Kontrola celna i pobieranie cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 31 października 1973 r.
w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 159 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej (Monitor Polski Nr 42, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Urzędy pocztowo-telekomunikacyjne do V klasy włącznie, zwane dalej "uprawnionymi urzędami pocztowymi", wyznacza się do wymierzania cła wywozowego od towarów nadawanych do wywozu za granicę w przesyłkach pocztowych na podstawie deklaracji celnych nadawców, załączonych do tych przesyłek i do pobierania cła od nadawców na rzecz organów administracji celnej.
2.
Urzędy pocztowo-telekomunikacyjne IV klasy oraz urzędy pocztowo-telekomunikacyjne V klasy w siedzibach gmin rozpoczną wymierzanie i pobieranie cła określonego w ustępie 1 po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie zarządzenia, pozostałe zaś urzędy V klasy nie później niż po upływie jednego roku.
§  2.
1.
Wszystkie urzędy pocztowo-telekomunikacyjne mogą przyjmować do wywozu za granicę przesyłki w zamkniętych opakowaniach, jeżeli przesyłka została odprawiona przez urząd celny albo jeżeli zawiera jedynie towary:
1)
wymienione w taryfie celnej jako wolne od cła,
2)
zwolnione od cła decyzją organów administracji celnej,
3)
wysyłane w planowym obrocie towarowym, jeżeli jednocześnie na opakowaniu przesyłki nadawca umieści adnotację o treści:

"Wywóz w obrocie towarowym planowym. Zgłoszenie celne w przesyłce";

4)
będące próbkami handlowymi, jeżeli jednocześnie na opakowaniu przesyłki nadawca umieści adnotację o treści:

"Próby handlowe, bezpłatne.

Wniosek phz w przesyłce",

5)
nabyte w Banku "Polska Kasa Opieki", jeżeli do przesyłki jest dołączony dokument stwierdzający dokonanie zakupu.

Przy przyjmowaniu przesyłek określonych w pkt 1 do 4 urząd pocztowo-telekomunikacyjny uprzedza nadawcę, że przesyłka zostanie zwrócona, jeżeli kontrola celna stwierdzi, że zawiera towar podlegający cłu.

2.
Przesyłki inne niż określone w ust. 1 mogą być przyjęte w zamkniętym opakowaniu do wywozu za granicę tylko przez uprawnione urzędy pocztowe.
§  3.
1.
Urzędy celne pocztowe oraz oddziały i posterunki pocztowe urzędów celnych przeprowadzają kontrolę celną przesyłek pocztowych z zawartością towarów nadanych do wywozu za granicę, a nie odprawionych przez urzędy celne.
2.
Urzędy celne oraz oddziały i posterunki pocztowe urzędów celnych uprawnione są do kontrolowania prawidłowości stosowania przez uprawnione urzędy pocztowe przepisów regulujących obrót towarowy z zagranicą.
§  4.
Tryb postępowania urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i organów administracji celnej przy przyjmowaniu towarów do wywozu za granicę oraz rozliczaniu pobranego cła określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Ministra Łączności z dnia 23 października 1972 r. w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych nadawanych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych (Monitor Polski z 1972 r. Nr 50, poz. 268 i z 1973 r. Nr 4, poz. 32).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1973 r.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA

