Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

M.P.78.23.79
UCHWAŁA Nr 81
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1978 r.
w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. 1 Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wykroczeń przy terenowym organie administracji państwowej, urzędzie morskim i izbie morskiej, urzędzie górniczym, zwanym dalej "kolegium", oraz w posiedzeniu komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie (prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego) oraz przy Ministrze Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej i Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego, zwanej dalej "komisją", przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) przewodniczącemu składu - 150 zł,
2) członkom składu - 100 zł,
3) protokolantowi - 120 zł.
2. Osoby pozostające w stosunku pracy mogą otrzymać wynagrodzenie tylko za udział w posiedzeniu odbytym poza godzinami ich pracy zawodowej.
§  2.
1. 2 Członkowi kolegium i komisji wypłaca się na jego żądanie odszkodowanie do wysokości 150 zł za utracony zarobek wskutek udziału w posiedzeniu, jeżeli wykaże on, że nie pozostaje w stosunku pracy i że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu nie równoważy utraconego zarobku.
2. Osobie, która otrzymała odszkodowanie za utracony zarobek, nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu.
§  3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu i odszkodowanie za utracony zarobek wolne są od podatku od wynagrodzeń.
§  4. Wydatki przewidziane w uchwale i dotyczące kolegiów i komisji działających przy terenowych organach administracji państwowej pokrywa się z budżetów terenowych, a pozostałych kolegiów i komisji, o których mowa w § 1 ust. 1 - z budżetu centralnego.
§  5. Traci moc uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniu kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń (Monitor Polski Nr 54, poz. 352).
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1978 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 96 z dnia 10 maja 1982 r. (M.P.82.14.100) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 maja 1982 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 96 z dnia 10 maja 1982 r. (M.P.82.14.100) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 25 maja 1982 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020