Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 21 grudnia 1972 r.
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.

Na podstawie art. 27 ust. 2, art. 36 ust. 5 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272), a powołane w zarządzeniu artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły tej ustawy,
2)
rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz. U. Nr 54, poz. 351),
3)
Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
4)
zgłaszającym - rozumie się przez to tego, kto w imieniu własnym dokonał zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym,
5)
zgłoszeniu dodatkowym - rozumie się przez to zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego zawierające wniosek o udzielenie patentu dodatkowego lub dodatkowego prawa ochronnego,
6)
patencie - rozumie się przez to patent, patent dodatkowy, patent tymczasowy oraz patent tymczasowy dodatkowy, chyba że przepis stanowi inaczej,
7)
pierwszeństwie - rozumie się przez to pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego,
8)
uprzednim pierwszeństwie - rozumie się przez to pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego ze zgłoszenia dokonanego za granicą lub z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie publicznej na obszarze Państwa lub za granicą, która upoważnia do przyznania prawa pierwszeństwa,
9)
stanie techniki - rozumie się przez to wszystko to, co zostało ujawnione przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego,
10)
Konwencji paryskiej - rozumie się przez to Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. w brzmieniu wiążącym Polską Rzeczpospolitą Ludową.
§  2.
W postępowaniu przed Urzędem Patentowym językiem urzędowym jest język polski.

Rozdział  2

Zgłoszenie wynalazku.

