Roczne analizy ekonomiczne oraz kompleksowe oceny działalności jednostek gospodarczych.

UCHWAŁA Nr 5
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 1973 r.
w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności jednostek gospodarczych.

W celu usprawnienia i uproszczenia przepisów dotyczących przeprowadzania rocznych analiz ekonomicznych Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
Jednostki gospodarki państwowej, działające według zasad rozrachunku gospodarczego (przedsiębiorstwa, kombinaty, zjednoczenia oraz jednostki równorzędne), prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz naczelne i centralne organy administracji państwowej są obowiązane do systematycznej analizy swej działalności gospodarczej oraz podejmowania środków zmierzających do jej stałego usprawniania.
§  2.
Sposób i zasady przeprowadzania analizy całokształtu działalności za okresy roczne, zwanej w dalszym ciągu uchwały "analizą roczną", regulują przepisy niniejszej uchwały.
§  3.
Analizy problemowe przeprowadzają jednostki wymienione w § 1 z własnej inicjatywy lub na zlecenie jednostek nadrzędnych, ustalając samodzielnie metodykę tych analiz przy uwzględnieniu wskazówek metodycznych jednostek nadrzędnych odnośnie do analiz wykonywanych na ich zalecenie.
§  4.
Przepisy uchwały nie dotyczą bieżących analiz działalności gospodarczej oraz analiz sporządzanych w ramach prognozowania, programowania i planowania działalności.

Rozdział  2

Analizy roczne przedsiębiorstw.

§  5.
1.
Analiza roczna przedsiębiorstwa powinna służyć jego własnym potrzebom, a celem jej powinno być w szczególności:
1)
systematyczne dokonywanie przeglądu całokształtu działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zaspokajania potrzeb społecznych, usprawniania działalności oraz ujawniania i wykorzystywania rezerw,
2)
zbadanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa,
3)
ocena przebiegu wykonywania zadań planów długookresowych bądź na okresy krótsze,
4)
ocena głównych problemów w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych załóg,
5)
ustalenie czynników pozytywnych wpływających w sposób zasadniczy na wzrost i polepszenie działalności przedsiębiorstwa oraz określenie środków wzmagających korzystny wpływ tych czynników,
6)
ustalenie przyczyn trudności występujących w rozwoju przedsiębiorstwa i czynników hamujących go oraz określenie środków zaradczych.
2.
Jako kryterium oceny w analizie rocznej należy przyjmować postęp osiągnięty w stosunku do wyników poprzedniego roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postęp techniczno-ekonomiczny, jako istotny czynnik służący zaspokojeniu potrzeb społeczno-gospodarczych.
§  6.
1.
Zakres i metody przeprowadzania analizy rocznej określa dyrektor przedsiębiorstwa odpowiednio do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, uwzględniając ewentualne zalecenia jednostek nadrzędnych, własne doświadczenia oraz dorobek nauki.
2.
Przedsiębiorstwo może wykorzystywać przy ustalaniu metod i zakresu analizy rocznej przykładowy schemat analizy rocznej przedsiębiorstwa przemysłowego (budowlanego, handlowego) wydany przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym.
3.
Przy opracowaniu rocznej analizy przedsiębiorstwo powinno wykorzystać materiały banku finansującego oraz głównych dostawców i odbiorców.
§  7.
Analizę roczną przedsiębiorstwa zatwierdza dyrektor przedsiębiorstwa, po rozpatrzeniu jej przez konferencję samorządu robotniczego.
§  8.
1.
W celu pogłębienia analiz i uwzględnienia porównań międzyzakładowych zjednoczenia i jednostki równorzędne będą przekazywać podległym przedsiębiorstwom w terminie do 15 marca każdego roku zestawienie wybranych wskaźników osiągniętych w roku ubiegłym przez poszczególne przedsiębiorstwa wchodzące w skład zjednoczenia, opracowane na podstawie obowiązującej sprawozdawczości na szczeblu zjednoczenia przy wykorzystaniu odpowiednich opracowań Głównego Urzędu Statystycznego w tym zakresie.
2.
Zjednoczenia powinny dostarczać na wniosek podległych im przedsiębiorstw również innych informacji, niezbędnych do sporządzenia analizy, dostępnych zjednoczeniu - zwłaszcza w zakresie koniunktury na rynkach zagranicznych, tendencji zbytu itp.
§  9.
Na podstawie przeprowadzonej analizy rocznej oraz oceny wykonania wniosków ustalonych w wyniku analizy z poprzedniego roku należy opracowywać wnioski stanowiące program działania zmierzający do poprawy ekonomiki i wyników działalności. Wnioski powinny określać oczekiwane efekty, środki niezbędne do ich realizacji oraz terminy wykonania.
§  10.
Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą odpowiednio kombinatów podległych zjednoczeniu.

