Zm.: uchwała w sprawie generalnego realizatora inwestycji.

UCHWAŁA Nr 274
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie generalnego realizatora inwestycji.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 268 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie generalnego realizatora inwestycji (Monitor Polski Nr 59, poz. 392) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpis do centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie decyzji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, podjętej na wniosek zgłoszony przez ministra sprawującego zwierzchni nadzór nad zgłoszoną jednostką organizacyjną lub jednostkę organizacyjną podejmującą się funkcji generalnego realizatora inwestycji, za zgodą jej jednostki nadrzędnej. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych może odmówić wpisu do centralnego rejestru, jeżeli uzna, że zgłoszona jednostka organizacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w § 3.",

b)
dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

"6. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych może wykreślić z centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, jednostkę organizacyjną, która nie spełnia warunków wymaganych do pełnienia funkcji generalnego realizatora inwestycji lub w okresie roku od daty wpisu do centralnego rejestru nie podjęła realizacji inwestycji w systemie generalnego realizatora inwestycji.";

2)
w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych koordynuje badania funkcjonowania systemu generalnego realizatora inwestycji i opierając się na wynikach tych badań przedstawi właściwemu wiceprezesowi Rady Ministrów w terminach do dnia 30 czerwca 1974 r. i 30 czerwca 1975 r. roczne informacje o postępie, rodzaju i efektach działania systemu generalnego realizatora inwestycji.";

3)
w § 17:
a)
dotychczasową treść § 17 oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dodatki, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane pracownikom tych jednostek, w których nie przeprowadzono reformy płac po dniu 31 sierpnia 1972 r., oraz mogą być wypłacane do czasu przeprowadzenia reformy płac w jednostce sprawującej funkcję generalnego realizatora inwestycji."

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021