Udzielanie dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia 1973 r.

UCHWAŁA Nr 269
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1973 r.
w sprawie udzielania dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia 1973 r.

Na podstawie art. 1 i 5 dekretu z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 160) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą otrzymać w dniach 24 i 31 grudnia 1973 r. dni wolne od pracy przez odpowiednią zmianę wymiaru czasu pracy w dniach poprzedzających i odpracowanie tych dni, a mianowicie:
1)
22 grudnia - 2 godziny,
2)
23 grudnia - 6 godzin,
3)
29 grudnia - 2 godziny,
4)
30 grudnia - 6 godzin.
2.
Dyrektorzy (kierownicy) zakładów pracy, biorąc pod uwagę opinię załogi oraz warunki miejscowe, po konsultacji z radą zakładową, mogą zamiast przedłużenia o 2 godziny czasu pracy w soboty w dniach 22 i 29 grudnia 1973 r. ustalić w niedziele w dniach 23 i 30 grudnia 1973 r. 8-godzinny dzień pracy.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w zakładach pracy, w których z mocy innych przepisów rozpoczęto odpracowywanie dni 24 i 31 grudnia 1973 r. przed dniem wejścia w życie uchwały.
4.
W zakładach pracy, w których w dniach 24 i 31 grudnia obowiązuje inny wymiar czasu pracy niż 8 godzin dziennie, liczba godzin odpracowania (ust. 1) powinna być odpowiednio zmieniona.
§  2.
1.
Decyzję o udzieleniu dni wolnych od pracy podejmuje dyrektor (kierownik) zakładu pracy po konsultacji z radą zakładową, pod warunkiem że udzielenie dni wolnych nie zakłóci realizacji zadań zakładu pracy.
2.
O podjętej decyzji dyrektor (kierownik) zakładu pracy zawiadomi niezwłocznie kierownika jednostki nadrzędnej, terenową instancję partyjną oraz prezydium właściwej rady narodowej.
§  3.
Za godziny odpracowane, o których mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie jak za normalne godziny pracy.
§  4.
1.
Dni wolne od pracy, o których mowa w § 1, nie przysługują:
1)
pracownikom zatrudnionym w ruchu ciągłym,
2)
w zakładach pracy lub na stanowiskach pracy, których działalność w tych dniach jest niezbędna dla utrzymania normalnego rytmu działalności gospodarczej i zaspokajania codziennych potrzeb społeczeństwa.
2.
Właściwi ministrowie oraz przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) określą zakłady pracy lub stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021