Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.78.4.18
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1976 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski z 1976 r. Nr 6, poz. 29 i z 1977 r. Nr 6, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I - Klasyfikacja resortowa (części) tworzy się część:

"46 - Centrala Turystyczna "Orbis";

2) w części III - Klasyfikacja rozdziałów:
a) w uwadze dodaje się na końcu zdanie: "Resort tworzący nowy rozdział powiadamia o tym Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej.",
b) w dziale 40 - Rolnictwo - rozdział "4491 Pomoc dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych" otrzymuje brzmienie: "4491 Rozliczenia z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i kółkami rolniczymi",
c) w dziale 87 - Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek - rozdział "8821 Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej" otrzymuje brzmienie: "8821 Centrala Turystyczna "Orbis",
d) w dziale 89 - Różna działalność - skreśla się rozdział "8992 Podatek od funduszu płac";
3) w części IV - Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):
a) paragraf "18 Udziały w marżach handlowych" otrzymuje brzmienie: "18 Podatek od zysku",
b) wprowadza się objaśnienia do paragrafu "75 Wpływy za przekroczenie dyscypliny finansowej" w brzmieniu: "Paragraf ten obejmuje między innymi odsetki (dodatki) za zwłokę z tytułu rozliczeń jednostek będących na rozrachunku gospodarczym.",
c) w objaśnieniach do paragrafu "97 Różne przelewy" - dodaje się literę c) w brzmieniu: "c) w funduszach celowych rad narodowych stopnia podstawowego - przelewy z funduszów celowych rad narodowych stopnia wojewódzkiego";
4) w części V - Klasyfikacja paragrafów wydatków w objaśnieniach do paragrafów wydatków pod lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
a) w objaśnieniach do paragrafu "39 - Pomoce naukowe i dydaktyczne" ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Ponadto w działach 85 i 86 paragraf ten obejmuje zakup sprzętu medycznego i należy wówczas stosować nazwę "Sprzęt medyczny", a w bibliotekach naukowych (Dz. 77) i powszechnych (Dz. 83) obejmuje on zakup książek i wówczas nazwa jego brzmi: "Zakup książek",

b) w objaśnieniach do paragrafu "97 - Różne przelewy" spójnik "i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "środkach specjalnych" dodaje się wyrazy "i funduszach celowych";
5) w części VI - Podział paragrafów na pozycje w zakresie niektórych dochodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszów celowych:
a) w grupie A. Dochody, w podtytule "Fundusze", w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. W funduszu emerytalnym oraz funduszu emerytalnym rolników",

b) w grupie B. Wydatki (koszty) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W funduszu emerytalnym, funduszu emerytalnym rolników oraz państwowym funduszu kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych

§ 22 - Świadczenia społeczne

poz. 221 - Emerytury i renty

poz. 222 - Zasiłki pogrzebowe

poz. 223 - Zasiłki chorobowe

poz. 224 - Zasiłki porodowe

poz. 225 - Zasiłki na dzieci kalekie

poz. 226 - Jednorazowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

poz. 227 - Finansowane przejściowo świadczenia funduszu kombatantów

poz. 228 - Doraźna pomoc dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.4.18

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
Data aktu: 20/01/1978
Data ogłoszenia: 16/02/1978
Data wejścia w życie: 16/02/1978