Wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

M.P.78.15.52
ZARZĄDZENIE Nr 35
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 kwietnia 1978 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. z 1964 r. Nr 10, poz. 65, z 1971 r. Nr 31, poz. 283 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wprowadza się obowiązek świadczenia usług przewozowych samochodami osobowymi na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., zwanego dalej "Spisem", w okresie od dnia 15 października 1978 r. do dnia 15 stycznia 1979 r.
2. Obowiązek określony w ust. 1 obejmuje obszar całego Państwa.
§  2.
1. Dysponentami pojazdów samochodowych, o których mowa w § 1 ust. 1, są komisarze spisowi powołani w województwach, miastach, gminach (miastach i gminach) oraz dzielnicach, każdy na terenie swojego działania.
2. Dostarczenie samochodu wraz z kierowcą na potrzeby Spisu nie powoduje oddania samochodu w posiadanie zależne organów spisowych.
§  3.
1. Rozliczenia należności za dostarczone na rzecz Spisu samochody osobowe należy dokonywać według zasad określonych w § 18 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 12, poz. 78, z 1973 r. Nr 5, poz. 37, z 1974 r. Nr 8, poz. 63 i z 1977 r. Nr 31, poz. 153).
2. Jednostkom, które będą świadczyły usługi przewozowe na rzecz Spisu, zezwala się na przekroczenie do wysokości 25% rocznych limitów finansowych wprowadzonych odrębnymi przepisami. Zezwolenie to dotyczy tych samochodów osobowych, dla których przekroczenie limitu nastąpiło wyłącznie w wyniku wykorzystania ich na potrzeby Spisu.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również osobowych samochodów służbowych terenowych organów administracji państwowej i jednostek organizacyjnych statystyki państwowej, wykorzystywanych na potrzeby Spisu.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020