Intensyfikacja produkcji ogrodniczej oraz usprawnienie obrotu produktami ogrodniczymi.

M.P.73.21.122
UCHWAŁA Nr 84
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 1973 r.
w sprawie intensyfikacji produkcji ogrodniczej oraz usprawnienia obrotu produktami ogrodniczymi.
W celu zapewnienia dalszego rozwoju produkcji warzyw, owoców, ziemniaków wczesnych, pieczarek i kwiatów, a także poprawy zaopatrzenia rynku w produkty ogrodnicze, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Rozdział  1

Produkcja ogrodnicza.

§  1.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych zapewnią przyśpieszenie rozwoju produkcji ogrodniczej stosownie do potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia miejscowego rynku i zakładów przemysłu spożywczego znajdujących się na terenie województwa, zwłaszcza przez organizowanie tej produkcji na zapleczu dużych aglomeracji miejskich oraz zakładów przemysłu owocowo-warzywnego.
2. Wzrost produkcji ogrodniczej należy zapewnić przez wzmożenie i koncentrację upraw w specjalizujących się w tej produkcji państwowych gospodarstwach rolnych, rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i gospodarstwach indywidualnych.
3. Ministrowie Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług określą:
1) zasady organizowania oraz rejonizowania produkcji ogrodniczej,
2) wytyczne do opracowania przez odpowiednie organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych perspektywicznych programów rozwoju produkcji ogrodniczej, przetwórstwa i zagospodarowania warzyw i owoców.
§  2.
1. Towarową produkcję ogrodniczą w gospodarstwach indywidualnych należy koncentrować w określonych terytorialnie rejonach, zwanych w dalszej treści "rejonami produkcji".
2. Towarową produkcję ogrodniczą w rejonach produkcji organizują przy wykorzystaniu zespołowych form produkcji oraz w ramach kontraktacji wieloletniej - jednostki gospodarki uspołecznionej, zwane w dalszej treści "organizatorami produkcji".
3. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu ustali szczegółowe zasady i tryb postępowania przy przydzielaniu rejonów produkcji jej organizatorom.
§  3.
1. Organizację produkcji ogrodniczej powierza się:
1) spółdzielniom ogrodniczym zrzeszonym w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, organizującym produkcję na pokrycie potrzeb rynku, przemysłu i eksportu,
2) zakładom państwowego przemysłu kluczowego zgrupowanym w Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo-Warzywnego i w Zjednoczeniu Chłodni Składowych, organizującym produkcję w granicach własnego zapotrzebowania surowcowego,
3) spółdzielniom i ich związkom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", organizującym produkcję w granicach zapotrzebowania własnego oraz na uzupełnienie pokrycia potrzeb rynku i przemysłu.
2. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu może przyznać uprawnienia do organizowania produkcji ogrodniczej innym jednostkom gospodarczym poza wymienionymi w ust. 1.
§  4.
1. Zaopatrzenie gospodarstw ogrodniczych w środki i materiały pomocnicze do produkcji należy do obowiązków organizatorów produkcji.
2. Hurtownie i sklepy zaopatrzenia ogrodniczego prowadzą jednostki gospodarcze spółdzielczości ogrodniczej oraz spółdzielnie i ich związki zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
§  5. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministrem Finansów oraz Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen ustali zasady preferowania kontraktowanej produkcji ogrodniczej, a zwłaszcza produkcji prowadzonej w zespołach, stabilizujące warunki produkcji w okresach wieloletnich.
§  6.
1. Minister Rolnictwa zapewni:
1) rozwój hodowli i produkcji nasion i materiału szkółkarskiego oraz wprowadzenie do produkcji nowych i wysoko wydajnych odmian warzyw i owoców, w tym heterozyjnych odmian warzyw,
2) rozwój produkcji ogrodniczej w państwowych gospodarstwach rolnych zgodnie z ustalonym w tym zakresie programem,
3) unowocześnienie wyposażenia zakładów badawczych Instytutu Warzywnictwa i Instytutu Sadownictwa.
2. Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali zasady i formy wdrażania do praktyki nowoczesnych metod produkcji ogrodniczej przez zakłady doświadczalne Instytutu Warzywnictwa, Instytutu Sadownictwa i akademii rolniczych oraz ustali zasady odbywania stażów i praktyk w uspołecznionych i indywidualnych gospodarstwach ogrodniczych.
3. Minister Przemysłu Maszynowego i Minister Rolnictwa oraz Zarząd Centrali Spółdzielni Ogrodniczych w terminie 3 miesięcy opracują program zaspokojenia zapotrzebowania ogrodnictwa na maszyny, narzędzia ogrodnicze, silniki spalinowe i ciągniki w latach 1974 i 1975 oraz w latach 1976 do 1980.
4. Zaleca się Zarządowi Centrali Spółdzielni Ogrodniczych ustalenie - w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa - do końca 1973 r. programu uruchomienia przez spółdzielczość ogrodniczą produkcji nowoczesnych szklarni.
§  7. Prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych:
1) uwzględnią w programach melioracji rolnych nawadnianie kultur ogrodniczych w rejonach produkcji,
2) opracują programy rozbudowy deszczowni w tych rejonach i zapewnią środki ich realizacji począwszy od roku 1974,
3) udzielą pomocy organizatorom produkcji w zakresie zaopatrzenia w wodę deszczowni zainstalowanych w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji ogrodniczej,
4) zapewnią obsadę specjalistycznych służb ogrodniczych w wydziałach rolnictwa i leśnictwa w rozmiarach wynikających z potrzeb.
§  8. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Zarządem Centrali Spółdzielni Ogrodniczych ustali zasady, metody i tryb przedsezonowego szacowania pracz spółdzielnie ogrodnicze wraz z innymi organizatorami produkcji - plonów, zbiorów i produkcji towarowej podstawowych gatunków warzyw i owoców w rejonach produkcji, przy założeniu, że środki niezbędne do wykonania szacunków zapewnią organizatorzy produkcji.
Rozdział  2

