Normy ubytków naturalnych paliw stałych.

M.P.78.30.112
ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GÓRNICTWA, ENERGETYKI I ENERGII ATOMOWEJ, HUTNICTWA ORAZ KOMUNIKACJI
z dnia 21 sierpnia 1978 r.
w sprawie norm ubytków naturalnych paliw stałych. *
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 7 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1975 r. w sprawie właściwości, zasad i trybu ustalania norm ubytków naturalnych oraz kontroli ich stosowania (Monitor Polski Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się:
1) normy ubytków naturalnych paliw stałych w obrocie zaopatrzeniowym, określone w tabelach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia,
2) normy ubytków naturalnych paliw stałych w obrocie detalicznym, określone w tabelach stanowiących załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o paliwach stałych, należy przez to rozumieć: węgiel kamienny i brunatny oraz brykiety z węgla brunatnego i kamiennego, koks odlewniczy, wielkopiecowy, przemysłowo-opałowy, pogazowy, półkoks, koks formowany i koksik.
§  2. Normy ubytków naturalnych paliw stałych ustalone w tabelach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia stosuje się także:
1) w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego do wydobywanego przez nie węgla oraz w koksowniach, gazowniach i wytlewniach do produkowanych przez nie gatunków koksu, półkoksu i koksu formowanego, w razie składowania tych paliw na zwałach przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ilościach większych niż 500 ton,
2) w brykietowniach do wytwarzanych przez nie brykietów, w razie magazynowania tego paliwa przez okres dłuższy niż 1 miesiąc w ilości większej niż 100 ton.
§  3. Zasady stosowania i obliczania norm ubytków paliw stałych oraz dokonywania pomiarów zapasów paliw stałych określają odrębne przepisy.
§  4. Tracą moc:
1) zarządzenie nr 151 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie zasad inwentaryzacji zapasów paliw stałych,
2) zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych i zasad inwentaryzacji zapasów paliw stałych (Monitor Polski Nr 89, poz. 428),
3) zarządzenie nr 70 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie tymczasowych norm ubytków naturalnych paliw stałych podczas magazynowania w detalicznych składach opałowych.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1.

  1 Tabela norm ubytków naturalnych węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego w obrocie zaopatrzeniowym.

Czynności powodujące ubytki naturalne Okres Opakowanie Węgiel kamienny**) Węgiel brunatny Jednostka odniesienia
gruby powyżej 25 mm i średni Odr. GkI, GkII, Gk, Gs brykiety N, DrI, DrII, DrIII, MI, MII, M. Prz muł, koncentrat flotacyjny wszystkie sortymenty brykiety
maksymalna wysokość ubytku w %
Magazynowanie na składowisku letni luzem 0,5 0,7 10,0 2,0 0,9 średni dzienny stan zapasów w
otwartym*) zimowy luzem 0,4 0,6 5,0 1,5 0,8 okresie obrachunkowym
(uchylona)
Transport

samochodowy

cały luzem 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 masa transportowana
(uchylona)
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się cały rok luzem 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 średni dzienny stan zapasów w okresie obrachunkowym
**) objaśnienie skrótów: Dr - drobny, Gk - groszek, Gs - grysik, M - miał, N - niesort, Odr - orzech drobny, Prz - przerosty.
ZAŁĄCZNIK Nr  2.

  2 Tabela norm ubytków naturalnych koksu odlewniczego, wielkopiecowego, przemysłowo-opałowego, pogazowego, półkoksu i koksu formowanego w obrocie zaopatrzeniowym.

Czynności powodujące ubytki naturalne Okres Opakowanie Koks odlewniczy, wielkopiecowy i formowany Koks przemysłowo-opałowy: pow. 40 mm orzech II, 40-20 mm orzech niesortowany z prod. koksowni Koks pogazowy, półkoks oraz koksik z produkcji koksowni Jednostka odniesienia
maksymalna wysokość ubytku w %
1 2 3 4 5 6 7
Magazynowanie na składowisku letni luzem 0,15 0,3 0,5 średni dzienny stan zapasu w okresie
otwartym*) zimowy luzem 0,1 0,2 0,4 obrachunkowym
(uchylona)
Transport

samochodowy

cały rok luzem 0,5 0,5 0,5 masa transportowana w okresie
(uchylona)
*) Przy magazynowaniu na składowisku nie utwardzonym dolicza się cały rok luzem 0,05 0,1 0,2 średni dzienny stan zapasów w okresie obrachunkowym
ZAŁĄCZNIK Nr  3.