§  3.
1.
Zgłoszenie wynalazku składa się z:
1)
podania,
2)
opisu wynalazku,
3)
zastrzeżeń patentowych,
4)
rysunków, jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku.
2.
Zgłoszenie wynalazku powinno również zawierać:
1)
skrót opisu,
2)
oświadczenie wynalazcy (oświadczenia wynalazców), zawierające dane określone w § 1 załącznika do zarządzenia,
3)
dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa, składający się z dokumentów wymienionych w § 2 załącznika do zarządzenia,
4)
oświadczenie zgłaszającego, wskazujące, jakie daty pierwszeństwa zastrzega dla poszczególnych zastrzeżeń patentowych zawartych w zgłoszeniu (oświadczenie o datach pierwszeństwa), jeżeli zgłaszający korzysta z pierwszeństwa oznaczonego według więcej niż jednej daty, sporządzone według wymogów zawartych w § 3 załącznika do zarządzenia,
5)
dokument stwierdzający uprawnienie zgłaszającego do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód tego pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego, zawierający dane określone w § 4 załącznika do zarządzenia,
6)
dokument stwierdzający przeniesienia prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku lub uprawnionym do patentu z mocy ustawy, zawierający dane określone w § 5 załącznika do zarządzenia,
7)
dokument pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, zawierający dane określone w § 6 załącznika do zarządzenia.
3.
Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 3-5 mogą być złożone także później, w okresie czterech miesięcy od daty zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym. Niezłożenie któregokolwiek z tych dokumentów w terminie uważa się za wycofanie oświadczenia o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa.
§  4.
1.
Podanie powinno zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego,
2)
wniosek o udzielenie patentu tymczasowego lub patentu,
3)
tytuł wynalazku,
4)
imię i nazwisko oraz adres wynalazcy, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
5)
wskazanie podstawy prawa do patentu, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku,
6)
spis załączonych dokumentów,
7)
podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, z podaniem jego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu.
2.
Podanie powinno również zawierać:
1)
wniosek o udzielenie patentu dodatkowego, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie takiego patentu; w tym wypadku wniosek powinien również wskazywać numer patentu głównego albo numer zgłoszenia,
2)
oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą, a także w miarę możliwości numer zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku na wystawie,
3)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wspólnego przedstawiciela do odbioru pism, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.
§  5.
1.
Opis wynalazku, zwany dalej "opisem", powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł wynalazek zrealizować.
2.
Opis powinien:
1)
zawierać na początku tytuł wynalazku,
2)
określać dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek,
3)
przedstawiać stan techniki, znany zgłaszającemu i przydatny dla zrozumienia wynalazku, a zwłaszcza jego nowości i nieoczywistości, dla poszukiwań w stanie techniki związanych z wynalazkiem i dla badania zgłoszonego wynalazku; zaleca się, aby w tej części opisu przytaczać także dane bibliograficzne publikacji dotyczących stanu techniki,
4)
ujawniać istotę wynalazku zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi w taki sposób, aby zarówno zagadnienie, jeśli nawet nie jest wyraźnie sformułowane jako takie, jak i jego techniczne rozwiązanie były zrozumiałe, jak również przedstawiać korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki, jeżeli wynalazek przynosi takie skutki,
5)
zwięźle objaśniać, co przedstawiają figury rysunków, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
6)
przedstawiać co najmniej jeden wariant realizacji wynalazku w formie przykładu lub przykładów i powoływać się na rysunki, jeżeli zgłoszenie wynalazku zawiera rysunki,
7)
wyraźnie wskazywać, jak wynalazek może być stosowany, jeżeli nie wynika to jasno z innych części opisu lub z charakteru wynalazku.
3.
Do opisu w zgłoszeniu dodatkowym stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2, jednakże część opisu określona w ust. 2 pkt 3 powinna przedstawiać wynalazek będący przedmiotem patentu głównego, nawet gdy wynalazek ten nie należy do stanu techniki, oraz podawać numer patentu głównego.
4.
Zaleca się, aby każda z części opisu wymieniona w ust. 2 pkt 2-7 była opatrzona odpowiednim podtytułem.
§  6.
1.
Zastrzeżenia patentowe, zwane dalej "zastrzeżeniami", powinny określać zastrzegany wynalazek przez podanie jego cech technicznych. Zastrzeżenia nie powinny podawać, jakich cech ten wynalazek nie ma. Nie powinny one też zawierać sformułowań mających charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech.
2.
Każde zastrzeżenie powinno być ujęte w jednym zdaniu, sformułowane jasno i zwięźle.
3.
Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem.
4.
Liczba zastrzeżeń powinna być odpowiednia do charakteru zastrzeganego wynalazku. Jeżeli jest więcej niż jedno zastrzeżenie, to powinny być one kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.
5.
Zastrzeżenie niezależne powinno zawierać:
1)
część nieznamienną, podającą zespół cech technicznych zastrzeganego wynalazku, który to zespół cech jest niezbędny do określenia przedmiotu żądanej ochrony, lecz w całości należy do stanu techniki; ta część zastrzeżenia powinna rozpoczynać się od tytułu wynalazku lub od tej części tytułu wynalazku, która dotyczy wynalazku zastrzeganego danym zastrzeżeniem, a w uzasadnionych wypadkach może ograniczać się tylko do tytułu wynalazku lub odpowiedniej jego części,
2)
część znamienną, poprzedzoną słowami "znamienny tym, że", podającą zwięźle te cechy techniczne (cechy znamiennej) zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech określonych w części nieznamiennej.
6.
Do zastrzeżenia niezależnego w zgłoszeniu dodatkowym stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5, jednakże część nieznamienna zastrzeżenia niezależnego powinna podawać zespół cech technicznych niezbędny do określenia przedmiotu żądanej ochrony i będący zarazem zespołem cech technicznych wynalazku chronionego patentem głównym, nawet gdy wynalazek ten nie należy do stanu techniki, oraz powinna podawać numer patentu głównego poprzedzony słowami "według patentu nr...".
7.
1) Zastrzeżenie zależne może obejmować także cechy techniczne podane w innym lub innych zastrzeżeniach tego samego zgłoszenia, a nie podane w tym zastrzeżeniu zależnym. Zastrzeżenie takie powinno zawierać:
a)
krótkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, stanowiące skrócony tytuł wynalazku lub skróconą odpowiednią część tytułu wynalazku, umieszczone na początku tego zastrzeżenia,
b)
powołanie się na zastrzeżenie lub zastrzeżenia, od którego lub od których jest ono zależne; powołanie to powinno podawać numer powoływanego zastrzeżenia lub numery powoływanych zastrzeżeń,
c)
część znamienną, poprzedzoną słowami "znamienny tym, że", podającą cechy znamienne zastrzegane dodatkowo danym zastrzeżeniem zależnym.
2)
Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1, może być zależne od dwóch lub od większej liczby innych zastrzeżeń (zastrzeżenie wielokrotnie zależne) tylko alternatywnie. W takim wypadku część zastrzeżenia zależnego, o której mowa w pkt 1 lit. b), powinna między numerami zastrzeżeń zawierać słowo "albo". Zastrzeżenie wielokrotnie zależne nie może być powoływane w innym zastrzeżeniu wielokrotnie zależnym.
3)
Zależność zastrzeżenia od jednego zastrzeżenia oznacza, że zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne.
4)
Zależność zastrzeżenia od więcej niż jednego zastrzeżenia oznacza, że zastrzeżenie zależne obok własnych cech znamiennych obejmuje wszystkie cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzeżeniu, od którego jest ono zależne i w związku z którym jest rozważane. Zastrzeżenie wielokrotnie zależne powinno być rozważane osobno w związku z każdym zastrzeżeniem, od którego jest zależne.
8.
1) Zastrzeżenia nie powinny zawierać sformułowań odsyłających do opisu lub rysunków, chyba że jest to konieczne. W szczególności nie powinny one zawierać takich określeń, jak "jak jest to opisane w części ... opisu" lub "jak to przedstawiono na figurze ... rysunku".
2)
Jeżeli zgłoszenie zawiera rysunek, to zastrzeżenia po podaniu poszczególnych cech znamiennych powinny zawierać oznaczenia odsyłające do poszczególnych fragmentów rysunku odpowiadających tym cechom. Oznaczenia te powinny być umieszczone w nawiasach i podkreślone. Jeżeli umieszczenie w zastrzeżeniach tych oznaczeń nie przyczynia się wyraźnie do lepszego zrozumienia zastrzeżeń, oznaczeń nie należy umieszczać.
9.
Jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie pierwszeństw oznaczonych według więcej niż jednej daty (§ 12 ust. 4-6), to treść zastrzeżeń, a jeśli zgłoszenie zawiera zastrzeżenia zależne, to także i układ ich zależności powinny być takie, aby z zachowaniem przepisów ust. 1-7 każdemu z zastrzeżeń odpowiadała tylko jedna data pierwszeństwa.
§  7.
1.
Rysunki powinny odtwarzać przedmiot wynalazku w ujęciu schematycznym.
2.
Jeżeli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za pomocą rysunków, a nie są one niezbędne do zrozumienia wynalazku, to:
a)
zgłaszający może włączyć rysunki do zgłoszenia,
b)
Urząd Patentowy może żądać, aby zgłaszający dostarczył rysunki w wyznaczonym terminie.
3.
Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5 i 6 chemiczne wzory strukturalne uważa się za rysunki. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o figurach, należy przez to rozumieć także poszczególne chemiczne wzory strukturalne.
§  8.
1.
Skrót opisu, zwany dalej "skrótem", służy wyłącznie do celów informacyjnych, jako środek pomocniczy przy prowadzeniu poszukiwań w stanie techniki, a w szczególności do ułatwienia osobom zainteresowanym wyrobienia sobie poglądu, czy istnieje potrzeba zapoznania się z opisem, zastrzeżeniami i rysunkami zgłoszenia, a po udzieleniu patentu - z opisem patentowym.
2.
Skrót powinien zawierać:
1)
streszczenie najważniejszych informacji zawartych w opisie, zastrzeżeniach i rysunkach; streszczenie to powinno podawać dziedzinę techniki, do której należy wynalazek, oraz powinno jasno przedstawiać zagadnienie, istotę jego technicznego rozwiązania stanowiącego wynalazek oraz główne zastosowanie lub główne zastosowania wynalazku,
2)
jeżeli wymaga tego charakter wynalazku - wzór chemiczny, który spośród wszystkich wzorów zawartych w zgłoszeniu najlepiej charakteryzuje wynalazek; jeżeli jest to wzór strukturalny, to powinien on być narysowany na oddzielnym arkuszu dołączonym do skrótu. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się umieszczenie w skrócie więcej niż jednego wzoru strukturalnego.
3.
Skrót powinien podawać numer figury rysunku, która spośród figur znajdujących się w zgłoszeniu najlepiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wskazanie więcej niż jednej figury rysunku.
4.
Skrót powinien być zwięzły. Zaleca się, aby zawierał nie więcej niż 120 słów. Skrót nie może zawierać stwierdzeń co do zalet i wartości wynalazku ani informacji i przewidywań co do stosowania wynalazku w określonym miejscu, czasie lub przez określone osoby.
5.
Po każdej z głównych cech technicznych wynalazku, wymienionych w skrócie i zobrazowanych za pomocą wskazanej figury rysunku, powinny być umieszczone w nawiasie oznaczenia odsyłające do tej figury. Oznaczenia te mogą być przez Urząd Patentowy zmienione lub skreślone, gdy zachodzi jeden z wypadków, o których mowa w ust. 6.
6.
Jeżeli zgłaszający nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 3, lub gdy Urząd Patentowy uważa, że inna figura lub inne figury spośród umieszczonych na rysunkach zgłoszenia lepiej charakteryzują wynalazek niż figura lub figury wskazane przez zgłaszającego, lub też gdy Urząd Patentowy uważa, że zgłaszający wskazał nadmierną liczbę figur, wówczas Urząd Patentowy sam wybiera figurę lub figury, które zostaną opublikowane, lub - gdy charakter wynalazku to uzasadnia - publikuje skrót bez rysunku. Przepis ten nie dotyczy strukturalnych wzorów chemicznych.
§  9.
Terminologia i oznaczenia powinny być jednolite w całym zgłoszeniu i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz powszechnie przyjętą praktyką.
§  10.
1.
Wszystkie części zgłoszenia powinny być złożone w jednym egzemplarzu, z wyjątkiem skrótu, który powinien być złożony w dwóch egzemplarzach, oraz opisu, zastrzeżeń i rysunków, które powinny być złożone w trzech egzemplarzach.
2.
Opis, zastrzeżenia, skrót oraz rysunki powinny być podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika. W wypadku, gdy zgłaszającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej zaleca się, aby te dokumenty były podpisane także przez rzecznika patentowego, jeżeli nie występuje on jako pełnomocnik.
3.
Wszystkie części zgłoszenia powinny odpowiadać wymogom formalnym określonym w § 8 załącznika do zarządzenia.