W SPRAWIE TRYBU POSTĘPOWANIA URZĘDÓW POCZTOWO-TELEKOMUNIKACYJNYCH I ORGANÓW ADMINISTRACJI CELNEJ PRZY PRZYJMOWANIU TOWARÓW DO WYWOZU ZA GRANICĘ W PRZESYŁKACH POCZTOWYCH
§  1.
1.
Na wszystkich przesyłkach wysyłanych za granicę z zawartością towarów musi być podany adres nadawcy. Przy nadawaniu przesyłki nadawca obowiązany jest okazać dowód tożsamości, którego numer pracownik pocztowy wpisuje do księgi przyjętych przesyłek.
2.
Jeżeli przesyłkę nadaje osoba inna niż wymieniona jako nadawca, zobowiązana jest okazać pracownikowi pocztowemu przyjmującemu przesyłkę dowód tożsamości nadawcy wymienionego na przesyłce.
3.
W razie gdy nadawca przesyłki nie jest osobą fizyczną (przedsiębiorstwo, urząd lub instytucja), osoba nadająca przesyłkę zobowiązana jest okazać stosowne upoważnienie i swój dowód tożsamości. W tym wypadku pracownik pocztowy przyjmujący przesyłkę wpisuje do księgi przyjętych przesyłek cechy upoważnienia i numer dowodu osoby nadającej przesyłkę.
§  2.
1.
Uprawniony urząd pocztowy (§ 1 ust. 1 zarządzenia) przed przyjęciem przesyłki do wywozu obowiązany jest sprawdzić, czy:
1)
do przesyłki dołączono deklarację celną w dwóch egzemplarzach, z podaną dokładnie zawartością przesyłki;
2)
podany został na jednym egzemplarzu deklaracji celnej numer dowodu tożsamości nadawcy;
3)
wymienione w deklaracji celnej towary, na których wywóz wymagane jest pozwolenie, zostały objęte pozwoleniem wywozu, załączonym do przesyłki i czy zostały zachowane warunki wskazane w tym pozwoleniu, jak również czy zostały spełnione wymagania wynikające z odrębnych przepisów;
4)
zawartość przesyłki, wskazana w deklaracji celnej jest dopuszczona do przywozu przez przepisy kraju przeznaczenia.
2.
Jeżeli w wyniku czynności określonych w ust. 1 okaże się, że przesyłkę można przyjąć do wywozu, uprawniony urząd pocztowy ustala dla towarów wymienionych w deklaracji celnej pozycje i stawki taryfy celnej wywozowej oraz oblicza należne cło, następnie wypełnia dowód opłaty cła od towarów nadanych do wywozu za granicę w przesyłce pocztowej (formularz według załączonego wzoru), zwany dalej "dowodem opłaty cła", i pobiera cło; w wypadku określonym w ust. 1 pkt 3 zatrzymuje pozwolenie wywozu.
§  3.
1.
Dowód opłaty cła wypełnia się ołówkiem kopiowym (kulkowym) według treści poszczególnych kolumn i wierszy formularza. W nagłówku dowodu opłaty cła umieszcza się odcisk stempla z nazwą uprawnionego urzędu pocztowego lub wpisuje się czytelnie tę nazwę, a w miejscu przeznaczonym na odcisk okrągłej pieczęci umieszcza się odcisk datownika. W razie dokonywania poprawek opisuje się je w dowodzie opłaty cła, potwierdzając podpisem pracownika i odciskiem datownika.
2.
Jeżeli suma wyliczonego cła nie przekracza 10 zł, cło nie podlega pobraniu, a w dowodzie opłaty cła należy uczynić adnotację "cła nie pobrano na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1973 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 105)".
3.
Sumę cła wywozowego podaje się w dowodzie opłaty cła cyframi i słownie. Kwoty te powinny być zgodne i nie mogą być poprawiane. W razie błędnego obliczenia tych kwot należy unieważnić dowód opłaty cła i wystawić nowy. Unieważnienia dowodu opłaty cła dokonuje się przez przekreślenie wpisów ołówkiem kolorowym, dwiema kreskami, podłużną i poprzeczną, przez całą powierzchnię formularza na wszystkich jego egzemplarzach oraz przez umieszczenie napisu "unieważniono".
4.
Dowód opłaty cła sporządza się w 3 egzemplarzach przy użyciu kalki. Oryginał dowodu wydaje się nadawcy przesyłki po uiszczeniu przez niego cła wywozowego; egzemplarz ten jest jednocześnie potwierdzeniem uiszczenia cła. Drugi egzemplarz dowodu umieszcza się w zamkniętej kopercie przymocowanej w sposób trwały do przesyłki. Trzeci egzemplarz dowodu dołącza się do wykazu pobranych należności celnych wywozowych.
5.
Jeżeli wywóz następuje na podstawie pozwolenia wydanego przez organy administracji celnej, uprawniony urząd pocztowy dołącza pozwolenie do drugiego egzemplarza dowodu opłaty cła.