Rozdział  3

Analizy roczne zjednoczeń i jednostek równorzędnych.

§  11.
1.
Zjednoczenia (jednostki równorzędne) opracowują dla własnych potrzeb analizy roczne na podstawie sprawozdawczości, ewidencji i innych materiałów dostępnych na szczeblu zjednoczenia.
2.
Celem analizy rocznej zjednoczenia, poza wymienionym w § 5 ust. 1, powinna być dodatkowo ocena sprawności pracy komórek organizacyjnych zjednoczenia oraz jednostek zaplecza (badawczego, konstrukcyjno-projektowego, inwestycyjnego, transportowego itp.) w stosunku do potrzeb przedsiębiorstw, prawidłowości podziału pracy i powiązań między przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład zjednoczenia oraz prawidłowości współdziałania z jednostkami współpracującymi.
3.
Kryteria oceny wymienione w § 5 ust. 2 mają odpowiednio zastosowanie do zjednoczeń.
§  12.
1.
Zakres i metody przeprowadzania analizy rocznej określa dyrektor zjednoczenia (jednostki równorzędnej) odpowiednio do potrzeb i specyfiki branżowej zjednoczenia, uwzględniając ewentualne zalecenia jednostek nadrzędnych.
2.
Zjednoczenie może wykorzystać dla określenia zakresu i metodyki analizy rocznej przykładowy schemat analizy zjednoczenia, opracowany przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym.
§  13.
Analizę roczną zjednoczenia zatwierdza dyrektor zjednoczenia, po rozpatrzeniu jej przez kolegium zjednoczenia.
§  14.
1.
Zjednoczenia wiodące powinny dodatkowo uwzględnić problemy będące przedmiotem koordynacji branżowej i terenowo-branżowej.
2.
Przedsiębiorstwa objęte koordynacją branżową lub terenowo-branżową są obowiązane do dostarczania na żądanie zjednoczenia wiodącego informacji o wybranych zagadnieniach, niezbędnych do sporządzenia analizy rocznej przez to zjednoczenie. Zakres tych informacji i terminy ich dostarczenia powinny być ustalone uchwałą właściwej komisji branżowej.
§  15.
1.
W celu pogłębienia analiz ministerstwa będą przekazywać podległym zjednoczeniom w terminie do 15 marca każdego roku zestawienie podstawowych wskaźników osiągniętych przez inne zjednoczenia podległe ministerstwu - w zakresie uzasadnionym porównywalnością.
2.
Główny Urząd Statystyczny będzie współdziałać w przygotowaniu odpowiednich danych statystycznych, o których mowa w ust. 1, zwłaszcza w zakresie danych objętych sprawozdawczością sporządzaną na formularzach Głównego Urzędu Statystycznego.
§  16.
Przy opracowaniu analizy rocznej zjednoczenie powinno wykorzystać materiały banku finansującego oraz zasięgać opinii zjednoczeń, reprezentujących głównych dostawców i odbiorców (jednostek handlu wewnętrznego itp.), współpracujących przedsiębiorstw handlu zagranicznego, a w zakresie problemów związanych z działalnością zjednoczeń wiodących - również komisji branżowej zjednoczenia wiodącego.
§  17.
Zaleca się najszersze stosowanie w analizach rocznych zjednoczeń metody porównawczej analizy międzyzakładowej i wykorzystanie jej do upowszechnienia osiągnięć przedsiębiorstw przodujących.
§  18.
1.
Niezależnie od analizy rocznej wyników całego zjednoczenia powinna być dokonywana przez zjednoczenie własna kompleksowa ocena wyników pracy wybranych przedsiębiorstw, wchodzących w skład zjednoczenia.
2.
Dla dokonania tej oceny dyrektor zjednoczenia wyznacza odpowiednie osoby, komórki organizacyjne lub grupy robocze złożone z pracowników centrali zjednoczenia, z włączeniem ewentualnie do tej grupy również przedstawicieli jednostek, o których mowa w § 16.
3.
W wyjątkowych wypadkach zjednoczenie może określić zakres dodatkowych informacji od podległych sobie jednostek niezbędnych do dokonania tej oceny, a nie ujętych sprawozdawczością i ewidencją na szczeblu zjednoczenia.
4.
Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą odpowiednio kombinatów i innych większych organizacji gospodarczych podległych bezpośrednio ministerstwom.