Rozdział  3

Jednolitość wynalazku.

§  11.
1.
Zgłoszenie powinno dotyczyć tylko jednego wynalazku.
2.
Dopuszcza się jednak, aby zgłoszenie dotyczyło więcej niż jednego wynalazku, pod warunkiem, że wynalazki te są połączone w zgłoszeniu wyraźnie widoczną wspólną ideą wynalazczą. W szczególności dopuszcza się w zgłoszeniu jedną z następujących możliwości:
1)
włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego wytworu, jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu specjalnie przystosowanego do wytwarzania tego wytworu albo
2)
włączenie do zgłoszenia, obok zastrzeżenia niezależnego dotyczącego sposobu, jednego zastrzeżenia niezależnego dotyczącego jednego urządzenia bądź jednego innego środka technicznego przeznaczonego do stosowania tego sposobu.
3.
Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 dopuszcza się umieszczenie w zgłoszeniu dwóch lub więcej zastrzeżeń niezależnych tej samej kategorii, jak wyrób, sposób lub urządzenie, które nie mogą być łatwo objęte wspólnym zastrzeżeniem.
4.
Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 dopuszcza się umieszczenie w zgłoszeniu zastrzeżeń zależnych zastrzegających szczególne postacie wynalazku zastrzeżonego w zastrzeżeniu niezależnym, nawet jeśli można by uważać, że cechy podane w zastrzeżeniu zależnym same stanowią wynalazek.

Rozdział  4

Uprzednie pierwszeństwo.

§  12.
1.
Uprzednie pierwszeństwo ze zgłoszenia dokonanego za granicą powstaje na podstawie pierwszego prawidłowo dokonanego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w kraju będącym stroną Konwencji paryskiej. Uprzednie pierwszeństwo obejmuje także te cechy wyraźnie ujawnione w takim zgłoszeniu wynalazku, które nie są podane w jego zastrzeżeniach patentowych.
2.
Prawidłowo dokonane zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, istnieje wówczas, gdy zostało dokonane w sposób pozwalający przynajmniej na ustalenie daty jego dokonania. Późniejszy los tego zgłoszenia w danym kraju nie ma wpływu na uprzednie pierwszeństwo powstałe z tego zgłoszenia.
3.
Jeżeli w tym samy kraju (ust. 1) oprócz pierwszego zgłoszenia (pierwsze zgłoszenie wcześniejsze) wniesione zostało później zgłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu, to późniejsze zgłoszenie uważa się za pierwsze zgłoszenie w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem, że pierwsze zgłoszenie wcześniejsze było w czasie wniesienia późniejszego zgłoszenia już wycofane, porzucone lub odrzucone, bez udostępnienia przedmiotu zgłoszenia do publicznego wglądu i nie pozostawiło po sobie żadnego prawa oraz nie służyło za podstawę do zastrzegania uprzedniego pierwszeństwa. W takim wypadku pierwsze zgłoszenie wcześniejsze nie może już służyć za podstawę do zastrzegania uprzedniego pierwszeństwa.
4.
W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie Patentowym można zastrzec uprzednie pierwszeństwo wynikające z dwóch lub więcej pierwszych zgłoszeń dokonanych za granicą (uprzednie pierwszeństwo złożone).
5.
W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie Patentowym można zastrzec uprzednie pierwszeństwo wynikające z pierwszego zgłoszenia dokonanego za granicą, dotyczącego niektórych tylko części przedmiotu zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym (uprzednie pierwszeństwo częściowe). W tym wypadku pierwszeństwo dla pozostałych części przedmiotu zgłoszenia oznacza się według daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.
6.
W zgłoszeniu wynalazku dokonanym w Urzędzie Patentowym można zastrzec jednocześnie uprzednie pierwszeństwo złożone i uprzednie pierwszeństwo częściowe.
§  13.
W zgłoszeniu dokonanym w Urzędzie Patentowym można zastrzec uprzednie pierwszeństwo wynikające z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie publicznej zorganizowanej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, określonej w zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego (art. 24 ust. 2), albo na międzynarodowej wystawie o charakterze urzędowym zorganizowanej na obszarze państwa będącego stroną Konwencji paryskiej.

Rozdział  5

Zgłoszenie wzoru użytkowego.

§  14.
1.
Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 3-10 z uwzględnieniem przepisów ust. 2-4.
2.
W opisie wzoru użytkowego zamiast przedstawienia wariantu realizacji w formie przykładu należy zamieścić szczegółowy opis zastrzeganego wzoru użytkowego.
3.
Zgłoszenie wzoru użytkowego musi zawierać rysunek lub rysunki wzoru użytkowego.
4.
Zgłoszenie wzoru użytkowego może dotyczyć tylko jednego wzoru użytkowego.

Rozdział  6

Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku.

