Uchylenie zarządzenia w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 stycznia 1973 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich (Monitor Polski z 1966 r. Nr 70, poz. 330 i z 1970 r. Nr 43, poz. 347).
§  2.
Ulgi podatkowe przyznane decyzjami wydanymi przed dniem 1 stycznia 1973 r. na podstawie zarządzenia wymienionego w § 1 zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia. W razie niemożności potrącenia kwot tych ulg z wymiaru podatku obrotowego za lata podatkowe do 1972 r. włącznie, stosuje się do tych ulg zasady określone w § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez rzemieślników i inne grupy podatników (Dz. U. z 1971 r. Nr 1, poz. 1).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.2.15

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Uchylenie zarządzenia w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
Data aktu: 03/01/1973
Data ogłoszenia: 16/01/1973
Data wejścia w życie: 16/01/1973