Szczegółowe warunki, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów, asystentów i asystentów stażystów, warunki ich powoływania, zwalniania i awansowania oraz zakres obowiązków asystentów w szkołach wyższych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, ŻEGLUGI, KULTURY I SZTUKI ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 14 marca 1973 r.
w sprawie szczegółowych warunków, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów, asystentów i asystentów stażystów, warunków ich powoływania, zwalniania i awansowania oraz zakresu obowiązków asystentów stażystów w szkołach wyższych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 7 oraz art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Na stanowisko adiunkta, starszego asystenta, asystenta i asystenta stażysty może być powołana osoba, która:
1)
odznacza się zaangażowaną postawą ideową oraz reprezentuje wartości moralne niezbędne do wykonywania funkcji nauczyciela i wychowawcy w duchu socjalistycznej moralności i socjalistycznych zasad współżycia społecznego,
2)
wyróżnia się pogłębioną wiedzą w reprezentowanej przez siebie dziedzinie, posiada predyspozycje do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej,
3)
posiada stopień naukowy doktora w razie kandydowania na stanowisko adiunkta,
4)
posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra, magistra inżyniera, lekarza lub dyplom równorzędny w razie kandydowania na stanowisko starszego asystenta, asystenta lub asystenta stażysty oraz
5)
odpowiada szczegółowym warunkom określonym dla poszczególnych stanowisk w § 2-5.
2.
Dla osób posiadających dyplom, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, posiadanie stopnia naukowego doktora nie stanowi warunku powołania na stanowisko adiunkta w zespołach nawigacyjnych wyższych szkół morskich.
3.
Posiadanie stopnia naukowego nie stanowi warunku powołania na stanowisko adiunkta w zakresie dyscyplin artystycznych.
4.
W wypadkach uzasadnionych potrzebami kadrowymi szkoły właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może zezwolić na powołanie na stanowisko adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora.
5.
W wyjątkowych wypadkach podyktowanych szczególnymi potrzebami kadrowymi w związku z uruchamianiem lub prowadzeniem studiów w dyscyplinach nowych, rozwijających się lub w dyscyplinach, w których brak jest specjalistów, w szczególności w szkołach wyższych prowadzących wyłącznie studia zawodowe - na stanowisko starszego asystenta, asystenta i asystenta stażysty może być powołana również osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i ukończyła wyższe studia zawodowe. W jednostkach organizacyjnych szkół wyższych w zakresie filologii obcych mogą być powoływani na te stanowiska absolwenci Wyższego Studium Języków Obcych.
§  2. 1
1.
Na stanowisko asystenta stażysty może być powołana osoba, która w czasie studiów w szkole wyższej:
1)
wyróżniała się wynikami w nauce,
2)
przejawiała szczególne zainteresowanie i uzdolnienia do pracy pedagogicznej i naukowej (między innymi w pracach studenckich kół naukowych).
2.
Pełnienie obowiązków asystenta stażysty może być powierzone w drodze umowy zlecenia studentowi ostatniego roku studiów dziennych, a w wyjątkowych wypadkach roku poprzedzającego ostatni rok tych studiów, jeżeli student ten odpowiada warunkom określonym w ust. 1 oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i 2. Przepisy § 7 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 3, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Pobierane przez studenta, o którym mowa w ust. 2, wynagrodzenie nie wpływa na zmianę warunków uprawniających do pomocy materialnej przewidzianej dla studentów szkół wyższych.
4.
Student, któremu powierzono obowiązki asystenta stażysty, może w razie uzyskania pozytywnej oceny pracy zostać powołany na stanowisko asystenta bezpośrednio po ukończeniu studiów.
§  3.
1.
Na stanowisko asystenta może być powołana osoba, która odbyła staż pracy na stanowisku asystenta stażysty, zakończony pozytywną opinią bezpośredniego przełożonego.
2.
W wypadkach uzasadnionych potrzebami kadrowymi szkoły wyższej - na stanowisko asystenta może być powołana osoba, która nie ukończyła stażu pracy, o którym mowa w ust. 1, ale wykazuje się co najmniej roczną praktyką zawodową, przydatną do wykonywania funkcji asystenta w szkole wyższej.
§  4.
1.
Na stanowisko starszego asystenta może być powołana osoba, która:
1)
odbyła co najmniej jednoroczny staż pracy na stanowisku asystenta w szkole wyższej,
2)
osiągnęła dobre wyniki w czasie pracy na stanowisku asystenta, w szczególności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, podwyższaniu swoich kwalifikacji naukowych, rozwijaniu ruchu naukowego wśród młodzieży oraz w pracach organizacyjnych.
2.
Na stanowisko starszego asystenta może być powołana również osoba, która nie spełnia warunku wymienionego w ust. 1 pkt 1, lecz której co najmniej 2-letnia praca poza szkołą wyższą, szczególnie w szkołach średnich, jednostkach naukowo-badawczych, społecznych i kulturalnych i w innych zakładach pracy, jest przydatna do wykonywania funkcji starszego asystenta.
§  5.
1.
Na stanowisko adiunkta może być powołana osoba, która osiągnęła dobre wyniki w pracy na stanowisku starszego asystenta, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, albo której co najmniej 4-letnia praca poza szkolnictwem wyższym została uznana za szczególnie przydatną do wykonywania funkcji adiunkta.
2.
Lekarze - kandydaci na adiunktów w jednostkach klinicznych akademii medycznych powinni również posiadać tytuł specjalisty w specjalnościach zgodnych z kierunkami działalności leczniczo-usługowej danej jednostki klinicznej.
