Gospodarka finansowa zarządów budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA Nr 54
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 1973 r.
w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), art. 43 ust. 1 dekretu z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 16, poz. 87 oraz z 1965 r. Nr 46, poz. 288 i Nr 51, poz. 316) oraz art. 8 ust. 4 i art. 46 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
Uchwała określa zasady gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego, zwanych dalej "przedsiębiorstwami", i zgrupowanych w zjednoczeniach (zrzeszeniach) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
§  2.
1.
Przepisy uchwały dotyczą:
1)
działalności podstawowej przedsiębiorstwa, do której zalicza się eksploatację oraz remonty budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z usługami w zakresie centralnego ogrzewania i dostarczania najemcom ciepłej wody oraz eksploatacji dźwigów osobowych,
2)
działalności pomocniczej przedsiębiorstw prowadzonej:
a)
na rzecz działalności podstawowej,
b)
na zlecenie najemców, w szczególności w zakresie remontów lokali i napraw urządzeń w tych lokalach.
2.
Budynkami w rozumieniu uchwały są budynki:
1) 1
stanowiące własność Państwa i pozostające w zarządzie terenowych organów administracji państwowej,
2)
przejęte przez przedsiębiorstwo w administrację zleconą od zakładów pracy lub od osób fizycznych.
§  3.
Usługi działalności pomocniczej związane z działalnością podstawową przedsiębiorstwo rozlicza według poniesionych kosztów, a usługi związane z inwestycjami oraz na zlecenia najemców - według obowiązujących cenników.

Rozdział  2

Koszty i dochody przedsiębiorstwa.

§  4.
1.
Do kosztów działalności podstawowej zalicza się:
1)
koszty utrzymania budynków, obejmujące:
a)
koszty eksploatacji,
b)
koszty remontów budynków oraz innych środków trwałych, użytkowanych przez przedsiębiorstwo w działalności podstawowej, z wyjątkiem urządzeń określonych w pkt 2,
2)
koszty usług w zakresie centralnego ogrzewania, dostarczania ciepłej wody i eksploatacji dźwigów osobowych, łącznie z remontami urządzeń służących do świadczenia tych usług,
3)
koszty utrzymania terenów wewnątrz osiedla mieszkaniowego, działek i ogródków przydomowych itp.,
4) 2
odpisy na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy.
2.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Finansów ustala corocznie - na podstawie norm wieloletnich - normy kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni budynków, z uwzględnieniem ich kategorii i wyposażenia technicznego.
3. 3
Jeżeli zaplanowane remonty budynków mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, okażą się ekonomicznie i technicznie nieopłacalne w toku realizacji planów - wojewoda, prezydent miasta wyłączonego z województwa może podjąć decyzję o przeniesieniu środków zaplanowanych na remonty tych budynków na powiatowy (miejski) fundusz mieszkaniowy właściwej rady narodowej.
4.
Przedsiębiorstwo nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od budynków obejmujących lokale, od których pobiera się czynsz, a od pozostałych budynków i innych środków trwałych działalności podstawowej i pomocniczej dokonuje tych odpisów według stawki na wymianę. Przedsiębiorstwo dokonuje umorzeń środków trwałych działalności podstawowej i pomocniczej według stawki na wymianę.
5.
Remonty środków trwałych użytkowanych w działalności pomocniczej obciążają koszty tej działalności.
6.
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz finansowania remontów środków trwałych zakładowej działalności socjalnej przedsiębiorstwa określają odrębne przepisy.
7.
Oszczędności pochodzące z obniżenia planowanych kosztów określonych w ust. 1 pkt 1-3, uzyskane wskutek wykonania przez mieszkańców budynków - w formie czynu społecznego - prac należących do obowiązku przedsiębiorstwa, przeznacza się na organizację i wyposażenie świetlic, bibliotek i innych urządzeń kulturalnych dla mieszkańców.
§  5.
1.
Do dochodów własnych z działalności podstawowej przedsiębiorstwa zalicza się:
1)
czynsze za lokale mieszkalne,
2)
czynsze i świadczenia za lokale użytkowe,
3)
podatek od lokali należny od najemców, jeżeli podatek ten nie stanowi dochodów funduszu miejskiego,
4)
opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i dźwigi osobowe,
5)
opłaty za dzierżawę terenów przydomowych,
6)
odsetki pobrane od najemców za nieterminowe uiszczanie należności z tytułu najmu lokali,
7)
opłaty za korzystanie ze zbiorowych anten radiowych i telewizyjnych,
8)
środki otrzymane od zakładów pracy z tytułu administracji zleconej,
9)
środki określone w § 7 ust. 1,
10)
inne dochody określone odrębnymi przepisami.
2.
Wysokość czynszów i opłat wymienionych w ust. 1 regulują odrębne przepisy.
§  6.
1.
Jeżeli planowane koszty działalności podstawowej przedsiębiorstwa, powiększone o 2%, przekraczają planowane dochody własne z tej działalności, przedsiębiorstwo otrzymuje na wyrównanie różnicy dotację z budżetu.
2. 4
Wysokość dotacji z budżetu dla poszczególnych przedsiębiorstw ustala właściwe zjednoczenie w porozumieniu z urzędem wojewódzkim (urzędem miejskim w mieście wyłączonym z województwa) w granicach kwoty ustalonej dla zjednoczenia przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, uwzględniającej coroczne normy kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2, oraz różnicę między planowanymi kosztami centralnego ogrzewania, dostarczania ciepłej wody i eksploatacji dźwigów osobowych a planowanymi dochodami z opłat za te usługi.
3.
Przedsiębiorstwo otrzymuje planowaną na kwartał dotację z budżetu właściwej rady narodowej w terminie do dnia 7 miesiąca rozpoczynającego kwartał.
§  7.
1.
Na sfinansowanie ponadplanowych kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwo przeznacza środki własnego funduszu rezerwowego przedsiębiorstwa, a w razie braku tych środków otrzymuje dotację z funduszu rezerwowego zjednoczenia.
2.
W razie przejściowego braku dochodów własnych na finansowanie remontów budynków przedsiębiorstwo może w ciągu roku zaciągnąć pożyczkę z rachunku kaucji mieszkaniowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, z tym że pożyczka powinna być spłacona do końca następnego roku kalendarzowego.