§  15.
1.
W toku postępowania Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu terminy, które nie mogą przekraczać:
1)
dwóch miesięcy, jeżeli zgłaszający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce,
2)
trzech miesięcy, jeżeli zgłaszający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z państw europejskich,
3)
czterech miesięcy, jeżeli zgłaszający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z państw pozaeuropejskich.
2.
Jeżeli zgłaszający złoży przed upływem wyznaczonego terminu uzasadniony wniosek o jego przedłużenie, Urząd Patentowy może przedłużyć ten termin tylko jeden raz, nie więcej niż o dwa miesiące.
§  16.
1.
Wszelkie pisma Urząd Patentowy kieruje na adres podany przez zgłaszającego.
2.
Jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, Urząd Patentowy kieruje pisma na adres pełnomocnika.
3.
Jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika, Urząd Patentowy kieruje pisma pod adresem wspólnego przedstawiciela do odbioru pism. W razie niewyznaczenia wspólnego przedstawiciela uważa się, że jest nim zgłaszający wymieniony w podaniu na pierwszym miejscu. Doręczenie pisma wspólnemu przedstawicielowi ma skutki prawne doręczenia pisma wszystkim zgłaszającym.
4.
Osoby wymienione w ust. 1-3 powinny zawiadomić Urząd Patentowy o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
§  17.
1.
Po otrzymaniu zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy stwierdza datę dokonania zgłoszenia, nadaje mu kolejny numer oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.
2.
Zgłoszenie uważa się za dokonane w czasie, w którym zostało złożone w Urzędzie Patentowym albo nadane w polskim urzędzie pocztowym pod adresem Urzędu Patentowego.
3.
Jeżeli zgłoszenie zostało nadane w polskim urzędzie pocztowym, a nie można ustalić daty nadania przesyłki, za datę dokonania zgłoszenia wynalazku uważa się datę otrzymania wynalazku przez Urząd Patentowy.
§  18.
1.
Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).
2.
Urząd Patentowy wydaje dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłoszenie w czasie, w którym zostało dokonane, zawierało podanie i co najmniej jeden z dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 2-4.
3.
Dowód pierwszeństwa składa się z zaświadczenia Urzędu Patentowego zawierającego imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, tytuł wynalazku, datę i numer zgłoszenia wynalazku oraz kopii tych dokumentów spośród wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 2-4, które zgłaszający dołączył do podania w czasie dokonania zgłoszenia. Urząd Patentowy potwierdza zgodność tych kopii z oryginałem.
§  19.
W toku badania wstępnego Urząd Patentowy sprawdza w zakresie określonym w art. 33 ust. 1, czy zgłoszenie wynalazku odpowiada ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania patentu. Przepisy § 30 ust. 2, ust. 3 pkt. 1, 2, 4 i 5, ust. 4 i 5 oraz § 31 pkt. 1-4 i 6 stosuje się odpowiednio.
§  20.
1.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi niedopełnienie chociażby jednego z wymogów dla zgłoszenia wynalazku określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1-4, wydaje decyzję o odrzuceniu zgłoszenia. W tym wypadku wniesiona opłata za zgłoszenie podlega zwrotowi. Jeżeli jednak wszystkie brakujące dokumenty zostały złożone przed wydaniem tej decyzji, Urząd Patentowy wydaje postanowienie o uznaniu daty złożenia ostatniego z brakujących dokumentów za datę dokonania zgłoszenia wynalazku. Na postanowienie to służy zażalenie.
2.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak skrótu, wzywa zgłaszającego do usunięcia tego braku w wyznaczonym terminie. W razie nienadesłania skrótu w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy sporządza skrót na koszt zgłaszającego, pobierając opłatę.
3.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak uiszczenia opłaty za zgłoszenie, wzywa zgłaszającego do usunięcia tego braku w terminie jednego miesiąca. W tym samym terminie zgłaszający może złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty w całości lub w części. W razie nieuiszczenia tej opłaty i nie złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.
§  21.
1.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak oświadczenia wynalazcy (§ 3 ust. 2 pkt 2), zawiadamia o tym zgłaszającego oraz wynalazcę, wyznaczając temu ostatniemu termin do nadesłania tego oświadczenia. Nienadesłanie tego dokumentu w wyznaczonym terminie uważa się za zrzeczenie się przez wynalazcę prawa do świadectwa autorskiego oraz wymieniania go w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach wydawanych przez Urząd Patentowy.
2.
Jeżeli zgłaszającym jest obywatel państwa obcego lub zagraniczna osoba prawna, przepis ust. 1 stosuje się w wypadku, gdy zgłaszający lub wynalazca złożył wniosek o wydanie świadectwa autorskiego. Wniosek taki może być złożony najpóźniej do czasu wydania decyzji o udzieleniu patentu. W razie niezłożenia takiego wniosku oraz braku oświadczenia wynalazcy (§ 3 ust. 2 pkt 2) uważa się, że wynalazca zrzekł się prawa do wymieniania go w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach wydawanych przez Urząd Patentowy.
3.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że dokumenty określone w § 3 ust. 2 pkt 3-5 nie zostały złożone w terminie czterech miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym, uważa oświadczenie o korzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa za wycofane i wydaje w tej sprawie postanowienie. Na postanowienie to służy zażalenie.
4.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak dokumentu przeniesienia prawa do patentu, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin do nadesłania tego dokumentu. Jeżeli zgłaszający nie nadeśle tego dokumentu w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.
5.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak dokumentu pełnomocnictwa, w wypadku gdy zgłoszenie wynalazku zostało dokonane przez pełnomocnika, zawiadamia się o tym osobę podającą się za pełnomocnika zgłaszającego, wyznaczając jej termin do nadesłania tego dokumentu. Jeżeli osoba ta nie nadeśle dokumentu pełnomocnictwa w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.
§  22.
1.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie wynalazku narusza przepisy o jednolitości wynalazku, wyznacza zgłaszającemu termin do złożenia oddzielnych zgłoszeń wynalazków zawartych w pierwszym zgłoszeniu oraz uiszczenia opłat za te zgłoszenia. Na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie. Uiszczoną już opłatę dotyczącą pierwszego zgłoszenia uważa się za opłatę dotyczącą zgłoszenia wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych.
2.
Jeżeli zgłaszający nie złoży w wyznaczonym terminie oddzielnych zgłoszeń wynalazków lub nie uiści za nie opłat, uważa się, że zgłoszenie dotyczy wynalazku określonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach patentowych. W tym wypadku w części dotyczącej pozostałych wynalazków zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.
3.
Zgłaszający może bez wezwania Urzędu Patentowego złożyć oddzielne zgłoszenia wynalazków zawartych w pierwszym zgłoszeniu, uiszczając jednocześnie opłaty za te zgłoszenia.
4.
W wypadku określonym w ust. 3 zgłoszenia późniejsze uważa się za dokonane w dacie pierwszego zgłoszenia, jeżeli zostały złożone przed ogłoszeniem pierwszego zgłoszenia. Urząd Patentowy przyzna jednak oddzielnym zgłoszeniom datę pierwszego zgłoszenia, mimo że zostały one złożone po ogłoszeniu, jeżeli pierwsze zgłoszenie narusza przepisy o jednolitości wynalazku. Na postanowienie odmawiające przyznania daty pierwszego zgłoszenia służy zażalenie.
§  23.
1.
Urząd Patentowy może zażądać od zgłaszającego dostarczenia w wyznaczonym terminie modeli lub próbek, jeżeli uważa, że ułatwiają one istotnie zrozumienie wynalazku. Na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie.
2.
Jeżeli zgłaszający nie nadeśle modeli i próbek w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uważa się za wycofane, a postępowanie umarza się.
3.
Wymiary modeli i próbek nie mogą przekraczać 50 cm X 50 cm X 50 cm. Modele i próbki powinny być wykonane w sposób trwały.
4.
Modele i próbki po wykorzystaniu są niszczone, chyba że zgłaszający przesyłając je zaznaczy, iż żąda ich zwrotu.
§  24.
1.
W razie gdy Urząd Patentowy w toku rozpatrywania zgłoszenia stwierdzi występowanie braków i istotnych usterek innych niż wymienione w § 21 i 22, postępuje zgodnie z art. 29.
2.
Stwierdzenie przez Urząd Patentowy występowania braków i usterek, o których mowa w ust. 1 oraz § 21 i 22, nie wstrzymuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku.
§  25.
