Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów administracji państwowej do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych.

M.P.76.1.6
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1975 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów administracji państwowej do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych.
Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1975 r. w sprawie upoważnienia terenowych organów administracji państwowej do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 skreśla się wyrazy "budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Do wydawania decyzji w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych określonych w § 1 ust. 1 uprawnione są:

1) terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego do wysokości 5.000 zł za rok podatkowy,

2) terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego do wysokości 10.000 zł za rok podatkowy.

2. Granice uprawnień określone w ust. 1 dotyczą poszczególnego zobowiązania podatkowego. Jeżeli chodzi o należności wchodzące w skład zobowiązania pieniężnego - uprawnienia te dotyczą łącznej kwoty tych należności, a z tytułu podatków obrotowego i dochodowego - łącznej kwoty tych podatków.";

3) skreśla się § 5.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.1.6

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów administracji państwowej do zaniechania ustalania niektórych zobowiązań podatkowych.
Data aktu: 20/12/1975
Data ogłoszenia: 13/01/1976
Data wejścia w życie: 13/01/1976