Stawki wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczanie zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 marca 1973 r.
w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) i art. 46 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) oraz § 6 ust. 3 pkt 1 i § 42 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Stawki wpłat z zysku do budżetu przedsiębiorstw przemysłowych podległych radom narodowym, z wyłączeniem wypadków, o których mowa w § 2 i 6, ustala się zależnie od rentowności według poniższej tabeli:
przy rentowności w procentach od każdej części zysku stawka wpłat do budżetu wynosi w procentach
ponad do
- 3 40
3 5 60
5 7 70
7 10 85
10 - 95
2.
Za rentowność w rozumieniu ust. 1 uważa się stosunek wyniku finansowego po potrąceniu zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego (nadmiernego) oraz oprocentowania środków trwałych do kosztów sprzedaży ogółem, za które uważa się koszty własne sprzedaży produkcji i usług w tym również usług nieprzemysłowych oraz handlowych związanych z utrzymaniem własnej sieci detalicznej (np. sklepów fabrycznych).
3.
Wpłata z zysku do budżetu obliczana jest od zysku zmniejszonego o oprocentowanie środków trwałych.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa nie odprowadzają do budżetu wpłat z zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności pod warunkiem wyodrębnienia w ewidencji księgowej wyników osiągniętych z tej działalności.
2.
Od zysku osiągniętego z działalności nie będącej usługami dla ludności dokonuje się wpłat z zysku według stawki 25%, jeżeli wartość usług dla ludności stanowi nie mniej niż 65% wartości sprzedaży ogółem; stawka ta ulega obniżeniu o liczbę 1 za każde zwiększenie o liczbę 1 udziału wartości usług dla ludności w sprzedaży ogółem ponad granicę 65%.
§  3. 1
(uchylony).
§  4.
W przedsiębiorstwach produkujących artykuły zaliczane do grupy "1001 drobiazgów" średnią stawkę wpłaty z zysku do budżetu, wyliczonej według stawek określonych w § 1 z uwzględnieniem § 2, obniża się, jeżeli udział wartości sprzedaży artykułów z grupy "1001 drobiazgów" w wartości sprzedaży produkcji ogółem stanowi:

ponad 5% do 10% - o liczbę 2,

ponad 10% do 15% - o liczbę 4,

ponad 15% do 20% - o liczbę 6,

ponad 20% do 25% - o liczbę 8,

ponad 25% - o liczbę 10.

§  5.
W przedsiębiorstwach przemysłu materiałów budowlanych stawki wpłat z zysku określone w § 1 obniża się o liczbę 20.
§  6.
Dla jednostek skupu i zaopatrzenia państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego ustala się jednolitą stawkę wpłat z zysku do budżetu w wysokości 50% zysku zmniejszonego o oprocentowanie środków trwałych.
§  7.
Przepisy zarządzenia stosuje się również do zakładów działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, podległych zjednoczeniu.
§  8.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1970 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski z 1970 r. Nr 42, poz. 317 i z 1972 r. Nr 25, poz. 143).
2.
Przepisy zarządzenia wymienionego w ust. 1 stosuje się do rozliczeń za rok 1972.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 1973 r.
1 § 3 uchylony przez § 10 pkt 12 uchwały nr 157 z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac (M.P.76.43.211) z dniem 1 stycznia 1977 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.17.105

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Stawki wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczanie zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym.
Data aktu: 23/03/1973
Data ogłoszenia: 12/04/1973
Data wejścia w życie: 01/01/1973, 12/04/1973