Rozdział  3

Podział zysku.

§  8.
1.
Zysk bilansowy przedsiębiorstwa do wysokości 2% kosztów działalności podstawowej przeznacza się:
1)
na finansowanie zapasów w granicach ich pokrycia funduszem własnym w obrocie,
2)
na fundusz inwestycji i modernizacji w pozostałej kwocie.
2.
Zysk w granicach powyżej 2% do 5% kosztów działalności podstawowej przeznacza się:
1)
w 50% na fundusz rezerwowy przedsiębiorstwa,
2)
w 50% na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
3.
Zysk przekraczający 5% kosztów działalności podstawowej podlega wpłacie do budżetu właściwej rady narodowej.
§  9.
1.
Przedsiębiorstwo rozlicza zysk w okresach kwartalnych oraz wstępnie i ostatecznie w okresie rocznym. Podstawę rozliczeń kwartalnych i wstępnego rozliczenia rocznego stanowi zysk wykazany w sprawozdaniach finansowych kwartalnych i rocznym.
2.
Przedsiębiorstwo dokonuje przelewu części zysku na fundusz inwestycji i modernizacji, na fundusz rezerwowy zjednoczenia oraz do budżetu w ciągu 5 dni od terminu ustalonego do składania kwartalnego i rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Przed ostatecznym rozliczeniem rocznym zysk podlega weryfikacji w celu wyeliminowania zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa i zysku nieprawidłowego. Za zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa uważa się zysk osiągnięty w wyniku zmian cen, taryf i opłat, stawek amortyzacyjnych, ubezpieczeniowych lub podatkowych, jeżeli decyzje w sprawie tych zmian ustalają, że jest to zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa, oraz w wyniku zmian metodologicznych i organizacyjnych. Za zysk nieprawidłowy uważa się zysk osiągnięty w sposób naruszający interes społeczny lub obowiązujące przepisy albo wskutek niewykonania świadczeń na rzecz najemców lub innych kontrahentów i niezwrócenia należności pobranych za te świadczenia.
4.
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, zyski, o których mowa w ust. 3, podlegają wpłacie na fundusz rezerwowy zjednoczenia w terminie określonym w ust. 2.
5.
Szczegółowe zasady obliczania zysku niezależnego i nieprawidłowego ustali Minister Finansów.

Rozdział  4

Fundusze przedsiębiorstw i finansowanie środków obrotowych.

§  10.
1.
Przedsiębiorstwo tworzy:
1)
fundusz statutowy,
2)
fundusz inwestycji i modernizacji,
3)
fundusz rezerwowy,
4) 5
(skreślony).
2.
Przedsiębiorstwo może tworzyć również inne fundusze na podstawie odrębnych przepisów.
§  11.
1.
Fundusz inwestycji i modernizacji tworzy się z:
1)
odpisów z zysku (§ 8 ust. 1 pkt 2),
2)
odpisów amortyzacyjnych (§ 4 ust. 4),
3)
dotacji z terenowego funduszu inwestycyjnego na zasadach określonych w przepisach o finansowaniu inwestycji w jednostkach państwowych,
4)
innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami.

W toku realizacji planu rocznego przedsiębiorstwo może również zaliczyć do dochodów funduszu kwoty przeznaczone na sfinansowanie remontów środków trwałych - z wyjątkiem budynków mieszkalnych, w razie stwierdzenia, że wymiana środka trwałego jest bardziej opłacalna niż dokonanie remontu.