W toku badania wstępnego Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, jeżeli stwierdzi, że:
1)
zgłoszenie nie dotyczy rozwiązania o charakterze technicznym lub
2)
zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, lub
3)
zgłoszony wynalazek nie może nadawać się do stosowania, lub też
4)
występuje oczywisty brak nowości zgłoszonego wynalazku.
§  26.
1.
Jeżeli zgłaszający ubiega się o patent tymczasowy, Urząd Patentowy po przeprowadzeniu badania wstępnego dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku niezwłocznie po upływie dziewięciu miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku lub po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej. Zgłaszający może jednak w podaniu lub w okresie sześciu miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.
2.
Jeżeli zgłaszający ubiega się o patent, Urząd Patentowy po przeprowadzeniu badania wstępnego dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa. Zgłaszający może jednak w podaniu lub w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.
3.
O dokonanym ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy zawiadamia zgłaszającego.
4.
Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, zamieszczając w "Biuletynie Urzędu Patentowego" następujące dane:
1)
oznaczenie klasy i podklasy według klasyfikacji patentowej narodowej oraz międzynarodowej,
2)
numer zgłoszenia wynalazku,
3)
datę zgłoszenia wynalazku,
4)
datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub oznaczenie wystawy,
5)
imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
6)
miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
7)
imię i nazwisko wynalazcy,
8)
tytuł wynalazku,
9)
skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
10)
liczbę zastrzeżeń.
5.
Datą ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku jest dzień, w którym dane określone w ust. 4 zostały opublikowane w "Biuletynie Urzędu Patentowego".
§  27.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 do postępowania w toku badania ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 2-5, § 31 i 32.
2.
Urząd Patentowy przeprowadza badanie ograniczone zgłoszenia wynalazku w zakresie określonym w art. 34 ust. 1.
§  28.
1.
Pełne badanie zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy może zarządzić bądź z urzędu, bądź też w razie złożenia wniosku o to badanie w wypadkach określonych w art. 26 ust. 3, art. 35 ust. 1, art. 53 ust. 5, art. 77 ust. 2 oraz § 13 ust. 3 rozporządzenia. Po udzieleniu patentu tymczasowego pełne badanie jest prowadzone na podstawie opisu patentowego.
2.
Jeżeli przeprowadzane przez Urząd Patentowy pełne badanie dotyczy zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dodatkowego lub też dotyczy wynalazku będącego przedmiotem patentu tymczasowego dodatkowego, Urząd Patentowy zarządza przeprowadzenie, na koszt zgłaszającego, pełnego badania dotyczącego wynalazku będącego przedmiotem patentu głównego tymczasowego lub zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu głównego tymczasowego.
§  29.
Urząd Patentowy wydaje postanowienie o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części, jeżeli stwierdzi, że:
1)
zgłaszający nie jest uprawniony do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa lub
2)
zgłoszenie dokonane za granicą, na którym zgłaszający opiera swoje zastrzeżenie uprzedniego pierwszeństwa, nie jest pierwszym zgłoszeniem w rozumieniu przepisów § 12 ust. 1-3, lub
3)
wystawa, na której wystawienie jest podstawą zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa przez zgłaszającego, nie spełnia wymagań określonych w § 13, lub
4)
przedmiot zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym lub odpowiednia część tego przedmiotu różni się od przedmiotu, do którego zgłaszającemu przysługuje uprzednie pierwszeństwo. Na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie.
§  30.
1.
W toku badania pełnego Urząd Patentowy sprawdza, czy zachowane zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Przepis § 22 stosuje się odpowiednio.
2.
Urząd Patentowy może wzywać zgłaszającego do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie co do wyników poszukiwań w stanie techniki, badania zgłoszonego wynalazku lub w innych sprawach, które w świetle zgłoszenia mogą nasuwać wątpliwości, czy zachowane zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Niewypowiedzenie się w wyznaczonym terminie uważa się za wycofanie zgłoszenia, a postępowanie umarza się.
3.
Po przeprowadzeniu badania:
1)
Urząd Patentowy nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, jeżeli stwierdzi, że nie jest on rozwiązaniem o charakterze technicznym,
2)
Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za nienowy, gdy może zgłaszającemu wskazać dokument lub inny dowód, w którego świetle rozwiązanie nie jest nowe w rozumieniu art. 11,
3)
Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za rozwiązanie oczywiste, gdy w świetle stanu techniki ujawnionego w jednym lub łącznie kilku dokumentach lub innych dowodach, które może wskazać zgłaszającemu, rozwiązanie wynika w sposób oczywisty dla znawcy danej dziedziny techniki,
4)
Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za nie nadający się do stosowania, gdy nie może być wytwarzany wytwór według wynalazku lub używany w rozumieniu technicznym sposób według wynalazku,
5)
Urząd Patentowy uznaje zgłoszony wynalazek za wyłączony spod ochrony, jeżeli stwierdzi, że zgodnie z art. 12 nie może on być opatentowany.
4.
Przepis ust. 3 pkt 1-5 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko części przedmiotowego zakresu żądanej ochrony określonej w zastrzeżeniach patentowych, a zgłaszający pomimo zawiadomienia go o tym przez Urząd Patentowy nie ograniczył w wyznaczonym terminie zakresu przedmiotowego żądanej ochrony.
5.
Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień na zarzuty dotyczące braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie uważa się za wycofanie zgłoszenia, a postępowanie umarza się.
§  31.
Urząd Patentowy po przeprowadzeniu badania pełnego wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, jeżeli stwierdzi, że:
1)
zgłoszenie nie dotyczy rozwiązania o charakterze technicznym lub
2)
zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, lub
3)
zgłoszony wynalazek nie może nadawać się do stosowania, lub
4)
zgłoszony wynalazek nie jest nowy, lub
5)
zgłoszony wynalazek wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, lub
6)
ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu, lub też
7)
patentu udzielono uprawnionemu do patentu z wcześniejszym pierwszeństwem.
§  32.
Jeżeli Urząd Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o udzieleniu patentu, z tym jednakże, że udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia należnej opłaty okresowej lub opłaty zryczałtowanej albo bez tego warunku, jeżeli ubiegający się o patent jest zwolniony od jej uiszczenia na podstawie § 75 ust. 2 rozporządzenia.
§  33.
1.
Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu tymczasowego, podjętego w trybie art. 34 ust. 3, Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu (§ 31 pkt. 1-7), wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu tymczasowego.
2.
Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania podjętego w wypadkach określonych w art. 26 ust. 3, art. 34 ust. 3, art. 53 ust. 5 oraz § 13 ust. 3 rozporządzenia po udzieleniu patentu tymczasowego Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, uchyla decyzję o udzieleniu patentu tymczasowego.
3.
Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania podjętego w wypadkach określonych w art. 34 ust. 3, art. 53 ust. 5 oraz § 13 ust. 3 rozporządzenia po udzieleniu patentu tymczasowego Urząd Patentowy stwierdzi konieczność ograniczenia zakresu ochrony, uchyla decyzję o udzieleniu patentu tymczasowego i wydaje nową decyzję o udzieleniu patentu tymczasowego.
4.
Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania podjętego w wypadkach określonych w art. 34 ust. 3, art. 53 ust. 5 oraz § 13 ust. 5 rozporządzenia po udzieleniu patentu tymczasowego Urząd Patentowy nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje postanowienie o ich niestwierdzeniu.
§  34.
Jeżeli po przeprowadzeniu pełnego badania podjętego w wypadku określonym w art. 77 ust. 2 Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu, a jeżeli nie stwierdzi braku tych warunków, zarządza wprowadzenie do opisu ochronnego wzoru użytkowego niezbędnych poprawek o charakterze formalnym, po czym wydaje decyzję o udzieleniu patentu, uchylając jednocześnie decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Przepis § 32 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  7