Rozdział  4

Analizy roczne ministerstw i urzędów centralnych oraz kompleksowe oceny działalności podległych organizacji gospodarczych.

§  19.
Analizy roczne opracowują następujące Ministerstwa: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Górnictwa i Energetyki, Handlu Wewnętrznego i Usług, Handlu Zagranicznego, Komunikacji, Kultury i Sztuki, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Łączności, Oświaty i Wychowania, Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Rolnictwa, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej i Żeglugi oraz Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej, Centralny Urząd Geologii i Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  20.
1.
Celem analizy rocznej ministerstwa powinna być w szczególności:
1)
ocena wykonania zadań narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa,
2)
ocena wykonania zobowiązań nałożonych w ciągu roku na resort uchwałami Rady Ministrów i decyzjami Prezydium Rządu dotyczącymi realizacji planu i budżetu,
3)
ocena efektywności polityki prowadzonej przez ministerstwo,
4)
ocena skuteczności metod zarządzania oraz sprawności organizacyjnej i funkcjonowania resortu,
5)
ocena wyników pracy zaplecza resortowego w stosunku do potrzeb jednostek podległych.
2.
Analiza roczna ministerstwa ma służyć równocześnie za źródło informacji o działalności resortu.
§  21.
1.
Zakres analizy rocznej ministerstwa określa minister odpowiednio do potrzeb i specyfiki resortu, uwzględniając wymagania określone w schemacie rocznej analizy ekonomicznej ministerstwa, wydanym przez Komisję Planowania i Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym.
2.
Ministerstwa przeprowadzają analizę w zakresie całokształtu działalności resortu, obejmując nią zarówno zagadnienia objęte planem centralnym, jak i planem terenowym realizowanym przez rady narodowe.
3.
Ministerstwa skoncentrują się w analizach na podstawowej działalności resortu, tj. ministerstwa nadzorujące przemysł powinny zwrócić główną uwagę na rozwój przemysłu, ministerstwa nadzorujące inne działy gospodarki (np. budownictwo, transport, rolnictwo) - odpowiednio na ich problematykę, ministerstwa odpowiedzialne za określone działy polityki społecznej - na jej skuteczność i wykonanie programu w tych dziedzinach wynikającego z polityki Państwa, Centralny Urząd Geologii - na realizację państwowego planu badań geologicznych oraz wykorzystanie krajowej bazy surowców mineralnych.
4.
Ministrowie sprawujący koordynację międzyresortową powinni uwzględnić w analizach całościową ocenę podstawowych problemów objętych przez nich koordynacją międzyresortową.
§  22.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Minister Finansów, Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej oraz Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych mogą w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku zgłosić ministrom tematy szczególnie ważne w danym roku, które powinny być uwzględnione w analizie rocznej.
§  23.
Analiza roczna ministerstwa powinna być rozpatrzona przez kolegium ministerstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  24.
Minister po zatwierdzeniu analizy rocznej przesyła ją w terminie do 15 kwietnia każdego roku właściwemu Wiceprezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz zjednoczeniom podległym ministerstwu.
§  25.
1.
Niezależnie od analizy wyników całości resortu, ministerstwa są obowiązane do dokonywania kompleksowej oceny wyników działalności podległych im wybranych organizacji gospodarczych, tak aby przynajmniej raz na 3 lata każda jednostka została objęta taką oceną.
2.
Kryterium oceny ustala minister odpowiednio do specyfiki i potrzeb resortu, uwzględniając w szczególności:
1)
poziom i postęp w ekonomice działania (produkcji) wyrażony:
a)
wzrostem zysku, zmniejszeniem dopłat eksportowych, dotacji itp.,
b)
obniżeniem cen wyrobów bądź usług,
c)
wzrostem zarobków zatrudnionych,
d)
poprawą wykorzystania potencjału produkcyjnego,
e)
zmniejszeniem zużycia materiałów itp.,
2)
postęp w dynamice produkcji, oceniany w świetle zaspokajania potrzeb odbiorców i planu wieloletniego,
3)
poziom techniczno-ekonomiczny produkcji na tle innych przedsiębiorstw, jak również osiągnięć zagranicznych,
4)
stan zapewnienia przyszłego postępu techniczno-ekonomicznego (przygotowania nowych konstrukcji, nowych technologii itp.),
5)
dbałość o warunki socjalno-bytowe załóg i właściwe stosunki międzyludzkie, wzrost poziomu kwalifikacji i właściwe awansowanie kadr,
6)
realizację zadań wynikających z centralnych, kompleksowych programów rozwoju,
7)
sytuację finansową, a zwłaszcza wywiązywanie się z zobowiązań spłat kredytów inwestycyjnych i innych.
3.
Właściwi ministrowie określają, jak należy liczyć postęp w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
4.
Dla dokonania tej oceny minister wyznacza odpowiednie osoby lub grupy robocze.
5.
Ministrowie mogą określić zakres dodatkowych informacji udzielanych przez zjednoczenie (jednostki równorzędne) niezbędnych do kompleksowej oceny, o której mowa w ust. 1.
6.
Przez organizacje, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć bezpośrednio podległe ministerstwom zjednoczenia i jednostki równorzędne, kombinaty oraz przedsiębiorstwa.

