Rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980.

M.P.76.31.134
UCHWAŁA Nr 128
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 1976 r.
w sprawie rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980.
Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego spowodują opracowanie w terminie do dnia 15 września 1976 r. wojewódzkich planów rozwoju budownictwa jednorodzinnego w latach 1976-1980.
2. Przy opracowaniu wojewódzkich planów rozwoju budownictwa jednorodzinnego należy przede wszystkim uwzględnić następujące zasady:
1) określenie zadań w podziale na miasta i obszary wiejskie,
2) podporządkowanie przestrzennej lokalizacji budownictwa jednorodzinnego ustaleniom planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów miast i gmin,
3) koncentrację zabudowy i kompleksową realizację w określonym czasie zespołów zabudowy jednorodzinnej oraz niedopuszczanie do rozproszonej realizacji budownictwa indywidualnego poza budownictwem uzupełniającym,
4) przestrzeganie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
5) ograniczenie na obszarach wsi budownictwa ludności nierolniczej, nie związanej z obsługą rolnictwa i ludności wiejskiej.
3. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego włączą do rocznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju województw zadania budownictwa jednorodzinnego ustalone na poszczególne lata planu 5-letniego. W rocznych planach powinny być również uwzględnione środki zapewniające planową realizację budownictwa jednorodzinnego.
4. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przekaże wojewodom i prezydentom miast stopnia wojewódzkiego wytyczne do opracowania wojewódzkich planów rozwoju budownictwa jednorodzinnego z określeniem zadań na lata 1976-1980.
5. Wojewódzkie plany rozwoju budownictwa jednorodzinnego powinny uwzględniać możliwości i warunki przekroczenia zadań ustalonych planem społeczno-gospodarczym na lata 1976-1980.
§  2.
1. Budownictwo jednorodzinne realizowane w formach spółdzielczych lub indywidualnie należy traktować jako ważne ogniwo realizacji programu budownictwa mieszkaniowego i rozwiązania kwestii mieszkaniowej w kraju.
2. Budownictwo jednorodzinne może być realizowane w formie budowy domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych.
3. Budowę mieszkań w budownictwie jednorodzinnym należy rozwijać przede wszystkim w formach zabudowy intensywnej (szeregowej, atrialnej, małych domów mieszkalnych oraz bliźniaczej) realizowanej przez spółdzielczość mieszkaniową i zakłady pracy.
§  3.
1. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego zapewnią w terminie do dnia 31 grudnia 1976 r. przygotowanie wojewódzkich zestawów projektów jako zestawów otwartych, uwzględniających wydatne zwiększenie rozwiązań projektowych dostosowanych do potrzeb ludności z dopuszczeniem możliwości określonych adaptacji według życzeń inwestora.
2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać większe zindywidualizowanie form architektonicznych, wykorzystanie form regionalnej zabudowy, szersze stosowanie wysokich dachów, harmonijne dostosowanie nowo wznoszonych budynków do charakteru i skali otoczenia. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich rozwinie odpowiednie działania zapewniające uzyskanie wyżej wymienionych efektów.
3. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych określi - w terminie do dnia 30 września 1976 r. - zasady uproszczenia dokumentacji projektowej dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego przez zmniejszenie jej i dostosowanie do rzeczywistych potrzeb inwestora i wykonawcy, a w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa - zasady uproszczenia dokumentacji urbanistycznej i geodezyjnej.
§  4. Prezydenci i naczelnicy miast oraz naczelnicy miast i gmin oraz gmin zapewnią kompleksową obsługę ludności przez wyznaczenie pracowników lub komórek administracyjnych urzędów, w których indywidualny inwestor będzie mógł uzyskać w określonym czasie, nie dłuższym niż 2 miesiące od chwili zgłoszenia:
1) przydział działki budowlanej,
2) pozwolenie na budowę,
3) przydział materiałów budowlanych z określeniem terminu i miejsca ich odbioru,
4) pomoc w uzyskaniu kredytu,
5) porady techniczne.
§  5.
1. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego powierzą wojewódzkim zarządom (dyrekcjom) rozbudowy miast i osiedli wiejskich pełną koordynację rozwoju budownictwa jednorodzinnego w województwie.
2. Do podstawowych zadań koordynatorów należy:
1) opracowywanie wojewódzkich planów rozwoju budownictwa jednorodzinnego, rocznych planów realizacji oraz ocena ich wykonania,
2) zapewnienie opracowań szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) zapewnienie opracowań geodezyjnych projektów podziału terenów,
4) przygotowanie wojewódzkich zestawów projektów budownictwa jednorodzinnego,
5) pełna koordynacja czynności prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne stopnia wojewódzkiego i podstawowego.
