Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

M.P.78.15.53
ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 kwietnia 1978 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 74, poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jedlina" obszar lasu o powierzchni 70,40 ha w Leśnictwie Mienia Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki, położony w gminie Cegłów województwa siedleckiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1984 jako oddziały lasu 236 m, 244, 245, 246 a-h, 253 a, b, 254 a, b, 255 a, b, c, g.",

2) skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-4.
§  2. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 59, poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" obszar lasu, łąk i jeziora o łącznej powierzchni 85,73 ha w Leśnictwie Rykowisko Nadleśnictwa Zamrzenica, położony w gminie Cekcyn województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1974-1983 jako oddziały lasu 210 i, j, k, l, 211 a, f.",

2) skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-6 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-5.
§  3. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 18, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Brodogóry" obszar nieużytków rolnych o powierzchni 5,24 ha, położony w gminach Pyrzyce i Warnice województwa szczecińskiego, określony w ewidencji gruntów wsi Czernica i Grędziec jako działki nr 7, 32/1, 32/4, stanowiące własność Państwa, zarządzane przez Państwowy Fundusz Ziemi.",

2) skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-4.
§  4. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 64, poz. 372 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ustronie" obszar lasu o powierzchni 9,64 ha w Leśnictwie Dąbki Nadleśnictwa Czersk, położony w gminie Czersk województwa bydgoskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1970-1979 jako oddział lasu 47 h, i, j, m.",

2) skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust 2-4.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020