§  4.
1.
Urząd pocztowy po przyjęciu przesyłki kieruje ją według właściwości do urzędów pocztowych dokonujących wymiany poczty z zagranicą.
2.
Na opakowaniu przesyłki, od której uprawniony urząd pocztowy pobrał cło wywozowe, urząd ten umieszcza ołówkiem kolorowym lub odciskiem stempla następującą adnotację: "Pobrano cło wywozowe w kwocie ........ według dowodu opłaty cła nr ......". Adnotacja powinna być podpisana przez pracownika i zaopatrzona w odcisk datownika.
§  5.
1.
Uprawniony urząd pocztowy zarachowuje pobrane należności celne w kolumnie 9 wykazu pobranych należności celnych, używając w tym celu druku nr 288.
2.
Unieważnione egzemplarze dowodów opłaty cła zapisuje się do wykazu pobranych należności według kolejności numerów. W kolumnie kwoty należy wstawić poziomą kreskę, a w uwagach wpisać "unieważniono". Egzemplarze unieważnionych druków dołącza się do wykazu wraz z kopiami dowodów opłaty cła.
§  6.
1.
Jeżeli przy kontroli celnej urząd celny stwierdzi niedobór cła lub brak danych o pobraniu go od nadawcy przesyłki, urząd pocztowy dokonujący wymiany poczty z zagranicą zatrzymuje przesyłkę i zawiadamia pisemnie uprawniony urząd pocztowy nadawczy, że należy wezwać nadawcę do wpłacenia w terminie 3 dni nie uiszczonego cła.
2.
Po wpłaceniu przez nadawcę brakującego cła uprawniony urząd pocztowy wystawia dowód opłaty cła w sposób określony w § 3. W razie dopłaty w dowodzie opłaty cła należy zamieścić adnotację o treści: "Dopłata do dowodu opłaty cła nr ........ z dnia ......". Drugi egzemplarz dowodu opłaty cła wraz z zawiadomieniem przesyła się do urzędu dokonującego wymiany poczty z zagranicą, który wystawił zawiadomienie.
3.
Uprawniony urząd pocztowy zalicza dopłacone cło w oddzielnej pozycji wykazu pobranego cła wywozowego w sposób podany w § 5, przy czym w rubryce "Uwagi" wpisuje wyrazy "Dopłata do poz. .......".
4.
Jeżeli w ciągu 10 dni od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie ono zwrócone wraz z kopią dowodu opłaty cła, zatrzymaną przesyłkę przekazuje się do uprawnionego urzędu pocztowego nadawczego z odpowiednią adnotacją na jej opakowaniu w celu zwrócenia tej przesyłki nadawcy.
§  7.
Jeżeli przy kontroli celnej zostanie stwierdzona nadpłata cła lub na skutek braku wymaganego pozwolenia wywozu zostanie zarządzony zwrot przesyłki, od której pobrano cło, urzędy celne dokonują zwrotu cła pobranego przez uprawnione urzędy pocztowe. Decyzję zarządzającą zwrot cła sporządzają w 3 egzemplarzach urzędy celne pocztowe, oddziały lub posterunki pocztowe urzędów celnych. Oryginał decyzji przesyła się do nadawcy przesyłki, drugi egzemplarz wraz z dowodem opłaty cła do komórki finansowej urzędu celnego, a trzeci egzemplarz pozostaje w aktach urzędu, oddziału lub posterunku pocztowego, który wystawił decyzję.
§  8.
1.
W razie nadejścia przesyłki z towarami, od których cło wywozowe nie zostało ustalone i pobrane przez uprawniony urząd pocztowy lub których odprawa celna nie została dokonana przez urząd celny albo co do których brak jest wymaganego pozwolenia wywozu organów administracji celnej, urząd pocztowy dokonujący wymiany poczty z zagranicą przesyłkę taką zwraca do urzędu pocztowego nadawczego, podając powód zwrotu. Przesyłka nie zostaje zwrócona nadawcy w razie zatrzymania jej w postępowaniu karnym skarbowym.
2.
Urząd pocztowy nadawczy, po otrzymaniu przesyłki, zwraca ją nadawcy z podaniem powodu zwrotu. Jednocześnie urząd pocztowy nadawczy zwraca nadawcy przesyłki za pokwitowaniem, różnicę opłat pocztowych za nie wykorzystany przewóz za granicę, zaliczając sumę zwróconych opłat w wykazie unieważnionych należności w gotówce, dołączając pokwitowanie nadawcy o otrzymaniu należności. Nadawca w takich wypadkach opłaca:
1)
przy przesyłkach listowych - koszty przewozu według taryfy wewnętrznej dla danej kategorii przesyłki;
2)
przy paczkach - koszty przewozu według taryfy dla paczek obrotu wewnętrznego.