§  6.
1. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego spowodują wyznaczenie w miastach i gminach w terminie do dnia 31 grudnia 1977 r. około 500 tys. działek w skali kraju, a następnie udostępnią je ludności w latach do 1980 r. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska przekaże w ramach wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 4, zadania w tym zakresie dla poszczególnych województw.
2. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego zapewnią wykonanie na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne niezbędnego minimum uzbrojenia w sieć elektryczną, drogi oraz urządzenia umożliwiające dostawę wody pitnej.
3. W przygotowywaniu terenów uzbrojonych zapewnić należy korzystanie w większym stopniu z pomocy zakładów pracy w ramach przepisów o czynach społecznych oraz pracy własnej ludności podejmującej budowę.
§  7.
1. W planie i dystrybucji materiałów budowlanych należy - w ramach puli wolnorynkowej i produkcji lokalnej materiałów budowlanych - zapewnić pełne zaopatrzenie planowanego do realizacji budownictwa jednorodzinnego.
2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Ministrem Rolnictwa oraz Zarządem Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów opracuje w terminie do dnia 30 września 1976 r. plan zaopatrzenia budownictwa jednorodzinnego w materiały budowlane, w dostosowaniu do zakładanych planem społeczno-gospodarczym efektów rzeczowych na lata 1976-1980.
3. Zasada pierwszeństwa w przydziale materiałów powinna być stosowana - w ramach rozdziału materiałów budowlanych znajdujących się w dyspozycji wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego - przede wszystkim w stosunku do inwestorów, którzy rozpoczęli budowy, w celu szybkiego zakończenia tych inwestycji.
§  8.
1. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług wprowadzi - w stosunku do budownictwa ludności nierolniczej - zasadę planowego budownictwa jednorodzinnego, polegającą na wydawaniu pozwoleń budowlanych łącznie z przydziałem materiałów budowlanych.
2. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego określą - w ramach wojewódzkich planów budownictwa jednorodzinnego - wielkości zapotrzebowania na materiały budowlane w latach 1976-1980, wskazując jednocześnie stopień pokrycia tych potrzeb lokalną produkcją.
3. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług będzie dokonywał corocznie - w terminie do dnia 15 lutego - dokładnej oceny wykonania dostaw materiałów w roku ubiegłym oraz stopnia zaspokojenia potrzeb ludności na materiały budowlane.
4. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego zapewnią - w latach 1976-1980 - co najmniej podwojenie produkcji materiałów budowlanych z lokalnych surowców w stosunku do produkcji w ubiegłym planie 5-letnim. W każdym województwie należy intensywnie rozwijać lokalną produkcję materiałów budowlanych oraz zapewnić zorganizowanie w gminach zespołowego wydobycia żwiru, piasku i kamienia, zespołowego wypału cegły, produkcji pustaków i innych elementów, wykorzystując terenowe zasoby materiałów pochodzenia miejscowego oraz różnego typu odpady przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem żużli i pyłów dymnicowych. Należy rozwijać przede wszystkim lokalną produkcję materiałów budowlanych przez organizacje spółdzielcze i kółka rolnicze oraz zakłady rzemieślnicze.
5. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego - przy rozdziale materiałów budowlanych z rozdzielników centralnych - będą uwzględniać w pierwszej kolejności te gminy i miasta, które uzyskują najlepsze wyniki w lokalnej produkcji materiałów budowlanych.
§  9.
1. Ministrowie, wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego, nadzorujący przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego oraz produkcji materiałów budowlanych, spowodują odpłatne przekazanie jednostkom spółdzielczym oraz doraźnym zespołom zbędnego i nie wykorzystanego sprzętu i urządzeń budowlanych z uwzględnieniem stopnia zużycia tego sprzętu.
2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług zapewni:
1) rozwój usług i sieci handlowej w dostosowaniu do potrzeb wynikających z planów rzeczowych jednorodzinnego budownictwa oraz remontów,
2) rozwój systemu informacji dla ludności o sprzedaży materiałów budowlanych, warunkach ich stosowania oraz o zakresie usług świadczonych w budownictwie jednorodzinnym,
3) sprzedaż materiałów budowlanych w kompletach asortymentowych oraz rozwój usług sprzętowych i transportowych.
