Ustalenie cen detalicznych towarów importowanych.

UCHWAŁA Nr 128
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 1973 r.
w sprawie ustalania cen detalicznych towarów importowanych.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 9 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Ceny detaliczne ważniejszych importowanych artykułów należy ustalać w relacji do obowiązujących cen detalicznych zbliżonych artykułów produkcji krajowej, a jeśli artykuł importowany nie ma odpowiednika w produkcji krajowej - w relacji do obowiązujących cen detalicznych zbliżonych artykułów importowanych, znajdujących się w obrocie.
2.
Wykaz ważniejszych importowanych artykułów, zwany dalej "wykazem", ustala Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług i Ministrem Finansów.
§  2.
1.
Ceny detaliczne pozostałych artykułów importowanych, nie objętych wykazem, należy ustalać na poziomie zapewniającym zrównoważenie podaży i popytu.
2.
Ceny detaliczne, ustalone stosownie do ust. 1, powinny pokrywać co najmniej ceny transakcyjne (pomniejszone o ewentualne dopłaty importowe), prowizje agenta zagranicznego i należny podatek obrotowy. Przez cenę transakcyjną rozumie się dewizową cenę zakupu (franco granica polska lub cif port polski), przeliczoną na złote z zastosowaniem obowiązujących przeliczników.
3.
Obrót osiągnięty ze sprzedaży artykułów, o których mowa w ust. 2, może być ustalony w celach podatkowych według cen transakcyjnych.
4.
Różnica między ustaloną ceną detaliczną a ceną transakcyjną, powiększoną o należny podatek obrotowy oraz prowizję agenta zagranicznego, stanowi łączną marżę jednostek handlu zagranicznego i jednostek handlu wewnętrznego, dzieloną zgodnie z umową stron.
5.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach cena detaliczna może być ustalona na poziomie niższym od określonego w ust. 2. Powstająca wtedy ujemna różnica pokrywana jest, zgodnie z umową stron, z marż realizowanych w obrocie innymi artykułami.
§  3.
1.
Ceny detaliczne artykułów objętych wykazem ustala Przewodniczący Państwowej Komisji Cen po zasięgnięciu opinii Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług, a ceny detaliczne, nie pokrywające cen transakcyjnych, należnego podatku obrotowego oraz obowiązujących stawek marż i prowizji - również Ministra Finansów, jednostki handlu zagranicznego sprzedają te artykuły jednostkom gospodarki uspołecznionej po cenach detalicznych pomniejszonych o marże i prowizje handlu wewnętrznego.
2.
Ceny detaliczne artykułów nie objętych wykazem ustalają dyrektorzy jednostek organizacyjnych handlu wewnętrznego, wprowadzających dany artykuł do obrotu krajowego, w porozumieniu z dyrektorami jednostek handlu zagranicznego.
3.
W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2 i w § 2 ust. 4 i 5, decyzję podejmuje Przewodniczący Państwowej Komisji Cen.
4.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen może:
1)
upoważnić - w porozumieniu z Ministrem Finansów - dyrektorów jednostek handlu wewnętrznego, dyrektorów ich jednostek nadrzędnych lub komisje cen prezydiów wojewódzkich rad narodowych do ustalania cen detalicznych niektórych artykułów objętych wykazem,
2)
upoważnić dyrektorów jednostek innych niż określone w ust. 2 do ustalania cen detalicznych artykułów nie objętych wykazem,
3)
zastrzec do swojej właściwości - na okres przejściowy - ustalanie cen detalicznych niektórych artykułów nie objętych wykazem.
5.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen określa w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego oraz Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług tryb składania wniosków o ustalenie detalicznych cen towarów importowanych.
6.
Przepisy ust. 2-4 odnoszące się do dyrektorów jednostek handlu wewnętrznego i dyrektorów ich jednostek nadrzędnych dotyczą odpowiednio zarządów spółdzielni i zarządów związków spółdzielni.
§  4.
W uchwale nr 267 Rady Ministrów z dnia 13 października 1972 r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz zasad stosowania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport i pochodzących z importu (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 ust. 1 dotychczasową treść uzupełnia się zdaniem w brzmieniu: "Zakres stosowania cen transakcyjnych, cen uzgodnionych i cen cennikowych w obrocie artykułami przeznaczonymi do sprzedaży rynkowej po cenach detalicznych określają odrębne przepisy.",
2)
w § 17 ust. 1 wyrazy w nawiasie "stała cena okresowa - zbytu, hurtowa, detaliczna" zastępuje się wyrazami w nawiasie "stała cena okresowa",
3)
w § 18 skreśla się w ust. 1 pkt 1 i ust. 7,
4)
w § 20 skreśla się pkt 1.
§  5.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zasad ustalania cen na artykuły importowane,
2)
uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie zasad ustalania cen detalicznych niektórych artykułów importowanych, zmieniona uchwałą nr 250 z dnia 18 listopada 1971 r.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1973 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021