Rozdział  5

Analizy roczne prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

§  26.
1.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych opracowują analizy roczne, których celem jest:
1)
ocena rozwoju województwa i postępu w zaspokajaniu potrzeb materialnych i socjalnych ludności oraz ujawnianie i wykorzystanie rezerw, uwzględniając działalność zarówno jednostek planu terenowego, jak i centralnego,
2)
ocena wykonania terenowego planu gospodarczego i budżetu,
3)
ocena efektywności ekonomicznej jednostek podporządkowanych prezydiom wojewódzkich rad narodowych,
4)
ocena koordynacji terenowej i współpracy jednostek działających na terenie województwa,
5)
śledzenie przebiegu realizacji podstawowych zadań planu 5-letniego i przeciwdziałanie występującym nieprawidłowościom.
2.
Analiza roczna prezydium wojewódzkiej rady narodowej powinna być ujęta kompleksowo, tj. obejmować zarówno gospodarkę planowaną centralnie, jak i terenowo, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnej koordynacji ich działalności.
§  27.
Zakres analizy rocznej i zadania poszczególnych wydziałów (jednostek równorzędnych) przy jej opracowywaniu określa prezydium wojewódzkiej rady narodowej odpowiednio do potrzeb i specyfiki województwa, koncentrując się na zagadnieniach najbardziej istotnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju województwa, uwzględniając zalecenia organów nadrzędnych oraz przykładowy schemat analizy rocznej opracowany przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Głównym Urzędem Statystycznym.
§  28.
1.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewni:
1)
dostarczenie przez wojewódzkie urzędy statystyczne prezydiom wojewódzkich rad narodowych danych statystycznych, niezbędnych do opracowania analizy rocznej, w zakresie i terminach wzajemnie uzgodnionych, nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku,
2)
opracowanie przez wojewódzkie urzędy statystyczne zestawienia tabelarycznego, stanowiącego załącznik liczbowy do analizy rocznej, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku,
3)
dostarczenie prezydiom wojewódzkich rad narodowych, nie później niż do dnia 10 marca każdego roku, zestawienia wybranych wskaźników ilustrujących rozwój społeczno-gospodarczy kraju w podziale na województwa.
2.
Prezes Narodowego Banku Polskiego zapewni dostarczenie w terminie do dnia 25 lutego każdego roku wojewódzkim urzędom statycznym i wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego przez wojewódzkie oddziały Narodowego Banku Polskiego informacji niezbędnych do opracowania analizy rocznej - w zakresie wzajemnie uzgodnionym.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mają prawo żądać od przedsiębiorstw i jednostek budżetowych oraz ich jednostek nadrzędnych nie podporządkowanych radom narodowym, a realizujących zadania gospodarcze na terenie województwa, informacji oraz danych statystycznych w zakresie obowiązującej sprawozdawczości w terminach wzajemnie uzgodnionych, umożliwiających wykorzystanie ich przy opracowywaniu analiz wojewódzkich.
§  29.
1.
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej przesyła analizę roczną w terminie do dnia 31 marca każdego roku Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwu Finansów, wojewódzkiemu urzędowi statystycznemu oraz wojewódzkiemu oddziałowi Narodowego Banku Polskiego.
2.
Prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa przesyła analizę roczną prezydium rady narodowej województwa stanowiącego razem z miastem wyłączonym jeden region gospodarczy, a województwo to odpowiednio prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych zapewnią zapoznanie prezydiów powiatowych rad narodowych na terenie województwa z wynikami analizy rocznej.
4.
Zaleca się prezydiom wojewódzkich rad narodowych przesyłanie odpisów analiz rocznych opracowywanych przez ich wydziały i komórki równorzędne do odpowiednich ministerstw według właściwości.
§  30.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą wprowadzić w miarę potrzeby obowiązek opracowywania przez prezydia powiatowych rad narodowych rocznych analiz o sytuacji gospodarczej i wykonaniu planu na terenie powiatu, ustalając odpowiednie przykładowe schematy opracowania tych analiz.
§  31.
Zaleca się prezydiom wojewódzkich rad narodowych wykorzystanie wyników analiz wojewódzkich, o których mowa w uchwale, przy opracowywaniu sprawozdań z wykonania planu, przedkładanych zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewódzkim radom narodowym.