2.
Środki funduszu przeznacza się na:
1)
modernizację budynków polegającą na zwiększeniu użytkowności budynków i mieszkań oraz na uzupełnieniu brakujących elementów wyposażenia (przyłączanie budynków do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej itp.),
2)
wykonanie elewacji budynków,
3)
usuwanie wad i usterek w nowym budownictwie, jeżeli konieczność ich usunięcia wystąpiła po upływie okresu gwarancyjnego i nie obciąża jednostek wykonawstwa inwestycyjnego,
4)
budowę izb zastępczych niezbędnych na tymczasowe pomieszczenia dla najemców w związku z modernizacją budynków,
5)
budowę i rozbudowę zaplecza technicznego zakładów (ekip) remontowych przedsiębiorstwa,
6)
pokrycie zmniejszonych o dochody z likwidacji środków trwałych kosztów rozbiórki budynków nie przeznaczonych do dalszej eksploatacji wskutek ich naturalnego zużycia oraz kosztów likwidacji innych środków trwałych,
7)
inne wydatki przewidziane odrębnymi przepisami.
3. 6
(skreślony).
4. 7
Wysokość nakładów na modernizację budynków (ust. 2 pkt 1-4) dla poszczególnych zjednoczeń ustala corocznie Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z wojewodami, prezydentami miast wyłączonych z województw w granicach nakładów określonych w narodowym planie gospodarczym. Szczegółowe zasady realizacji tych nakładów ustala Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
5.
W razie przeprowadzenia robót, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, łącznie z remontem budynku - przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wyodrębnienia poniesionych kosztów w celu obciążenia:
1)
kosztów działalności podstawowej, jeżeli koszty remontów zostały wstępnie sfinansowane z funduszu,
2)
funduszu, jeżeli koszty robót zostały wstępnie sfinansowane ze środków przeznaczonych na działalność podstawową.
6.
Środki funduszu inwestycji i modernizacji są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym; nie wykorzystane środki przechodzą na rok następny.
§  12.
1.
Fundusz rezerwowy przedsiębiorstwa tworzy się z zysku (§ 8 ust. 2 pkt 1) oraz z innych źródeł przewidzianych odrębnymi przepisami.
2.
Środki funduszu rezerwowego przedsiębiorstwa przeznacza się na uzupełnienie dochodów własnych w celu sfinansowania ponadplanowych kosztów działalności podstawowej nie pokrytych dochodami, o których mowa w § 5-7.
3.
Jeżeli środki funduszu rezerwowego przedsiębiorstwa przekraczają 5% planowanych rocznych kosztów działalności podstawowej, nadwyżka funduszu podlega przekazaniu na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
4.
Środki funduszu rezerwowego przedsiębiorstwa są gromadzone na rachunku rozliczeniowym.
§  13. 8
Zasady tworzenia i wykorzystywania zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego regulują odrębne przepisy.
§ 14. 9
Do funduszu statutowego oraz finansowania zapasów i należności stosuje się przepisy uchwały nr 18 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i budownictwa komunalnego oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 7, poz. 33).

Rozdział  5

Rozliczenia z tytułu administracji zleconej.

§  15.
1.
Zakład pracy zlecający przedsiębiorstwu sprawowanie administracji budynków (§ 2 ust. 2 pkt 2) obowiązany jest przekazywać w okresach kwartalnych środki stanowiące udział w kosztach utrzymania budynków w wysokości 1/4 kwoty przewidzianej w planie rocznym.
2.
Udział zakładu pracy w kosztach utrzymania budynków ustala się w kwocie wynikającej z pomnożenia liczby m2 administrowanej powierzchni przekazanych budynków przez planowaną roczną stawkę dotacji budżetowej, obliczonej na 1 m2, przyznawaną przedsiębiorstwu według zasad określonych w § 6 ust. 2.
3.
Przekazane przez zakład środki, o których mowa w ust. 1, obciążają:
1)
koszty działalności operacyjnej, jeżeli zakład pracy działa według zasad rozrachunku gospodarczego; w tym wypadku zakład pracy dokonuje odpisów amortyzacyjnych od budynków przekazanych według stawki przeznaczonej na wymianę,
2)
koszty działalności bieżącej, jeżeli zakład pracy jest zakładem budżetowym,
3)
kredyty budżetowe, jeżeli zakład pracy jest jednostką budżetową.
§  16.
W zakresie administracji zleconej budynków wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych (§ 2 ust. 2 pkt 2) - przedsiębiorstwo jest obowiązane prowadzić odrębną ewidencję dotyczącą:
1)
kosztów remontów oraz innych wydatków, określonych w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2, przekraczających w stosunku rocznym wysokość 2% wartości budynku w stanie nowym, celem zabezpieczenia hipotecznego wydatkowanych środków w trybie określonym w przepisach o remontach i odbudowie oraz wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków,
2)
ustalania wysokości podatku od nieruchomości z podziałem na część przypadającą od czynszów za lokale mieszkalne i za lokale użytkowe,
3)
ustalania wysokości podatku od lokali od najemców zamieszkałych w tych budynkach.
§  17.
W miastach, w których został utworzony fundusz miejski:
1)
przedsiębiorstwo zalicza do dochodów własnych z działalności podstawowej kwoty czynszów zmniejszone o podatek od nieruchomości należny od budynków określonych w § 16; podatek ten podlega przekazaniu do budżetu właściwej rady narodowej,
2)
zainkasowany przez przedsiębiorstwo podatek od lokali od najemców zamieszkałych w budynkach, o których mowa w § 15 i 16, nie stanowi dochodów własnych przedsiębiorstwa i podlega przekazaniu na fundusz miejski.

