezależnie od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie uchwały lub przepisów wydanych na jej podstawie pracownicy mogą otrzymywać świadczenia pieniężne lub w naturze w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  21. 12 Minister Edukacji Narodowej może wyrazić zgodę na wynagradzanie pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania według zasad obowiązujących dla tej kategorii pracowników w jednostkach gospodarki komunalnej, z uwzględnieniem przepisu § 1 ust. 3.
§  22. Pracownicy zatrudnieni w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i w niektórych zakładach wychowawczych otrzymują dodatek specjalny za trudną pracę, określony w odrębnych przepisach.
§  23.
1. 13 Minister Edukacji Narodowej ustala w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej:
1) zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wczasowych dla dzieci i młodzieży oraz w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
2) zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w warsztatach szkolnych i gospodarstwach pomocniczych szkół,
3) 14 zasady wynagradzania osób organizujących i prowadzących zajęcia w punktach katechetycznych,

na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale albo na zasadach ustalonych dla danej kategorii pracowników w odpowiednich działach gospodarki narodowej.

2. 15 Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z właściwymi ogólnokrajowymi organizacjami związków zawodowych ustala zasady wynagradzania pracowników międzyresortowych, resortowych i branżowych ośrodków dokształcania i doskonalenia kadr.
§  24. Przepisy uchwały dotyczące pracowników szkół stosuje się również do pracowników zatrudnionych w zespołach wizytatorów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5.
1 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 24 z dnia 23 lutego 1989 r. (M.P.89.5.51) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 24 z dnia 23 lutego 1989 r. (M.P.89.5.51) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.

4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
7 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
8 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
9 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
10 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 4 i 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
11 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
12 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
13 § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
14 § 23 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 5 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
15 § 23 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020