W razie powstania różnicy na niekorzyść nadawcy, nie należy żądać od niego dopłaty.

§  9.
1.
Dowody opłaty cła są drukami ścisłego zarachowania i zużycie ich podlega kontroli. Uprawnione urzędy pocztowe prowadzą ewidencję przychodu i rozchodu tych druków. Zużycie druków powinno być dokonywane w kolejności numerów seryjnych i w tej kolejności należy wpisywać dowody opłaty cła do wykazów, o których mowa w § 5.
2.
Uprawnione urzędy pocztowe zamawiają i otrzymują formularze dowodów opłaty cła bezpośrednio z Urzędu Celnego Poczta w Warszawie. Odbiór otrzymanych formularzy potwierdza się na egzemplarzu zlecenia wydania ich z magazynu, po czym zlecenia te zwraca się do Urzędu Celnego Poczta w Warszawie.
3.
Urząd Celny Poczta w Warszawie przesyła jeden egzemplarz zlecenia wydania z magazynu druków dowodów opłaty cła do Urzędu Celnego w Bydgoszczy.
§  10.
1.
Urzędy celne pocztowe, oddziały i posterunki pocztowe urzędów celnych gromadzą dowody opłaty cła nadsyłane razem z przesyłkami. Dowody te wykorzystuje się do celów statystycznych oraz przechowuje się je na zasadach ustalonych dla pozostałych dowodów odpraw celnych.
2.
Urząd Celny w Bydgoszczy na podstawie wykazów i kopii dowodów opłaty cła znajdujących się w Centralnym Ośrodku Rozliczeniowym Poczty i Telekomunikacji:
1)
prowadzi kontrolę zużycia druków dowodów opłaty cła przez poszczególne uprawnione urzędy pocztowe;
2)
sporządza w okresach miesięcznych zbiorczy wykaz cła wywozowego odroczonego "Przedsiębiorstwu Polska Poczta, Telegraf i Telefon" na podstawie wykazów pobranego cła wywozowego;
3)
sprawdza zarachowanie cła w wykazach pobranego cła przez uprawnione urzędy pocztowe.

Załącznik

Strona 1

URZĄD POCZTOWO-TELEKOMUNIKACYJNY

w ............................. Seria ......... Nr ....

DOWÓD OPŁATY CŁA

OD TOWARÓW NADANYCH DO WYWOZU ZA GRANICĘ W PRZESYŁCE POCZTOWEJ

Dla ............ Pozycja wykazu pobranego cła ......

(nadawca)

zam. w .......... Kraj przeznaczenia ................

Zgłaszający ..... Odbiorca ..........................

Lp. Nazwa towaru Pozycja taryfy celnej Wartość towaru Stawka celna w % od wartości Cło
1
2
3
4
5
6
Razem
Ogółem do pobrania

Suma ogólna

słownie: ................

Załączniki: Datownik

1. ........... UPT

2. ...........

Z treścią niniejszego dowodu i

Cło zapłacono dnia .... 19..r. pouczeniem zamieszczonym na

i towar przekazano do urzędu odwrocie zapoznałem(am) się

wymiany poczty oraz dowód otrzymałem(am)

............................ ..............................

(podpis pracownika UPT) (data i podpis)

Strona 2

POUCZENIE

Niniejszy dowód opłaty cła podlega stwierdzeniu przez urząd

celny.

Brak zastrzeżeń urzędu celnego w terminie 20 dni co do

wymiaru cła co do zwolnienia od ograniczeń wywozu oznacza, że

niniejszy dowód został zatwierdzony i stał się automatycznie

decyzją urzędu celnego.

Po tym terminie od niniejszej decyzji urzędu celnego służy

odwołanie w ciągu 14 dni.

Odwołanie przesyła się do urzędu celnego za pośrednictwem

tego urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego, który pobrał cło

wywozowe.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021