Rozpatrywanie zgłoszenia wzoru użytkowego.

§  35.
Do rozpatrywania zgłoszenia wzoru użytkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 15-28 z wyjątkiem § 26 ust. 2.
§  36.
Jeżeli uprawniony z patentu złożył wniosek, o którym mowa w art. 77 ust. 1, Urząd Patentowy sprawdza, czy opatentowany wynalazek posiada również cechy wzoru użytkowego, po czym zarządza wprowadzenie do opisu patentowego niezbędnych poprawek o charakterze formalnym i wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, uchylając jednocześnie decyzję o udzieleniu patentu.

Rozdział  8

Udzielenie i przywrócenie ochrony.

§  37.
Urząd Patentowy po sprawdzeniu, że należna opłata okresowa lub opłata zryczałtowana została uiszczona w terminie lub że uprawniony z patentu jest zwolniony od jej uiszczenia, dokonuje wpisu do rejestru o udzieleniu patentu oraz publikuje opis patentowy.
§  38.
1.
Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego lub uprawnionego z patentu do uiszczenia w wyznaczonym terminie opłaty za publikację opisu patentowego. Po uiszczeniu tej opłaty Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu z patentu dokument patentowy.
2.
Urząd Patentowy nie wyda jednak dokumentu patentowego, jeżeli zgłaszający nie uiścił opłaty za zastępcze sporządzenie skrótu.
§  39.
Równocześnie z dokumentem patentowym Urząd Patentowy wydaje twórcy świadectwo autorskie, z zastrzeżeniem przepisu art. 14 ust. 3 oraz z wyjątkiem wypadków określonych w § 21 ust. 1, a także gdy twórca zrzekł się prawa do świadectwa autorskiego.
§  40.
Do udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy stosuje się odpowiednio przepisy § 37-39.
§  41.
Urząd Patentowy wydaje decyzję o przywróceniu terminu do uiszczenia opłaty okresowej za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego oraz o przywróceniu ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego po upływie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o złożeniu wniosku o przywrócenie tego terminu, jeżeli uznał, że wnioskodawca uzasadnił, iż nie mógł on bez swojej winy zachować terminu do uiszczenia tej opłaty.
§  42.
O przywróceniu terminu, o którym mowa w § 38, oraz przywróceniu ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego, jak też o odmowie przywrócenia tego terminu Urząd Patentowy dokonuje wpisu do rejestru patentowego i ogłasza o tym w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

Rozdział  9

Rejestry.

§  43.
Urząd Patentowy prowadzi rejestr patentowy i rejestr praw ochronnych na wzory użytkowe, przeznaczone do wpisów przewidzianych w ustawie.
§  44.
Prowadzony przez Urząd Patentowy rejestr patentowy składa się z części jawnej oraz z części tajnej. W części jawnej rejestru patentowego dokonuje się wpisów dotyczących patentów na wynalazki jawne, natomiast w części tajnej rejestru patentowego dokonuje się wpisów dotyczących patentów na wynalazki tajne.
§  45.
1.
Wpisu do rejestru patentowego dokonuje się na podstawie postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru patentowego.
2.
Urząd Patentowy bada, czy złożone dokumenty mające uzasadniać wydanie postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru patentowego odpowiadają obowiązującym przepisom.
3.
Patent, o którego udzieleniu dokonuje się wpisu do rejestru patentowego, otrzymuje kolejny numer rejestrowy.
4.
Przy dokonywaniu wpisu do rejestru patentowego należy wskazać podstawę jego dokonania.
5.
Poszczególne wpisy dokonane w danej rubryce otrzymują kolejną numerację i powinny być oddzielone od siebie linią poziomą.
6.
Zmiany i wykreślenia wpisów należy umieszczać pod nowym kolejnym numerem w tej samej rubryce, w której dokonano wpisu zmienionego lub wykreślonego.
7.
Wpisy poprzednie, których dotyczą zmiany lub wykreślenia, należy podkreślić czerwoną linią.
8.
Błędy pisarskie oraz inne oczywiste pomyłki we wpisach należy przekreślić czerwonym atramentem w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu oraz dokonać prawidłowego wpisu w tej samej rubryce.
9.
Osoba dokonująca wpisu zamieszcza datę wpisu i składa swój podpis.
§  46.
1.
Dla części jawnej i części tajnej rejestru patentowego zakłada się oddzielne księgi rejestrowe.
2.
Sposób prowadzenia ksiąg rejestrowych określa § 9 i 10 załącznika do zarządzenia.
§  47.
W razie stwierdzenia przez właściwy organ nadrzędny, że wynalazek tajny jest pozbawiony cech wynalazku tajnego, Urząd Patentowy dokonuje wpisu dotyczącego patentu na ten wynalazek do części jawnej rejestru patentowego pod kolejnym numerem rejestrowym oraz dokonuje o tym wzmianki w części tajnej rejestru na stronicy dotyczącej tego patentu.
§  48.
O wpisach dokonanych w części jawnej rejestru patentowego Urząd Patentowy ogłasza w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".
§  49.
Prawo wglądu do określonego zapisu w części jawnej rejestru patentowego ma każda osoba, a do części tajnej rejestru patentowego osoba upoważniona przez właściwy organ nadrzędny w granicach upoważnienia.
§  50.
1.
Urząd Patentowy na pisemny wniosek każdej osoby i po uiszczeniu przez nią należnej opłaty wydaje z części jawnej rejestru:
1)
odpis z rejestru,
2)
wyciąg z rejestru,
3)
zaświadczenie o istnieniu wpisu.
2.
Odpis z rejestru powinien zawierać wszystkie aktualne dane wpisane do rejestru i dotyczące określonego patentu. Na żądanie wnioskodawcy w odpisie z rejestru zamieszcza się również wpisy zmienione lub wykreślone.
3.
Wyciąg z rejestru powinien zawierać dane, których stwierdzenia żąda wnioskodawca.
4.
Zaświadczenie o istnieniu wpisu powinno zawierać stwierdzenie istnienia określonego wpisu, podstawę jego dokonania, oznaczenie rejestru, oznaczenie części rejestru, numer rejestrowy i numer stronicy księgi rejestrowej.
5.
Wolne rubryki i ich części w odpisach i wyciągach z rejestru przekreśla się.
6.
Na dokumentach wymienionych w pkt 2-4 zamieszcza się okrągłą pieczęć Urzędu Patentowego.
7.
O wydaniu dokumentów wymienionych w pkt 2-4 sporządza się wzmiankę na wniosku z podaniem daty ich wydania.
§  51.
Do rejestru praw ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy § 43-50.

Rozdział  10

Udzielanie informacji o zgłoszeniu i udostępnianie akt zgłoszenia.

§  52.
1.
Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego oraz udostępnia akta zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w każdym stadium postępowania:
1)
zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi,
2)
jednostce nadrzędnej nad zgłaszającym i jej pełnomocnikowi, jeżeli zgłaszającym jest jednostka gospodarki uspołecznionej,
3)
twórcy wynalazku lub wzoru użytkowego i jego pełnomocnikowi,
4)
organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ich upoważnionym przedstawicielom,
5)
innym osobom, jeżeli zgłaszający wyrazi na to zgodę na piśmie.
2.
O udzieleniu informacji o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego przed jego ogłoszeniem oraz o udostępnieniu akt zgłoszenia wynalazku dokonuje się wpisu w aktach zgłoszenia wynalazku.
§  53.
1.
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz sporządzać z nich odpisy, jak również otrzymać odpłatnie ich odbitki.
2.
Osobom, które wykażą się interesem prawnym, Urząd Patentowy, na ich wniosek, może udostępnić do wglądu inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia.
§  54.
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do tajnych wynalazków i wzorów użytkowych.

