Zasady udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1973.

UCHWAŁA Nr 173
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1973 r.
w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 1973.

Na podstawie art. 1 i 5 dekretu z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 29, poz. 160) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy otrzymują w 1973 r. dodatkowy dzień wolny od pracy - 21 lipca bez obowiązku odpracowania.
2.
Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą otrzymać w 1973 r. dodatkowe dni wolne od pracy: 25 sierpnia i 22 września przez odpowiednią zmianę wymiaru czasu pracy (odpracowanie) w dniach poprzedzających te dni.
3.
Upoważnia się ministrów oraz przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do ustalania dla niektórych podległych im zakładów pracy lub grup pracowników innych terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy niż określone w ust. 1 i 2, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą utrzymania normalnego rytmu działalności gospodarczej i zaspokajania codziennych potrzeb społeczeństwa lub ogólnymi warunkami organizacyjnymi (np. w przemyśle i usługach o sezonowym nasileniu działalności, w budownictwie, w rolnictwie, w żegludze).
§  2.
Dodatkowe dni wolne od pracy (§ 1) nie przysługują pracownikom, którzy już korzystają z dodatkowych dni wolnych od pracy w wymiarze co najmniej trzech dni w roku, oraz pracownikom sezonowym.
§  3.
1.
Warunkiem wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w uchwale, jest:
1)
wykonanie planu produkcji i usług oraz podjętych zobowiązań produkcyjnych i innych zadań,
2)
osiąganie założonych relacji ekonomicznych i wyników finansowych,
3)
usprawnienie organizacji umożliwiające wzrost wydajności pracy i zapewniające pełną realizację zadań planowych bez wzrostu zatrudnienia z tego tytułu.
2.
Udzielanie dodatkowych dni wolnych od pracy powinno następować w ramach planowanego (dysponowanego) osobowego funduszu płac.
§  4.
Decyzję o udzielaniu dodatkowych dni wolnych od pracy w zakładzie pracy podejmuje kierownik jednostki nadrzędnej na wniosek kierownika zakładu pracy zgłoszony w porozumieniu z radą zakładową po stwierdzeniu, że przygotowania organizacyjne zapewniają realizację planowanych zadań stosownie do § 3.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021