Ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 4 grudnia 1967 r.
w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia.
2.
Ogólne warunki umów wymienione w ust. 1 stosuje się przy sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłu spirytusowego (wytwórniami wódek) a uspołecznionymi jednostkami handlu hurtowego i detalicznego, zakładami przemysłu gastronomicznego oraz w obrocie między przedsiębiorstwami przemysłu spirytusowego (wytwórniami wódek).
§  2.
Do czasu wydania ogólnych warunków umów dostawy ogólne warunki umów sprzedaży wymienione w § 1 stosuje się odpowiednio do umów dostawy.
§  3.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą w umowach sprzedaży ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to przewidziano w ogólnych warunkach umów wymienionych w § 1, chyba że z przepisów ustawy lub treści tych warunków wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są wiążące dla stron, co dotyczy w szczególności cen, terminów zapłaty oraz postanowień ograniczających odpowiedzialność.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą w umowach ustalić, że nie jest dopuszczalne żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
§  4.
Zgodnie z treścią § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 i z 1967 r. Nr 6, poz. 29) w sprawach nie unormowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się ogólne warunki umów stanowiące załącznik do wymienionego wyżej zarządzenia.
§  5.
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umów jest mowa o towarze, rozumie się przez to wyroby spirytusowe butelkowane w postaci wódek czystych i gatunkowych, spirytusu do celów domowych i leczniczych oraz denaturatu.
§  6.
1.
Do umów sprzedaży oraz do umów dostawy, zawartych przed wejściem w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 2.
2.
Warunki umów sprzedaży, wymienione w załączniku do zarządzenia, stosuje się do zobowiązań z umów sprzedaży i umów dostawy, zawartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu jego wejścia w życie.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH BUTELKOWANYCH W OBROCIE KRAJOWYM POMIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Rozdział 1.

Zawieranie umów.

§  1.
Umowy sprzedaży zawierane są na okresy uzgodnione między stronami, w zasadzie nie krótsze niż kwartalne.
§  2.
Jeżeli zamówienie dotyczy sprzedaży na okres kwartalny lub dłuższy, sprzedawca może uchylić się od zawarcia xi mowy, gdy zamówienie złożone zostało później niż na 25 dni przed początkiem okresu, na który ma być zawarta umowa.
§  3.
Jeżeli w zamówieniu kwartalnym kupujący zastrzegł, że terminy i miejsce dostarczenia oraz asortyment towaru określi w czasie późniejszym, obowiązany jest przesiać sprzedawcy dodatkową dyspozycję przed żądanym terminem dostarczenia towaru najpóźniej na:
1)
20 dni - przy wysyłce towaru koleją,
2)
15 dni - przy wysyłce towaru samochodem,
3)
10 dni - przy wydaniu towaru z magazynu sprzedawcy.
§  4.
Jeżeli sprzedawca, któremu złożono zamówienie, odmawia zawarcia umowy albo jeżeli nie uzgodniono warunków umowy, jednostka składająca zamówienie może bezpośrednio lub za pośrednictwem swojej jednostki nadrzędnej zwrócić się do jednostki nadrzędnej sprzedawcy o wydanie odpowiednich zarządzeń w porozumieniu z jednostką (nadrzędną jednostki, która złożyła zamówienie, lub - w wypadkach przewidzianych odpowiednimi przepisami - zwrócić się do komisji arbitrażowej o rozpoznanie sporu przedumownego.

Rozdział  2.

Wydanie i odbiór towaru.