Rozdział  11

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  55.
Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych w celu zastrzeżenia prawa pierwszeństwa, wniesione do Urzędu Patentowego przed dniem wejścia w życie zarządzenia, uważa się za zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych, jeżeli zgłaszający uiści opłatę za zgłoszenie w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  56.
1.
W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia dopuszcza się, aby dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2-7 były składane w Urzędzie Patentowym w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim albo wraz z tłumaczeniem na jeden z tych języków.
2.
Przepis § 7 ust. 2 załącznika do zarządzenia stosuje się odpowiednio.
§  57.
1.
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie sposobu i terminów uiszczenia należności za druk opisu patentowego (Monitor Polski Nr 17, poz. 98).
2.
Tracą moc w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych:
1)
zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 maja 1963 r. w sprawie zgłaszania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych (Monitor Polski Nr 42, poz. 207),
2)
zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski Nr 49, poz. 254).
§  58.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYMOGI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WYNALAZKU, ZGŁOSZENIA WZORU UŻYTKOWEGO ORAZ REJESTRÓW

I. Wymogi dotyczące dokumentów załączanych do zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego.
§  1.
Oświadczenie wynalazcy powinno zwierać:
1)
imię i nazwisko, rok urodzenia oraz adres wynalazcy,
2)
zawód, wykształcenie i miejsce pracy wynalazcy,
3)
imię i nazwisko lub imiona i nazwiska wszystkich pozostałych współtwórców wynalazku, jeżeli wynalazek został dokonany wspólnie przez kilka osób,
4)
oświadczenie o dokonaniu wynalazku ujawnionego w zgłoszeniu wynalazku,
5)
tytuł wynalazku,
6)
stwierdzenie, czy wynalazek jest wynalazkiem pracowniczym,
7)
nazwę i adres jednostki gospodarki uspołecznionej lub przedsiębiorstwa nie będącego jednostką gospodarki uspołecznionej, w którym wynalazek został zgłoszony, jeżeli wynalazek został tam zgłoszony,
8)
podpis wynalazcy.
§  2.
1.
Dowód pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia dokonanego za granicą składa się z:
1)
kopii lub odpisu zgłoszenia dokonanego za granicą, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez właściwy organ zagraniczny, w którym dokonano tego zgłoszenia,
2)
zaświadczenia wydanego przez właściwy organ zagraniczny, o którym mowa w pkt 1, wskazującego datę dokonania zgłoszenia.
2.
Dowód pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego składa się z:
1)
zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku lub wzoru użytkowego na danej wystawie; zaświadczenie to powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę wystawcy, nazwę wystawy, datę i miejsce wystawy oraz stwierdzenie tożsamości wystawionego przedmiotu z załączonym opisem i rysunkiem tego przedmiotu,
2)
opisu i rysunku wystawionego przedmiotu, ujawniających jego zasadnicze cechy techniczne, poświadczonych przez kierownika wystawy w sposób nie budzący wątpliwości co do autentyczności treści tych dokumentów,
3)
w razie gdy wystawa jest wystawą zagraniczną - dokumentu stwierdzającego, że wystawa ma cechy określone w § 13.
§  3.
Oświadczenie o datach pierwszeństwa powinno zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
2)
tytuł wynalazku,
3)
numer zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym, jeżeli numer ten jest już znany zgłaszającemu,
4)
oświadczenie o zastrzeżeniu przez zgłaszającego uprzedniego pierwszeństwa złożonego, uprzedniego pierwszeństwa częściowego lub obu tych pierwszeństw jednocześnie,
5)
wyszczególnienie numerów zastrzeżeń patentowych wraz z odpowiadającymi poszczególnym zastrzeżeniom datami uprzedniego pierwszeństwa; obok każdej z tych dat należy umieścić nazwę kraju, w którym dokonano odpowiedniego zgłoszenia rodzącego prawo uprzedniego pierwszeństwa, oraz numer tego zgłoszenia; rozumie się, że zastrzeżeniom, które nie zostały wymienione, odpowiada data pierwszeństwa ze zgłoszenia dokonanego w Urzędzie Patentowym,
6)
podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika.
§  4.
Dokument przeniesienia prawa do uprzedniego pierwszeństwa powinien między innymi zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa,
2)
imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
3)
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego oraz kraj, datę i numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
4)
podstawę przejścia uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa,
5)
podpis osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa, lub jej następcy prawnego oraz podpis zgłaszającego.
§  5.
Dokument przeniesienia prawa do patentu lub do prawa ochronnego powinien między innymi zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zbywcy,
2)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres nabywcy,
3)
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
4)
krótki opis wynalazku lub wzoru użytkowego lub inne dane pozwalające na identyfikację wynalazku lub wzoru użytkowego,
5)
oświadczenie zbywcy o przeniesieniu przysługującego mu prawa do patentu lub do prawa ochronnego na rzecz nabywcy tego prawa oraz oświadczenie nabywcy o przejęciu od zbywcy prawa do patentu lub do prawa ochronnego, ewentualnie inną podstawę przejścia tego prawa,
6)
podpisy zbywcy i nabywcy,
7)
datę urzędowo poświadczoną, jeżeli zbywca lub nabywca nie jest jednostką gospodarki uspołecznionej.
§  6.
Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego,
2)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres pełnomocnika,
3)
oświadczenie zgłaszającego upoważniające pełnomocnika do działania w jego imieniu,
4)
oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo,
5)
zakres pełnomocnictwa,
6)
podpis zgłaszającego.
§  7.
1.
Jeżeli dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 zarządzenia zostały sporządzone za granicą, powinny one odpowiadać przepisom prawnym obowiązującym w danym państwie albo postanowieniom umów międzynarodowych; Urząd Patentowy może żądać zalegalizowania dokumentu przez właściwy miejscowo urząd konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Jeżeli dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2-7 zarządzenia zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Dokumenty te oraz ich tłumaczenia powinny być połączone ze sobą w sposób dający gwarancję, że są one identyczne pod względem treści.

II. Wymogi formalne dotyczące zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego.

§  8.
1.
Wszystkie części zgłoszenia powinny być przedstawione w takiej formie, aby mogły być bezpośrednio reprodukowane metodą fotograficzną, elektrostatyczną, offsetową lub na mikrofilmie w nieograniczonej ilości kopii.
2.
Żaden arkusz nie może być złożony, zmięty ani rozdarty i nie powinien mieć śladów ścierania ani poprawiania, przebitek i napisów między wierszami. Odstępstwa od tej zasady mogą być dopuszczane, jeżeli nie wywołują one wątpliwości co do autentyczności treści i nie utrudniają dobrej reprodukcji.
3.
Powinna być wykorzystana tylko jedna strona każdego arkusza.
4.
Każdy arkusz powinien być wykorzystany pionowo, tzn. krótsze boki powinny być u góry i u dołu.
5.
Wszystkie części zgłoszenia powinny być wykonane na papierze giętkim, mocnym, białym, gładkim, nieprzezroczystym i trwałym. Dopuszcza się jednak, aby jeden egzemplarz opisu i jeden egzemplarz zastrzeżeń były wykonane na papierze przebitkowym, a rysunki na niełamliwej kalce technicznej.
6.
Każda część zgłoszenia powinna rozpoczynać się na oddzielnym arkuszu.
7.
Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z dwóch lub większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny być ze sobą połączone w sposób umożliwiający ich łatwe przeglądanie, łatwe rozłączanie i łatwe łączenie na nowo.
8.
Arkusze powinny mieć format A4 (297 mm X 210 mm).
9.
Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierających podanie, opis, zastrzeżenia i skrót powinny być następujące:

1) margines górny pierwszego arkusza, oprócz podania - 80 mm,

2) margines górny innych arkuszy - 20 mm,

3) margines lewy - 35 mm,

margines prawy - 20 mm,

margines dolny - 20 mm.