3. W celu wydatnego zwiększenia świadczeń w zakresie usług budowlanych zaleca się Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy oraz Centralnemu Związkowi Rzemiosła rozwinięcie przez jednostki przez nie zrzeszone i koordynowane - co najmniej trzykrotnie w stosunku do stanu obecnego - usług budowlano-montażowych na rzecz jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Ustala się, że realizacja budownictwa jednorodzinnego dokonywana na zlecenie zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych będzie zaliczana jako świadczenie usług dla ludności.
§  10.
1. W latach 1976-1980 należy przyspieszyć proces uprzemysłowienia budownictwa jednorodzinnego, wprowadzając je przede wszystkim w budownictwie zorganizowanym, realizowanym w większych zespołach.
2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych spowoduje:
1) opracowanie projektu i wyprodukowanie wyposażenia technologicznego prototypowej przenośnej wytwórni elementów budowlanych, z przeznaczeniem dla ośrodków o dużej koncentracji budownictwa jednorodzinnego realizowanego przede wszystkim w formach spółdzielczych,
2) skoordynowanie produkcji urządzeń dla około 40 przenośnych wytwórni elementów budowlanych w latach 1976-1980 na potrzeby budownictwa jednorodzinnego, realizowanej przez jednostki podległe Ministrom Hutnictwa, Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych oraz Przemysłu Maszynowego,
3) określenie w terminie do dnia 31 października 1976 r. możliwości uruchomienia w fabrykach domów - mających odpowiednie warunki techniczne - poligonowej produkcji ścian nośnych wewnętrznych i elementów stropowych, a także określenie niezbędnych nakładów i środków na urządzenie uzupełniających linii technologicznych.
3. Zaleca się Centralnemu Związkowi Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" zwiększenie potencjału wykonawczego oraz dostaw elementów gotowych na potrzeby spółdzielczego budownictwa jednorodzinnego w gminach.
4. Zaleca się Centralnemu Związkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego:
1) opracowanie - w terminie do dnia 31 grudnia 1977 r. - perspektywicznej koncepcji rozwoju organizacji i realizacji jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, uzgodnionej z Ministrami: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2) rozwinięcie własnego potencjału wykonawczego na potrzeby budownictwa jednorodzinnego,
3) rozwinięcie form spółdzielczego budownictwa jednorodzinnego w gminach (w miastach i gminach).
§  11.
1. Zakłady pracy, szczególnie o znacznym zatrudnieniu i potrzebach mieszkaniowych, powinny rozszerzać świadczenia pomocy i usług na rzecz swoich pracowników podejmujących budowę domów jednorodzinnych. Pomoc udzielana przez zakłady pracy powinna być czynnikiem stabilizującym kadrę pracowników zakładu.
2. Pomoc zakładów pracy, okazywana w różnych formach, powinna obejmować w szczególności:
1) nieodpłatną obsługę inwestorską (w zakresie dokumentacji inwestycyjnej) przez własne służby inwestycyjne,
2) pomoc finansową w ramach zakładowych funduszów mieszkaniowych,
3) odprzedaż po koszcie własnym zbędnych materiałów budowlanych,
4) odpłatne udostępnianie sprzętu budowlano-montażowego i transportowego wraz z obsługą według kosztów własnych,
5) świadczenie usług budowlanych przez własne grupy budowlano-montażowe według kosztów własnych.
§  12.
1. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego, wykorzystując pozytywne doświadczenia z działalności społecznych komitetów budowy domów jednorodzinnych, spowodują dalsze tworzenie korzystnych warunków do rozwoju inicjatyw społecznych ludności i zakładów pracy w ramach powoływanych komitetów.
2. W skład społecznych komitetów budowy domów jednorodzinnych wchodzą przedstawiciele terenowych organów administracji państwowej, organizacji społeczno-zawodowych, zakładów pracy, banków.
3. Zadaniem społecznych komitetów budowy domów jednorodzinnych jest udzielanie pomocy wszystkim jednostkom zainteresowanym w rozwoju budownictwa jednorodzinnego na danym terenie, a w szczególności:
1) w przygotowaniu inwestycji,
2) w wykorzystaniu lokalnych rezerw materiałowych i sprzętowych zakładów pracy,
3) w organizacji wykonawstwa.
§  13.
1. Nadzór nad realizacją jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego dla ludności nierolniczej powierza się Ministrowi Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, który zapewni jednocześnie koordynację wszystkich zadań wyszczególnionych w uchwale.
2. Nadzór nad realizacją jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego dla ludności rolniczej powierza się Ministrowi Rolnictwa.
3. Ministrowie, wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego oraz Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" i Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego zapewnią warunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego oraz realizację zadań wyszczególnionych w niniejszej uchwale.
§  14. Traci moc uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1972 r. w sprawie jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 9, poz. 60).
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020