Skup i obrót produktami ogrodniczymi.

§  9.
1. Organizatorzy produkcji są obowiązani do skupu produktów ogrodniczych dostarczonych ponad ilości zakontraktowane, pochodzących z zakontraktowanych plantacji, o jakości odpowiadającej normom przedmiotowym.
2. Organizatorzy produkcji powinni zwiększać odbiór warzyw i owoców bezpośrednio z gospodarstw producentów, a zwłaszcza z gospodarstw prowadzonych zespołowo i specjalistycznych.
§  10.
1. Głównymi dostawcami produktów ogrodniczych dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną, zakładów gastronomicznych i konsumentów zbiorowych są spółdzielnie ogrodnicze, które powinny zapewnić pełne i rytmiczne zaopatrzenie rejonu objętego ich statutową działalnością.
2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Ministrem Rolnictwa ustali zasady i warunki, na jakich jednostki gospodarki uspołecznionej nie będące organizatorami produkcji mogą prowadzić bezpośrednio od producentów skup warzyw i owoców uzupełniający zaopatrzenie przez głównego dostawcę.
3. Dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia rynku jednostki gospodarki uspołecznionej gromadzą i utrzymują rezerwy warzyw, owoców i ziemniaków na zasadach ustalonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
§  11. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określi zasady organizacji skupu i obrotu hurtowego miodem i woskiem pszczelim przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Rozdział  3

Zasady i tryb ustalania cen.

§  12.
1. W obrocie produktami ogrodniczymi stosuje się ceny odpowiadające podaży i popytowi, z możliwością okresowego i terenowego ich różnicowania.
2. Upoważnia się Zarząd Centrali Spółdzielni Ogrodniczych do ustalania - w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen - zasad kształtowania cen i marż w obrocie produktami ogrodniczymi z uwzględnieniem warunków ekonomicznego stymulowania obrotu produktami o relatywnie niskich cenach jednostkowych.
3. Zarząd Centrali Spółdzielni Ogrodniczych może w uzgodnieniu z uczestnikami porozumienia o koordynacji branżowej ustalać ceny i marże lub limity cen i marż w obrocie poszczególnymi gatunkami produktów ogrodniczych oraz wydawać wiążące wytyczne w sprawie kształtowania cen i marż w obrocie produktami ogrodniczymi.
§  13.
1. Ceny skupu i ceny sprzedaży produktów ogrodniczych ustalają jednostki spółdzielczości ogrodniczej w uzgodnieniu z pozostałymi uspołecznionymi uczestnikami obrotu lub ich jednostkami nadrzędnymi.
2. Prezydia właściwych wojewódzkich rad narodowych (rady narodowej m.st. Warszawy) mogą powierzyć ustalanie cen detalicznych produktów ogrodniczych wojewódzkim (stołecznej) komisjom cen.
3. W rejonach produkcji przydzielonych zakładom zgrupowanym w Zjednoczeniu Przemysłu Owocowo-Warzywnego ceny skupu kontraktowanych przez nie warzyw i owoców ustalają te zakłady w uzgodnieniu z pozostałymi organizatorami produkcji.
§  14.
1. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen określi:
1) na wniosek Zarządu Centrali Spółdzielni Ogrodniczych - szczegółowy zakres i tryb działania jednostek spółdzielczości ogrodniczej oraz innych organizatorów produkcji w dziedzinie ustalania cen produktów ogrodniczych,
2) zakres, w jakim ceny detaliczne produktów ogrodniczych ustalone przez jednostki spółdzielczości ogrodniczej obowiązują nie uspołecznione jednostki handlowe,
3) zakres i tryb nadzoru organów do spraw cen prezydiów wojewódzkich rad narodowych i rady narodowej m.st. Warszawy nad kształtowaniem cen produktów ogrodniczych.
2. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen może w uzasadnionych wypadkach wprowadzać maksymalne, minimalne lub stałe ceny i marże w obrocie produktami ogrodniczymi oraz wydawać wytyczne co do kształtowania cen i marż w obrocie produktami ogrodniczymi, obowiązujące wszystkich lub niektórych uczestników obrotu.
§  15. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen - na wniosek Zarządu Centrali Spółdzielni Ogrodniczych zaopiniowany przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Rolnictwa - ustala gwarantowane minimalne ceny skupu kontraktowanych produktów ogrodniczych. Ceny te powinny być wyznaczane na okresy wieloletnie na poziomie zapewniającym opłacalność produkcji w latach nadmiernego spadku cen spowodowanego dużym urodzajem.
§  16.
1. Minister Rolnictwa rozwinie badania w zakresie kosztów produkcji poszczególnych gatunków warzyw i owoców jako podstawę do ustalania gwarantowanych minimalnych cen skupu.
2. Zaleca się Zarządowi Centrali Spółdzielni Ogrodniczych - w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministerstwem Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Państwową Komisją Cen - prowadzenie badań kosztów skupu, obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej oraz kosztów przechowalnictwa zimowego produktów ogrodniczych.
Rozdział  4