10.
Minimalne wymiary marginesów na arkuszach zawierających rysunki powinny być następujące:

1) margines górny - 25 mm,

2) margines lewy - 35 mm,

3) margines prawy - 15 mm,

4) margines dolny - 10 mm.

11.
Arkusze nie mogą mieć ramki ani pojedynczych linii oddzielających którykolwiek z marginesów od reszty powierzchni arkusza.
12.
Marginesy arkuszy powinny być czyste.
13.
Jeżeli jakaś część zgłoszenia składa się z dwóch lub większej liczby arkuszy, to arkusze te powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. Dla każdej części zgłoszenia numeracja powinna być osobna.
14.
Numery powinny być umieszczone pośrodku każdego arkusza u góry, poniżej górnego marginesu.
15.
Zaleca się numerowanie każdego piątego wiersza każdego arkusza opisu i zastrzeżeń.
16.
Numery wierszy (5, 10, 15 itd.) powinny być umieszczone po lewej stronie arkusza, na prawo od marginesu.
17.
Podanie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i skrót opisu wynalazku powinny być napisane na maszynie lub wydrukowane.
18.
Odstęp między wierszami przy pisaniu na maszynie powinien wynosić około 6 mm.
19.
W razie konieczności wzory matematyczne i chemiczne oraz rzadko spotykane znaki pisarskie, symbole i litery greckie mogą być napisane ręcznie.
20.
Wszystkie teksty powinny być napisane w kolorze czarnym, pismem nie ścierającym się i tak aby wielkie litery miały wysokość nie mniejszą niż 2,1 mm.
21.
Podanie, opis, zastrzeżenia i skrót nie mogą w tekście zawierać rysunków.
22.
Opis, zastrzeżenia i skrót mogą w tekście zawierać wzory matematyczne i chemiczne, z wyjątkiem chemicznych wzorów strukturalnych.
23.
Opis i skrót mogą zawierać tablice; zastrzeżenie może zawierać tablice tylko wtedy, gdy ze względu na przedmiot zastrzeżenia jest to konieczne.
24.
Rysunki nie powinny zawierać tekstu z wyjątkiem pojedynczych wyrazów - takich jak "woda", "para", "otwarte", "zamknięte", "przekrój AB" - gdy są one konieczne. Dopuszcza się także umieszczenie w schematach technologicznych kilku wyrazów niezbędnych do zrozumienia schematu.
25.
Rysunki powinny być wykonane starannie liniami trwałymi, czarnymi, dostatecznie intensywnymi i ostrymi. Nie można stosować kolorów ani cieniowania.
26.
Przekroje na rysunkach powinny być ukośnie kreskowane w sposób nie utrudniający czytania linii odsyłających oraz linii głównych.
27.
Wielkość rysunków i ich wyrazistość powinny być takie, aby reprodukcja wykonana ze zmniejszeniem liniowym do 2/3 była czytelna we wszystkich szczegółach.
28.
Wszystkie cyfry, litery i linie odsyłające na rysunkach powinny być wyraźne. Cyfr i liter nie należy ujmować w nawiasy, kółka ani cudzysłowy.
29.
Wszystkie elementy danej figury rysunku powinny być we właściwej proporcji w stosunku do pozostałych elementów tej figury, chyba że użycie innej proporcji jest niezbędne dla czytelności figury.
30.
Wysokość cyfr i liter na rysunkach nie powinna być mniejsza niż 6 mm.
31.
Na arkuszu rysunków może znajdować się więcej niż jedna figura. Powinny one być rozmieszczone na arkuszu bez straty miejsca, lecz wyraźnie oddzielone jedna od drugiej. Zaleca się stosowanie pionowej pozycji figur. Poszczególne figury powinny być ponumerowane kolejno cyframi arabskimi.
32.
Na rysunkach nie powinno być oznaczeń odsyłających nie wymienionych w opisie, i odwrotnie - w opisie nie powinno być oznaczeń nie umieszczonych na rysunkach. Oznaczenia odsyłające dotyczące tych samych elementów powinny być jednakowe w całym zgłoszeniu.
33.
Oznaczenia odsyłające umieszczone w tekście opisu powinny być podkreślone.
34.
Jeżeli rysunki mają dużo oznaczeń odsyłających, zaleca się dołączenie do zgłoszenia oddzielnego arkusza zawierającego wszystkie oznaczenia odsyłające i przyporządkowane im wszystkie nazwy elementów nimi oznaczonych (wykaz oznaczeń).
35.
Przepisy ust. 26, 28-29, 32-34 nie dotyczą chemicznych wzorów strukturalnych.

III. Wymogi dotyczące rejestru patentowego i rejestru praw ochronnych.

§  9.
Karty księgi rejestrowej powinny być ponumerowane kolejno według stronic i zesznurowane. Końce sznura powinny być przytwierdzone do wewnętrznej strony okładki księgi za pomocą odciśniętej w laku okrągłej pieczęci Urzędu Patentowego. Ostatnia stronica księgi powinna zawierać wzmiankę stwierdzającą ilość stronic księgi rejestrowej. Wzmianka ta powinna być podpisana przez Prezesa Urzędu Patentowego oraz opatrzona datą.
§  10.
1.
Stronica księgi rejestrowej jest przeznaczona dla dokonywania wpisów dotyczących jednego patentu. Jeżeli wpisy nie mieszczą się na jednej stronicy księgi rejestrowej, dokonuje się dalszych wpisów na innej wskazanej stronicy. Nagłówek stronicy powinien zawierać następujące dane:
1)
numer patentu,
2)
rodzaj patentu (główny lub wcześniejszy albo dodatkowy lub zależny),
3)
numer patentu głównego lub wcześniejszego, jeżeli wpis dotyczy patentu dodatkowego lub zależnego,
4)
datę udzielenia patentu,
5)
datę udzielenia patentu na wynalazek, na który udzielono patentu tymczasowego,
6)
datę zgłoszenia wynalazku,
7)
numer zgłoszenia wynalazku,
8)
datę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku,
9)
datę uprzedniego pierwszeństwa,
10)
oznaczenie klasy, podklasy oraz grupy, podgrupy,
11)
numer i rocznik "Wiadomości Urzędu Patentowego", w którym ogłoszono o udzieleniu patentu,
12)
datę opublikowania opisu patentowego.
2.
Stronica księgi rejestrowej powinna zawierać sześć rubryk oznaczonych literami od A do F, do których wpisuje się następujące dane:

A - imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę uprawnionego z patentu,

B - tytuł wynalazku oraz rodzaj wynalazku (pracowniczy lub niepracowniczy),

C - imię i nazwisko twórcy wynalazku oraz numer świadectwa autorskiego,

D - prawa ograniczające patent (licencja, prawo korzystania na podstawie art. 41, 65, 69, zastaw, użytkowanie itd.),

E - wnioski, odwołania, decyzje,

F - datę unieważnienia patentu lub datę i przyczynę wygaśnięcia patentu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021