Zm.: uchwała w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.

UCHWAŁA Nr 219
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki (Monitor Polski Nr 42, poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 11 dodaje się nowe § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 w brzmieniu:

"§ 12. 1. Upoważnia się NOT i jej oddziały wojewódzkie do fundowania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, a w szczególności za:

1) wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i organizacji pracy, które przyczyniły się do podniesienia poziomu techniki w poszczególnych zakładach i regionach kraju,

2) nowe osiągnięcia konstrukcyjne i technologiczne, w tym również za osiągnięcia w zakresie wynalazczości i racjonalizacji,

3) rozwiązania konkursowe o tematyce technicznej, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia jakości produkcji,

4) popularyzację postępu techniki, samokształcenia i czytelnictwa technicznego.

2. Na cele określone w ust. 1 NOT zostaje przyznany roczny fundusz nagród w wysokości 3 mln zł.

3. Regulamin nagród NOT ustala Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

§ 13. 1. Działalność szkoleniowa NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń, prowadzona w porozumieniu z właściwymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, powinna wynikać z resortowych programów doskonalenia kadr. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia w szczególności:

1) mogą prowadzić kursy podnoszące kwalifikacje na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,

2) powinny:

a) tworzyć ośrodki szkoleniowe,

b) zapewniać kadrę wysoko kwalifikowanych wykładowców szkolenia kursowego, prowadzonego przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia, oraz dokonywać systematycznej weryfikacji tej kadry,

c) organizować wspólnie z Ministerstwem Oświaty i Wychowania kursy dla wykładowców szkolenia kursowego NOT w dziedzinie metodyki nauczania i wychowania.

§ 14. 1. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia powinny rozwijać współpracę międzynarodową z organizacjami o charakterze naukowo-technicznym. W celu nadania tej działalności planowego charakteru i ustalenia stałych form organizacyjnych NOT powinna:

1) planowo wykorzystywać i upowszechniać rezultaty uczestnictwa w zagranicznych imprezach naukowo-technicznych i innych wyjazdach zagranicznych o charakterze technicznym, organizowanych przez NOT oraz przez ministerstwa i urzędy centralne,

2) rozwijać i popierać bezpośrednią współpracę między kołami dużych zakładów pracy w kraju a podobnymi kołami za granicą,

3) planowo wykorzystywać i popularyzować wyniki współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

2. NOT powinna zapewniać we własnym zakresie obsługę organizowanych przez siebie kongresów, zjazdów, konferencji itp. imprez, w których biorą udział cudzoziemcy, na zasadach ustalonych w obowiązujących przepisach.

3. Prezes NOT podejmuje decyzje w sprawach zatwierdzania preliminarzy imprez organizowanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz zapraszania na koszt NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych cudzoziemców do udziału w tych imprezach.

4. Koszty grupowych wyjazdów członków stowarzyszeń zrzeszonych w NOT do europejskich krajów socjalistycznych mogą być w części finansowane z wpływów określonych w § 15, jeżeli związane są z działalnością statutową. Górną granicę części tych kosztów, które mogą być pokrywane przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia, ustala Zarząd Główny NOT.

§ 15. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia mogą pokrywać zwiększone wydatki limitowane, związane z działalnością statutową, z ponadplanowych wpływów uzyskiwanych ze składek członków indywidualnych i innych wpłat od osób fizycznych. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustala Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Finansów.

§ 16. 1. NOT jest uprawniona do prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie czasopism technicznych oraz do ich rozprowadzania.

2. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia techniczne są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej i szkoleniowej w zakresie:

1) doradztwa, rzeczoznawstwa technicznego i konsultacji,

2) współdziałania z właściwymi organami w zakresie oceny jakości produkcji i zgodności z normami,

3) organizowania ośrodków kursowych, kursów i wydawnictw,

4) tworzenia domów technika i klubów prasy technicznej,

5) organizowania wycieczek szkoleniowych do zakładów pracy.

3. Minister Finansów wyda NOT zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2.

§ 17. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych udzielą pełnego poparcia działalności NOT i stowarzyszeń technicznych, a w szczególności:

1) w rozszerzaniu członkostwa zbiorowego,

2) w przydzielaniu potrzebnych lokali do prowadzenia działalności statutowej.

§ 18. 1. Uznaje się budowę domów technika w ośrodkach większych skupisk inżynierów i techników za konieczną dla rozwoju działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń oraz wypełniania przez nie zadań statutowych i zadań wynikających z uchwały.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do uwzględniania w planach inwestycyjnych, na wniosek Zarządu Głównego NOT, budowy domów technika i obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych finansowanych z dotacji i ze środków własnych NOT oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń.";

2)
dotychczasowe § 12, 13 i 14 otrzymują numerację 19, 20 i 21.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.39.235

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zm.: uchwała w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.
Data aktu: 12/09/1973
Data ogłoszenia: 18/09/1973
Data wejścia w życie: 18/09/1973