Zasady przyznawania i wysokość stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 sierpnia 1973 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) oraz § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 7, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1.
Studentom akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki, mogą być przyznawane stypendia, zwane dalej "stypendiami specjalnymi", na zasadach i w wysokości określonej w zarządzeniu.
§  2.
1.
O stypendium specjalne może ubiegać się student akademii medycznej, który:
1)
posiada dyplom felczera lub dyplom pielęgniarki uzyskany przed rozpoczęciem studiów,
2)
przepracował co najmniej 10 lat na stanowisku wymagającym kwalifikacji felczera lub pielęgniarki, jeżeli przerwa między ustaniem zatrudnienia a rozpoczęciem studiów nie przekracza jednego roku,
3)
nie był uprzednio skreślony z listy studentów akademii medycznej,
4)
wykazuje się dobrymi postępami w nauce, tj. przechodzi na wyższy semestr lub rok studiów w terminach określonych w planach i regulaminach studiów (łącznie z terminami przewidzianymi na składanie egzaminów poprawkowych i posesyjnych),
5)
nie wykonuje stałej pracy zarobkowej,
6)
nie jest podatnikiem podatku obrotowego lub dochodowego ani nie jest podatnikiem tych podatków członek jego rodziny żyjący we wspólnym gospodarstwie,
7)
znajduje się w sytuacji materialnej uzasadniającej przyznanie stypendium specjalnego.
2.
Sytuacja materialna studenta, o której mowa w ust. 1 pkt 7, uzasadnia przyznanie mu stypendium specjalnego, jeżeli łączny dochód netto rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym osiągnięty w okresie ostatniego roku z wszystkich źródeł przychodów nie przekracza 1.200 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.
3.
Rektor akademii medycznej może na podstawie przedstawionych dokumentów zaliczyć do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, okresy przerw w pracy spowodowanych chorobą, oddelegowaniem do pracy w organizacjach politycznych i społecznych lub okresy pracy w organach administracji służby zdrowia na stanowisku nie wymagającym kwalifikacji felczera lub pielęgniarki.
4.
W wyjątkowych wypadkach rektor akademii medycznej, na wniosek wydziałowej komisji do spraw pomocy materialnej, może wyrazić zgodę na przyznanie stypendium specjalnego osobom, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  3.
Stypendia specjalne mogą być przyznawane na wszystkich latach studiów począwszy od 1 semestru pierwszego roku studiów.
§  4.
1.
Wysokość stypendium specjalnego wynosi:
1)
od 1.350 zł do 1.550 zł miesięcznie - dla studentów nie posiadających innych osób na utrzymaniu:
a)
samotnych,
b)
żonatych (zamężnych), jeżeli drugi małżonek z tytułu pracy zarobkowej osiąga dochód netto powyżej 1.000 zł miesięcznie,
2)
od 1.350 zł do 2.150 zł miesięcznie - dla pozostałych studentów.
2.
Studenci pobierający stypendia specjalne mogą korzystać z innych niż stypendia zwyczajne i fundowane form pomocy materialnej, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 7, poz. 50).
3.
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 marca 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych (Monitor Polski Nr 15, poz. 95).
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1970 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania stypendiów pieniężnych dla felczerów będących studentami akademii medycznych (Monitor Polski Nr 9, poz. 80).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1973 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.34.207

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady przyznawania i wysokość stypendiów dla studentów akademii medycznych, którzy przed podjęciem studiów wykonywali zawody felczera lub pielęgniarki.
Data aktu: 04/08/1973
Data ogłoszenia: 09/08/1973
Data wejścia w życie: 01/03/1973, 09/08/1973