  3 Tabela norm ubytków naturalnych węgla kamiennego i brunatnego, brykietów z węgla kamiennego i brunatnego oraz koksu przemysłowo-opałowego, pogazowego, półkoksu i koksiku w obrocie detalicznym w składach opału typu A i B.

Czynności powodujące ubytki naturalne Okres Opakowanie Węgiel kamienny*) Węgiel brunatny Koks Jednostka odniesienia
Sortymenty grube i średnie w gat. I i II Sortymenty grube w gat. III, DrI, DrII, DrIII, MI, MII, M, niesortowany, przerosty, brykiety z węgla kamiennego Wszystkie sortymenty Brykiety z węgla brunatnego Opałowy z koksowni, sortymenty pow. 10 mm i drobne oraz niesortowany Opałowy z gazowni, sortymenty pow. 10 mm i drobne oraz niesortowany, półkoks i koksik z gaz., koks. i wytlewni Koks formowany, wielkopiecowy i odlewniczy
maksymalna wysokość ubytku w %
Magazynowanie na składowisku: letni luzem 0,5 0,7 2,0 0,9 0,2 0,4 0,1 Masa rozchodowana
a) utwardzonym w okresie
zimowy luzem 0,4 0,6 1,5 0,8 0,02 0,04 0,01 rozliczanym
b) nie utwardzonym letni luzem 0,6 0,8 2,5 1,0 0,3 0,5 0,15 (między
zimowy luzem 0,5 0,7 2,0 0,9 0,03 0,05 0,02 inwentaryzacjami)
(uchylona)
Transport

samochodowy

cały rok luzem 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Masa transportowana
(uchylona)
*) objaśnienie skrótów: Dr - drobny, M - miał.
ZAŁĄCZNIK Nr  4.

  4 Tabela norm ubytków naturalnych węgla kamiennego i brunatnego, brykietów z węgla kamiennego i brunatnego oraz koksu przemysłowo-opałowego, pogazowego, półkoksu i koksiku w obrocie detalicznym w składach opału typu C.

Czynności powodujące ubytki naturalne Opakowanie Węgiel kamienny*) Koks*) Jednostka odniesienia
Sortymenty grube i średnie w gat. I i II Sortymenty grube w gat. III, DrI, DrII, DrIII, MI, MII, M, niesortowany, przerosty Przemysłowo-opałowy pow. 40 mm, OII, 40-20 mm oraz niesortowany z produkcji koksowni Pogazowy oraz koksik z produkcji koksowni
maksymalna wysokość ubytku w %
Magazynowanie na składowisku luzem 0,2 0,3 0,1 0,2 Masa rozchodowana w okresie rozliczanym (między inwentaryzacjami)
(uchylona)
Transport

samochodowy

luzem 0,5 1,0 0,5 0,5 Masa transportowana
(uchylona)
*) objaśnienie skrótów: Dr - drobny, M - miał, O - orzech.
* Z dniem 22 kwietnia 1987 r. zarządzenie utraciło moc z wyjątkiem przepisów dotyczących norm ubytków naturalnych paliw stałych, ustalonych dla transportu samochodowego i wodnośródlądowego obejmującego załadunek i wyładunek, zgodnie z § 3 zarządzenia Ministrów Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw stałych (M.P.87.12.103).
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 3 pkt 2 zarządzenia Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym (M.P.87.20.174) z dniem 23 lipca 1987 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 3 pkt 2 zarządzenia Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym (M.P.87.20.174) z dniem 23 lipca 1987 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 3 pkt 2 zarządzenia Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym (M.P.87.20.174) z dniem 23 lipca 1987 r.
4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 3 pkt 2 zarządzenia Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym (M.P.87.20.174) z dniem 23 lipca 1987 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1978.30.112

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Normy ubytków naturalnych paliw stałych.
Data aktu: 21/08/1978
Data ogłoszenia: 15/09/1978
Data wejścia w życie: 01/01/1979