Zasady obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 8 marca 1973 r.
w sprawie zasad obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.

Mając na względzie wielkie znaczenie uroczystości państwowych dla kształtowania właściwej postawy obywatelskiej oraz potrzebę ustalania niektórych zasad ogólnych ich organizacji i przebiegu, Rada Państwa uchwala, co następuje:
1.
Uchwała dotyczy uroczystości państwowych obchodzonych z okazji:
a)
świąt państwowych 1 Maja i 22 Lipca,
b)
rocznic upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu albo poszczególnych regionów lub miast bądź rocznic związanych z życiem i działalnością wybitnych przedstawicieli narodu,
c)
święta ludowego i dożynek,
d)
uruchamiania ważniejszych inwestycji przemysłowych i obiektów socjalno-kulturalnych,
e)
dni branżowych (np. górnika, kolejarza, nauczyciela),
f)
rozpoczęcia roku szkolnego lub akademickiego,
g)
odsłaniania pomników,
h)
innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, ogólnokrajowym lub lokalnym.
2.
Wyrażenie w odpowiednich formach szacunku dla hymnu, godła i flagi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela.
3.
W myśl dekretu o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - zwanego dalej "dekretem" - godłem jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo i z rozwiniętymi skrzydłami oraz dziobem i szponami złotymi w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku.
4.
Flagą państwową jest - w myśl dekretu - prostokątny płat tkaniny o kolorach białym i czerwonym w dwóch poziomych pasach równoległych, równej szerokości i długości, z których górny jest biały, a dolny czerwony, odpowiadający barwie cynobru. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Przy używaniu barw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako elementu dekoracyjnego w układzie pionowym kolor biały powinien być po lewej stronie od strony patrzącego.
5.
W przypadkach określonych prawem flaga państwowa może mieć godło państwowe pośrodku białego pasa flagi.
6.
Mężczyźni w ubraniach cywilnych uczestniczący w uroczystościach państwowych podczas wykonywania hymnu państwowego albo podnoszenia i opuszczania flagi państwowej stoją z odkrytą głową, a nie będące w szyku zwartym osoby w umundurowaniu, obejmującym nakrycie głowy, oddają honory przez salutowanie.
7.
Podczas uroczystości z udziałem jednostki wojskowej ze sztandarem mężczyźni w ubiorze cywilnym mijani przez poczet sztandarowy lub mijający go powinni zdjąć nakrycie głowy.
8.
Dla podkreślenia szczególnego charakteru Święta Odrodzenia Polski nadaje się w dniu 22 lipca o godz. 1200 w radiu i telewizji hymn państwowy (jedną zwrotkę Mazurka Dąbrowskiego wraz z refrenem).
9.
Hymn państwowy wykonuje się również, w miarę możliwości, na uroczystych sesjach rad narodowych oraz przy uroczystościach rozpoczynających rok szkolny lub akademicki.
10.
Przy wszelkich uroczystościach państwowych można odegrać, odtworzyć lub odśpiewać hymn państwowy. Organizatorzy uroczystości powinni zapewnić możliwie najlepsze wykonanie hymnu.
11.
Łączenie wykonania podczas uroczystości państwowych hymnu państwowego z wykonaniem innego hymnu powinno być dostosowane do charakteru uroczystości.
12.
Godło państwowe uwidocznione w miejscach publicznych powinno kształtem i kolorem odpowiadać wzorcowi określonemu w dekrecie.
13.
Niedopuszczalne jest umieszczanie godła państwowego albo wizerunku orła w pomieszczeniach uznanych powszechnie za nieodpowiednie pomimo publicznego ich charakteru.
14.
Podnoszenie i opuszczanie flagi państwowej powinno odbywać się w sposób uroczysty, z udziałem pocztu flagowego i przy wykonywaniu hymnu państwowego.
15.
Podczas wszystkich uroczystości państwowych należy używać barw narodowych w formie flag, proporców lub płatów tkanin, jako elementów dekoracyjnych. Przy uroczystościach lokalnych, organizowanych w miejscowościach, które posiadają barwy, flagi lub herby miejskie albo regionalne, elementy te powinny przeważać w oprawie uroczystości, z tym że barwy narodowe powinny stanowić element centralny.
16.
Instytucje, zakłady pracy, organizacje polityczne i społeczne oraz szkoły, posiadające sztandary, mogą występować z nimi podczas uroczystości państwowych, o ile to odpowiada charakterowi uroczystości. Sztandarowi powinien towarzyszyć poczet sztandarowy, dający rękojmię właściwego zachowania się i poszanowania sztandaru przez cały czas towarzyszenia sztandarowi, aż do złożenia go w miejscu przechowywania.
17.
Obywatelskim obowiązkiem osób posiadających odznaczenia państwowe jest noszenie ich podczas uroczystości państwowych w postaci odznak odznaczeń albo ich miniatur, wstążeczek, baretek lub rozetek.
18.
Oprawę uroczystości państwowych może określać rada narodowa uchwałą o wywieszaniu flag oraz uroczystej dekoracji domów i ulic.
19.
Organizatorzy uroczystości państwowych i organy właściwe do przyjmowania zgłoszeń lub udzielania zezwoleń na ich organizację obowiązane są zapewnić przestrzeganie zasad określonych w niniejszej uchwale.
20.
Udział wojska w uroczystościach państwowych reguluje Minister Obrony Narodowej.
21.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą w swoim zakresie działania ustalać na zasadach określonych niniejszą uchwałą szczegółowe zasady grania hymnu państwowego, wywieszania flagi państwowej i używania godła oraz przebiegu uroczystości odpowiednio do ich charakteru.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021