Rozdział  6

Analizy roczne i sprawozdania z wykonania narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa.

§  32.
1.
Na szczeblu centralnym opracowuje się:
1)
sprawozdanie z wykonania narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa, przedstawiane przez Rząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2)
analizę kompleksową przedstawiającą w ujęciu organizacyjnym wpływ resortów na wyniki osiągnięte w gospodarce narodowej.
2.
Projekt sprawozdania z wykonania narodowego planu gospodarczego oraz analizy kompleksowej opracowuje Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, a projekt sprawozdania z wykonania budżetu Państwa na tle ogólnej sytuacji finansowej Minister Finansów, opierając się na analizach ministerstw, o których mowa w rozdziale 4, oraz na sprawozdaniach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.
§  33.
1.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opracowuje:
1)
sprawozdanie statystyczne z wykonania narodowego planu gospodarczego w roku ubiegłym w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
2)
tablice statystyczne do analizy kompleksowej w zakresie uzgodnionym z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Finansów, sukcesywnie w miarę opracowania, nie później niż do dnia 15 kwietnia każdego roku,
3)
inne dane dostępne w ramach obowiązującej sprawozdawczości, niezbędne do opracowania dokumentów, o których mowa w § 32, na żądanie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów.
2.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dostarcza w terminie do dnia 15 marca każdego roku Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów podstawowe dane sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w uproszczonym układzie uzgodnionym między Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Finansów i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
§  34.
Zobowiązuje się ministrów do udzielania Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów i Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowych informacji i wyjaśnień na podstawie posiadanych materiałów oraz dostarczania dodatkowych danych statystycznych w zakresie obowiązującej sprawozdawczości, nie będących w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego, a niezbędnych do opracowania dokumentów, o których mowa w § 32.
§  35.
1.
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów przesyła ministrom w terminie do dnia 10 maja każdego roku projekt sprawozdania z wykonania narodowego planu gospodarczego oraz projekt analizy kompleksowej, opracowany przy udziale Ministra Finansów, a w odniesieniu do oceny rozwoju nauki i techniki - przy udziale Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
2.
W opracowaniach, o których mowa w ust. 1, powinny być uwzględnione wyniki najważniejszych kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w roku poprzednim.
3.
Ministrowie rozpatrują dokumenty, o których mowa w ust. 1, i przekazują uwagi Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów i Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 20 maja każdego roku. W razie znaczniejszych zmian w ocenach w stosunku do zawartych w analizach resortów analizy te powinny być rozpatrzone przez kolegia ministerstw.
§  36.
1.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przedstawia Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 maja każdego roku projekt sprawozdania z wykonania narodowego planu gospodarczego oraz projekt analizy kompleksowej po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przez ministrów wraz z przedstawieniem ewentualnych rozbieżności.
2.
Projekt sprawozdania z wykonania budżetu Państwa przedstawia Radzie Ministrów Minister Finansów z zachowaniem przepisu ust. 1.
3.
Zobowiązuje się ministrów do wypracowania metod oceny działalności jednostek inicjujących kompleksowe zmiany w metodach planowania i zarządzania gospodarką narodową.