3.
Warunkiem powołania na stanowisko adiunkta w zakresie dyscyplin artystycznych jest posiadanie kwalifikacji artystycznych i pedagogicznych stwierdzonych w drodze przewodu kwalifikacyjnego przeprowadzanego na zasadach, które określi Minister Kultury i Sztuki.
4.
W wypadkach uzasadnionych kierunkiem lub profilem studiów właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może ustalić dodatkowe warunki, które spełniać powinni kandydaci na stanowisko adiunkta.
§  6.
1.
Na stanowisko adiunkta, starszego asystenta, asystenta i asystenta stażysty powołuje rektor na wniosek dziekana wydziału lub kierownika równorzędnej jednostki organizacyjnej szkoły, zaopiniowany przez radę wydziału (radę naukową).
2.
Rektor może ogłosić o wolnym stanowisku adiunkta, starszego asystenta, asystenta lub asystenta stażysty, a także może w razie uzasadnionej potrzeby zwrócić się do innych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych lub innych zakładów pracy o podanie do wiadomości o wakującym stanowisku, z określeniem terminu nadesłania zgłoszeń.
§  7.
1.
Rada wydziału dokonuje, przy współudziale dyrektora instytutu lub kierownika równorzędnej jednostki organizacyjnej, oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej starszych asystentów, asystentów i asystentów stażystów.
2.
Dziekan może upoważnić radę naukową instytutu do przeprowadzenia ocen, o których mowa w ust. 1.
3.
Okresowa ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej:
1)
starszych asystentów - jest dokonywana w okresie ustalonym przez rektora szkoły wyższej,
2)
asystentów - jest dokonywana corocznie,
3) 2
asystentów stażystów - jest dokonywana po zakończeniu stażu lub wygaśnięciu umowy zlecenia.
4.
Przy awansowaniu pracowników, przenoszeniu do innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej lub zwalnianiu z pracy powinna być brana pod uwagę ocena pracownika, o której mowa w ust. 1.
§  8.
Adiunkta wykazującego się przygotowaniem pedagogicznym oraz zaangażowaniem w pracy i osiągającego w niej wyróżniające wyniki można - po odbyciu co najmniej trzech lat pracy na tym stanowisku - mianować na stałe za zgodą właściwego ministra.
§  9.
1.
Praca nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta stażysty jest okresem, w którym asystent stażysta przygotowuje się do pracy w szkole wyższej.
2.
Stosunek pracy na stanowisku asystenta stażysty nie może trwać dłużej niż 1 rok i krócej niż 6 miesięcy.
3.
Okresu pracy na stanowisku wymienionym w ust. 1 nie wlicza się do określonego w art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) łącznego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta i starszego asystenta, który nie może przekroczyć 8 lat.
§  10.
1.
Asystenci stażyści wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114), a w szczególności obowiązani są w ramach przysposobienia do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej w szkole wyższej:
1)
systematycznie pogłębiać i rozszerzać swoje kwalifikacje naukowe i pedagogiczne przez intensywną pracę własną,
2) 3
prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo pod kierunkiem i kontrolą doświadczonego nauczyciela akademickiego,
3)
uczestniczyć w pracach naukowo-badawczych, brać udział w zajęciach organizowanych, obejmujących wykłady albo seminaria lub ćwiczenia z zakresu podstaw nauk psychologicznych i pedagogicznych, podstaw metodyki pracy naukowej, dydaktyki szkoły wyższej, języka obcego itp.
2. 4
(skreślony).
§  11.
1.
Dyrektor instytutu lub kierownik równorzędnej jednostki organizacyjnej wyznacza spośród profesorów lub docentów opiekuna naukowego asystenta stażysty.
2.
Asystent stażysta w okresie pierwszego miesiąca po mianowaniu go na stanowisko asystenta stażysty powinien opracować pod kierownictwem przydzielonego mu opiekuna naukowego plan pracy własnej i otrzymać plan zajęć dydaktycznych, w których obowiązany jest brać udział.
§  12.
Przez użyte w zarządzeniu określenia:
1)
praca naukowo-badawcza, praca naukowa - należy również rozumieć pracę artystyczną,
2)
kwalifikacje naukowe - należy również rozumieć kwalifikacje artystyczne.
§  13.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 120 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 września 1963 r. w sprawie szczegółowych warunków, którym powinni odpowiadać kandydaci na pomocniczych pracowników nauki w wyższych szkołach artystycznych oraz warunków i trybu ich powoływania, zwalniania i awansowania (Dz. Urz. Ministerstwa Kultury i Sztuki Nr 8, poz. 78),
2)
zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 16 października 1964 r. w sprawie zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych (Monitor Polski Nr 77, poz. 358),
3)
zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Żeglugi oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 sierpnia 1970 r. w sprawie warunków powoływania, awansowania i zwalniania adiunktów, starszych asystentów i asystentów w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 29, poz. 246).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 31 stycznia 1976 r. (M.P.77.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
2 § 7 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 31 stycznia 1976 r. (M.P.77.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
3 § 10 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 31 stycznia 1976 r. (M.P.77.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.
4 § 10 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 31 stycznia 1976 r. (M.P.77.3.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 1977 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.13.79

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki, którym powinni odpowiadać kandydaci na adiunktów, starszych asystentów, asystentów i asystentów stażystów, warunki ich powoływania, zwalniania i awansowania oraz zakres obowiązków asystentów w szkołach wyższych.
Data aktu: 14/03/1973
Data ogłoszenia: 24/03/1973
Data wejścia w życie: 24/03/1973