Rozdział  6

Przepisy końcowe.

§  18.
Upoważnia się prezydia rad narodowych do zmniejszenia w 1973 r. kredytów budżetowych przewidzianych na uzupełnienie funduszów remontów kapitalnych przedsiębiorstw i zakładów budżetowych gospodarki mieszkaniowej; sumy, o które zmniejszono kredyty budżetowe, przeznacza się na:
1)
zwiększenie dotacji do działalności podstawowej przedsiębiorstw,
2)
zwiększenie dotacji na terenowe fundusze inwestycyjne dla uzupełnienia funduszów inwestycji i modernizacji przedsiębiorstw w części dotyczącej robót określonych w § 11 ust. 2 pkt 1-4 oraz pkt 6,
3)
zwiększenie dotacji na wydatki bieżące dla zakładów budżetowych gospodarki mieszkaniowej.
§  19.
1.
Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska do ustalenia w porozumieniu z Ministrem Finansów:
1)
w terminie do dnia 31 lipca 1974 r. wieloletnich norm kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2,
2)
w terminie do dnia 31 marca 1973 r., w jakich wypadkach poniesione przez przedsiębiorstwa koszty remontów mogą być rozliczane w czasie.
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ustali na lata 1973 i 1974 kwoty dotacji z budżetu, o której mowa w § 6 ust. 2, dla poszczególnych zjednoczeń.
§  20.
1.
Pozostałe w dniu wejścia w życie uchwały środki funduszu remontów bieżących i funduszu remontów kapitalnych przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę pożyczek z rachunku kaucji mieszkaniowych i kredytów bankowych zaciągniętych na remonty, a nadwyżkę na fundusz rezerwowy przedsiębiorstwa.
2.
Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1, okażą się niewystarczające na pokrycie spłaty pożyczek i kredytów bankowych, przedsiębiorstwo przeznaczy na ten cel pozostałe w dniu wejścia w życie uchwały środki funduszu inwestycji własnych, a w razie braku środków tego funduszu pozostałe pożyczki i kredyty bankowe podlegają spłacie ze środków funduszu rezerwowego przedsiębiorstwa lub mogą być spłacone z funduszu rezerwowego zjednoczenia.
3.
Pozostałe w dniu wejścia w życie uchwały środki funduszu inwestycji własnych, po spłacie pożyczek i kredytów bankowych, przeznacza się na fundusz inwestycji i modernizacji.
§  21.
W celu uwzględnienia specyficznych warunków niektórych przedsiębiorstw objętych uchwałą Minister Finansów może na wniosek Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wprowadzać w stosunku do tych przedsiębiorstw odstępstwa od przepisów uchwały.
§  22.
Zasady gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych działających w formie zakładów budżetowych gospodarki mieszkaniowej regulują odrębne przepisy.
§  23.
1.
Traci moc uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych (Monitor Polski Nr 6, poz. 58).
2.
Przepisy uchwały wymienionej w ust. 1 stosuje się do rozliczeń za rok 1972.
§  24.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.
1 § 2 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 4 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 2 pkt 2 lit. a) uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 2 pkt 2 lit. b) uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
4 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 3 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
5 § 10 ust. 1 pkt 4 skreślony przez § 2 pkt 4 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
6 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 37 pkt 1 uchwały nr 18 z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i budownictwa komunalnego oraz ich zjednoczeń (M.P.76.7.33) z dniem 28 lutego 1976 r.
7 § 11 ust. 4 zmieniony przez § 2 pkt 5 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
8 § 13 zmieniony przez § 2 pkt 6 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.
9 § 14 zmieniony przez § 37 pkt 2 uchwały nr 18 z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i budownictwa komunalnego oraz ich zjednoczeń (M.P.76.7.33) z dniem 28 lutego 1976 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021