Rozdział  7

Przepisy końcowe.

§  37.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Minister Finansów wydadzą w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w okresie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały przykładowe schematy analiz dla przedsiębiorstw, zjednoczeń, ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz ogólne wskazówki metodyczne w sprawie sposobu przeprowadzania analiz rocznych.
§  38.
1.
Ministrowie zapewnią w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały dostosowanie resortowych przepisów o analizach do jej przepisów.
2.
Upoważnia się ministrów i przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych do wydania, w uzasadnionych wypadkach wynikających ze specyfiki podległych jednostek, uzupełniających wytycznych metodycznych do schematów analiz opracowanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, traktowanych jako zalecenia.
3.
Minister Finansów określi obowiązki i zakres opracowywania analiz rocznych przez banki.
§  39.
1.
Dopuszcza się możliwość zlecania, za zgodą dyrektora właściwego zjednoczenia, opracowywania analiz problemowych i rocznych przedsiębiorstw kompetentnym instytucjom zewnętrznym, jak np. instytutom naukowo-badawczym, placówkom naukowym, zrzeszeniom zawodowym (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), oraz ekspertom.
2.
W zjednoczeniach wyposażonych w urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej zaleca się jak najszersze ich wykorzystywanie przy przeprowadzaniu analizy rocznej zjednoczenia, analizy międzyzakładowej oraz kompleksowych ocen działalności przedsiębiorstw w celu optymalizacji wyników ekonomicznych.
§  40.
Zobowiązuje się instytuty i placówki naukowo-badawcze do współpracy z przedsiębiorstwami, zjednoczeniami, ministerstwami oraz prezydiami wojewódzkich rad narodowych w celu udzielania im pomocy w opracowaniu najwłaściwszych typowych metod analiz problemowych i rocznych oraz ulepszania stosowanych w tym zakresie rozwiązań.
§  41.
Ministrowie zapewnią - w porozumieniu z Centralnym Instytutem Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej - udzielanie przedsiębiorstwom przez resortowe służby informacji naukowo-technicznej danych statystycznych i informacji porównawczych, dotyczących wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa zagraniczne.
§  42.
Minister Handlu Zagranicznego zapewni przekazywanie w terminie do dnia 28 lutego każdego roku przez podległe mu jednostki handlu zagranicznego oraz inne jednostki uprawnione do działalności w tym zakresie syntetycznej informacji o kształtowaniu się cen na rynkach zagranicznych i koniunkturze zbytu w roku analizowanym oraz tendencjach na najbliższą przyszłość.
§  43.
1.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielni stosowanie odpowiednio przepisów dotyczących zjednoczeń (jednostek równorzędnych) i ministerstw przy opracowywaniu analiz ekonomicznych organizacji spółdzielczych.
2.
W celu wykonania przepisów uchwały centralne związki spółdzielni dostosują odpowiednio do potrzeb przykładowe schematy analiz, o których mowa w § 37. W zakresie działalności objętej planem terenowym schematy te powinny być uzgodnione z prezydiami wojewódzkich rad narodowych.
§  44.
Zasady przeprowadzania analiz ustalone niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od analiz za 1972 r.
§  45.
Ilekroć w uchwale mówi się o prezydiach wojewódzkich rad narodowych, wojewódzkich komisjach planowania gospodarczego i województwach, należy przez to rozumieć odpowiednio prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw, miejskie komisje planowania gospodarczego miast wyłączonych z województw i miasta wyłączone z województw.
§  46.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 261 Rady Ministrów z dnia 12 października 1965 r. w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 301, z 1969 r. Nr 2, poz. 9 i z 1970 r. Nr 20, poz. 168),
2)
uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie organizacji prac nad oceną sytuacji gospodarczej kraju za okresy roczne,
3)
uchwała nr 31 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie organizacji i prowadzenia prac związanych z planowaniem, ewidencją i analizą kosztów własnych w części dotyczącej organizacji i prowadzenia prac związanych z analizą kosztów własnych (zmieniona uchwałą nr 148 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1964 r.).
§  47.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, ministrom i prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  48.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021