Środki zapewnienia rozwoju produkcji ogrodniczej, usprawnienia skupu i zagospodarowania produktów ogrodniczych.

§  17. Minister Finansów:
1) na wniosek Ministra Rolnictwa:
a) ustali zasady pomocy finansowej - ze środków budżetowych rad narodowych przeznaczonych na popieranie rozwoju produkcji roślinnej - dla gospodarstw indywidualnych prowadzących produkcję ogrodniczą w zespołach lub produkcję specjalistyczną,
b) usprawni system kredytowania rozwoju produkcji ogrodniczej w gospodarstwach indywidualnych,
2) na wniosek zarządów zainteresowanych centralnych związków spółdzielni rozszerzy zakres źródeł zasilania utworzonego w tych związkach funduszu wyrównawczego przez wprowadzenie odpowiednich naliczeń w ciężar kosztów oraz zakres przeznaczenia tego funduszu również na pokrywanie zrzeszonym spółdzielniom nie zawinionych strat:
a) mogących wyniknąć w związku z odbiorem produktów ogrodniczych w ilościach przekraczających zawarte umowy kontraktacyjne,
b) powstałych w wyniku konieczności sprzedaży kontraktowanych produktów ogrodniczych po cenach hurtowych niższych od minimalnych cen gwarantowanych zapłaconych producentom,
c) związanych z utrzymywaniem rezerw celowych produktów ogrodniczych oraz z przechowalnictwem zimowym warzyw i owoców.
§  18. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określi środki finansowe niezbędne do unowocześnienia wyposażenia ogrodniczych zakładów badawczych akademii rolniczych i uwzględni te środki w planach rocznych w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  19. Minister Przemysłu Chemicznego zapewni:
1) na wniosek Ministra Rolnictwa:
a) rozszerzenie asortymentu i pokrycie zapotrzebowania ogrodnictwa na produkowane w kraju i importowane środki ochrony roślin oraz nawozy mineralne,
b) dostawy paliw płynnych do ogrzewania szklarni,
c) dostawy tuneli foliowych wraz z konstrukcją nośną,
2) począwszy od roku 1974 - coroczne dostawy co najmniej 500 tys. sztuk skrzynek z tworzyw sztucznych, dostosowanych do składowania i przewozu warzyw i owoców.
§  20. Prezydia rad narodowych oraz naczelnicy gmin uwzględnią w planach remontów i budownictwa indywidualnego zapotrzebowanie indywidualnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji ogrodniczej na materiały budowlane o niedostatecznej podaży.
§  21. Minister Łączności zapewni organizatorom produkcji sieć telekomunikacyjną niezbędną do usprawnienia łączności pomiędzy ośrodkami dyspozycyjnymi a punktami skupu warzyw i owoców w rozmiarach i na warunkach uzgodnionych z Zarządem Centrali Spółdzielni Ogrodniczych.
§  22.
1. Zaleca się Zarządowi Centrali Spółdzielni Ogrodniczych opracowanie do końca roku 1973 programu wprowadzenia kontenerów do przewozu świeżych warzyw i owoców.
2. Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Kółek Rolniczych ustalenie w porozumieniu z Zarządem Centrali Spółdzielni Ogrodniczych zasad koncentracji środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, będących w posiadaniu kółek i powiatowych związków kółek rolniczych, na cele budowy przechowalni w powiatach o nasilonej produkcji warzyw i owoców.
Rozdział  5

Przepisy końcowe.

§  23. Tracą moc:
1) uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 17, poz. 108, z 1959 r. Nr 66, poz. 338 oraz z 1967 r. Nr 31, poz. 145),
2) uchwała nr 184 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie usprawnienia zagospodarowania i obrotu warzywami i owocami, zmieniona uchwałą nr 108 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie zmiany nadzoru i koordynacji działalności gospodarczej związanej ze skupem oraz zagospodarowaniem owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych (Monitor Polski Nr 31, poz. 145).
§  24. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020