§  5.
1.
Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, wydanie towaru następuje przez wysyłkę transportem samochodowym lub kolejowym. Wysyłając towar transportem samochodowym lub kolejowym, sprzedawca obowiązany jest wykorzystać pełną ładowność samochodu lub wagonu.
2.
W celu pełnego wykorzystania ładowności wagonu kolejowego lub samochodu sprzedawca może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówionego towaru w granicach do 10% w podstawowym asortymencie zamówionego towaru.
§  6.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczać bezpośrednio towar do punktów sprzedaży detalicznej i zakładów przemysłu gastronomicznego znajdujących się w miejscowościach będących siedzibą zakładów sprzedawcy.
§  7.
1.
W razie odbioru towaru przez kupującego z magazynu sprzedawcy, kupującemu przysługuje zwrot kosztów przewozu w wysokości określonej w obowiązującej taryfie Państwowej Komunikacji Samochodowej.
2.
Odbiór ilościowy i jakościowy towaru w wypadku wymienionym w ust. 1 następuje przy załadunku towaru na środek transportowy kupującego; dokonanie odbioru towaru potwierdza się w pokwitowaniu wystawionym przez przedstawiciela kupującego.
§  8.
1.
Jeżeli towar został dostarczony staraniem sprzedawcy koleją lub samochodem, kupujący obowiązany jest dokonać odbioru jakościowego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od chwili otrzymania przesyłki.
2.
Jeżeli przy odbiorze przesyłki stwierdzono braki ilościowe i stłuczki, kupujący obowiązany jest zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu zgodnie z przepisami, na których podstawie nastąpił przewóz przesyłki.
§  9.
Gdy według orzeczenia organów powołanych do określenia jakości towar nie odpowiada obowiązującej normie i nie nadaje się do sprzedaży, kupujący może żądać dostarczenia innego towaru lub od umowy odstąpić.

Rozdział  3.

Opakowanie.

§  10.
1.
Towar dostarczany jest kupującemu w butelkach oraz skrzyniach znormalizowanych.
2.
Opakowania wymienione w ust. 1 są opakowaniami sprzedawanymi. Skrzynie są opakowaniami sprzedawanymi fakturowanymi i podlegają odprzedaży.
§  11.
1.
Kupujący obowiązany jest skupywać butelki i odprzedawać sprzedawcy na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.
2.
Sprzedawca odkupuje butelki nie uszkodzone, zewnętrznie i wewnętrznie czyste, bez obcych zapachów. Butelki z pozostałością laku i etykiet uważa się za czyste.
3.
Butelki powinny być dostarczane sprzedawcy w skrzyniach, w których dostarczony został towar, i posegregowane według pojemności i rodzajów. Strony mogą w uzasadnionych wypadkach wyrazić zgodę na dostarczenie butelek ze skupu luzem (nie w skrzyniach).
§  12.
1.
Kupujący, odbierając towar dostarczony samochodem sprzedawcy, obowiązany jest przesłać sprzedawcy powrotnym kursem tego samochodu posiadaną ilość skrzyń z butelkami lub próżnych.
2.
Kupujący, odbierając towar własnym środkiem transportowym, obowiązany jest dostarczyć tym środkiem transportowym posiadaną ilość skrzyń z butelkami lub próżnych.
3.
Kupujący, otrzymując towar koleją, obowiązany jest przesłać niezwłocznie sprzedawcy posiadaną ilość skrzyń z butelkami lub próżnych.

Rozdział  4

Kary umowne.

§  13.
1.
Sprzedawca obowiązany jest zapłacić kupującemu karą umowną w wysokości:
1)
0,1% wartości towaru, a w wypadku spirytusu denaturowanego - 10%, jeżeli kupujący odstąpił od umowy z winy sprzedawcy,
2)
0,01 % wartości towaru dostarczonego- z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,
3)
5% wartości towaru dostarczonego z wadami, a jeżeli, sprzedawca towar wymienił lub wady usunął - 2%,
4)
25% wartości skrzyń uszkodzonych lub niekompletnych dostarczonych z towarem,
5)
100 zł za:
a)
niewysłanie zawiadomienia o wysyłce towaru,
b)
niedolączenie do przesyłki specyfikacji.
2.
W razie gdy wady towaru mogą być stwierdzone bez potrzeby otwierania butelek, karę umowną wymienioną w ust. 1 pkt 3 liczy się tylko od ceny butelek z wadami.
§  14.
Kupujący obowiązany jest zapłacić sprzedawcy karę umowną w wysokości:
1)
0,1% wartości towaru, a w wypadku spirytusu denaturowanego - 10%, jeżeli sprzedawca odstąpił od umowy z winy kupującego,
2)
0,01% wartości towaru za każdy dzień zwłoki w odebraniu towaru z winy kupującego,
3)
100 zł za nienadesłanie w terminie dyspozycji wysyłkowej.
§  15.
W sprawach kar umownych nie mają zastosowania przepisy o karach umownych, zawarte w § 51, § 52 ust. 1 i § 54 ust. 4 ogólnych warunków umów sprzedaży, stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. "w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1966 r. Nr 57, poz. 276 i z 1967 r. Nr 6, poz. 29).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021